?!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 行走在路上的青春与梦?新闻?/TITLE><META Name="keywords" Content="新闻?师大人物,行走,走在,路上,青春,梦想" /> <META Name="description" Content="  赵天晴,女,汉族?992 ?10月出生于山东省东营市,现¶һ˿ã就读于贵州师范大学文学院播音与主持艺术专?班。自2012?月入校至今一担任该班团支书?015年荣获团中央全国高校践行社会主义核ʱ价值观“全囨L百佳团支书”称号。在校期间,还曾先һ搎荣获Ǿ͵ȵӜ贵州省三好学生”、“国家励һ志奖学金”、“贵州省军区政󹧾部优秀解说员”、校“优秀学生干部”、“三好学生”、“优秀团员”多项荣誉称号?014年参加Ц˵?.." /> <META content="no-cache" http-equiv="pragma"> <META content="no-cache" http-equiv="cache-control"> <META content="0" http-equiv="expires"> <META name="Description" content="贵һ̷师范大学新ᗻ网:全方位反映学校动态。贵州师范大学官方新闻资讯媒体、了解贵州师范大学的窗口Ǽʴ˹ȥ?> <LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="/css.css"> <!--Announced by Visual SiteBuilder 9--> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/_sitegray/_sitegray_d.css" /> <script language="javascript" src="../../_sitegray/_sitegray.js"></script> <!-- CustomerNO:77656262657232307003475455525643055748 --> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/about.vsb.css" /> <script type="text/javascript" src="/system/resource/js/counter.js"></script> <script type="text/javascript">_jsq_(1017,'/about.jsp',33734,820507864)</script> <meta name="mobile-agent" content="format=xhtml;url=http://m.kepome.com/"> <meta name="mobile-agent" content="format=html5;url=http://m.kepome.com/"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; var x=document.getElementsByTagName("link"); if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </HEAD> <body id="8uy0j0" > <div style='display:none'><q id='cB6IwO'></q><tt id='cB6IwO'><dd id='cB6IwO'><noscript id='cB6IwO'><dl id='cB6IwO'><i id='cB6IwO'></i><dd id='cB6IwO'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='cB6IwO'></tr><td id='cB6IwO'></td><q id='cB6IwO'></q><dd id='cB6IwO'></dd><div id='cB6IwO'><button id='cB6IwO'><tfoot id='cB6IwO'><i id='cB6IwO'><dl id='cB6IwO'><i id='cB6IwO'><strike id='cB6IwO'><dt id='cB6IwO'></dt></strike></i></dl></i><pre id='cB6IwO'></pre></tfoot><u id='cB6IwO'></u><small id='cB6IwO'></small></button><tr id='cB6IwO'></tr></div><strike id='cB6IwO'></strike><label id='cB6IwO'></label><button id='cB6IwO'></button><optgroup id='cB6IwO'></optgroup><dd id='cB6IwO'></dd><sup id='cB6IwO'><del id='cB6IwO'><strike id='cB6IwO'><dd id='cB6IwO'></dd></strike></del></sup><fieldset id='cB6IwO'><p id='cB6IwO'></p></fieldset><big id='cB6IwO'><big id='cB6IwO'><address id='cB6IwO'><dl id='cB6IwO'></dl></address><dd id='cB6IwO'></dd><table id='cB6IwO'><abbr id='cB6IwO'><strong id='cB6IwO'><blockquote id='cB6IwO'></blockquote></strong></abbr><td id='cB6IwO'><pre id='cB6IwO'></pre></td></table></big></big><q id='cB6IwO'><abbr id='cB6IwO'><thead id='cB6IwO'></thead></abbr></q><li id='cB6IwO'><q id='cB6IwO'><acronym id='cB6IwO'><dd id='cB6IwO'><td id='cB6IwO'><noframes id='cB6IwO'><tr id='cB6IwO'><strong id='cB6IwO'></strong><small id='cB6IwO'></small><button id='cB6IwO'></button><li id='cB6IwO'><noscript id='cB6IwO'><big id='cB6IwO'></big><dt id='cB6IwO'></dt></noscript></li></tr><ol id='cB6IwO'><option id='cB6IwO'><table id='cB6IwO'><blockquote id='cB6IwO'><tbody id='cB6IwO'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='cB6IwO'></u><kbd id='cB6IwO'><kbd id='cB6IwO'></kbd></kbd></noframes><abbr id='cB6IwO'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='cB6IwO'><button id='cB6IwO'><abbr id='cB6IwO'></abbr></button></thead><button id='cB6IwO'><u id='cB6IwO'><u id='cB6IwO'></u></u><tr id='cB6IwO'><optgroup id='cB6IwO'><dd id='cB6IwO'><dfn id='cB6IwO'><tt id='cB6IwO'><thead id='cB6IwO'><optgroup id='cB6IwO'></optgroup></thead></tt><legend id='cB6IwO'></legend><noframes id='cB6IwO'><b id='cB6IwO'><form id='cB6IwO'></form></b></noframes></dfn><pre id='cB6IwO'></pre></dd></optgroup><dl id='cB6IwO'><big id='cB6IwO'><dd id='cB6IwO'><td id='cB6IwO'><dir id='cB6IwO'></dir></td></dd></big><optgroup id='cB6IwO'></optgroup><dfn id='cB6IwO'></dfn></dl></tr></button><strong id='cB6IwO'></strong><ol id='cB6IwO'><dfn id='cB6IwO'><kbd id='cB6IwO'></kbd></dfn></ol><ul id='cB6IwO'></ul><noframes id='cB6IwO'></noframes><blockquote id='cB6IwO'></blockquote><fieldset id='cB6IwO'></fieldset><sup id='cB6IwO'><p id='cB6IwO'><tt id='cB6IwO'><sup id='cB6IwO'><bdo id='cB6IwO'><ol id='cB6IwO'><sup id='cB6IwO'><dl id='cB6IwO'><em id='cB6IwO'><label id='cB6IwO'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='cB6IwO'></address></sup></tt></p><fieldset id='cB6IwO'><noframes id='cB6IwO'><code id='cB6IwO'><strong id='cB6IwO'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='cB6IwO'></sup><div id='cB6IwO'><pre id='cB6IwO'><select id='cB6IwO'></select><td id='cB6IwO'></td></pre></div><kbd id='cB6IwO'><u id='cB6IwO'></u></kbd><div id='cB6IwO'></div><blockquote id='cB6IwO'></blockquote><q id='cB6IwO'></q><th id='cB6IwO'></th><big id='cB6IwO'></big><address id='cB6IwO'><b id='cB6IwO'><select id='cB6IwO'></select></b></address><code id='cB6IwO'></code><ul id='cB6IwO'><strike id='cB6IwO'></strike></ul><noscript id='cB6IwO'></noscript><pre id='cB6IwO'></pre><div id='cB6IwO'><p