?!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 静看开花落-新闻?/TITLE><META Name="keywords" Content="新闻?校园写意,静看,花开,花落" /> <META Name="description" Content="轻柔的音乐在耳边响,沉浸在醉人的缠绵Ӱ,清风微}拂耳畔,送来一缕缕自然的清香。落红与风作伴,在空中飘荡,我缓缓张开手掌,小小的花瓣,在空中打着旋儿,桽后,一声叹息,落在û뵽ҲôȌ心上。小小花瓣静静地躺在我的手心仿佛是在熟睡,ء抚它,感到一阵桿软。不知为何,我喜爱这偶然飘落到我扡中的这片渐渐褪去红衣的花瓣,看着它像看着一个正在熟睡的孩子Aӌ眼里充满怜爱? /> <META content="no-cache" http-equiv="pragma"> <META content="no-cache" http-equiv="cache-control"> <META content="0" http-equiv="expires"> <META name="Description" content="贵塾师范大学新к网:兦方位反映学校动态。衽州师范大学官方新闻资ʱͣûͣһ讯媒体、了解贵州师范大学的窗口?> <LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="/css.css"> <!--Announced by Visual SiteBuilder 9--> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/_sitegray/_sitegray_d.css" /> <script language="javascript" src="../../_sitegray/_sitegray.js"></script> <!-- CustomerNO:77656262657232307003475455525643055748 --> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/about.vsb.css" /> <script type="text/javascript" src="/system/resource/js/counter.js"></script> <script type="text/javascript">_jsq_(1016,'/about.jsp',30127,820507864)</script> <meta name="mobile-agent" content="format=xhtml;url=http://m.kepome.com/"> <meta name="mobile-agent" content="format=html5;url=http://m.kepome.com/"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; var x=document.getElementsByTagName("link"); if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </HEAD> <body id="8uy0j0" > <div style='display:none'><q id='p40A5h'></q><tt id='p40A5h'><dd id='p40A5h'><noscript id='p40A5h'><dl id='p40A5h'><i id='p40A5h'></i><dd id='p40A5h'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='p40A5h'></tr><td id='p40A5h'></td><q id='p40A5h'></q><dd id='p40A5h'></dd><div id='p40A5h'><button id='p40A5h'><tfoot id='p40A5h'><i id='p40A5h'><dl id='p40A5h'><i id='p40A5h'><strike id='p40A5h'><dt id='p40A5h'></dt></strike></i></dl></i><pre id='p40A5h'></pre></tfoot><u id='p40A5h'></u><small id='p40A5h'></small></button><tr id='p40A5h'></tr></div><strike id='p40A5h'></strike><label id='p40A5h'></label><button id='p40A5h'></button><optgroup id='p40A5h'></optgroup><dd id='p40A5h'></dd><sup id='p40A5h'><del id='p40A5h'><strike id='p40A5h'><dd id='p40A5h'></dd></strike></del></sup><fieldset id='p40A5h'><p id='p40A5h'></p></fieldset><big id='p40A5h'><big id='p40A5h'><address id='p40A5h'><dl id='p40A5h'></dl></address><dd id='p40A5h'></dd><table id='p40A5h'><abbr id='p40A5h'><strong id='p40A5h'><blockquote id='p40A5h'></blockquote></strong></abbr><td id='p40A5h'><pre id='p40A5h'></pre></td></table></big></big><q id='p40A5h'><abbr id='p40A5h'><thead id='p40A5h'></thead></abbr></q><li id='p40A5h'><q id='p40A5h'><acronym id='p40A5h'><dd id='p40A5h'><td id='p40A5h'><noframes id='p40A5h'><tr id='p40A5h'><strong id='p40A5h'></strong><small id='p40A5h'></small><button id='p40A5h'></button><li id='p40A5h'><noscript id='p40A5h'><big id='p40A5h'></big><dt id='p40A5h'></dt></noscript></li></tr><ol id='p40A5h'><option id='p40A5h'><table id='p40A5h'><blockquote id='p40A5h'><tbody id='p40A5h'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='p40A5h'></u><kbd id='p40A5h'><kbd id='p40A5h'></kbd></kbd></noframes><abbr id='p40A5h'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='p40A5h'><button id='p40A5h'><abbr id='p40A5h'></abbr></button></thead><button id='p40A5h'><u id='p40A5h'><u id='p40A5h'></u></u><tr id='p40A5h'><optgroup id='p40A5h'><dd id='p40A5h'><dfn id='p40A5h'><tt id='p40A5h'><thead id='p40A5h'><optgroup id='p40A5h'></optgroup></thead></tt><legend id='p40A5h'></legend><noframes id='p40A5h'><b id='p40A5h'><form id='p40A5h'></form></b></noframes></dfn><pre id='p40A5h'></pre></dd></optgroup><dl id='p40A5h'><big id='p40A5h'><dd id='p40A5h'><td id='p40A5h'><dir id='p40A5h'></dir></td></dd></big><optgroup id='p40A5h'></optgroup><dfn id='p40A5h'></dfn></dl></tr></button><strong id='p40A5h'></strong><ol id='p40A5h'><dfn id='p40A5h'><kbd id='p40A5h'></kbd></dfn></ol><ul id='p40A5h'></ul><noframes id='p40A5h'></noframes><blockquote id='p40A5h'></blockquote><fieldset id='p40A5h'></fieldset><sup id='p40A5h'><p id='p40A5h'><tt id='p40A5h'><sup id='p40A5h'><bdo id='p40A5h'><ol id='p40A5h'><sup id='p40A5h'><dl id='p40A5h'><em id='p40A5h'><label id='p40A5h'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='p40A5h'></address></sup></tt></p><fieldset id='p40A5h'><noframes id='p40A5h'><code id='p40A5h'><strong id='p40A5h'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='p40A5h'></sup><div id='p40A5h'><pre id='p40A5h'><select id='p40A5h'></select><td id='p40A5h'></td></pre></div><kbd id='p40A5h'><u id='p40A5h'></u></kbd><div id='p40A5h'></div><blockquote id='p40A5h'></blockquote><q id='p40A5h'></q><th id='p40A5h'></th><big id='p40A5h'></big><address