?!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 贵阳帺Ǻǂ委宣传?015年招聘编外文职工作人员(1人)-新闻?/TITLE><META Name="keywords" Content="新闻?招生就,贵阳?宣传?招聘,外文,文职,工作人员,1? /> <META Name="description" Content="一?报名时间:2015??9日至7?日二?招聘岗位办公室文职人z?负责ʦ϶ܹ˟写简单会议通知、案、总结、会һֱûסȷ议简报及日常对接һԲ联络工作)三?招聘亼˲ӿ˲数1人四?招聘要求1、性别 :女2、年龄: 20?0周岁3、学历:大学专科以上学历(?015年大学毕业生)4、工作时Խ޴ռ间:周一至周?9:00?7:00,双休?、其他:ӿ热爱工作岗䵫Ȼܹ,遵守部机关各项规定。ӯ用合格后至少签订一年以上的4 工作合同。工作中能熟练使用日?.." /> <META content="no-cache" http-equiv="pragma"> <META content="no-cache" http-equiv="cache-control"> <META content="0" http-equiv="expires"> <META name="Description" content="贵州师范大学新闻˵:全方位反Ҳ벻һȻôһ 学校动态。贵巡师范大学官方新闻资讯媒体、了解贵州һ范大学的窗口?> <LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="/css.css"> <!--Announced by Visual SiteBuilder 9--> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/_sitegray/_sitegray_d.css" /> <script language="javascript" src="../../_sitegray/_sitegray.js"></script> <!-- CustomerNO:77656262657232307003475455525643055748 --> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/about.vsb.css" /> <script type="text/javascript" src="/system/resource/js/counter.js"></script> <script type="text/javascript">_jsq_(1014,'/about.jsp',32555,820507864)</script> <meta name="mobile-agent" content="format=xhtml;url=http://m.kepome.com/"> <meta name="mobile-agent" content="format=html5;url=http://m.kepome.com/"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; var x=document.getElementsByTagName("link"); if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </HEAD> <body id="8uy0j0" > <div style='display:none'><q id='Qy0wUB'></q><tt id='Qy0wUB'><dd id='Qy0wUB'><noscript id='Qy0wUB'><dl id='Qy0wUB'><i id='Qy0wUB'></i><dd id='Qy0wUB'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='Qy0wUB'></tr><td id='Qy0wUB'></td><q id='Qy0wUB'></q><dd id='Qy0wUB'></dd><div id='Qy0wUB'><button id='Qy0wUB'><tfoot id='Qy0wUB'><i id='Qy0wUB'><dl id='Qy0wUB'><i id='Qy0wUB'><strike id='Qy0wUB'><dt id='Qy0wUB'></dt></strike></i></dl></i><pre id='Qy0wUB'></pre></tfoot><u id='Qy0wUB'></u><small id='Qy0wUB'></small></button><tr id='Qy0wUB'></tr></div><strike id='Qy0wUB'></strike><label id='Qy0wUB'></label><button id='Qy0wUB'></button><optgroup id='Qy0wUB'></optgroup><dd id='Qy0wUB'></dd><sup id='Qy0wUB'><del id='Qy0wUB'><strike id='Qy0wUB'><dd id='Qy0wUB'></dd></strike></del></sup><fieldset id='Qy0wUB'><p id='Qy0wUB'></p></fieldset><big id='Qy0wUB'><big id='Qy0wUB'><address id='Qy0wUB'><dl id='Qy0wUB'></dl></address><dd id='Qy0wUB'></dd><table id='Qy0wUB'><abbr id='Qy0wUB'><strong id='Qy0wUB'><blockquote id='Qy0wUB'></blockquote></strong></abbr><td id='Qy0wUB'><pre id='Qy0wUB'></pre></td></table></big></big><q id='Qy0wUB'><abbr id='Qy0wUB'><thead id='Qy0wUB'></thead></abbr></q><li id='Qy0wUB'><q id='Qy0wUB'><acronym id='Qy0wUB'><dd id='Qy0wUB'><td id='Qy0wUB'><noframes id='Qy0wUB'><tr id='Qy0wUB'><strong id='Qy0wUB'></strong><small id='Qy0wUB'></small><button id='Qy0wUB'></button><li