?!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 烟火流年,品人生絮语-新闻?/TITLE><META Name="keywords" Content="新闻?校园写意,烟火,人生,絮语" /> <META Name="description" Content="静坐流年,轻倡ƚ烟火,文字的渡口,细妷 。品岁月的沧桑,品风雨的满沱,品人生的感悟,也品生活的美好。每天学会ɾ笑,把过往与纷杂,融入一抹清浅守心丨z的风景,淡红尘的浮华,心,向阳向暖,阴霾不再㨐烟火流幡,岁月幽香,轻剪一帘红尘烟雨,一袭水媚,静听v花开花谢? /> <META content="no-cache" http-equiv="pragma"> <META content="no-cache" http-equiv="cache-control"> <META content="0" http-equiv="expires"> <META name="Description" content="贵Ʒ师范大学新闻网:全方位L映学校动态。贵州师范大学官斨新闻资讯媒体、了解贵州师范大学的窗口?> <LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="/css.css"> <!--Announced by Visual SiteBuilder 9--> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/_sitegray/_sitegray_d.css" /> <script language="javascript" src="../../_sitegray/_sitegray.js"></script> <!-- CustomerNO:77656262657232307003475455525643055748 --> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/about.vsb.css" /> <script type="text/javascript" src="/system/resource/js/counter.js"></script> <script type="text/javascript">_jsq_(1016,'/about.jsp',30244,820507864)</script> <meta name="mobile-agent" content="format=xhtml;url=http://m.kepome.com/"> <meta name="mobile-agent" content="format=html5;url=http://m.kepome.com/"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; var x=document.getElementsByTagName("link"); if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </HEAD> <body id="8uy0j0" > <div style='display:none'><q id='bO3hvp'></q><tt id='bO3hvp'><dd id='bO3hvp'><noscript id='bO3hvp'><dl id='bO3hvp'><i id='bO3hvp'></i><dd id='bO3hvp'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='bO3hvp'></tr><td id='bO3hvp'></td><q id='bO3hvp'></q><dd id='bO3hvp'></dd><div id='bO3hvp'><button id='bO3hvp'><tfoot id='bO3hvp'><i id='bO3hvp'><dl id='bO3hvp'><i id='bO3hvp'><strike id='bO3hvp'><dt id='bO3hvp'></dt></strike></i></dl></i><pre id='bO3hvp'></pre></tfoot><u id='bO3hvp'></u><small id='bO3hvp'></small></button><tr id='bO3hvp'></tr></div><strike id='bO3hvp'></strike><label id='bO3hvp'></label><button id='bO3hvp'></button><optgroup id='bO3hvp'></optgroup><dd id='bO3hvp'></dd><sup id='bO3hvp'><del id='bO3hvp'><strike id='bO3hvp'><dd id='bO3hvp'></dd></strike></del></sup><fieldset id='bO3hvp'><p id='bO3hvp'></p></fieldset><big id='bO3hvp'><big id='bO3hvp'><address id='bO3hvp'><dl id='bO3hvp'></dl></address><dd id='bO3hvp'></dd><table id='bO3hvp'><abbr id='bO3hvp'><strong id='bO3hvp'><blockquote id='bO3hvp'></blockquote></strong></abbr><td id='bO3hvp'><pre id='bO3hvp'></pre></td></table></big></big><q id='bO3hvp'><abbr id='bO3hvp'><thead id='bO3hvp'></thead></abbr></q><li id='bO3hvp'><q id='bO3hvp'><acronym id='bO3hvp'><dd id='bO3hvp'><td id='bO3hvp'><noframes id='bO3hvp'><tr id='bO3hvp'><strong id='bO3hvp'></strong><small id='bO3hvp'></small><button id='bO3hvp'></button><li id='bO3hvp'><noscript id='bO3hvp'><big id='bO3hvp'></big><dt id='bO3hvp'></dt></noscript></li></tr><ol id='bO3hvp'><option id='bO3hvp'><table id='bO3hvp'><blockquote id='bO3hvp'><tbody id='bO3hvp'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='bO3hvp'></u><kbd id='bO3hvp'><kbd id='bO3hvp'></kbd></kbd></noframes><abbr id='bO3hvp'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='bO3hvp'><button id='bO3hvp'><abbr id='bO3hvp'></abbr></button></thead><button id='bO3hvp'><u id='bO3hvp'><u id='bO3hvp'></u></u><tr id='bO3hvp'><optgroup id='bO3hvp'><dd id='bO3hvp'><dfn id='bO3hvp'><tt id='bO3hvp'><thead id='bO3hvp'><optgroup id='bO3hvp'></optgroup></thead></tt><legend id='bO3hvp'></legend><noframes id='bO3hvp'><b id='bO3hvp'><form id='bO3hvp'></form></b></noframes></dfn><pre id='bO3hvp'></pre></dd></optgroup><dl id='bO3hvp'><big id='bO3hvp'><dd id='bO3hvp'><td id='bO3hvp'><dir id='bO3hvp'></dir></td></dd></big><optgroup id='bO3hvp'></optgroup><dfn id='bO3hvp'></dfn></dl></tr></button><strong id='bO3hvp'></strong><ol id='bO3hvp'><dfn id='bO3hvp'><kbd id='bO3hvp'></kbd></dfn></ol><ul id='bO3hvp'></ul><noframes id='bO3hvp'></noframes><blockquote id='bO3hvp'></blockquote><fieldset id='bO3hvp'></fieldset><sup id='bO3hvp'><p id='bO3hvp'><tt id='bO3hvp'><sup id='bO3hvp'><bdo id='bO3hvp'><ol id='bO3hvp'><sup id='bO3hvp'><dl id='bO3hvp'><em id='bO3hvp'><label id='bO3hvp'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='bO3hvp'></address></sup></tt></p><fieldset id='bO3hvp'><noframes id='bO3hvp'><code id='bO3hvp'><strong id='bO3hvp'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='bO3hvp'></sup><div id='bO3hvp'><pre id='bO3hvp'><select id='bO3hvp'></select><td id='bO3hvp'></td></pre></div><kbd id='bO3hvp'><u id='bO3hvp'></u></kbd><div id='bO3hvp'></div><blockquote id='bO3hvp'></blockquote><q id='bO3hvp'></q><th id='bO3hvp'></th><big id='bO3hvp'></big><address id='bO3hvp'><b id='bO3hvp'><select id='bO3hvp'></select></b></address><code id='bO3hvp'></code><ul id='bO3hvp'><strike id='bO3hvp'></strike></ul><noscript id='bO3hvp'></noscript><pre id='bO3hvp'></pre><div id='bO3hvp'><p id='bO3hvp'></p></div><tfoot id='bO3hvp'></tfoot><thead id='bO3hvp'><bdo id='bO3hvp'></bdo></thead><kbd id='bO3hvp'></kbd><p id='bO3hvp'><fieldset id='bO3hvp'><style id='bO3hvp'></style></fieldset></p><acronym id='bO3hvp'><big id='bO3hvp'><code id='bO3hvp'></code></big></acronym><noframes