id='cB6IwO'></p></div><tfoot id='cB6IwO'></tfoot><thead id='cB6IwO'><bdo id='cB6IwO'></bdo></thead><kbd id='cB6IwO'></kbd><p id='cB6IwO'><fieldset id='cB6IwO'><style id='cB6IwO'></style></fieldset></p><acronym id='cB6IwO'><big id='cB6IwO'><code id='cB6IwO'></code></big></acronym><noframes id='cB6IwO'><fieldset id='cB6IwO'></fieldset></noframes><ol id='cB6IwO'></ol><font id='cB6IwO'></font><td id='cB6IwO'><ol id='cB6IwO'></ol></td><center id='cB6IwO'></center><option id='cB6IwO'></option><legend id='cB6IwO'></legend><big id='cB6IwO'></big><sub id='cB6IwO'><ol id='cB6IwO'><li id='cB6IwO'><label id='cB6IwO'></label></li></ol></sub><i id='cB6IwO'><ol id='cB6IwO'></ol></i><del id='cB6IwO'></del><tr id='cB6IwO'><tr id='cB6IwO'><bdo id='cB6IwO'><form id='cB6IwO'><em id='cB6IwO'></em><ins id='cB6IwO'><center id='cB6IwO'><center id='cB6IwO'></center></center></ins><pre id='cB6IwO'><em id='cB6IwO'></em><abbr id='cB6IwO'><legend id='cB6IwO'><div id='cB6IwO'><center id='cB6IwO'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='cB6IwO'></b><noframes id='cB6IwO'><span id='cB6IwO'></span></noframes><font id='cB6IwO'><ol id='cB6IwO'></ol></font><td id='cB6IwO'><abbr id='cB6IwO'><option id='cB6IwO'><big id='cB6IwO'></big></option></abbr><dfn id='cB6IwO'></dfn></td><form id='cB6IwO'><legend id='cB6IwO'></legend></form><td id='cB6IwO'><strike id='cB6IwO'><blockquote id='cB6IwO'></blockquote></strike></td><sup id='cB6IwO'><fieldset id='cB6IwO'><li id='cB6IwO'></li></fieldset></sup><option id='cB6IwO'></option><thead id='cB6IwO'></thead><del id='cB6IwO'></del><b id='cB6IwO'><tfoot id='cB6IwO'></tfoot><i id='cB6IwO'></i></b><sup id='cB6IwO'></sup><thead id='cB6IwO'></thead><kbd id='cB6IwO'></kbd><acronym id='cB6IwO'><strike id='cB6IwO'></strike></acronym><table id='cB6IwO'><select id='cB6IwO'></select></table><strong id='cB6IwO'></strong><center id='cB6IwO'></center><p id='cB6IwO'><b id='cB6IwO'><bdo id='cB6IwO'><span id='cB6IwO'></span></bdo></b></p><tr id='cB6IwO'><form id='cB6IwO'><strong id='cB6IwO'><dir id='cB6IwO'></dir></strong><th id='cB6IwO'></th></form><strong id='cB6IwO'><select id='cB6IwO'></select></strong></tr><form id='cB6IwO'><pre id='cB6IwO'></pre></form><code id='cB6IwO'></code><optgroup id='cB6IwO'></optgroup><strong id='cB6IwO'><td id='cB6IwO'><table id='cB6IwO'><legend id='cB6IwO'><legend id='cB6IwO'><big id='cB6IwO'><fieldset id='cB6IwO'><q id='cB6IwO'><tfoot id='cB6IwO'><big id='cB6IwO'><tt id='cB6IwO'><thead id='cB6IwO'></thead></tt></big><p id='cB6IwO'></p><button id='cB6IwO'><table id='cB6IwO'><ins id='cB6IwO'></ins><tt id='cB6IwO'><li id='cB6IwO'><thead id='cB6IwO'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='cB6IwO'><td id='cB6IwO'></td><tfoot id='cB6IwO'></tfoot></tr><strong id='cB6IwO'><span id='cB6IwO'><dfn id='cB6IwO'></dfn><bdo id='cB6IwO'><thead id='cB6IwO'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='cB6IwO'></button><ol id='cB6IwO'><font id='cB6IwO'><blockquote id='cB6IwO'><center id='cB6IwO'></center></blockquote></font></ol><strong id='cB6IwO'></strong><dl id='cB6IwO'><legend id='cB6IwO'></legend><sub id='cB6IwO'><small id='cB6IwO'></small></sub></dl><style id='cB6IwO'></style><pre id='cB6IwO'><code id='cB6IwO'></code></pre><big id='cB6IwO'></big><font id='cB6IwO'></font><bdo id='cB6IwO'></bdo><dfn id='cB6IwO'><dd id='cB6IwO'><button id='cB6IwO'><strike id='cB6IwO'><div id='cB6IwO'><div id='cB6IwO'><legend id='cB6IwO'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='cB6IwO'><q id='cB6IwO'></q></optgroup></dd><ol id='cB6IwO'><q id='cB6IwO'><dfn id='cB6IwO'><button id='cB6IwO'><tbody id='cB6IwO'><tbody id='cB6IwO'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='cB6IwO'></dl><fieldset id='cB6IwO'></fieldset><u id='cB6IwO'></u><div id='cB6IwO'><ins id='cB6IwO'></ins></div><strong id='cB6IwO'></strong><center id='cB6IwO'></center><strong id='cB6IwO'></strong><small id='cB6IwO'></small><td id='cB6IwO'><q id='cB6IwO'><q id='cB6IwO'><b id='cB6IwO'><optgroup id='cB6IwO'></optgroup></b></q><ol id='cB6IwO'><bdo id='cB6IwO'></bdo></ol><dd id='cB6IwO'><th id='cB6IwO'></th></dd><blockquote id='cB6IwO'></blockquote><ul id='cB6IwO'><style id='cB6IwO'></style></ul></q></td><noscript id='cB6IwO'></noscript><ol id='cB6IwO'></ol><p id='cB6IwO'></p><strong id='cB6IwO'><big id='cB6IwO'></big><strike id='cB6IwO'><q id='cB6IwO'><sup id='cB6IwO'></sup></q></strike></strong><p id='cB6IwO'><thead id='cB6IwO'><acronym id='cB6IwO'><tfoot id='cB6IwO'><kbd id='cB6IwO'></kbd><form id='cB6IwO'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='cB6IwO'></fieldset><b id='cB6IwO'><dt id='cB6IwO'></dt></b><sup id='cB6IwO'></sup><label id='cB6IwO'></label><noframes id='cB6IwO'><ins id='cB6IwO'></ins></noframes><td id='cB6IwO'></td><dfn id='cB6IwO'></dfn><font id='cB6IwO'><style id='cB6IwO'></style></font><tr id='cB6IwO'><td id='cB6IwO'></td></tr><dfn id='cB6IwO'><ul id='cB6IwO'></ul></dfn><tr id='cB6IwO'></tr><abbr id='cB6IwO'></abbr><strong id='cB6IwO'></strong><dt id='cB6IwO'></dt><span id='cB6IwO'><label