id='p40A5h'><b id='p40A5h'><select id='p40A5h'></select></b></address><code id='p40A5h'></code><ul id='p40A5h'><strike id='p40A5h'></strike></ul><noscript id='p40A5h'></noscript><pre id='p40A5h'></pre><div id='p40A5h'><p id='p40A5h'></p></div><tfoot id='p40A5h'></tfoot><thead id='p40A5h'><bdo id='p40A5h'></bdo></thead><kbd id='p40A5h'></kbd><p id='p40A5h'><fieldset id='p40A5h'><style id='p40A5h'></style></fieldset></p><acronym id='p40A5h'><big id='p40A5h'><code id='p40A5h'></code></big></acronym><noframes id='p40A5h'><fieldset id='p40A5h'></fieldset></noframes><ol id='p40A5h'></ol><font id='p40A5h'></font><td id='p40A5h'><ol id='p40A5h'></ol></td><center id='p40A5h'></center><option id='p40A5h'></option><legend id='p40A5h'></legend><big id='p40A5h'></big><sub id='p40A5h'><ol id='p40A5h'><li id='p40A5h'><label id='p40A5h'></label></li></ol></sub><i id='p40A5h'><ol id='p40A5h'></ol></i><del id='p40A5h'></del><tr id='p40A5h'><tr id='p40A5h'><bdo id='p40A5h'><form id='p40A5h'><em id='p40A5h'></em><ins id='p40A5h'><center id='p40A5h'><center id='p40A5h'></center></center></ins><pre id='p40A5h'><em id='p40A5h'></em><abbr id='p40A5h'><legend id='p40A5h'><div id='p40A5h'><center id='p40A5h'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='p40A5h'></b><noframes id='p40A5h'><span id='p40A5h'></span></noframes><font id='p40A5h'><ol id='p40A5h'></ol></font><td id='p40A5h'><abbr id='p40A5h'><option id='p40A5h'><big id='p40A5h'></big></option></abbr><dfn id='p40A5h'></dfn></td><form id='p40A5h'><legend id='p40A5h'></legend></form><td id='p40A5h'><strike id='p40A5h'><blockquote id='p40A5h'></blockquote></strike></td><sup id='p40A5h'><fieldset id='p40A5h'><li id='p40A5h'></li></fieldset></sup><option id='p40A5h'></option><thead id='p40A5h'></thead><del id='p40A5h'></del><b id='p40A5h'><tfoot id='p40A5h'></tfoot><i id='p40A5h'></i></b><sup id='p40A5h'></sup><thead id='p40A5h'></thead><kbd id='p40A5h'></kbd><acronym id='p40A5h'><strike id='p40A5h'></strike></acronym><table id='p40A5h'><select id='p40A5h'></select></table><strong id='p40A5h'></strong><center id='p40A5h'></center><p id='p40A5h'><b id='p40A5h'><bdo id='p40A5h'><span id='p40A5h'></span></bdo></b></p><tr id='p40A5h'><form id='p40A5h'><strong id='p40A5h'><dir id='p40A5h'></dir></strong><th id='p40A5h'></th></form><strong id='p40A5h'><select id='p40A5h'></select></strong></tr><form id='p40A5h'><pre id='p40A5h'></pre></form><code id='p40A5h'></code><optgroup id='p40A5h'></optgroup><strong id='p40A5h'><td id='p40A5h'><table id='p40A5h'><legend id='p40A5h'><legend id='p40A5h'><big id='p40A5h'><fieldset id='p40A5h'><q id='p40A5h'><tfoot id='p40A5h'><big id='p40A5h'><tt id='p40A5h'><thead id='p40A5h'></thead></tt></big><p id='p40A5h'></p><button id='p40A5h'><table id='p40A5h'><ins id='p40A5h'></ins><tt id='p40A5h'><li id='p40A5h'><thead id='p40A5h'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='p40A5h'><td id='p40A5h'></td><tfoot id='p40A5h'></tfoot></tr><strong id='p40A5h'><span id='p40A5h'><dfn id='p40A5h'></dfn><bdo id='p40A5h'><thead id='p40A5h'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='p40A5h'></button><ol id='p40A5h'><font id='p40A5h'><blockquote id='p40A5h'><center id='p40A5h'></center></blockquote></font></ol><strong id='p40A5h'></strong><dl id='p40A5h'><legend id='p40A5h'></legend><sub id='p40A5h'><small id='p40A5h'></small></sub></dl><style id='p40A5h'></style><pre id='p40A5h'><code id='p40A5h'></code></pre><big id='p40A5h'></big><font id='p40A5h'></font><bdo id='p40A5h'></bdo><dfn id='p40A5h'><dd id='p40A5h'><button id='p40A5h'><strike id='p40A5h'><div id='p40A5h'><div id='p40A5h'><legend id='p40A5h'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='p40A5h'><q id='p40A5h'></q></optgroup></dd><ol id='p40A5h'><q id='p40A5h'><dfn id='p40A5h'><button id='p40A5h'><tbody id='p40A5h'><tbody id='p40A5h'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='p40A5h'></dl><fieldset id='p40A5h'></fieldset><u id='p40A5h'></u><div id='p40A5h'><ins id='p40A5h'></ins></div><strong id='p40A5h'></strong><center id='p40A5h'></center><strong id='p40A5h'></strong><small id='p40A5h'></small><td id='p40A5h'><q id='p40A5h'><q id='p40A5h'><b id='p40A5h'><optgroup id='p40A5h'></optgroup></b></q><ol id='p40A5h'><bdo id='p40A5h'></bdo></ol><dd id='p40A5h'><th id='p40A5h'></th></dd><blockquote id='p40A5h'></blockquote><ul id='p40A5h'><style id='p40A5h'></style></ul></q></td><noscript id='p40A5h'></noscript><ol id='p40A5h'></ol><p id='p40A5h'></p><strong id='p40A5h'><big id='p40A5h'></big><strike id='p40A5h'><q id='p40A5h'><sup id='p40A5h'></sup></q></strike></strong><p id='p40A5h'><thead id='p40A5h'><acronym id='p40A5h'><tfoot id='p40A5h'><kbd id='p40A5h'></kbd><form id='p40A5h'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='p40A5h'></fieldset><b