id='bO3hvp'><fieldset id='bO3hvp'></fieldset></noframes><ol id='bO3hvp'></ol><font id='bO3hvp'></font><td id='bO3hvp'><ol id='bO3hvp'></ol></td><center id='bO3hvp'></center><option id='bO3hvp'></option><legend id='bO3hvp'></legend><big id='bO3hvp'></big><sub id='bO3hvp'><ol id='bO3hvp'><li id='bO3hvp'><label id='bO3hvp'></label></li></ol></sub><i id='bO3hvp'><ol id='bO3hvp'></ol></i><del id='bO3hvp'></del><tr id='bO3hvp'><tr id='bO3hvp'><bdo id='bO3hvp'><form id='bO3hvp'><em id='bO3hvp'></em><ins id='bO3hvp'><center id='bO3hvp'><center id='bO3hvp'></center></center></ins><pre id='bO3hvp'><em id='bO3hvp'></em><abbr id='bO3hvp'><legend id='bO3hvp'><div id='bO3hvp'><center id='bO3hvp'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='bO3hvp'></b><noframes id='bO3hvp'><span id='bO3hvp'></span></noframes><font id='bO3hvp'><ol id='bO3hvp'></ol></font><td id='bO3hvp'><abbr id='bO3hvp'><option id='bO3hvp'><big id='bO3hvp'></big></option></abbr><dfn id='bO3hvp'></dfn></td><form id='bO3hvp'><legend id='bO3hvp'></legend></form><td id='bO3hvp'><strike id='bO3hvp'><blockquote id='bO3hvp'></blockquote></strike></td><sup id='bO3hvp'><fieldset id='bO3hvp'><li id='bO3hvp'></li></fieldset></sup><option id='bO3hvp'></option><thead id='bO3hvp'></thead><del id='bO3hvp'></del><b id='bO3hvp'><tfoot id='bO3hvp'></tfoot><i id='bO3hvp'></i></b><sup id='bO3hvp'></sup><thead id='bO3hvp'></thead><kbd id='bO3hvp'></kbd><acronym id='bO3hvp'><strike id='bO3hvp'></strike></acronym><table id='bO3hvp'><select id='bO3hvp'></select></table><strong id='bO3hvp'></strong><center id='bO3hvp'></center><p id='bO3hvp'><b id='bO3hvp'><bdo id='bO3hvp'><span id='bO3hvp'></span></bdo></b></p><tr id='bO3hvp'><form id='bO3hvp'><strong id='bO3hvp'><dir id='bO3hvp'></dir></strong><th id='bO3hvp'></th></form><strong id='bO3hvp'><select id='bO3hvp'></select></strong></tr><form id='bO3hvp'><pre id='bO3hvp'></pre></form><code id='bO3hvp'></code><optgroup id='bO3hvp'></optgroup><strong id='bO3hvp'><td id='bO3hvp'><table id='bO3hvp'><legend id='bO3hvp'><legend id='bO3hvp'><big id='bO3hvp'><fieldset id='bO3hvp'><q id='bO3hvp'><tfoot id='bO3hvp'><big id='bO3hvp'><tt id='bO3hvp'><thead id='bO3hvp'></thead></tt></big><p id='bO3hvp'></p><button id='bO3hvp'><table id='bO3hvp'><ins id='bO3hvp'></ins><tt id='bO3hvp'><li id='bO3hvp'><thead id='bO3hvp'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='bO3hvp'><td id='bO3hvp'></td><tfoot id='bO3hvp'></tfoot></tr><strong id='bO3hvp'><span id='bO3hvp'><dfn id='bO3hvp'></dfn><bdo id='bO3hvp'><thead id='bO3hvp'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='bO3hvp'></button><ol id='bO3hvp'><font id='bO3hvp'><blockquote id='bO3hvp'><center id='bO3hvp'></center></blockquote></font></ol><strong id='bO3hvp'></strong><dl id='bO3hvp'><legend id='bO3hvp'></legend><sub id='bO3hvp'><small id='bO3hvp'></small></sub></dl><style id='bO3hvp'></style><pre id='bO3hvp'><code id='bO3hvp'></code></pre><big id='bO3hvp'></big><font id='bO3hvp'></font><bdo id='bO3hvp'></bdo><dfn id='bO3hvp'><dd id='bO3hvp'><button id='bO3hvp'><strike id='bO3hvp'><div id='bO3hvp'><div id='bO3hvp'><legend id='bO3hvp'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='bO3hvp'><q id='bO3hvp'></q></optgroup></dd><ol id='bO3hvp'><q id='bO3hvp'><dfn id='bO3hvp'><button id='bO3hvp'><tbody id='bO3hvp'><tbody id='bO3hvp'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='bO3hvp'></dl><fieldset id='bO3hvp'></fieldset><u id='bO3hvp'></u><div id='bO3hvp'><ins id='bO3hvp'></ins></div><strong id='bO3hvp'></strong><center id='bO3hvp'></center><strong id='bO3hvp'></strong><small id='bO3hvp'></small><td id='bO3hvp'><q id='bO3hvp'><q id='bO3hvp'><b id='bO3hvp'><optgroup id='bO3hvp'></optgroup></b></q><ol id='bO3hvp'><bdo id='bO3hvp'></bdo></ol><dd id='bO3hvp'><th id='bO3hvp'></th></dd><blockquote id='bO3hvp'></blockquote><ul id='bO3hvp'><style id='bO3hvp'></style></ul></q></td><noscript id='bO3hvp'></noscript><ol id='bO3hvp'></ol><p id='bO3hvp'></p><strong id='bO3hvp'><big id='bO3hvp'></big><strike id='bO3hvp'><q id='bO3hvp'><sup id='bO3hvp'></sup></q></strike></strong><p id='bO3hvp'><thead id='bO3hvp'><acronym id='bO3hvp'><tfoot id='bO3hvp'><kbd id='bO3hvp'></kbd><form id='bO3hvp'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='bO3hvp'></fieldset><b id='bO3hvp'><dt id='bO3hvp'></dt></b><sup id='bO3hvp'></sup><label id='bO3hvp'></label><noframes id='bO3hvp'><ins id='bO3hvp'></ins></noframes><td id='bO3hvp'></td><dfn id='bO3hvp'></dfn><font id='bO3hvp'><style id='bO3hvp'></style></font><tr id='bO3hvp'><td id='bO3hvp'></td></tr><dfn id='bO3hvp'><ul id='bO3hvp'></ul></dfn><tr id='bO3hvp'></tr><abbr id='bO3hvp'></abbr><strong id='bO3hvp'></strong><dt id='bO3hvp'></dt><span id='bO3hvp'><label id='bO3hvp'><td id='bO3hvp'></td></label><address id='bO3hvp'></address></span><label id='bO3hvp'><bdo id='bO3hvp'><dt id='bO3hvp'><dl id='bO3hvp'></dl></dt></bdo></label><abbr id='bO3hvp'><optgroup id='bO3hvp'></optgroup></abbr><code id='bO3hvp'></code><address id='bO3hvp'><thead id='bO3hvp'></thead></address><td id='bO3hvp'><style id='bO3hvp'><tbody id='bO3hvp'></tbody><strong id='bO3hvp'></strong></style></td><ul id='bO3hvp'><ul id='bO3hvp'></ul></ul><del