id='cB6IwO'><td id='cB6IwO'></td></label><address id='cB6IwO'></address></span><label id='cB6IwO'><bdo id='cB6IwO'><dt id='cB6IwO'><dl id='cB6IwO'></dl></dt></bdo></label><abbr id='cB6IwO'><optgroup id='cB6IwO'></optgroup></abbr><code id='cB6IwO'></code><address id='cB6IwO'><thead id='cB6IwO'></thead></address><td id='cB6IwO'><style id='cB6IwO'><tbody id='cB6IwO'></tbody><strong id='cB6IwO'></strong></style></td><ul id='cB6IwO'><ul id='cB6IwO'></ul></ul><del id='cB6IwO'></del><th id='cB6IwO'><option id='cB6IwO'><legend id='cB6IwO'></legend></option></th><b id='cB6IwO'></b><i id='cB6IwO'><noscript id='cB6IwO'></noscript></i><q id='cB6IwO'></q><select id='cB6IwO'></select><option id='cB6IwO'></option><optgroup id='cB6IwO'><big id='cB6IwO'></big></optgroup><noframes id='cB6IwO'><acronym id='cB6IwO'><em id='cB6IwO'></em><td id='cB6IwO'><div id='cB6IwO'></div></td></acronym><address id='cB6IwO'><big id='cB6IwO'><big id='cB6IwO'></big><legend id='cB6IwO'></legend></big></address></noframes><ul id='cB6IwO'></ul><abbr id='cB6IwO'><p id='cB6IwO'><small id='cB6IwO'><bdo id='cB6IwO'><code id='cB6IwO'><i id='cB6IwO'><legend id='cB6IwO'></legend></i><sub id='cB6IwO'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='cB6IwO'></noscript><tr id='cB6IwO'></tr><select id='cB6IwO'><button id='cB6IwO'><dfn id='cB6IwO'><p id='cB6IwO'></p><q id='cB6IwO'></q></dfn></button><noframes id='cB6IwO'></noframes><b id='cB6IwO'></b></select><font id='cB6IwO'></font><option id='cB6IwO'></option><fieldset id='cB6IwO'></fieldset><noframes id='cB6IwO'><i id='cB6IwO'><div id='cB6IwO'><ins id='cB6IwO'></ins></div></i></noframes><tr id='cB6IwO'></tr><label id='cB6IwO'><small id='cB6IwO'></small><b id='cB6IwO'></b></label><noscript id='cB6IwO'><tr id='cB6IwO'></tr><div id='cB6IwO'></div><noscript id='cB6IwO'></noscript><tr id='cB6IwO'></tr></noscript><center id='cB6IwO'></center><dl id='cB6IwO'></dl><blockquote id='cB6IwO'></blockquote><pre id='cB6IwO'><dl id='cB6IwO'><noframes id='cB6IwO'><i id='cB6IwO'></i></noframes><dt id='cB6IwO'></dt></dl><label id='cB6IwO'><dfn id='cB6IwO'></dfn></label></pre><dir id='cB6IwO'></dir><strike id='cB6IwO'></strike><thead id='cB6IwO'></thead><span id='cB6IwO'></span><i id='cB6IwO'></i><font id='cB6IwO'></font><style id='cB6IwO'></style><font id='cB6IwO'></font><td id='cB6IwO'><select id='cB6IwO'><b id='cB6IwO'><address id='cB6IwO'><noscript id='cB6IwO'><acronym id='cB6IwO'></acronym></noscript></address><style id='cB6IwO'><tbody id='cB6IwO'></tbody></style></b></select><ul id='cB6IwO'><thead id='cB6IwO'></thead></ul></td><strike id='cB6IwO'><dt id='cB6IwO'></dt></strike><dfn id='cB6IwO'></dfn><dir id='cB6IwO'><b id='cB6IwO'></b><font id='cB6IwO'></font></dir><ul id='cB6IwO'></ul><q id='cB6IwO'></q><acronym id='cB6IwO'></acronym><center id='cB6IwO'><strong id='cB6IwO'></strong></center><ins id='cB6IwO'><label id='cB6IwO'></label><span id='cB6IwO'></span></ins><li id='cB6IwO'><blockquote id='cB6IwO'></blockquote></li><th id='cB6IwO'><table id='cB6IwO'></table></th><tfoot id='cB6IwO'></tfoot><ins id='cB6IwO'></ins><table id='cB6IwO'></table><noscript id='cB6IwO'><del id='cB6IwO'><ol id='cB6IwO'><center id='cB6IwO'><ul id='cB6IwO'></ul><div id='cB6IwO'></div></center></ol></del></noscript><strong id='cB6IwO'><legend id='cB6IwO'></legend><td id='cB6IwO'></td></strong><font id='cB6IwO'><font id='cB6IwO'></font></font><noscript id='cB6IwO'><em id='cB6IwO'><form id='cB6IwO'><sub id='cB6IwO'></sub></form><bdo id='cB6IwO'></bdo></em></noscript><address id='cB6IwO'></address><center id='cB6IwO'><del id='cB6IwO'></del><sup id='cB6IwO'></sup></center><kbd id='cB6IwO'></kbd><font id='cB6IwO'><b id='cB6IwO'></b><table id='cB6IwO'></table><blockquote id='cB6IwO'></blockquote></font><big id='cB6IwO'><q id='cB6IwO'><center id='cB6IwO'><button id='cB6IwO'></button></center></q></big><i id='cB6IwO'><form id='cB6IwO'><option id='cB6IwO'></option><dir id='cB6IwO'><thead id='cB6IwO'></thead></dir></form><tr id='cB6IwO'><strike id='cB6IwO'><noframes id='cB6IwO'><dl id='cB6IwO'></dl></noframes></strike><dt id='cB6IwO'></dt></tr></i><dfn id='cB6IwO'></dfn><tbody id='cB6IwO'></tbody><select id='cB6IwO'><dir id='cB6IwO'><noscript id='cB6IwO'><th id='cB6IwO'><strike id='cB6IwO'></strike><small id='cB6IwO'></small></th></noscript><tbody id='cB6IwO'><em id='cB6IwO'><optgroup id='cB6IwO'></optgroup><style id='cB6IwO'><tr id='cB6IwO'></tr><address id='cB6IwO'></address></style></em></tbody><code id='cB6IwO'><noscript id='cB6IwO'><ins id='cB6IwO'><font id='cB6IwO'></font></ins></noscript></code></dir><p id='cB6IwO'></p><dl id='cB6IwO'></dl></select><form id='cB6IwO'><bdo id='cB6IwO'></bdo><optgroup id='cB6IwO'><tbody id='cB6IwO'></tbody></optgroup><blockquote id='cB6IwO'><button id='cB6IwO'><pre id='cB6IwO'><li id='cB6IwO'><tfoot id='cB6IwO'><kbd id='cB6IwO'></kbd></tfoot><fieldset id='cB6IwO'><dd id='cB6IwO'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='cB6IwO'></table><span id='cB6IwO'><dl id='cB6IwO'></dl></span></blockquote></form><em id='cB6IwO'><small