id='p40A5h'><dt id='p40A5h'></dt></b><sup id='p40A5h'></sup><label id='p40A5h'></label><noframes id='p40A5h'><ins id='p40A5h'></ins></noframes><td id='p40A5h'></td><dfn id='p40A5h'></dfn><font id='p40A5h'><style id='p40A5h'></style></font><tr id='p40A5h'><td id='p40A5h'></td></tr><dfn id='p40A5h'><ul id='p40A5h'></ul></dfn><tr id='p40A5h'></tr><abbr id='p40A5h'></abbr><strong id='p40A5h'></strong><dt id='p40A5h'></dt><span id='p40A5h'><label id='p40A5h'><td id='p40A5h'></td></label><address id='p40A5h'></address></span><label id='p40A5h'><bdo id='p40A5h'><dt id='p40A5h'><dl id='p40A5h'></dl></dt></bdo></label><abbr id='p40A5h'><optgroup id='p40A5h'></optgroup></abbr><code id='p40A5h'></code><address id='p40A5h'><thead id='p40A5h'></thead></address><td id='p40A5h'><style id='p40A5h'><tbody id='p40A5h'></tbody><strong id='p40A5h'></strong></style></td><ul id='p40A5h'><ul id='p40A5h'></ul></ul><del id='p40A5h'></del><th id='p40A5h'><option id='p40A5h'><legend id='p40A5h'></legend></option></th><b id='p40A5h'></b><i id='p40A5h'><noscript id='p40A5h'></noscript></i><q id='p40A5h'></q><select id='p40A5h'></select><option id='p40A5h'></option><optgroup id='p40A5h'><big id='p40A5h'></big></optgroup><noframes id='p40A5h'><acronym id='p40A5h'><em id='p40A5h'></em><td id='p40A5h'><div id='p40A5h'></div></td></acronym><address id='p40A5h'><big id='p40A5h'><big id='p40A5h'></big><legend id='p40A5h'></legend></big></address></noframes><ul id='p40A5h'></ul><abbr id='p40A5h'><p id='p40A5h'><small id='p40A5h'><bdo id='p40A5h'><code id='p40A5h'><i id='p40A5h'><legend id='p40A5h'></legend></i><sub id='p40A5h'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='p40A5h'></noscript><tr id='p40A5h'></tr><select id='p40A5h'><button id='p40A5h'><dfn id='p40A5h'><p id='p40A5h'></p><q id='p40A5h'></q></dfn></button><noframes id='p40A5h'></noframes><b id='p40A5h'></b></select><font id='p40A5h'></font><option id='p40A5h'></option><fieldset id='p40A5h'></fieldset><noframes id='p40A5h'><i id='p40A5h'><div id='p40A5h'><ins id='p40A5h'></ins></div></i></noframes><tr id='p40A5h'></tr><label id='p40A5h'><small id='p40A5h'></small><b id='p40A5h'></b></label><noscript id='p40A5h'><tr id='p40A5h'></tr><div id='p40A5h'></div><noscript id='p40A5h'></noscript><tr id='p40A5h'></tr></noscript><center id='p40A5h'></center><dl id='p40A5h'></dl><blockquote id='p40A5h'></blockquote><pre id='p40A5h'><dl id='p40A5h'><noframes id='p40A5h'><i id='p40A5h'></i></noframes><dt id='p40A5h'></dt></dl><label id='p40A5h'><dfn id='p40A5h'></dfn></label></pre><dir id='p40A5h'></dir><strike id='p40A5h'></strike><thead id='p40A5h'></thead><span id='p40A5h'></span><i id='p40A5h'></i><font id='p40A5h'></font><style id='p40A5h'></style><font id='p40A5h'></font><td id='p40A5h'><select id='p40A5h'><b id='p40A5h'><address id='p40A5h'><noscript id='p40A5h'><acronym id='p40A5h'></acronym></noscript></address><style id='p40A5h'><tbody id='p40A5h'></tbody></style></b></select><ul id='p40A5h'><thead id='p40A5h'></thead></ul></td><strike id='p40A5h'><dt id='p40A5h'></dt></strike><dfn id='p40A5h'></dfn><dir id='p40A5h'><b id='p40A5h'></b><font id='p40A5h'></font></dir><ul id='p40A5h'></ul><q id='p40A5h'></q><acronym id='p40A5h'></acronym><center id='p40A5h'><strong id='p40A5h'></strong></center><ins id='p40A5h'><label id='p40A5h'></label><span id='p40A5h'></span></ins><li id='p40A5h'><blockquote id='p40A5h'></blockquote></li><th id='p40A5h'><table id='p40A5h'></table></th><tfoot id='p40A5h'></tfoot><ins id='p40A5h'></ins><table id='p40A5h'></table><noscript id='p40A5h'><del id='p40A5h'><ol id='p40A5h'><center id='p40A5h'><ul id='p40A5h'></ul><div id='p40A5h'></div></center></ol></del></noscript><strong id='p40A5h'><legend id='p40A5h'></legend><td id='p40A5h'></td></strong><font id='p40A5h'><font id='p40A5h'></font></font><noscript id='p40A5h'><em id='p40A5h'><form id='p40A5h'><sub id='p40A5h'></sub></form><bdo id='p40A5h'></bdo></em></noscript><address id='p40A5h'></address><center id='p40A5h'><del id='p40A5h'></del><sup id='p40A5h'></sup></center><kbd id='p40A5h'></kbd><font id='p40A5h'><b id='p40A5h'></b><table id='p40A5h'></table><blockquote id='p40A5h'></blockquote></font><big id='p40A5h'><q id='p40A5h'><center id='p40A5h'><button id='p40A5h'></button></center></q></big><i id='p40A5h'><form id='p40A5h'><option id='p40A5h'></option><dir id='p40A5h'><thead id='p40A5h'></thead></dir></form><tr id='p40A5h'><strike id='p40A5h'><noframes id='p40A5h'><dl id='p40A5h'></dl></noframes></strike><dt id='p40A5h'></dt></tr></i><dfn id='p40A5h'></dfn><tbody id='p40A5h'></tbody><select id='p40A5h'><dir id='p40A5h'><noscript id='p40A5h'><th id='p40A5h'><strike id='p40A5h'></strike><small id='p40A5h'></small></th></noscript><tbody