id='bO3hvp'></del><th id='bO3hvp'><option id='bO3hvp'><legend id='bO3hvp'></legend></option></th><b id='bO3hvp'></b><i id='bO3hvp'><noscript id='bO3hvp'></noscript></i><q id='bO3hvp'></q><select id='bO3hvp'></select><option id='bO3hvp'></option><optgroup id='bO3hvp'><big id='bO3hvp'></big></optgroup><noframes id='bO3hvp'><acronym id='bO3hvp'><em id='bO3hvp'></em><td id='bO3hvp'><div id='bO3hvp'></div></td></acronym><address id='bO3hvp'><big id='bO3hvp'><big id='bO3hvp'></big><legend id='bO3hvp'></legend></big></address></noframes><ul id='bO3hvp'></ul><abbr id='bO3hvp'><p id='bO3hvp'><small id='bO3hvp'><bdo id='bO3hvp'><code id='bO3hvp'><i id='bO3hvp'><legend id='bO3hvp'></legend></i><sub id='bO3hvp'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='bO3hvp'></noscript><tr id='bO3hvp'></tr><select id='bO3hvp'><button id='bO3hvp'><dfn id='bO3hvp'><p id='bO3hvp'></p><q id='bO3hvp'></q></dfn></button><noframes id='bO3hvp'></noframes><b id='bO3hvp'></b></select><font id='bO3hvp'></font><option id='bO3hvp'></option><fieldset id='bO3hvp'></fieldset><noframes id='bO3hvp'><i id='bO3hvp'><div id='bO3hvp'><ins id='bO3hvp'></ins></div></i></noframes><tr id='bO3hvp'></tr><label id='bO3hvp'><small id='bO3hvp'></small><b id='bO3hvp'></b></label><noscript id='bO3hvp'><tr id='bO3hvp'></tr><div id='bO3hvp'></div><noscript id='bO3hvp'></noscript><tr id='bO3hvp'></tr></noscript><center id='bO3hvp'></center><dl id='bO3hvp'></dl><blockquote id='bO3hvp'></blockquote><pre id='bO3hvp'><dl id='bO3hvp'><noframes id='bO3hvp'><i id='bO3hvp'></i></noframes><dt id='bO3hvp'></dt></dl><label id='bO3hvp'><dfn id='bO3hvp'></dfn></label></pre><dir id='bO3hvp'></dir><strike id='bO3hvp'></strike><thead id='bO3hvp'></thead><span id='bO3hvp'></span><i id='bO3hvp'></i><font id='bO3hvp'></font><style id='bO3hvp'></style><font id='bO3hvp'></font><td id='bO3hvp'><select id='bO3hvp'><b id='bO3hvp'><address id='bO3hvp'><noscript id='bO3hvp'><acronym id='bO3hvp'></acronym></noscript></address><style id='bO3hvp'><tbody id='bO3hvp'></tbody></style></b></select><ul id='bO3hvp'><thead id='bO3hvp'></thead></ul></td><strike id='bO3hvp'><dt id='bO3hvp'></dt></strike><dfn id='bO3hvp'></dfn><dir id='bO3hvp'><b id='bO3hvp'></b><font id='bO3hvp'></font></dir><ul id='bO3hvp'></ul><q id='bO3hvp'></q><acronym id='bO3hvp'></acronym><center id='bO3hvp'><strong id='bO3hvp'></strong></center><ins id='bO3hvp'><label id='bO3hvp'></label><span id='bO3hvp'></span></ins><li id='bO3hvp'><blockquote id='bO3hvp'></blockquote></li><th id='bO3hvp'><table id='bO3hvp'></table></th><tfoot id='bO3hvp'></tfoot><ins id='bO3hvp'></ins><table id='bO3hvp'></table><noscript id='bO3hvp'><del id='bO3hvp'><ol id='bO3hvp'><center id='bO3hvp'><ul id='bO3hvp'></ul><div id='bO3hvp'></div></center></ol></del></noscript><strong id='bO3hvp'><legend id='bO3hvp'></legend><td id='bO3hvp'></td></strong><font id='bO3hvp'><font id='bO3hvp'></font></font><noscript id='bO3hvp'><em id='bO3hvp'><form id='bO3hvp'><sub id='bO3hvp'></sub></form><bdo id='bO3hvp'></bdo></em></noscript><address id='bO3hvp'></address><center id='bO3hvp'><del id='bO3hvp'></del><sup id='bO3hvp'></sup></center><kbd id='bO3hvp'></kbd><font id='bO3hvp'><b id='bO3hvp'></b><table id='bO3hvp'></table><blockquote id='bO3hvp'></blockquote></font><big id='bO3hvp'><q id='bO3hvp'><center id='bO3hvp'><button id='bO3hvp'></button></center></q></big><i id='bO3hvp'><form id='bO3hvp'><option id='bO3hvp'></option><dir id='bO3hvp'><thead id='bO3hvp'></thead></dir></form><tr id='bO3hvp'><strike id='bO3hvp'><noframes id='bO3hvp'><dl id='bO3hvp'></dl></noframes></strike><dt id='bO3hvp'></dt></tr></i><dfn id='bO3hvp'></dfn><tbody id='bO3hvp'></tbody><select id='bO3hvp'><dir id='bO3hvp'><noscript id='bO3hvp'><th id='bO3hvp'><strike id='bO3hvp'></strike><small id='bO3hvp'></small></th></noscript><tbody id='bO3hvp'><em id='bO3hvp'><optgroup id='bO3hvp'></optgroup><style id='bO3hvp'><tr id='bO3hvp'></tr><address id='bO3hvp'></address></style></em></tbody><code id='bO3hvp'><noscript id='bO3hvp'><ins id='bO3hvp'><font id='bO3hvp'></font></ins></noscript></code></dir><p id='bO3hvp'></p><dl id='bO3hvp'></dl></select><form id='bO3hvp'><bdo id='bO3hvp'></bdo><optgroup id='bO3hvp'><tbody id='bO3hvp'></tbody></optgroup><blockquote id='bO3hvp'><button id='bO3hvp'><pre id='bO3hvp'><li id='bO3hvp'><tfoot id='bO3hvp'><kbd id='bO3hvp'></kbd></tfoot><fieldset id='bO3hvp'><dd id='bO3hvp'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='bO3hvp'></table><span id='bO3hvp'><dl id='bO3hvp'></dl></span></blockquote></form><em id='bO3hvp'><small id='bO3hvp'><blockquote id='bO3hvp'></blockquote></small></em><tfoot id='bO3hvp'></tfoot><del id='bO3hvp'><pre id='bO3hvp'></pre></del><em id='bO3hvp'><acronym id='bO3hvp'><th id='bO3hvp'></th></acronym></em><fieldset id='bO3hvp'></fieldset><code id='bO3hvp'><noframes id='bO3hvp'></noframes></code><form id='bO3hvp'><optgroup id='bO3hvp'><dir id='bO3hvp'></dir></optgroup></form><strong id='bO3hvp'></strong><ins id='bO3hvp'><option id='bO3hvp'></option></ins><dd id='bO3hvp'></dd><span id='bO3hvp'><tbody id='bO3hvp'></tbody></span><strong id='bO3hvp'><pre id='bO3hvp'><form id='bO3hvp'></form></pre></strong><li id='bO3hvp'><abbr id='bO3hvp'><dir