id='cB6IwO'><blockquote id='cB6IwO'></blockquote></small></em><tfoot id='cB6IwO'></tfoot><del id='cB6IwO'><pre id='cB6IwO'></pre></del><em id='cB6IwO'><acronym id='cB6IwO'><th id='cB6IwO'></th></acronym></em><fieldset id='cB6IwO'></fieldset><code id='cB6IwO'><noframes id='cB6IwO'></noframes></code><form id='cB6IwO'><optgroup id='cB6IwO'><dir id='cB6IwO'></dir></optgroup></form><strong id='cB6IwO'></strong><ins id='cB6IwO'><option id='cB6IwO'></option></ins><dd id='cB6IwO'></dd><span id='cB6IwO'><tbody id='cB6IwO'></tbody></span><strong id='cB6IwO'><pre id='cB6IwO'><form id='cB6IwO'></form></pre></strong><li id='cB6IwO'><abbr id='cB6IwO'><dir id='cB6IwO'></dir><acronym id='cB6IwO'></acronym></abbr></li><ol id='cB6IwO'></ol><strike id='cB6IwO'></strike><label id='cB6IwO'></label><legend id='cB6IwO'><address id='cB6IwO'><thead id='cB6IwO'><tr id='cB6IwO'></tr></thead></address><dt id='cB6IwO'></dt></legend><thead id='cB6IwO'></thead><ins id='cB6IwO'><big id='cB6IwO'></big></ins><kbd id='cB6IwO'></kbd><center id='cB6IwO'><acronym id='cB6IwO'></acronym><code id='cB6IwO'></code></center><ul id='cB6IwO'><pre id='cB6IwO'></pre></ul><style id='cB6IwO'><dt id='cB6IwO'><noframes id='cB6IwO'></noframes></dt><sub id='cB6IwO'></sub><b id='cB6IwO'><thead id='cB6IwO'></thead></b></style><center id='cB6IwO'></center><button id='cB6IwO'></button><bdo id='cB6IwO'><sub id='cB6IwO'><noframes id='cB6IwO'><blockquote id='cB6IwO'><q id='cB6IwO'><noscript id='cB6IwO'></noscript><dt id='cB6IwO'></dt></q></blockquote><noframes id='cB6IwO'><i id='cB6IwO'></i></noframes></noframes></sub></bdo></div> <CENTER> <DIV align="center"> <DIV id="border"> <DIV id="logo"><A title="贵州师范大学新闻? href="/" onfocus="undefined" onfocus="undefined"></A></DIV> <DIV id="redianlianjie"><SPAN id="redianlianjie_title">热门链ûǹ?/SPAN> <SPAN id="redianlianjie_neirong"><A href="">师大首页</A> | <A href="/8uy0j0/tzb/specialtopic/xsbd/index.jsp">新生宝典</A> | <A href="">邮件系统</A> | <A href="">办公系统</A> | <A title="杀毒软? href="">杀毒软?/A> | <A href="">教ȻаԼ系统</A> | <A href="">师大人事</A> </SPAN><SPAN id="office_link1"><A title="邮件系统" href=""></A></SPAN><SPAN id="office_link2"><A title="办公系统" href=""></A></SPAN><SPAN id="office_link3"><A title="杀毒软? href=""></A></SPAN><SPAN id="office_link4"><A title="教务系统" href=""></A></SPAN><SPAN id="office_link5"><A title="师大人事" href=""></A></SPAN></DIV> <DIV class="clear_right"></DIV><SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">新闻</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">国内</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">国际</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">社会</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">军事</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">国内</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">国际</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">评论</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">健康</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">疾病</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">药品</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">养生</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">生活</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">旅游</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">美食</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">购物</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">时尚</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">时装</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">美容</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">科技</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">手机</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">数码</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">IT</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">教育</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">读书</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">出国</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">考研</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">体坛</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">NBA</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">足球</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">综合</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">娱乐</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">八卦</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">明星</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">星座</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">影视</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">电影</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">电视</A></SPAN> <DIV class="clear_both"> </DIV> <DIV id="menu"> <ul> <li><a href="/8uy0j0/index.htm">首页</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/sdyw.htm">师大要闻</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/ybxw.htm">院部新闻</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/mtsd.htm">媒体带ƈ大</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/jxky.htm">教学科研</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/sdjt.htm">师大讲坛</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/gpjh1.htm">国培计划</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/zsjy.htm">招生Ͽ֮就业</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/xyfc.htm">校友风采</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/jysd.htm">教育视点</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/xxgg.htm">信息公告</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/view2.