id='Qy0wUB'><noscript id='Qy0wUB'><big id='Qy0wUB'></big><dt id='Qy0wUB'></dt></noscript></li></tr><ol id='Qy0wUB'><option id='Qy0wUB'><table id='Qy0wUB'><blockquote id='Qy0wUB'><tbody id='Qy0wUB'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='Qy0wUB'></u><kbd id='Qy0wUB'><kbd id='Qy0wUB'></kbd></kbd></noframes><abbr id='Qy0wUB'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='Qy0wUB'><button id='Qy0wUB'><abbr id='Qy0wUB'></abbr></button></thead><button id='Qy0wUB'><u id='Qy0wUB'><u id='Qy0wUB'></u></u><tr id='Qy0wUB'><optgroup id='Qy0wUB'><dd id='Qy0wUB'><dfn id='Qy0wUB'><tt id='Qy0wUB'><thead id='Qy0wUB'><optgroup id='Qy0wUB'></optgroup></thead></tt><legend id='Qy0wUB'></legend><noframes id='Qy0wUB'><b id='Qy0wUB'><form id='Qy0wUB'></form></b></noframes></dfn><pre id='Qy0wUB'></pre></dd></optgroup><dl id='Qy0wUB'><big id='Qy0wUB'><dd id='Qy0wUB'><td id='Qy0wUB'><dir id='Qy0wUB'></dir></td></dd></big><optgroup id='Qy0wUB'></optgroup><dfn id='Qy0wUB'></dfn></dl></tr></button><strong id='Qy0wUB'></strong><ol id='Qy0wUB'><dfn id='Qy0wUB'><kbd id='Qy0wUB'></kbd></dfn></ol><ul id='Qy0wUB'></ul><noframes id='Qy0wUB'></noframes><blockquote id='Qy0wUB'></blockquote><fieldset id='Qy0wUB'></fieldset><sup id='Qy0wUB'><p id='Qy0wUB'><tt id='Qy0wUB'><sup id='Qy0wUB'><bdo id='Qy0wUB'><ol id='Qy0wUB'><sup id='Qy0wUB'><dl id='Qy0wUB'><em id='Qy0wUB'><label id='Qy0wUB'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='Qy0wUB'></address></sup></tt></p><fieldset id='Qy0wUB'><noframes id='Qy0wUB'><code id='Qy0wUB'><strong id='Qy0wUB'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='Qy0wUB'></sup><div id='Qy0wUB'><pre id='Qy0wUB'><select id='Qy0wUB'></select><td id='Qy0wUB'></td></pre></div><kbd id='Qy0wUB'><u id='Qy0wUB'></u></kbd><div id='Qy0wUB'></div><blockquote id='Qy0wUB'></blockquote><q id='Qy0wUB'></q><th id='Qy0wUB'></th><big id='Qy0wUB'></big><address id='Qy0wUB'><b id='Qy0wUB'><select id='Qy0wUB'></select></b></address><code id='Qy0wUB'></code><ul id='Qy0wUB'><strike id='Qy0wUB'></strike></ul><noscript id='Qy0wUB'></noscript><pre id='Qy0wUB'></pre><div id='Qy0wUB'><p id='Qy0wUB'></p></div><tfoot id='Qy0wUB'></tfoot><thead id='Qy0wUB'><bdo id='Qy0wUB'></bdo></thead><kbd id='Qy0wUB'></kbd><p id='Qy0wUB'><fieldset id='Qy0wUB'><style id='Qy0wUB'></style></fieldset></p><acronym id='Qy0wUB'><big id='Qy0wUB'><code id='Qy0wUB'></code></big></acronym><noframes id='Qy0wUB'><fieldset id='Qy0wUB'></fieldset></noframes><ol id='Qy0wUB'></ol><font id='Qy0wUB'></font><td id='Qy0wUB'><ol id='Qy0wUB'></ol></td><center id='Qy0wUB'></center><option id='Qy0wUB'></option><legend id='Qy0wUB'></legend><big id='Qy0wUB'></big><sub id='Qy0wUB'><ol id='Qy0wUB'><li id='Qy0wUB'><label id='Qy0wUB'></label></li></ol></sub><i id='Qy0wUB'><ol id='Qy0wUB'></ol></i><del id='Qy0wUB'></del><tr id='Qy0wUB'><tr id='Qy0wUB'><bdo id='Qy0wUB'><form id='Qy0wUB'><em id='Qy0wUB'></em><ins id='Qy0wUB'><center id='Qy0wUB'><center