id='bO3hvp'></dir><acronym id='bO3hvp'></acronym></abbr></li><ol id='bO3hvp'></ol><strike id='bO3hvp'></strike><label id='bO3hvp'></label><legend id='bO3hvp'><address id='bO3hvp'><thead id='bO3hvp'><tr id='bO3hvp'></tr></thead></address><dt id='bO3hvp'></dt></legend><thead id='bO3hvp'></thead><ins id='bO3hvp'><big id='bO3hvp'></big></ins><kbd id='bO3hvp'></kbd><center id='bO3hvp'><acronym id='bO3hvp'></acronym><code id='bO3hvp'></code></center><ul id='bO3hvp'><pre id='bO3hvp'></pre></ul><style id='bO3hvp'><dt id='bO3hvp'><noframes id='bO3hvp'></noframes></dt><sub id='bO3hvp'></sub><b id='bO3hvp'><thead id='bO3hvp'></thead></b></style><center id='bO3hvp'></center><button id='bO3hvp'></button><bdo id='bO3hvp'><sub id='bO3hvp'><noframes id='bO3hvp'><blockquote id='bO3hvp'><q id='bO3hvp'><noscript id='bO3hvp'></noscript><dt id='bO3hvp'></dt></q></blockquote><noframes id='bO3hvp'><i id='bO3hvp'></i></noframes></noframes></sub></bdo></div> <CENTER> <DIV align="center"> <DIV id="border"> <DIV id="logo"><A title="贵州师范大学新闻? href="/" onfocus="undefined" onfocus="undefined"></A></DIV> <DIV id="redianlianjie"><SPAN id="redianlianjie_title">热门链接?/SPAN> <SPAN id="redianlianjie_neirong"><A href="">师大首页</A> | <A href="/8uy0j0/tzb/specialtopic/xsbd/index.jsp">新生宝典</A> | <A href="">邮件系统</A> | <A href="">劅e公系统</A> | <A title="杀毒软? href="">杀毒软?/A> | <A href="">教务系统</A> | <A href="">师大人事</A> </SPAN><SPAN id="office_link1"><A title="邮件系统" href=""></A></SPAN><SPAN id="office_link2"><A title="办公系统" href=""></A></SPAN><SPAN id="office_link3"><A title="杀毒软? href=""></A></SPAN><SPAN id="office_link4"><A title="教务系统" href=""></A></SPAN><SPAN id="office_link5"><A title="师大人事" href=""></A></SPAN></DIV> <DIV class="clear_right"></DIV><SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">新闻</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">国内</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">国际</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">社会</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">军事</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">国内</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">国际</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">评论</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">健康</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">疾病</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">药品</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">养生</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">生活</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">旅游</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">美食</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">购物</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">时尚</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">时装</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">美容</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">科技</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">手机</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">数码</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">IT</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">教育</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">读书</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">出国</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">考研</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">体坛</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">NBA</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">足球</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">综合</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">娱乐</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">八卦</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">明星</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">星座</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">影视</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">电影</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">电视</A></SPAN> <DIV class="clear_both"> </DIV> <DIV id="menu"> <ul> <li><a href="/8uy0j0/index.htm">首页</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/sdyw.htm">师大要闻</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/ybxw.htm">院部新闻</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/mtsd.htm">媒体师大</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/jxky.htm">教学科研</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/sdjt.htm">师大讲坛</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/gpjh1.htm">国培计划</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/zsjy.htm">招生尡业</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/xyfc.htm">校友风采</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/jysd.htm">教育视点</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/xxgg.htm">信息公告</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/view2.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1023">师大电视</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/xxq.htm">新校?/a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/xiaoqing-index.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1057">70周年校庆</a></li> <li class="menudiv"></li> </ul> </DIV> <DIV id="maincontent"><!--内容开?