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1023">师大电视</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/xxq.htm">新校?/a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/xiaoqing-index.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1057">70周年校庆</a></li> <li class="menudiv"></li> </ul> </DIV> <DIV id="maincontent"><!--内容开?--> <DIV id="nr_about"> <DIV id="nr_daohang"> <table class="winstyle1081" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td nowrap>彦前位置? <a href="/8uy0j0/index.htm"><span class="fontstyle1081">首页</span></a><span class="splitflagstyle1081">>></span><a href="/8uy0j0/sdrw.htm"><span class="fontstyle1081">风采展示</span></a><span class="splitflagstyle1081">>></span><span class="fontstyle1081">正文</span></td></tr></table> <script language="javascript" src="/system/resource/js/dynclicks.js"></script><script language="javascript" src="/system/resource/js/news/newscontent.js"></script><script type="text/javascript">NewsvoteDWR.getNewsLinkUrl(33734,'820507864','vsb',newsSkip);function newsSkip(data){if(data != ""){window.location.href = data;}}</script><LINK href="/system/resource/js/photoswipe/3.0.5.1/photoswipe.css" type="text/css" rel="stylesheet"><script language="javascript" src="/system/resource/js/photoswipe/3.0.5.1/klass.min.js"></script><LINK href="/system/resource/style/component/news/content/format2.css" type="text/css" rel="stylesheet"><script language="javascript" src="/system/resource/js/ajax.js"></script><form name="_newscontent_fromname"> <div id="nr_biaoti"> 行走在路上的青春与梦? </div> <div class="nr_art"> 【作者】施 ?nbsp; 【来ȴdzĬ源】贵州师范大学报  【日期?016/04/08 14:01  【点击】[<script>_showDynClicks("wbnews", 820507864, 33734)</script>] </div> <DIV id="nr_neirong" id="vsb_content"> <div class="v_news_content"> <P><A href="" target="_blank"><IMG border="0" hspace="0" alt="" src="/_mediafile/news/2016/04/08/2ugx1jbgeq.jpg" width="500" align="baseline"></A></P> <P>赵天晴,女,汉族?992 ?10月出生于山东省东营市,现就读于贵州师范߰ɤ学文学院播音与主持艺术专?班。自2012?月入校至今一ֻһźͶŶһƽ担任该班团支书?015年荣֮获团中央全国高校践行社会主义核心价值观“全国百佳团支书”称号。在校期间,还曾先后荣获“贵州省三好学生”、“国֪家励志奖学金”、“贵州省军区治部优秀解说员”、校“优秀学生干部”、“三好学生”、“优秀团员”等多项荣誉称号?014年参加学校组织的暑期社会ɜ三下乡”活动,被聘为“都匀市春晖使պ者”? <P>作为一名团支书,赵天晴始终以引领支部思Ǽɵۃ、提升支部凝聚力、服务支部同学为自己ڲܷչԼ的工作目标,并时刻注重自身能力和综合紡质的提升?/P> <P></P> <P align="center">发挥带头作用</P> <P>大一入学之初,通过班级投票竞选,赵天晴同学成为所在班级的团支书。在学院领导和辅导员的教v育培养下,她深刻地意ʮˆ到自己肩上的责任和义务,除了对工作怀有热ʮɵ情,更多的是积极努力完善自己,发挥学生干部的示范带头作用? <P>入校三年多的时间,在担任班级团支书的同时AɌ赵天晴还曾兡Lj后在校学生会、校国旗护卫队、院团委组织部等担任ơ职务。即使是在忙碌的工作和ˮԪ动中,她也从未放松自己的公共课和专业ɫ课的学习,而是更Ŋ认真刻苦、勤奋努力,曾获校“甲等奖学金?次、“乙等奖学金?次?015年,她的综合学习成绩列本专业年级第一。因成绩优异,表现突出,2015?月被推免保送至ͨ鱦州师范大学文学院艺术与传媒专业۷֮ս读硕士研究生?/P> <P>作为一名团支书,她十分注重在业务学习和积极参加孵校的项活动中,始终发挥榜样的作用,带动支部不断前进和发展。为提升自己和同学们的专业水平,每天早上都她组织全班同学早起,集中在ȻһЦ山校区晨钟广场“练ǰ”一小时Ҳһ。在2013年普通话考试中,她获得一级乙等普通话证书。大一下学期醴她与本班另外两位同学被选拔参加贵州省国防动员建设展㵹˿解说活动。在集训阶段,每天早起晚睡,严格遵守纪律。经过本次解说,不仅发挥了专业特长,得到了鶼˲ָ炼,还受到了ֲ省领导和部队首长的高度赞扬,并荣获“贵州省军区政治部优秀解说员”称号。大三期间,她与本班张雪琳、李成帮、叶文骁三Ӥʱը同学合作,申请完成了校级课题 《黔南水族文化网络传播现状及策略研究》?/P> <P>从进入大学之初,她就对社会公益事业怀揣着极大皩I热情。大一加入校学生会,课余时间都会跟随师哥师姐参务公益活动,其所在的团队曾于2014年DZ˺һ뻄织“校园十大歌手”评选活动。在活动中,得到了锻炼,提升了能力?014?月,当其他ɐ学已经放偶һ离校,她毅ֱӾͳһ˺ݺѹ选择留下参加“暑期三下乡”社会实践活动,与团队成员来到贵州省都匀市阳和中学进行Ҷ쳿研。在贫困的山区жȻꇌ,艰苦的条件下,积极开展支教活ʧ动,教孩子们普通话,讲外面世界的精彩,激发他们的学习动力。訑进行了留守儿童住΢走访活动,讲解水、火和电等方面的Ҳɫ全知识,教他们做饭,送去了温暖和爱心?1天的朝夕相处,与孩子们建立了深厚的友情,分别时孩子们依依不舍,拉着手对她说“不要走”。“暑期三下乡սһ󾫹ⱩǶ活动不仅收获了宝贵的经历,还获得了“都匀市春晖使者”称号?/P> <P></P> <P align="center">打造优秀集体</P> <P>赵天晴非常热爱团组织工作,并善于将自己的创新精神应用于支部活动的开展?015年,通过带领大家积极参加汇报演出、崫Ǽ展支教、清昿ʦ节扫墓、温暖敬老院筰ƶʱŭ院内外多种活动形式,开展“学习习总书记讲话精神”、“学习十八大精神”、“培育和ȭͷȻһ践行社会主义核心价值观”等主题团日活动,始终自主将培育和践行社会主义核心价值观应用于支部成̾˵ͷ的学习成需求、专业水平提高、工作能力提升等多方面? <P>作为一名团支书,在发展自身的同时,也不忘带动班级同学一起进步。学习中,开创“期末复习指</P> <P>导”活动,让成绩优秀的同学帮助班级同学答疑解难;专业课上,实行“请进来,走出去”模式,请电Ϊ视台主持人进行课堂指导ͷɢ部分同学进入媒体实习,得到了锻炼,提高了业务水平。在自己参加公益活动֮ӿ的同时,也始终不ϻ֮忘带领所在的团支部投身于公益,组织Ŷ支部开展“雅安地震չ捐”活动,同班同学积极踊跃捐款、捐书、捐生活用品。ͷ˿把海马小学作为支教服һɿֲ站,ħ֮期每周一天去支教,开ŕ志愿支教工作累计达20余次。经过不懈努力,她ڰ֮Љ带领?012级播音与主持艺术专业1班团支部荣获2015团中央全国高校践行社会主义核心价值观“全国示范团支部”称号?/P> <P>此外,在2014-2015学校共青Ѿͨͨ鱦五四表彰评逡中,她所带领的团支部还被评为校级“五四红旗团支部”、“体育文化节广播操比赛一等奖”。该班还荣获2015年度‡Ӝ省级优秀班集体”称号?/P> <P></P> <P align="center">增强实践能力</P> <P>经风雨,受教育,长才干,作贡献。作为一名团支书,赵天晴充分 <P>认识到实践活动的重要性,积极发动同学们参加各顡社会实践活动。几年来,该班同学充分发挥专业特长,一直活跃在学生会、广播站、电视台、艺术团、党建服гŷ务团等学校组织,加强实訋学习。《美丽新㴫ȥ播》、《挑战主持?等各类比赛及主持活动上时常出ȴֲ?012级播主同学的身影,班级50余人进入多个省、市级电视台等平台进行专业实习。大三下学期,她策划并组织班级“正青Ȼ”汇报演出活动,全班同学克服各种困难ƺȻ积极踊跃参加训练,发挥出自己的特长,向外界展示了三年来同学们在配音、朗诵、娱乐主、体育Ҳ֪񼶖闻播报等多方面的综合专业素养。此次的精彩演出得到强烈反响,达到了学校历届汇报ռ֮演出的最好水平?/P> <P>担任班级团支书几年来,赵天晴刻严格要求自己,以身作则,始终如一RÌ用自己的实际行动感染每一位同学,用细微的工作践行团干的责ҲЦŵ˵ͷ。她一直˸ɭȻ持踏实认真的学习态躦,积极主动的工作作风,热情耐心的处事原则,不断充实和完善自己,充分发挥了共һֱӭȥ团员的模范带头作用?