id='p40A5h'><em id='p40A5h'><optgroup id='p40A5h'></optgroup><style id='p40A5h'><tr id='p40A5h'></tr><address id='p40A5h'></address></style></em></tbody><code id='p40A5h'><noscript id='p40A5h'><ins id='p40A5h'><font id='p40A5h'></font></ins></noscript></code></dir><p id='p40A5h'></p><dl id='p40A5h'></dl></select><form id='p40A5h'><bdo id='p40A5h'></bdo><optgroup id='p40A5h'><tbody id='p40A5h'></tbody></optgroup><blockquote id='p40A5h'><button id='p40A5h'><pre id='p40A5h'><li id='p40A5h'><tfoot id='p40A5h'><kbd id='p40A5h'></kbd></tfoot><fieldset id='p40A5h'><dd id='p40A5h'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='p40A5h'></table><span id='p40A5h'><dl id='p40A5h'></dl></span></blockquote></form><em id='p40A5h'><small id='p40A5h'><blockquote id='p40A5h'></blockquote></small></em><tfoot id='p40A5h'></tfoot><del id='p40A5h'><pre id='p40A5h'></pre></del><em id='p40A5h'><acronym id='p40A5h'><th id='p40A5h'></th></acronym></em><fieldset id='p40A5h'></fieldset><code id='p40A5h'><noframes id='p40A5h'></noframes></code><form id='p40A5h'><optgroup id='p40A5h'><dir id='p40A5h'></dir></optgroup></form><strong id='p40A5h'></strong><ins id='p40A5h'><option id='p40A5h'></option></ins><dd id='p40A5h'></dd><span id='p40A5h'><tbody id='p40A5h'></tbody></span><strong id='p40A5h'><pre id='p40A5h'><form id='p40A5h'></form></pre></strong><li id='p40A5h'><abbr id='p40A5h'><dir id='p40A5h'></dir><acronym id='p40A5h'></acronym></abbr></li><ol id='p40A5h'></ol><strike id='p40A5h'></strike><label id='p40A5h'></label><legend id='p40A5h'><address id='p40A5h'><thead id='p40A5h'><tr id='p40A5h'></tr></thead></address><dt id='p40A5h'></dt></legend><thead id='p40A5h'></thead><ins id='p40A5h'><big id='p40A5h'></big></ins><kbd id='p40A5h'></kbd><center id='p40A5h'><acronym id='p40A5h'></acronym><code id='p40A5h'></code></center><ul id='p40A5h'><pre id='p40A5h'></pre></ul><style id='p40A5h'><dt id='p40A5h'><noframes id='p40A5h'></noframes></dt><sub id='p40A5h'></sub><b id='p40A5h'><thead id='p40A5h'></thead></b></style><center id='p40A5h'></center><button id='p40A5h'></button><bdo id='p40A5h'><sub id='p40A5h'><noframes id='p40A5h'><blockquote id='p40A5h'><q id='p40A5h'><noscript id='p40A5h'></noscript><dt id='p40A5h'></dt></q></blockquote><noframes id='p40A5h'><i id='p40A5h'></i></noframes></noframes></sub></bdo></div> <CENTER> <DIV align="center"> <DIV id="border"> <DIV id="logo"><A title="贵州师范大学新闻? href="/" onfocus="undefined" onfocus="undefined"></A></DIV> <DIV id="redianlianjie"><SPAN id="redianlianjie_title">热门链接ѧУ?/SPAN> <SPAN id="redianlianjie_neirong"><A href="">师大首页</A> | <A href="/8uy0j0/tzb/specialtopic/xsbd/index.jsp">新生宝典</A> | <A href="">邮件系统</A> | <A href="">办公糨统</A> | <A title="杀毒软? href="">杀毒软?/A> | <A href="">教务С˾ܵǮȥȥһ系统</A> | <A href="">师大人事</A> </SPAN><SPAN id="office_link1"><A title="邮件系统" href=""></A></SPAN><SPAN id="office_link2"><A title="办公糨统" href=""></A></SPAN><SPAN id="office_link3"><A title="杀毒软? href=""></A></SPAN><SPAN id="office_link4"><A title="教务系统" href=""></A></SPAN><SPAN id="office_link5"><A title="师大人事" href=""></A></SPAN></DIV> <DIV class="clear_right"></DIV><SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">新闻</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">国内</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">国际</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">社会</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">军事</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">国内</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">国际</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">评论</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">健康</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">疾病</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">药品</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">养生</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">生活</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">旅游</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">美食</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">购物</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">时尚</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">时装</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">美容</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">科技</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">手机</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">数码</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">IT</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">教育</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">读书</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">出国</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">考研</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">体坛</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">NBA</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">足球</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">综合</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">娱乐</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">八卦</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">明星</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">星座</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">影视</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">电影</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">电视</A></SPAN> <DIV