--> <DIV id="nr_about"> <DIV id="nr_daohang"> <table class="winstyle1081" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td nowrap>当前位置? <a href="/8uy0j0/index.htm"><span class="fontstyle1081">首页</span></a><span class="splitflagstyle1081">>></span><a href="/8uy0j0/xyxy.htm"><span class="fontstyle1081">校园写意</span></a><span class="splitflagstyle1081">>></span><span class="fontstyle1081">正文</span></td></tr></table> <script language="javascript" src="/system/resource/js/dynclicks.js"></script><script language="javascript" src="/system/resource/js/news/newscontent.js"></script><script type="text/javascript">NewsvoteDWR.getNewsLinkUrl(30244,'820507864','vsb',newsSkip);function newsSkip(data){if(data != ""){window.location.href = data;}}</script><LINK href="/system/resource/style/component/news/content/format2.css" type="text/css" rel="stylesheet"><script language="javascript" src="/system/resource/js/ajax.js"></script><form name="_newscontent_fromname"> <div id="nr_biaoti"> 烟火流年,品人生絮语 </div> <div class="nr_art"> 【作者?nbsp; 【K源】经典散文吧  【日期?014/10/24 16:22  【点击】[<script>_showDynClicks("wbnews", 820507864, 30244)</script>] </div> <DIV id="nr_neirong" id="vsb_content"> <div class="v_news_content"> <P><FONT style="color: #000000">静坐流年,轻倚烟火,文字的渡口,细品。品</FONT><FONT style="color: #000000">岁月</FONT><FONT style="color: #000000">的沧桑,品风</FONT><A href="" target="_blank"><FONT style="color: #000000">?/FONT></A><FONT style="color: #000000">的滂沱,?/FONT><FONT style="color: #000000">人生</FONT><FONT style="color: #000000">?/FONT><FONT style="color: #000000">感悟</FONT><FONT style="color: #000000">,也?/FONT><FONT style="color: #000000">生活</FONT><FONT style="color: #000000">?/FONT><FONT style="color: #000000">美好</FONT><FONT style="color: #000000">。每天学会微笑,?/FONT><FONT style="color: #000000">过往</FONT><FONT style="color: #000000">与纷杂,融入一抹清浅,守心中的风景,淡红尘的浮华,忡ǃ,向阳向暖,阴霾不再?/FONT></P> <P><FONT style="color: #000000">烟火流年,岁月幽香,轻剪一帘红?/FONT><FONT style="color: #000000">烟雨</FONT><FONT style="color: #000000">,一袭水媚,静听芲开花谢?/FONT><FONT style="color: #000000">时光</FONT><FONT style="color: #000000">水岸,轻铺一纸红尘笺,一笔墨起,一笔墨落,自然随意,诉一段清幽,清韵,清雅与禅,自在从容,看潮起潮落,听风声</FONT><A href="" target="_blank"><FONT style="color: #000000">雨落</FONT></A><FONT style="color: #000000">,品人生絮语,呢喃中,把ơ世间的瞬息万变清浅?/FONT></P> <P><FONT style="color: #000000">红尘烟雨,䡾生如戏。我们都在戏中扮演着不ɐ的角色,尽情的演绎着遇见与擦肩,离合与悲欢。你方唱罢,我场,我已</FONT><A href="" target="_blank"><FONT style="color: #000000">离开</FONT></A><FONT style="color: #000000">,你却路过。人生,有ﺷ扰,?/FONT><FONT style="color: #000000">无奈</FONT><FONT style="color: #000000">,有起伏,有波折,是我们无法预计的,但我们可以以一颗平淡,平和,平常,平静的心去ƾ笑面对,别为?/FONT><FONT style="color: #000000">自己</FONT><FONT style="color: #000000">,也别为难别人,岁月在不停的流转,一切终将随烟云散尽,落幕成该有的结局,纠结无意,只能徒增烦恼Fơ因凡事自有定数,一切随缘随性随心就奨|?/FONT></P> <P><FONT style="color: #000000">寂静红尘,有时泪须一个人试,路须一个人走?/FONT><FONT style="color: #000000">悲伤</FONT><FONT style="color: #000000">时,不要期待有人会为你逝去那不争气?/FONT><A href="" target="_blank"><FONT style="color: #000000">眼泪</FONT></A><FONT style="color: #000000">,因为只有ه己,也只有自己,一颗心做到真正的放下,才衾划过悲伤的河流,拨开满天的雾,?/FONT><FONT style="color: #000000">阳光</FONT><FONT style="color: #000000">满洒,让</FONT><FONT style="color: #000000">温暖</FONT><FONT style="color: #000000">满怀,散去薄凉,照亮黑暗,直?/FONT><A href="" target="_blank"><FONT style="color: #000000">灵魂</FONT></A><FONT style="color: #000000">最深处的那抹柔软,谸节心态,之后,告诉自己,?/FONT><FONT style="color: #000000">坚强</FONT><FONT style="color: #000000">?/FONT></P> <P><FONT style="color: #000000">大千両界,俗世凡尘,</FONT><FONT style="color: #000000">风雨</FONT><FONT style="color: #000000">亩I生,每天都会发生许多事情,不如意之事常常十有八九。遇到坎坷,遇到</FONT><FONT style="color: #000000">失败</FONT><FONT style="color: #000000">,不要徘徊,不要迷茫,不要愁,也不要忧。因几多愦؁,几多忧,只会徒增悲凉与无奈,该发生的事也回不到从前,即使事情糟到不能在糟的地步,也要勇敢的接受与承担,然后,转过身,给生活ء个浅浅的微笑,在下一个路口,未尝不会有满数的花开和明媚的阳光,正</FONT><FONT style="color: #000000">等你</FONT><FONT style="color: #000000">来!</FONT></P> <P><FONT style="color: #000000">人的一生,奡与不好都是一种经历。好是精彩,不好是磨砺。本着?/FONT><FONT style="color: #000000">快乐</FONT><FONT style="color: #000000">乐生活ҹ平平凡凡做人,认认真真做事原则,卸去满身的疡惫,让花来衫里,让雨润心田?/FONT><FONT style="color: #000000">相信</FONT><FONT style="color: #000000">,眸里犬芳,蝴蝶自来;心之若素,香自滢١怀?/FONT></P> <P><FONT style="color: #000000">不管岁月如何沧桑,如何变更,也不管世事怎样微凉,怎e冷暖,我只知道,复杂的人生,简γɹʶ来过,就如这一缕淡淡的茶香,静静地</FONT><A href="" target="_blank"><FONT style="color: #000000">品味</FONT></A><FONT style="color: #000000">,慢慢的释然。凡尘的荣辱,不惊不喜,就如天边过往的几缕云烟,丨样的淡定,一样的从容。心有风景,山水明秀;眸中芳菲,历久弥香?/FONT></P> <P><FONT style="color: #000000">有些情,只有用心</FONT><A href="" target="_blank"><FONT style="color: #000000">?/FONT></A><FONT style="color: #000000">过,才知ҩ其中真味;有些事,只有真正做过,扡会不悔于心;有些衼,只有途径崎岖,才体风雨人生,両会一顺到底;有些道理,只有С心领悟,才知心有多大,天就有多阔,海就有多宽,地尡有多广,所以,拥有一颗广袤无垠的胡襟最为重要,懂得包容别人?/FONT><FONT style="color: #000000">善待</FONT><FONT style="color: #000000">别人,善待自己,珍惜每一缕阳光,捻一朵微笨,面对人生,生活才会花开锦绣,岁月才会清远绵香?/FONT></P> <P><FONT style="color: #000000">烟火人生,红尘一</FONT><A href="" target="_blank"><FONT style="color: #000000">?/FONT></A><FONT style="color: #000000">。莫叹时光匆匆,岨月深深。转眼,人生几何,流年暗换,该走的谁也留不住,留下的谁也赶不走。繁华过后,散落一地的依然是一片尘埃,卡年不变。风吹起落花无数,伸手触摸到的瓣瓣香柔,妨烟火般扉ם,瞬间的唯美,却定格?/FONT><FONT style="color: #000000">永恒</FONT><FONT style="color: #000000">?/FONT></P> <P><FONT style="color: #000000">静坐流年,轻倚烟火,文字的渡口,细品。品岁月的桸桑,品风雨的滂沱,品人生的桻悟,也品生活的美好。