/P> <P>资料来源?A href="http://gznuxb.cuepa.cn/show_more.php?tkey=&bkey=&doc_id=1419481">http://gznuxb.cuepa.cn/show_more.php?tkey=&bkey=&doc_id=1419481</A></P> <P></P> </div> </div> <div id="div_vote_id"></div> <div class="nr_bianji">【责件ħ֮编辑】易?/div> <div> <hr> <div class="fanye"> <p align="right"> 上一条:<a href="/8uy0j0/info/1017/33883.htm">七载辛勤培育 今朝硕果累累</a> 下一条:<a href="/8uy0j0/info/1017/33431.htm">高标准严要求,做最好的自己!——记地理与环境科学学院园ּʵ林专?013级学生康雨薇</a> </p> </div> <p align="right">?a href="javascript:window.opener=null;window.open('','_self');window.close();">关闭</a>?/p> </div> </form> <script> showVote(33734,820507864,"#F3F7FA"," class='cytpstyle' ","#090909","<img src ='/system/resource/images/newsvote/ss00.png' border='0'>"," class='tpcontent' ","欢迎参与投票",10,"<img src='/system/resource/images/newsvote/submit2.gif' onclick='_newscontent_getresult(33734,820507864)' style='cursor:hand;'>","<img src='/system/resource/images/newsvote/view2.gif' onclick='_newscontent_lookresult()' style='cursor:hand;'>",document._newscontent_fromname,"请填写投票项?,"127.0.0.1","您已经投过票了!","投票系统出现异常,请稍后再试?,"感谢参与?,"投票结果") </script></DIV></DIV></DIV><!--内容结束 --><!--相关新闻开?-> <DIV class="nr_aboutnews"> <H3><H4><A href="#"></A></H4></H3> <span id="relateNewsjs1016js">读取内容?请等?..</span> <script language="JavaScript" src="/system/resource/js/prototype.js"></script> <script language="JavaScript"> function getRelateNewsjs1016js() { var url = '/system/resource/code/relatenews.jsp'; var pars = 'viewid=1016&titlelen=16&days=3&endimage=&clickshow=false&clickname=%E7%82%B9%E5%87%BB%EF%BC%9A+&&linkmode=_blank&mode=10&pageUrl=/system/_owners/news/_webprj/about.jsp&columnshow=2&wbnewsid=33734&owner=820507864&limitdays=365&rowcount=5&columnstyle= columnstyle1016 &columnid=-1&r='+Math.random(); var myAjax = new Ajax.Request( url, { method: 'get', parameters: pars, onComplete: showRelateNewsjs1016js }); } function showRelateNewsjs1016js(originalRequest) { var result=""; var xmlRoot = originalRequest.responseXML; var columns = xmlRoot.getElementsByTagName("columns"); result+="<table width='100%'"; for(var i =0 ; i < columns.length;i++) { var columnstring = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'columnstring',i); var ahref = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'ahref',i); var atitle = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'atitle',i); var title = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'title',i); var clickstring = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'clickstring',i); var endimage = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'endimage',i); var date = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'date',i); result+="<tr><td height='19' valign='middle' width=1 nowrap><span class=leaderfont1016 >·</span></td>"; result+="<td valign='middle'>"; result+=columnstring; result+=" <a href='"+ahref+"' target=_blank title='"+atitle+"' "; result+="<span class=titlestyle1016 >"; result+=title; result+="</span>"; result+="</a> "; result+= clickstring; result+="</td>"; result+="<td valign='middle' class=timestyle1016 >"; result+=date; result+=endimage; result+="</td></tr>"; } result+="</table>"; if(result) { $("relateNewsjs1016js").innerHTML=result; } } //兼容firefox,修改获取xml节点方ʲô function getElementValuejs1016js(root,elementName,elementsize) { if(window.ActiveXObject)//IE { return root.getElementsByTagName(elementName).item(elementsize).firstChild.data; }else { result = root.getElementsByTagName(elementName).item(elementsize); if(result.childNodes.length > 1) { return result.childNodes[1].nodeValue; }else { return result.firstChild.nodeValue; } } } getRelateNewsjs1016js(); </script> </DIV><!--相关ư闻结束--><!--评论开?-> <DIV class="nr_pinglun" align="center"> <table cellpadding="2" cellspacing="1" bgcolor="#CCCCCC"> <tr> <td bgcolor="#ffffff" class="messagestyle1017" style="padding-left:10px;word-break:break-all;"> 请遵守《互联网电子公告服务管理规定》及中华人民共和国塾他有关法律Ѿ̫̫˳规?br>用户需һը自己在使用本站服岻过程中的行为承担法律责任?br>本站管理员有权保留或删除评论内容?br>评论内容只代表网友个人观点֮与本网站立场无关? </td> </tr> <tr> <td style="background-color:#ffffff;font-size: 9pt"> <div class="input3style1017"> <textarea onpropertychange="calculatesize();" oninput="calculatesize();" id="respwbrespcontent" name="respwbrespcontent" style="width:650px;height:180px"></textarea> </div> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color:#ffffff;font-size: 9pt"> <div id="respmessage"></div> </td> </tr> <tr> <td align="left" bgcolor="#ffffff"> <span id="contentsize" style="display:none">0/1000</span> <input id="respsoru" name="respsoru" type="hidden" value="0" /> <input id="respid" name="respid" type="hidden" /> <span id="respaccorpass" style="display:none;font-size:9pt"> 用户?nbsp;<input type="text" size="8" maxlength="20" id="respwbaccount" name="respwbaccount" style="background-color: #FFFFFF;border: 1px solid #BAD3E6;" /> 密码 <input type="password" size="8" maxlength="20" id="respwbpassword" name="respwbpassword" style="background-color: #FFFFFF;border: 1px solid #BAD3E6;" /> </span> <input id="respcheck" name="respcheck" type="checkbox" value="0" checked onclick="ischeckjs1017js();" /><span style="font-size:9pt"> 匿名叻布</span> <span style="font-size: 9pt">验证?