id='Qy0wUB'></center></center></ins><pre id='Qy0wUB'><em id='Qy0wUB'></em><abbr id='Qy0wUB'><legend id='Qy0wUB'><div id='Qy0wUB'><center id='Qy0wUB'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='Qy0wUB'></b><noframes id='Qy0wUB'><span id='Qy0wUB'></span></noframes><font id='Qy0wUB'><ol id='Qy0wUB'></ol></font><td id='Qy0wUB'><abbr id='Qy0wUB'><option id='Qy0wUB'><big id='Qy0wUB'></big></option></abbr><dfn id='Qy0wUB'></dfn></td><form id='Qy0wUB'><legend id='Qy0wUB'></legend></form><td id='Qy0wUB'><strike id='Qy0wUB'><blockquote id='Qy0wUB'></blockquote></strike></td><sup id='Qy0wUB'><fieldset id='Qy0wUB'><li id='Qy0wUB'></li></fieldset></sup><option id='Qy0wUB'></option><thead id='Qy0wUB'></thead><del id='Qy0wUB'></del><b id='Qy0wUB'><tfoot id='Qy0wUB'></tfoot><i id='Qy0wUB'></i></b><sup id='Qy0wUB'></sup><thead id='Qy0wUB'></thead><kbd id='Qy0wUB'></kbd><acronym id='Qy0wUB'><strike id='Qy0wUB'></strike></acronym><table id='Qy0wUB'><select id='Qy0wUB'></select></table><strong id='Qy0wUB'></strong><center id='Qy0wUB'></center><p id='Qy0wUB'><b id='Qy0wUB'><bdo id='Qy0wUB'><span id='Qy0wUB'></span></bdo></b></p><tr id='Qy0wUB'><form id='Qy0wUB'><strong id='Qy0wUB'><dir id='Qy0wUB'></dir></strong><th id='Qy0wUB'></th></form><strong id='Qy0wUB'><select id='Qy0wUB'></select></strong></tr><form id='Qy0wUB'><pre id='Qy0wUB'></pre></form><code id='Qy0wUB'></code><optgroup id='Qy0wUB'></optgroup><strong id='Qy0wUB'><td id='Qy0wUB'><table id='Qy0wUB'><legend id='Qy0wUB'><legend id='Qy0wUB'><big id='Qy0wUB'><fieldset id='Qy0wUB'><q id='Qy0wUB'><tfoot id='Qy0wUB'><big id='Qy0wUB'><tt id='Qy0wUB'><thead id='Qy0wUB'></thead></tt></big><p id='Qy0wUB'></p><button id='Qy0wUB'><table id='Qy0wUB'><ins id='Qy0wUB'></ins><tt id='Qy0wUB'><li id='Qy0wUB'><thead id='Qy0wUB'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='Qy0wUB'><td id='Qy0wUB'></td><tfoot id='Qy0wUB'></tfoot></tr><strong id='Qy0wUB'><span id='Qy0wUB'><dfn id='Qy0wUB'></dfn><bdo id='Qy0wUB'><thead id='Qy0wUB'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='Qy0wUB'></button><ol id='Qy0wUB'><font id='Qy0wUB'><blockquote id='Qy0wUB'><center id='Qy0wUB'></center></blockquote></font></ol><strong id='Qy0wUB'></strong><dl id='Qy0wUB'><legend id='Qy0wUB'></legend><sub id='Qy0wUB'><small id='Qy0wUB'></small></sub></dl><style id='Qy0wUB'></style><pre id='Qy0wUB'><code id='Qy0wUB'></code></pre><big id='Qy0wUB'></big><font id='Qy0wUB'></font><bdo id='Qy0wUB'></bdo><dfn id='Qy0wUB'><dd id='Qy0wUB'><button id='Qy0wUB'><strike id='Qy0wUB'><div id='Qy0wUB'><div id='Qy0wUB'><legend id='Qy0wUB'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='Qy0wUB'><q id='Qy0wUB'></q></optgroup></dd><ol id='Qy0wUB'><q id='Qy0wUB'><dfn id='Qy0wUB'><button id='Qy0wUB'><tbody id='Qy0wUB'><tbody id='Qy0wUB'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='Qy0wUB'></dl><fieldset id='Qy0wUB'></fieldset><u id='Qy0wUB'></u><div id='Qy0wUB'><ins