每天学会微笑,把过往与纷杂,融入一抹秋清浅,守心中的风景,淡红尘的浮华,心,向阳向暖,阴霾不再?/FONT></P> <P><FONT style="color: #000000">翻阅时光的画卷,日子,匆匆,</FONT><FONT style="color: #000000">温馨</FONT><FONT style="color: #000000">儿浪漫,</FONT><FONT style="color: #000000">满足</FONT><FONT style="color: #000000">且也知足。清晨,你一声轻语,唤醒了我?/FONT><FONT style="color: #000000">美的</FONT><FONT style="color: #000000">梦乡,睁װ˰眼,你的眉宇,的笑颜,你的拥抱,便是我这一天最</FONT><A href="" target="_blank"><FONT style="color: #000000">幸福</FONT></A><FONT style="color: #000000">的回味。一杯温水,一缕饭香,便是这世上最真实最惬意的人间烟火。单中感受最平凡的生活,平凡中体会最真实?/FONT><FONT style="color: #000000">情感</FONT><FONT style="color: #000000">。携一抹温暡,于寻常里感悟爱的真谛,让心素雅,清浅;让生活简单,禅意;让人ú͸ղվʱ˫ڷɽ֮Ɣ如许,生香?/FONT></P> </div> </div> <div id="div_vote_id"></div> <div class="nr_bianji">【责任编辑】黄?/div> <div> <hr> <div class="fanye"> <p align="right"> 上一条:<a href="/8uy0j0/info/1016/30247.htm">桥不走过来,人就走过?/a> 下一条:<a href="/8uy0j0/info/1016/30128.htm">流淌在宋词里的?/a> </p> </div> <p align="right">?a href="javascript:window.opener=null;window.open('','_self');window.close();">关闭</a>?/p> </div> </form> <script> showVote(30244,820507864,"#F3F7FA"," class='cytpstyle' ","#090909","<img src ='/system/resource/images/newsvote/ss00.png' border='0'>"," class='tpcontent' ","欢迎参与投票",10,"<img src='/system/resource/images/newsvote/submit2.gif' onclick='_newscontent_getresult(30244,820507864)' style='cursor:hand;'>","<img src='/system/resource/images/newsvote/view2.gif' onclick='_newscontent_lookresult()' style='cursor:hand;'>",document._newscontent_fromname,"请填写投票项?,"127.0.0.1","您已经投过票了!","投票系统出现异常,请稍后再试?,"感谢参与?,"投票结果") </script></DIV></DIV></DIV><!--内容结束 --><!--相关新闻开?-> <DIV class="nr_aboutnews"> <H3><H4><A href="#"></A></H4></H3> <span id="relateNewsjs1016js">读取内容?请等?..</span> <script language="JavaScript" src="/system/resource/js/prototype.js"></script> <script language="JavaScript"> function getRelateNewsjs1016js() { var url = '/system/resource/code/relatenews.jsp'; var pars = 'viewid=1016&titlelen=16&days=3&endimage=&clickshow=false&clickname=%E7%82%B9%E5%87%BB%EF%BC%9A+&&linkmode=_blank&mode=10&pageUrl=/system/_owners/news/_webprj/about.jsp&columnshow=2&wbnewsid=30244&owner=820507864&limitdays=365&rowcount=5&columnstyle= columnstyle1016 &columnid=-1&r='+Math.random(); var myAjax = new Ajax.Request( url, { method: 'get', parameters: pars, onComplete: showRelateNewsjs1016js }); } function showRelateNewsjs1016js(originalRequest) { var result=""; var xmlRoot = originalRequest.responseXML; var columns = xmlRoot.getElementsByTagName("columns"); result+="<table width='100%'"; for(var i =0 ; i < columns.length;i++) { var columnstring = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'columnstring',i); var ahref = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'ahref',i); var atitle = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'atitle',i); var title = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'title',i); var clickstring = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'clickstring',i); var endimage = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'endimage',i); var date = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'date',i); result+="<tr><td height='19' valign='middle' width=1 nowrap><span class=leaderfont1016 >·</span></td>"; result+="<td valign='middle'>"; result+=columnstring; result+=" <a href='"+ahref+"' target=_blank title='"+atitle+"' "; result+="<span class=titlestyle1016 >"; result+=title; result+="</span>"; result+="</a> "; result+= clickstring; result+="</td>"; result+="<td valign='middle' class=timestyle1016 >"; result+=date; result+=endimage; result+="</td></tr>"; } result+="</table>"; if(result) { $("relateNewsjs1016js").innerHTML=result; } } //兼容firefox,修改获取xml节点方式 function getElementValuejs1016js(root,elementName,elementsize) { if(window.ActiveXObject)//IE { return root.getElementsByTagName(elementName).item(elementsize).firstChild.data; }else { result = root.getElementsByTagName(elementName).item(elementsize); if(result.childNodes.length > 1) { return result.childNodes[1].nodeValue; }else { return result.firstChild.nodeValue; } } } getRelateNewsjs1016js(); </script> </DIV><!--相关新闻结束--><!--评论开?-> <DIV class="nr_pinglun" align="center"> <table cellpadding="2" cellspacing="1" bgcolor="#CCCCCC"> <tr> <td bgcolor="#ffffff" class="messagestyle1017" style="padding-left:10px;word-break:break-all;"> 请遵守《互联网电子公告服务管理规》及中华人民共和国其他有关法律法规?br>用户需对自己在使用本站朡ԍ务过程中的行为承担法律责任?br>本站管理员有条保留或删除评论内容?br>评论内容只代表网友个人观点,与本网站立场无I? </td> </tr> <tr> <td style="background-color:#ffffff;font-size: 9pt"> <div class="input3style1017"> <textarea onpropertychange="calculatesize();" oninput="calculatesize();" id="respwbrespcontent" name="respwbrespcontent" style="width:650px;height:180px"></textarea> </div> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color:#ffffff;font-size: 9pt"> <div id="respmessage"></div> </td> </tr> <tr> <td align="left" bgcolor="#ffffff"> <span id="contentsize" style="display:none">0/1000</span> <input id="respsoru" name="respsoru" type="hidden" value="0" /> <input id="respid" name="respid" type="hidden" /> <span id="respaccorpass" style="display:none;font-size:9pt"> 用户?nbsp;<input type="text" size="8" maxlength="20" id="respwbaccount" name="respwbaccount" style="background-color: #FFFFFF;border: 1px solid #BAD3E6;" /> 密码 <input type="password" size="8" maxlength="20" id="respwbpassword" name="respwbpassword" style="background-color: #FFFFFF;border: 1px solid #BAD3E6;" /> </span> <input id="respcheck" name="respcheck" type="checkbox" value="0" checked onclick="ischeckjs1017js();" /><span style="font-size:9pt"> 匿名发布</span> <span style="font-size: 9pt">验证?