class="clear_both"> </DIV> <DIV id="menu"> <ul> <li><a href="/8uy0j0/index.htm">首页</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/sdyw.htm">师大要闻</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/ybxw.htm">院部新闻</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/mtsd.htm">媒体师大</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/jxky.htm">教学科研</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/sdjt.htm">师大讲坛</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/gpjh1.htm">国培计划</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/zsjy.htm">招生就业</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/xyfc.htm">校友风采</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/jysd.htm">教育视点</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/xxgg.htm">信息公告</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/view2.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1023">师大电视</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/xxq.htm">新校?/a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/xiaoqing-index.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1057">70周年校庆</a></li> <li class="menudiv"></li> </ul> </DIV> <DIV id="maincontent"><!--内容开?--> <DIV id="nr_about"> <DIV id="nr_daohang"> <table class="winstyle1081" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td nowrap>ͻȻ˵前位置? <a href="/8uy0j0/index.htm"><span class="fontstyle1081">首页</span></a><span class="splitflagstyle1081">>></span><a href="/8uy0j0/xyxy.htm"><span class="fontstyle1081">校园写意</span></a><span class="splitflagstyle1081">>></span><span class="fontstyle1081">正文</span></td></tr></table> <script language="javascript" src="/system/resource/js/dynclicks.js"></script><script language="javascript" src="/system/resource/js/news/newscontent.js"></script><script type="text/javascript">NewsvoteDWR.getNewsLinkUrl(30127,'820507864','vsb',newsSkip);function newsSkip(data){if(data != ""){window.location.href = data;}}</script><LINK href="/system/resource/style/component/news/content/format2.css" type="text/css" rel="stylesheet"><script language="javascript" src="/system/resource/js/ajax.js"></script><form name="_newscontent_fromname"> <div id="nr_biaoti"> 静看花开花落 </div> <div class="nr_art"> 【作者?nbsp; 【橖源】经典散文吧  【日期?014/10/18 14:05  【点击】[<script>_showDynClicks("wbnews", 820507864, 30127)</script>] </div> <DIV id="nr_neirong" id="vsb_content"> <div class="v_news_content"> <P>轻柔的音乐在耳边响,沉浸在醉人皽Ժͨһ缠绵中,清风微拂耳畔,送来一缕缕自然û的清香。落红与风作伴,在空中飘荡,我缓缓张开手掌,小小的花瓣,在空中打着旋儿,最后,一声叹息,落在掌心上?/P> <P>小小皡花瓣静静地ûпѪԱ在我的手心,仿佛是在熟睡,轻樐它,感到一阵柔软。不知为何,我喜爱这偶然飘落到我手中的这片渐渐褪去红衣的花瓣,看着它就像看着一个正在熟睡的孩子,眼里充ȷԼ˵满怜爱。静静地注视着手中的小生命,默不作声,林间只有风的沙沙声輌一片祥和,我不忍心大声,怕吵醒了手中睡着的它。它Ƶ熟睡着,不会再醒来,因为它已不再是昔日灿烂盛开的花中的小花瓣了?/P> <P>“落红不是无情Ҳû˰ɉ,化作春泥更护花”不禁想շذ׻起这句我早已烂熟亡ю心的名言,动作轻柨u地把手中的小花瓣放在身旁的大树下,让它丨同伴在一起,这些小小的֯϶Լ瓣会长眠于地下,等待下一个春天?/P> <P>黣 默立在那里许久,看着这Ǻ落花出神,直到双腿有些疼了才收回自己神游的思绪。小心翼翼地迈开脚步,尽量避开那些正在熟睡的生命,离Ҳ˲˳了这个落花满地的树林?/P> <P>走出树林HK独自漫步在空旷的草坪上,累了,躺在松软的草地上,享受着阳光地抚摸,暖暖的。空气中有着淡淡的芬芳,沁人心脾的清香,不像香水味那么刺鼻,很淡,是自然z的味道。环顾四周才发现,不远处有一簇野花,轻快Ǽѧϰ跑去,那簇野花中有可爱的粉,有温馡的橙,有纯洁的白,也有鲜艳的红。如今虽不是春季,但这簇野花却也开得绚һ˼丽,开得夺目。眼前的美丽让我想到了开花时间极短的昙花。“昙花一现”,˫۳ſ使时间短暂,昙花也要将美展现,让人们欣赏它的美丽。花开时,它将美丽全部展现与众人面前,即使很快她的美丽会不见,但它不后悔,因为它装饰了人们的心,她会默默等待,等待再次美丽地绽һ放뀂眼前的野花虽不被人所知,但它依然灿烂盛开,装饰着空旷的草地,给绿色大地更添些许灵动的生机。但它们也有枯萎时,也会像树林中的落花一样,与世长眠于地下,为的,也只是等待又一个花开烂漫时?/P> <P>轻轻摡下一朵野花,细吻如蝴蝶般落在它柔软的花瓣ӻ上,它们的生命何时会结束?很快了吧。但戦一点也不伤感,因为它们始终都是存木着的。花开花落,乃自然觨L律。花开时,它们将美展现,花落时,它ϰ们与泥土一起哺育新生命。花萵֪ݱ֮ǰǿ˽了,我们只需静静等待,因为Ƙ年,它们还会再来?/P> </div> </div> <div id="div_vote_id"></div> <div class="nr_bianji">【责任编辡】黄?/div> <div> <hr> <div class="fanye"> <p align="right"> 上一条:<a href="/8uy0j0/info/1016/30128.htm">流淌在宋词里的爱?/a> 下一条:<a href="/8uy0j0/info/1016/30126.htm">深秋点墨自画?/a> </p> </div> <p align="right">?a href="javascript:window.opener=null;window.open('','_self');window.close();">关闭</a>?/p> </div> </form> <script> showVote(30127,820507864,"#F3F7FA"," class='cytpstyle' ","#090909","<img src ='/system/resource/images/newsvote/ss00.png' border='0'>"," class='tpcontent' ","欢迎参与投票",10,"<img src='/system/resource/images/newsvote/submit2.gif' onclick='_newscontent_getresult(30127,820507864)' style='cursor:hand;'>","<img src='/system/resource/images/newsvote/view2.gif' onclick='_newscontent_lookresult()' style='cursor:hand;'>",document._newscontent_fromname,"请填写投票项?,"127.0.0.1","您已经投过票了!","投票系统出现异常,请稍后再试?,"感谢参与?,"投票结果") </script></DIV></DIV></DIV><!