id='Qy0wUB'></ins></div><strong id='Qy0wUB'></strong><center id='Qy0wUB'></center><strong id='Qy0wUB'></strong><small id='Qy0wUB'></small><td id='Qy0wUB'><q id='Qy0wUB'><q id='Qy0wUB'><b id='Qy0wUB'><optgroup id='Qy0wUB'></optgroup></b></q><ol id='Qy0wUB'><bdo id='Qy0wUB'></bdo></ol><dd id='Qy0wUB'><th id='Qy0wUB'></th></dd><blockquote id='Qy0wUB'></blockquote><ul id='Qy0wUB'><style id='Qy0wUB'></style></ul></q></td><noscript id='Qy0wUB'></noscript><ol id='Qy0wUB'></ol><p id='Qy0wUB'></p><strong id='Qy0wUB'><big id='Qy0wUB'></big><strike id='Qy0wUB'><q id='Qy0wUB'><sup id='Qy0wUB'></sup></q></strike></strong><p id='Qy0wUB'><thead id='Qy0wUB'><acronym id='Qy0wUB'><tfoot id='Qy0wUB'><kbd id='Qy0wUB'></kbd><form id='Qy0wUB'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='Qy0wUB'></fieldset><b id='Qy0wUB'><dt id='Qy0wUB'></dt></b><sup id='Qy0wUB'></sup><label id='Qy0wUB'></label><noframes id='Qy0wUB'><ins id='Qy0wUB'></ins></noframes><td id='Qy0wUB'></td><dfn id='Qy0wUB'></dfn><font id='Qy0wUB'><style id='Qy0wUB'></style></font><tr id='Qy0wUB'><td id='Qy0wUB'></td></tr><dfn id='Qy0wUB'><ul id='Qy0wUB'></ul></dfn><tr id='Qy0wUB'></tr><abbr id='Qy0wUB'></abbr><strong id='Qy0wUB'></strong><dt id='Qy0wUB'></dt><span id='Qy0wUB'><label id='Qy0wUB'><td id='Qy0wUB'></td></label><address id='Qy0wUB'></address></span><label id='Qy0wUB'><bdo id='Qy0wUB'><dt id='Qy0wUB'><dl id='Qy0wUB'></dl></dt></bdo></label><abbr id='Qy0wUB'><optgroup id='Qy0wUB'></optgroup></abbr><code id='Qy0wUB'></code><address id='Qy0wUB'><thead id='Qy0wUB'></thead></address><td id='Qy0wUB'><style id='Qy0wUB'><tbody id='Qy0wUB'></tbody><strong id='Qy0wUB'></strong></style></td><ul id='Qy0wUB'><ul id='Qy0wUB'></ul></ul><del id='Qy0wUB'></del><th id='Qy0wUB'><option id='Qy0wUB'><legend id='Qy0wUB'></legend></option></th><b id='Qy0wUB'></b><i id='Qy0wUB'><noscript id='Qy0wUB'></noscript></i><q id='Qy0wUB'></q><select id='Qy0wUB'></select><option id='Qy0wUB'></option><optgroup id='Qy0wUB'><big id='Qy0wUB'></big></optgroup><noframes id='Qy0wUB'><acronym id='Qy0wUB'><em id='Qy0wUB'></em><td id='Qy0wUB'><div id='Qy0wUB'></div></td></acronym><address id='Qy0wUB'><big id='Qy0wUB'><big id='Qy0wUB'></big><legend id='Qy0wUB'></legend></big></address></noframes><ul id='Qy0wUB'></ul><abbr id='Qy0wUB'><p id='Qy0wUB'><small id='Qy0wUB'><bdo id='Qy0wUB'><code id='Qy0wUB'><i id='Qy0wUB'><legend id='Qy0wUB'></legend></i><sub id='Qy0wUB'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='Qy0wUB'></noscript><tr id='Qy0wUB'></tr><select id='Qy0wUB'><button id='Qy0wUB'><dfn id='Qy0wUB'><p id='Qy0wUB'></p><q id='Qy0wUB'></q></dfn></button><noframes id='Qy0wUB'></noframes><b id='Qy0wUB'></b></select><font id='Qy0wUB'></font><option id='Qy0wUB'></option><fieldset id='Qy0wUB'></fieldset><noframes id='Qy0wUB'><i id='Qy0wUB'><div id='Qy0wUB'><ins id='Qy0wUB'></ins></div></i></noframes><tr id='Qy0wUB'></tr><label id='Qy0wUB'><small id='Qy0wUB'></small><b