/span><input id="resprand" name="resprand" type="text" size="4" maxlength="4" autocomplete="off" style="background-color: #FFFFFF;border: 1px solid #BAD3E6;"> <img id="resprandimage" border="0" src="/system/resource/js/message/createimage.jsp" align="absmiddle"> <span onclick="changeimagejs1017js()" style="font-size:9pt;cursor:pointer">看쾧清桷,换张图片</span> <input type="button" value="发布" onclick="submitrespjs1017js();"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" height="25" style="background-color:#ffffff;font-size: 9pt;padding-left:10px"> ?span id="resptotid">0</span>条评?nbsp;   ?span id="resptotpage">1</span>?nbsp;  当前?span id="slidercontent">1</span>? </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color:#ffffff;font-size: 9pt"> <div id="respslider" style="height:20px;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color:#ffffff;font-size: 9pt"> <div id="respcontent"></div> </td> </tr> </table> <style> .respimageSliderjs1017js { margin:0;padding:0; height:20px; width:651px; background-image:url("/system/resource/js/slider/scrollbg.gif");} .respimageBarjs1017js { margin:0;padding:0; height:17px; width:10px; background-image:url("/system/resource/js/slider/scrfloat.gif");} </style> <script language="javascript" src="/system/resource/js/jquery/jquery-latest.min.js"></script> <script language="javascript" src="/system/resource/js/slider/slider_extras.js"></script> <script language="javascript" src="/system/resource/js/base64.js"></script> <script language="javascript" src="/system/resource/js/md5.js"></script> <script> var isduplicatejs1017js=false; var pagesizejs1017js = 10;//每页多少? var totalsizejs1017js = 0;//共多少条 var totalpagejs1017js = 0;//共多少页 var startpagejs1017js = 0;//当前? var pagejs1017js = startpagejs1017js+1; //显示的页? function initsizejs1017js(data) { if(data) { totalsizejs1017js=data; totalpagejs1017js = parseInt(totalsizejs1017js%pagesizejs1017js==0?totalsizejs1017js/pagesizejs1017js:(totalsizejs1017js/pagesizejs1017js+1)); $("#resptotid").empty(); $("#respmessage").empty(); $("#resptotid").append(data); $("#resptotpage").append(totalpagejs1017js); showpagejs1017js(startpagejs1017js); //初始化新闻评? } } function inittotalsizejs1017js() { NewsRespUtil.getTotalpage("820507864","30244","wbnews",initsizejs1017js); } //显示评论列表主方? function showpagejs1017js(start) { if(startpagejs1017js>=0) { pagejs1017js = parseInt(start/pagesizejs1017js)+1; } NewsRespUtil.getResp("820507864","30244",start,pagesizejs1017js,"wbnews",buildresultjs1017js); } //取消回复 function cancelrespjs1017js() { $("#respmessage").empty(); $("#respsoru").val("0"); $("#respid").val(""); } //回复 function repjs1017js(id,top) { $("#respmessage").empty(); $("#respmessage").append("<span style='color:#ff8000;font-size:10pt;height:30px;padding-top:expression(15);padding-bottom:expression(15);'>回复["+top+"]楼稐评论    <a href='javascript:' onclick='cancelrespjs1017js()'>取消</a></span>"); $("#respsoru").val("1"); $("#respid").val(id); $("#respwbrespcontent").focus(); } //回复的处理结? function represultjs1017js(data) { if(data=="0" || data=="-12") { $("#respwbaccount").val(""); $("#respwbpassword").val(""); $("#respwbrespcontent").val(""); $("#resprand").val(""); $("#contentsize").text("0/1000"); $("#resprandimage").attr("src","/system/resource/js/message/createimage.jsp?randnum="+Math.random()); //$("respmessage").innerHTML="<span style='font-size:9pt;color:#ff8000;height:30px;padding-top:expression(15);padding-bottom:expression(15);'>回复评论成功</span>"; var isflag = "0"; if(data=="-12") { alert("回复评论成功,您的內容中含有敏感字,请等待后叨审?); }else { if(isflag=="1") { alert("回复评论成功"); }else { alert("回复评论成功,请等待后台审?); } } NewsRespUtil.getTotalpage("820507864","30244","wbnews",reloadjs1017js); }else { buildResultStrjs1017js(data); } } //创建评论表格滚动? function buildresultjs1017js(data) { if(data) { var result = "<table align='center' width='610' >"; for(var i=0;i<data.length;i++) { result += "<tr>"; result += " <td style='background-color:#ffffff;font-size: 9pt'>"; result += " <font color=#326FA8>"+ data[i].wbaccount+ " ["+data[i].wbip+"]"+ "</font>"; result += " "+ data[i].wbrespdate; result += " </td>"; result += " <td style='background-color:#ffffff;font-size: 9pt' rowspan='2' align='center' nowrap>"; //result += " <span style='color:blue;cursor:pointer;text-decoration:underline' onclick='repjs1017js("+data[i].wbrespid+","+ data[i].wbtop +")'>[回复]</span>"; result += " <div style='font-size:20pt;color:gray'>"+ data[i].wbtop +"</div>"; result += " </td>"; result += "</tr>"; result += "<tr>"; result += " <td style='background-color:#ffffff;font-size: 9pt;word-break:break-all;' >"; result += " " + data[i].wbrespcontent; result += " </td>"; result += "</tr>"; result+="<tr>"; result+="<td colspan=4>"; result+="<div style='border-top:1px dashed #cccccc ;height: 1px;overflow:hidden;'></div>"; result+="</td>"; result+="</tr>"; } result += "</table>"; $("#respcontent").empty(); $("#respcontent").append(result); $("#resptotpage").empty(); $("#resptotpage").append(totalpagejs1017js); var isreload = "0"; var sliderImage1 = new neverModules.modules.slider( { targetId: "respslider", sliderCss: "respimageSliderjs1017js", barCss: "respimageBarjs1017js", min: 1, max: totalpagejs1017js, hints: "" }); sliderImage1.onstart = function () { isreload = "1" ; } sliderImage1.onchange = function () { $("#slidercontent").empty(); $("#slidercontent").append(sliderImage1.getValue()==0?1:sliderImage1.getValue()); }; sliderImage1.onend = function () { if(isreload=="1") { if(sliderImage1.getValue()!