--内容结束 --><!--相关新闻开?-> <DIV class="nr_aboutnews"> <H3><H4><A href="#"></A></H4></H3> <span id="relateNewsjs1016js">读取内容?请等?..</span> <script language="JavaScript" src="/system/resource/js/prototype.js"></script> <script language="JavaScript"> function getRelateNewsjs1016js() { var url = '/system/resource/code/relatenews.jsp'; var pars = 'viewid=1016&titlelen=16&days=3&endimage=&clickshow=false&clickname=%E7%82%B9%E5%87%BB%EF%BC%9A+&&linkmode=_blank&mode=10&pageUrl=/system/_owners/news/_webprj/about.jsp&columnshow=2&wbnewsid=30127&owner=820507864&limitdays=365&rowcount=5&columnstyle= columnstyle1016 &columnid=-1&r='+Math.random(); var myAjax = new Ajax.Request( url, { method: 'get', parameters: pars, onComplete: showRelateNewsjs1016js }); } function showRelateNewsjs1016js(originalRequest) { var result=""; var xmlRoot = originalRequest.responseXML; var columns = xmlRoot.getElementsByTagName("columns"); result+="<table width='100%'"; for(var i =0 ; i < columns.length;i++) { var columnstring = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'columnstring',i); var ahref = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'ahref',i); var atitle = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'atitle',i); var title = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'title',i); var clickstring = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'clickstring',i); var endimage = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'endimage',i); var date = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'date',i); result+="<tr><td height='19' valign='middle' width=1 nowrap><span class=leaderfont1016 >·</span></td>"; result+="<td valign='middle'>"; result+=columnstring; result+=" <a href='"+ahref+"' target=_blank title='"+atitle+"' "; result+="<span class=titlestyle1016 >"; result+=title; result+="</span>"; result+="</a> "; result+= clickstring; result+="</td>"; result+="<td valign='middle' class=timestyle1016 >"; result+=date; result+=endimage; result+="</td></tr>"; } result+="</table>"; if(result) { $("relateNewsjs1016js").innerHTML=result; } } //兼容firefox,修改获取xml节삹方式 function getElementValuejs1016js(root,elementName,elementsize) { if(window.ActiveXObject)//IE { return root.getElementsByTagName(elementName).item(elementsize).firstChild.data; }else { result = root.getElementsByTagName(elementName).item(elementsize); if(result.childNodes.length > 1) { return result.childNodes[1].nodeValue; }else { return result.firstChild.nodeValue; } } } getRelateNewsjs1016js(); </script> </DIV><!--相关新闻结束--><!--评论开?-> <DIV class="nr_pinglun" align="center"> <table cellpadding="2" cellspacing="1" bgcolor="#CCCCCC"> <tr> <td bgcolor="#ffffff" class="messagestyle1017" style="padding-left:10px;word-break:break-all;"> 诡޷遵守《䱾Ͳᶺ೤联网电子公告服务管理规定》及丨华人民共和国其他有关法律法规?br>用户需对自己在使用本站服务С程中的行为承担泡律责任?br>本站管理员有权保留或删除评论内容?br>评论内容只代表网友个˵ʵ人观点,与本网站立场无关? </td> </tr> <tr> <td style="background-color:#ffffff;font-size: 9pt"> <div class="input3style1017"> <textarea onpropertychange="calculatesize();" oninput="calculatesize();" id="respwbrespcontent" name="respwbrespcontent" style="width:650px;height:180px"></textarea> </div> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color:#ffffff;font-size: 9pt"> <div id="respmessage"></div> </td> </tr> <tr> <td align="left" bgcolor="#ffffff"> <span id="contentsize" style="display:none">0/1000</span> <input id="respsoru" name="respsoru" type="hidden" value="0" /> <input id="respid" name="respid" type="hidden" /> <span id="respaccorpass" style="display:none;font-size:9pt"> 用户?nbsp;<input type="text" size="8" maxlength="20" id="respwbaccount" name="respwbaccount" style="background-color: #FFFFFF;border: 1px solid #BAD3E6;" /> 密码 <input type="password" size="8" maxlength="20" id="respwbpassword" name="respwbpassword" style="background-color: #FFFFFF;border: 1px solid #BAD3E6;" /> </span> <input id="respcheck" name="respcheck" type="checkbox" value="0" checked onclick="ischeckjs1017js();" /><span style="font-size:9pt"> 匿名发布</span> <span style="font-size: 9pt">验证?