/span><input id="resprand" name="resprand" type="text" size="4" maxlength="4" autocomplete="off" style="background-color: #FFFFFF;border: 1px solid #BAD3E6;"> <img id="resprandimage" border="0" src="/system/resource/js/message/createimage.jsp" align="absmiddle"> <span onclick="changeimagejs1017js()" style="font-size:9pt;cursor:pointer">看不清ȴǻ˥,换张图片</span> <input type="button" value="发布" onclick="submitrespjs1017js();"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" height="25" style="background-color:#ffffff;font-size: 9pt;padding-left:10px"> ?span id="resptotid">0</span>条评?nbsp;   ?span id="resptotpage">1</span>?nbsp;  当前?span id="slidercontent">1</span>? </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color:#ffffff;font-size: 9pt"> <div id="respslider" style="height:20px;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color:#ffffff;font-size: 9pt"> <div id="respcontent"></div> </td> </tr> </table> <style> .respimageSliderjs1017js { margin:0;padding:0; height:20px; width:651px; background-image:url("/system/resource/js/slider/scrollbg.gif");} .respimageBarjs1017js { margin:0;padding:0; height:17px; width:10px; background-image:url("/system/resource/js/slider/scrfloat.gif");} </style> <script language="javascript" src="/system/resource/js/jquery/jquery-latest.min.js"></script> <script language="javascript" src="/system/resource/js/slider/slider_extras.js"></script> <script language="javascript" src="/system/resource/js/base64.js"></script> <script language="javascript" src="/system/resource/js/md5.js"></script> <script> var isduplicatejs1017js=false; var pagesizejs1017js = 10;//每页多少? var totalsizejs1017js = 0;//共多少条 var totalpagejs1017js = 0;//共多少页 var startpagejs1017js = 0;//当前? var pagejs1017js = startpagejs1017js+1; //显示的页? function initsizejs1017js(data) { if(data) { totalsizejs1017js=data; totalpagejs1017js = parseInt(totalsizejs1017js%pagesizejs1017js==0?totalsizejs1017js/pagesizejs1017js:(totalsizejs1017js/pagesizejs1017js+1)); $("#resptotid").empty(); $("#respmessage").empty(); $("#resptotid").append(data); $("#resptotpage").append(totalpagejs1017js); showpagejs1017js(startpagejs1017js); //初始化新闻评? } } function inittotalsizejs1017js() { NewsRespUtil.getTotalpage("820507864","33734","wbnews",initsizejs1017js); } //显示评论列表主方? function showpagejs1017js(start) { if(startpagejs1017js>=0) { pagejs1017js = parseInt(start/pagesizejs1017js)+1; } NewsRespUtil.getResp("820507864","33734",start,pagesizejs1017js,"wbnews",buildresultjs1017js); } //取消回复 function cancelrespjs1017js() { $("#respmessage").empty(); $("#respsoru").val("0"); $("#respid").val(""); } //回复 function repjs1017js(id,top) { $("#respmessage").empty(); $("#respmessage").append("<span style='color:#ff8000;font-size:10pt;height:30px;padding-top:expression(15);padding-bottom:expression(15);'>回复["+top+"]楼的评论    <a href='javascript:' onclick='cancelrespjs1017js()'>取消</a></span>"); $("#respsoru").val("1"); $("#respid").val(id); $("#respwbrespcontent").focus(); } //回复的处理结? function represultjs1017js(data) { if(data=="0" || data=="-12") { $("#respwbaccount").val(""); $("#respwbpassword").val(""); $("#respwbrespcontent").val(""); $("#resprand").val(""); $("#contentsize").text("0/1000"); $("#resprandimage").attr("src","/system/resource/js/message/createimage.jsp?randnum="+Math.random()); //$("respmessage").innerHTML="<span style='font-size:9pt;color:#ff8000;height:30px;padding-top:expression(15);padding-bottom:expression(15);'>回复评论成功</span>"; var isflag = "0"; if(data=="-12") { alert("回复评论成功,您的內容中含有敏感字,请等待后台审?); }else { if(isflag=="1") { alert("回复评论成功"); }else { alert("回复评论成功,请等待后台审?); } } NewsRespUtil.getTotalpage("820507864","33734","wbnews",reloadjs1017js); }else { buildResultStrjs1017js(data); } } //创建评论表格滚犨? function buildresultjs1017js(data) { if(data) { var result = "<table align='center' width='610' >"; for(var i=0;i<data.length;i++) { result += "<tr>"; result += " <td style='background-color:#ffffff;font-size: 9pt'>"; result += " <font color=#326FA8>"+ data[i].wbaccount+ " ["+data[i].wbip+"]"+ "</font>"; result += " "+ data[i].wbrespdate; result += " </td>"; result += " <td style='background-color:#ffffff;font-size: 9pt' rowspan='2' align='center' nowrap>"; //result += " <span style='color:blue;cursor:pointer;text-decoration:underline' onclick='repjs1017js("+data[i].wbrespid+","+ data[i].wbtop +")'>[回复]</span>"; result += " <div style='font-size:20pt;color:gray'>"+ data[i].wbtop +"</div>"; result += " </td>"; result += "</tr>"; result += "<tr>"; result += " <td style='background-color:#ffffff;font-size: 9pt;word-break:break-all;' >"; result += " " + data[i].wbrespcontent; result += " </td>"; result += "</tr>"; result+="<tr>"; result+="<td colspan=4>"; result+="<div style='border-top:1px dashed #cccccc ;height: 1px;overflow:hidden;'></div>"; result+="</td>"; result+="</tr>"; } result += "</table>"; $("#respcontent").empty(); $("#respcontent").append(result); $("#resptotpage").empty(); $("#resptotpage").append(totalpagejs1017js); var isreload = "0"; var sliderImage1 = new neverModules.modules.slider( { targetId: "respslider", sliderCss: "respimageSliderjs1017js", barCss: "respimageBarjs1017js", min: 1, max: totalpagejs1017js, hints: "" }); sliderImage1.onstart = function () { isreload = "1" ; } sliderImage1.onchange = function () { $("#slidercontent").empty(); $("#slidercontent").append(sliderImage1.getValue()==0?1:sliderImage1.getValue()); }; sliderImage1.onend = function () { if(isreload=="1") { if(sliderImage1.getValue()!