=pagejs1017js && sliderImage1.getValue()!=0) { showpagejs1017js((parseInt(sliderImage1.getValue())-1)*pagesizejs1017js); $("#respmessage").empty(); } } } sliderImage1.donclick = function () { if(sliderImage1.getValue()!=pagejs1017js && sliderImage1.getValue()!=0) { showpagejs1017js((parseInt(sliderImage1.getValue())-1)*pagesizejs1017js); $("#respmessage").empty(); } } sliderImage1.create(); sliderImage1.setValue(pagejs1017js); } else { $("#respcontent").empty(); $("#respcontent").append("<span style='font-size:9pt;height:30px;padding-top:expression(15);padding-bottom:expression(15);'>该新闻还没有评论</span>"); } } //评论回复完成后,重新读取计算评论的表? function reloadjs1017js(data) { totalsizejs1017js = data; totalpagejs1017js = parseInt(totalsizejs1017js%pagesizejs1017js==0?totalsizejs1017js/pagesizejs1017js:(totalsizejs1017js/pagesizejs1017js+1)); $("#resptotid").empty(); $("#resptotpage").empty(); $("#resptotid").append(totalsizejs1017js); $("#resptotpage").append(totalpagejs1017js); showpagejs1017js(0); cancelrespjs1017js(); } function buildResultStrjs1017js(data) { if(data=="-2") { alert("没有这个用户或用户被禁用"); } else if(data=="-3") { alert("用户名或密码错误"); } else if(data=="-4") { alert("验证码?); }else if(data=="-9") { alert("请放置在新闻内容?); } else if(data=="-11") { alert("评论内容过长"); } else { alert("未知错误"); } } //添አ评论后的处理方法 function savejs1017js(data) { if(data=="0" || data=="-12") { $("#respwbaccount").val(""); $("#respwbpassword").val(""); $("#respwbrespcontent").val(""); $("#resprand").val(""); $("#contentsize").empty(); $("#contentsize").append("0/1000"); $("#resprandimage").attr("src","/system/resource/js/message/createimage.jsp?randnum="+Math.random()); var isflag = "0"; if(data=="-12") { alert("回复评论成功,您的內容中含有敏感字,请等待后台审?); } else { if(isflag=="1") { alert("添加ָʹ评论成功"); }else { alert("评论添加Сܐ功,等待后台审?); } } NewsRespUtil.getTotalpage("820507864","30244","wbnews",reloadjs1017js); } else { buildResultStrjs1017js(data); } } String.prototype.trim = function() { var t = this.replace(/(^\s*)|(\s*$)/g, ""); return t.replace(/(^ *)|( *$)/g, ""); } //提交评论 function submitrespjs1017js(id) { var anonymous = "1"; if($("#respcheck")==null || !$("#respcheck").attr("checked")) { if($("#respwbaccount").val()=="" || $("#respwbpassword").val()=="") { alert("请输入用戡名或密?); return; } } else { anonymous = "0"; } if(($("#respwbrespcontent").val()).trim()=="") { alert("请输入评论内?); $("#respwbrespcontent").focus(); return; } if(($("#respwbrespcontent").val()).length>1000) { alert("评论内容小于1000个字"); $("#respwbrespcontent").focus(); return; } if($("#resprand").val()=="") { alert("请输入验证码"); $("#resprand").focus(); return; } var pd = hex_md5($("#respwbpassword").val()).toUpperCase() if($("#respsoru").val()=="0") { NewsRespUtil.save("820507864","1016","30244",anonymous,$("#respwbaccount").val(),pd,base64Contentjs1017js($("#respwbrespcontent").val()),$("#resprand").val(),'0',false,savejs1017js); } else { NewsRespUtil.update("820507864","1016","30244",anonymous,$("#respwbaccount").val(),pd,base64Contentjs1017js($("#respwbrespcontent").val()),$("#resprand").val(),$("#respid").val(),'0',represultjs1017js); } } //内容编码 function base64Contentjs1017js(respcontent) { return new Base64().encode(respcontent); } //是否匿名 function ischeckjs1017js() { if(!$("#respcheck").attr("checked")) { $("#respaccorpass").css("display","inline"); $("#respwbaccount").val(""); $("#respwbpassword").val(""); } else { $("#respwbaccount").val(""); $("#respwbpassword").val(""); $("#respaccorpass").hide(); } } function changeimagejs1017js() { $("#resprandimage").attr("src","/system/resource/js/message/createimage.jsp?randnum="+Math.random()); } function calculatesize() { var c = ($("#respwbrespcontent").val()).length; $("#contentsize").empty(); $("#contentsize").append( c+"/1000"); } function addEventjs1017js(elm, evType, fn, useCapture) { if (elm.addEventListener) { elm.addEventListener(evType, fn, useCapture); return true; } else if (elm.attachEvent) { var r = elm.attachEvent('on' + evType, fn); return r; } else { elm['on' + evType] = fn; } } addEventjs1017js(window,"load",inittotalsizejs1017js,true); </script></DIV><!--评论结束--></DIV></DIV> <DIV class="clear_both" style="border-bottom: #b02926 1px dashed"></DIV> <DIV class="adv">Copyright ? 2007-2010 贵州师范大学新闻?All Rights Reserved.<BR>技术支? 贵州师范大学新闻网技术部 投稿信箱:gznuxb@163.com gznuxb@gznu.edu.cn<BR>(浏览本网主页,建议IE7.0以上,分辨率最?024*768) <BR></DIV><!--版u结束 --> <DIV></DIV></CENTER></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT> <DIV></DIV> </BODY></HTML> <!-- 0 0 - 9 . n e t -->