/span><input id="resprand" name="resprand" type="text" size="4" maxlength="4" autocomplete="off" style="background-color: #FFFFFF;border: 1px solid #BAD3E6;"> <img id="resprandimage" border="0" src="/system/resource/js/message/createimage.jsp" align="absmiddle"> <span onclick="changeimagejs1017js()" style="font-size:9pt;cursor:pointer">看不清楚,换张图片</span> <input type="button" value="发布" onclick="submitrespjs1017js();"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" height="25" style="background-color:#ffffff;font-size: 9pt;padding-left:10px"> ?span id="resptotid">0</span>条评?nbsp;   ?span id="resptotpage">1</span>?nbsp;  当前?span id="slidercontent">1</span>? </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color:#ffffff;font-size: 9pt"> <div id="respslider" style="height:20px;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color:#ffffff;font-size: 9pt"> <div id="respcontent"></div> </td> </tr> </table> <style> .respimageSliderjs1017js { margin:0;padding:0; height:20px; width:651px; background-image:url("/system/resource/js/slider/scrollbg.gif");} .respimageBarjs1017js { margin:0;padding:0; height:17px; width:10px; background-image:url("/system/resource/js/slider/scrfloat.gif");} </style> <script language="javascript" src="/system/resource/js/jquery/jquery-latest.min.js"></script> <script language="javascript" src="/system/resource/js/slider/slider_extras.js"></script> <script language="javascript" src="/system/resource/js/base64.js"></script> <script language="javascript" src="/system/resource/js/md5.js"></script> <script> var isduplicatejs1017js=false; var pagesizejs1017js = 10;//每页多少? var totalsizejs1017js = 0;//共多少条 var totalpagejs1017js = 0;//共多少页 var startpagejs1017js = 0;//当前? var pagejs1017js = startpagejs1017js+1; //显示的页? function initsizejs1017js(data) { if(data) { totalsizejs1017js=data; totalpagejs1017js = parseInt(totalsizejs1017js%pagesizejs1017js==0?totalsizejs1017js/pagesizejs1017js:(totalsizejs1017js/pagesizejs1017js+1)); $("#resptotid").empty(); $("#respmessage").empty(); $("#resptotid").append(data); $("#resptotpage").append(totalpagejs1017js); showpagejs1017js(startpagejs1017js); //初始化新闻衹? } } function inittotalsizejs1017js() { NewsRespUtil.getTotalpage("820507864","30127","wbnews",initsizejs1017js); } //显示评论列表主方? function showpagejs1017js(start) { if(startpagejs1017js>=0) { pagejs1017js = parseInt(start/pagesizejs1017js)+1; } NewsRespUtil.getResp("820507864","30127",start,pagesizejs1017js,"wbnews",buildresultjs1017js); } //取浫֪ν回复 function cancelrespjs1017js() { $("#respmessage").empty(); $("#respsoru").val("0"); $("#respid").val(""); } //回复 function repjs1017js(id,top) { $("#respmessage").empty(); $("#respmessage").append("<span style='color:#ff8000;font-size:10pt;height:30px;padding-top:expression(15);padding-bottom:expression(15);'>回复["+top+"]楼的评论    <a href='javascript:' onclick='cancelrespjs1017js()'>取消</a></span>"); $("#respsoru").val("1"); $("#respid").val(id); $("#respwbrespcontent").focus(); } //回复的处理结? function represultjs1017js(data) { if(data=="0" || data=="-12") { $("#respwbaccount").val(""); $("#respwbpassword").val(""); $("#respwbrespcontent").val(""); $("#resprand").val(""); $("#contentsize").text("0/1000"); $("#resprandimage").attr("src","/system/resource/js/message/createimage.jsp?randnum="+Math.random()); //$("respmessage").innerHTML="<span style='font-size:9pt;color:#ff8000;height:30px;padding-top:expression(15);padding-bottom:expression(15);'>回复评论成功</span>"; var isflag = "0"; if(data=="-12") { alert("回复评论成功,您的內容中含有ơ感字,һ绰û֪ͨ·等待后台审?); }else { if(isflag=="1") { alert("回复评论成功"); }else { alert("回复评论成功,请等待ߐ台审?); } } NewsRespUtil.getTotalpage("820507864","30127","wbnews",reloadjs1017js); }else { buildResultStrjs1017js(data); } } //创쿡ݸղŻڶݻ评论表格滚动条? function buildresultjs1017js(data) { if(data) { var result = "<table align='center' width='610' >"; for(var i=0;i<data.length;i++) { result += "<tr>"; result += " <td style='background-color:#ffffff;font-size: 9pt'>"; result += " <font color=#326FA8>"+ data[i].wbaccount+ " ["+data[i].wbip+"]"+ "</font>"; result += " "+ data[i].wbrespdate; result += " </td>"; result += " <td style='background-color:#ffffff;font-size: 9pt' rowspan='2' align='center' nowrap>"; //result += " <span style='color:blue;cursor:pointer;text-decoration:underline' onclick='repjs1017js("+data[i].wbrespid+","+ data[i].wbtop +")'>[回复]</span>"; result += " <div style='font-size:20pt;color:gray'>"+ data[i].wbtop +"</div>"; result += " </td>"; result += "</tr>"; result += "<tr>"; result += " <td style='background-color:#ffffff;font-size: 9pt;word-break:break-all;' >"; result += " " + data[i].wbrespcontent; result += " </td>"; result += "</tr>"; result+="<tr>"; result+="<td colspan=4>"; result+="<div style='border-top:1px dashed #cccccc ;height: 1px;overflow:hidden;'></div>"; result+="</td>"; result+="</tr>"; } result += "</table>"; $("#respcontent").empty(); $("#respcontent").append(result); $("#resptotpage").empty(); $("#resptotpage").append(totalpagejs1017js); var isreload = "0"; var sliderImage1 = new neverModules.modules.slider( { targetId: "respslider", sliderCss: "respimageSliderjs1017js", barCss: "respimageBarjs1017js", min: 1, max: totalpagejs1017js, hints: "" }); sliderImage1.onstart = function () { isreload = "1" ; } sliderImage1.onchange = function () { $("#slidercontent").empty(); $("#slidercontent").append(sliderImage1.getValue()==0?1:sliderImage1.getValue()); }; sliderImage1.onend = function () { if(isreload=="1") { if(sliderImage1.getValue()!