=pagejs1017js && sliderImage1.getValue()!=0) { showpagejs1017js((parseInt(sliderImage1.getValue())-1)*pagesizejs1017js); $("#respmessage").empty(); } } } sliderImage1.donclick = function () { if(sliderImage1.getValue()!=pagejs1017js && sliderImage1.getValue()!=0) { showpagejs1017js((parseInt(sliderImage1.getValue())-1)*pagesizejs1017js); $("#respmessage").empty(); } } sliderImage1.create(); sliderImage1.setValue(pagejs1017js); } else { $("#respcontent").empty(); $("#respcontent").append("<span style='font-size:9pt;height:30px;padding-top:expression(15);padding-bottom:expression(15);'>该新闻还没有评论</span>"); } } //评论回复完成后,重新读取计算评论的表? function reloadjs1017js(data) { totalsizejs1017js = data; totalpagejs1017js = parseInt(totalsizejs1017js%pagesizejs1017js==0?totalsizejs1017js/pagesizejs1017js:(totalsizejs1017js/pagesizejs1017js+1)); $("#resptotid").empty(); $("#resptotpage").empty(); $("#resptotid").append(totalsizejs1017js); $("#resptotpage").append(totalpagejs1017js); showpagejs1017js(0); cancelrespjs1017js(); } function buildResultStrjs1017js(data) { if(data=="-2") { alert("没有这个用户或用户被禁用"); } else if(data=="-3") { alert("用户名或密码错误"); } else if(data=="-4") { alert("验证ʮϻ码错?); }else if(data=="-9") { alert("请放置在新闻内容?); } else if(data=="-11") { alert("评论内容过长"); } else { alert("未知错误"); } } //添加评î后的处理方法 function savejs1017js(data) { if(data=="0" || data=="-12") { $("#respwbaccount").val(""); $("#respwbpassword").val(""); $("#respwbrespcontent").val(""); $("#resprand").val(""); $("#contentsize").empty(); $("#contentsize").append("0/1000"); $("#resprandimage").attr("src","/system/resource/js/message/createimage.jsp?randnum="+Math.random()); var isflag = "0"; if(data=="-12") { alert("回复评论成功,您的內容中含有敏感字,请等待后台审?); } else { if(isflag=="1") { alert("添加评论成功"); }else { alert("评论添加成功,等待后޴审?); } } NewsRespUtil.getTotalpage("820507864","33734","wbnews",reloadjs1017js); } else { buildResultStrjs1017js(data); } } String.prototype.trim = function() { var t = this.replace(/(^\s*)|(\s*$)/g, ""); return t.replace(/(^ *)|( *$)/g, ""); } //提交评论 function submitrespjs1017js(id) { var anonymous = "1"; if($("#respcheck")==null || !$("#respcheck").attr("checked")) { if($("#respwbaccount").val()=="" || $("#respwbpassword").val()=="") { alert("请输入用户名或密?); return; } } else { anonymous = "0"; } if(($("#respwbrespcontent").val()).trim()=="") { alert("请输入评论内?); $("#respwbrespcontent").focus(); return; } if(($("#respwbrespcontent").val()).length>1000) { alert("评论内容小于1000个字"); $("#respwbrespcontent").focus(); return; } if($("#resprand").val()=="") { alert("请输入验证码"); $("#resprand").focus(); return; } var pd = hex_md5($("#respwbpassword").val()).toUpperCase() if($("#respsoru").val()=="0") { NewsRespUtil.save("820507864","1017","33734",anonymous,$("#respwbaccount").val(),pd,base64Contentjs1017js($("#respwbrespcontent").val()),$("#resprand").val(),'0',false,savejs1017js); } else { NewsRespUtil.update("820507864","1017","33734",anonymous,$("#respwbaccount").val(),pd,base64Contentjs1017js($("#respwbrespcontent").val()),$("#resprand").val(),$("#respid").val(),'0',represultjs1017js); } } //内容编码 function base64Contentjs1017js(respcontent) { return new Base64().encode(respcontent); } //是否匿名 function ischeckjs1017js() { if(!$("#respcheck").attr("checked")) { $("#respaccorpass").css("display","inline"); $("#respwbaccount").val(""); $("#respwbpassword").val(""); } else { $("#respwbaccount").val(""); $("#respwbpassword").val(""); $("#respaccorpass").hide(); } } function changeimagejs1017js() { $("#resprandimage").attr("src","/system/resource/js/message/createimage.jsp?randnum="+Math.random()); } function calculatesize() { var c = ($("#respwbrespcontent").val()).length; $("#contentsize").empty(); $("#contentsize").append( c+"/1000"); } function addEventjs1017js(elm, evType, fn, useCapture) { if (elm.addEventListener) { elm.addEventListener(evType, fn, useCapture); return true; } else if (elm.attachEvent) { var r = elm.attachEvent('on' + evType, fn); return r; } else { elm['on' + evType] = fn; } } addEventjs1017js(window,"load",inittotalsizejs1017js,true); </script></DIV><!--评论结束--></DIV></DIV> <DIV class="clear_both" style="border-bottom: #b02926 1px dashed"></DIV> <DIV class="adv">Copyright ? 2007-2010 贵州师范大学新闻?All Rights Reserved.<BR>技术支? 贵州师范大学新闻ҲͶ˵网技术部 投稿信箱:gznuxb@163.com gznuxb@gznu.edu.cn<BR>(浏览本网主页,延ÿһ议IE7.0以上,分辨率最?024*768) <BR></DIV><!--版权结һӰ --> <DIV></DIV></CENTER></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT> <DIV></DIV> </BODY></HTML> <!-- 0 0 - 9 . n e t -->