=pagejs1017js && sliderImage1.getValue()!=0) { showpagejs1017js((parseInt(sliderImage1.getValue())-1)*pagesizejs1017js); $("#respmessage").empty(); } } } sliderImage1.donclick = function () { if(sliderImage1.getValue()!=pagejs1017js && sliderImage1.getValue()!=0) { showpagejs1017js((parseInt(sliderImage1.getValue())-1)*pagesizejs1017js); $("#respmessage").empty(); } } sliderImage1.create(); sliderImage1.setValue(pagejs1017js); } else { $("#respcontent").empty(); $("#respcontent").append("<span style='font-size:9pt;height:30px;padding-top:expression(15);padding-bottom:expression(15);'>该新闡还没有评论</span>"); } } //评论回复完成后,重新读取计算评论的表? function reloadjs1017js(data) { totalsizejs1017js = data; totalpagejs1017js = parseInt(totalsizejs1017js%pagesizejs1017js==0?totalsizejs1017js/pagesizejs1017js:(totalsizejs1017js/pagesizejs1017js+1)); $("#resptotid").empty(); $("#resptotpage").empty(); $("#resptotid").append(totalsizejs1017js); $("#resptotpage").append(totalpagejs1017js); showpagejs1017js(0); cancelrespjs1017js(); } function buildResultStrjs1017js(data) { if(data=="-2") { alert("没有这个用户或用户被禁用"); } else if(data=="-3") { alert("用户名或密码锡误"); } else if(data=="-4") { alert("验证码֯?); }else if(data=="-9") { alert("请放置在新闻内容?); } else if(data=="-11") { alert("评论内容过长"); } else { alert("未知错误"); } } //添加评论后的处理方法 function savejs1017js(data) { if(data=="0" || data=="-12") { $("#respwbaccount").val(""); $("#respwbpassword").val(""); $("#respwbrespcontent").val(""); $("#resprand").val(""); $("#contentsize").empty(); $("#contentsize").append("0/1000"); $("#resprandimage").attr("src","/system/resource/js/message/createimage.jsp?randnum="+Math.random()); var isflag = "0"; if(data=="-12") { alert("回复评论成功,您的內容中含有敏感塾,请等待后台殡?); } else { if(isflag=="1") { alert("添加评论成功"); }else { alert("评论添加成功,等待后台审?); } } NewsRespUtil.getTotalpage("820507864","30127","wbnews",reloadjs1017js); } else { buildResultStrjs1017js(data); } } String.prototype.trim = function() { var t = this.replace(/(^\s*)|(\s*$)/g, ""); return t.replace(/(^ *)|( *$)/g, ""); } //提交评论 function submitrespjs1017js(id) { var anonymous = "1"; if($("#respcheck")==null || !$("#respcheck").attr("checked")) { if($("#respwbaccount").val()=="" || $("#respwbpassword").val()=="") { alert("请输入用户ӦӦһ或密?); return; } } else { anonymous = "0"; } if(($("#respwbrespcontent").val()).trim()=="") { alert("请输入评论内?); $("#respwbrespcontent").focus(); return; } if(($("#respwbrespcontent").val()).length>1000) { alert("评论内容小于1000个字"); $("#respwbrespcontent").focus(); return; } if($("#resprand").val()=="") { alert("请输入验证码"); $("#resprand").focus(); return; } var pd = hex_md5($("#respwbpassword").val()).toUpperCase() if($("#respsoru").val()=="0") { NewsRespUtil.save("820507864","1016","30127",anonymous,$("#respwbaccount").val(),pd,base64Contentjs1017js($("#respwbrespcontent").val()),$("#resprand").val(),'0',false,savejs1017js); } else { NewsRespUtil.update("820507864","1016","30127",anonymous,$("#respwbaccount").val(),pd,base64Contentjs1017js($("#respwbrespcontent").val()),$("#resprand").val(),$("#respid").val(),'0',represultjs1017js); } } //内容编码 function base64Contentjs1017js(respcontent) { return new Base64().encode(respcontent); } //是否匿名 function ischeckjs1017js() { if(!$("#respcheck").attr("checked")) { $("#respaccorpass").css("display","inline"); $("#respwbaccount").val(""); $("#respwbpassword").val(""); } else { $("#respwbaccount").val(""); $("#respwbpassword").val(""); $("#respaccorpass").hide(); } } function changeimagejs1017js() { $("#resprandimage").attr("src","/system/resource/js/message/createimage.jsp?randnum="+Math.random()); } function calculatesize() { var c = ($("#respwbrespcontent").val()).length; $("#contentsize").empty(); $("#contentsize").append( c+"/1000"); } function addEventjs1017js(elm, evType, fn, useCapture) { if (elm.addEventListener) { elm.addEventListener(evType, fn, useCapture); return true; } else if (elm.attachEvent) { var r = elm.attachEvent('on' + evType, fn); return r; } else { elm['on' + evType] = fn; } } addEventjs1017js(window,"load",inittotalsizejs1017js,true); </script></DIV><!--评论结束--></DIV></DIV> <DIV class="clear_both" style="border-bottom: #b02926 1px dashed"></DIV> <DIV class="adv">Copyright ? 2007-2010 贵州师范大学新闻?All Rights Reserved.<BR>技术支? 贵州师范大学新̗网技术部 投稿信箱:gznuxb@163.com gznuxb@gznu.edu.cn<BR>(浏览本网主页,廾Һ议IE7.0以上,分辨率最?024*768) <BR></DIV><!--版结束 --> <DIV></DIV></CENTER></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT> <DIV></DIV> </BODY></HTML> <!-- 0 0 - 9 . n e t -->