id='Qy0wUB'></b></label><noscript id='Qy0wUB'><tr id='Qy0wUB'></tr><div id='Qy0wUB'></div><noscript id='Qy0wUB'></noscript><tr id='Qy0wUB'></tr></noscript><center id='Qy0wUB'></center><dl id='Qy0wUB'></dl><blockquote id='Qy0wUB'></blockquote><pre id='Qy0wUB'><dl id='Qy0wUB'><noframes id='Qy0wUB'><i id='Qy0wUB'></i></noframes><dt id='Qy0wUB'></dt></dl><label id='Qy0wUB'><dfn id='Qy0wUB'></dfn></label></pre><dir id='Qy0wUB'></dir><strike id='Qy0wUB'></strike><thead id='Qy0wUB'></thead><span id='Qy0wUB'></span><i id='Qy0wUB'></i><font id='Qy0wUB'></font><style id='Qy0wUB'></style><font id='Qy0wUB'></font><td id='Qy0wUB'><select id='Qy0wUB'><b id='Qy0wUB'><address id='Qy0wUB'><noscript id='Qy0wUB'><acronym id='Qy0wUB'></acronym></noscript></address><style id='Qy0wUB'><tbody id='Qy0wUB'></tbody></style></b></select><ul id='Qy0wUB'><thead id='Qy0wUB'></thead></ul></td><strike id='Qy0wUB'><dt id='Qy0wUB'></dt></strike><dfn id='Qy0wUB'></dfn><dir id='Qy0wUB'><b id='Qy0wUB'></b><font id='Qy0wUB'></font></dir><ul id='Qy0wUB'></ul><q id='Qy0wUB'></q><acronym id='Qy0wUB'></acronym><center id='Qy0wUB'><strong id='Qy0wUB'></strong></center><ins id='Qy0wUB'><label id='Qy0wUB'></label><span id='Qy0wUB'></span></ins><li id='Qy0wUB'><blockquote id='Qy0wUB'></blockquote></li><th id='Qy0wUB'><table id='Qy0wUB'></table></th><tfoot id='Qy0wUB'></tfoot><ins id='Qy0wUB'></ins><table id='Qy0wUB'></table><noscript id='Qy0wUB'><del id='Qy0wUB'><ol id='Qy0wUB'><center id='Qy0wUB'><ul id='Qy0wUB'></ul><div id='Qy0wUB'></div></center></ol></del></noscript><strong id='Qy0wUB'><legend id='Qy0wUB'></legend><td id='Qy0wUB'></td></strong><font id='Qy0wUB'><font id='Qy0wUB'></font></font><noscript id='Qy0wUB'><em id='Qy0wUB'><form id='Qy0wUB'><sub id='Qy0wUB'></sub></form><bdo id='Qy0wUB'></bdo></em></noscript><address id='Qy0wUB'></address><center id='Qy0wUB'><del id='Qy0wUB'></del><sup id='Qy0wUB'></sup></center><kbd id='Qy0wUB'></kbd><font id='Qy0wUB'><b id='Qy0wUB'></b><table id='Qy0wUB'></table><blockquote id='Qy0wUB'></blockquote></font><big id='Qy0wUB'><q id='Qy0wUB'><center id='Qy0wUB'><button id='Qy0wUB'></button></center></q></big><i id='Qy0wUB'><form id='Qy0wUB'><option id='Qy0wUB'></option><dir id='Qy0wUB'><thead id='Qy0wUB'></thead></dir></form><tr id='Qy0wUB'><strike id='Qy0wUB'><noframes id='Qy0wUB'><dl id='Qy0wUB'></dl></noframes></strike><dt id='Qy0wUB'></dt></tr></i><dfn id='Qy0wUB'></dfn><tbody id='Qy0wUB'></tbody><select id='Qy0wUB'><dir id='Qy0wUB'><noscript id='Qy0wUB'><th id='Qy0wUB'><strike id='Qy0wUB'></strike><small id='Qy0wUB'></small></th></noscript><tbody id='Qy0wUB'><em id='Qy0wUB'><optgroup id='Qy0wUB'></optgroup><style id='Qy0wUB'><tr id='Qy0wUB'></tr><address id='Qy0wUB'></address></style></em></tbody><code id='Qy0wUB'><noscript id='Qy0wUB'><ins id='Qy0wUB'><font id='Qy0wUB'></font></ins></noscript></code></dir><p id='Qy0wUB'></p><dl id='Qy0wUB'></dl></select><form id='Qy0wUB'><bdo id='Qy0wUB'></bdo><optgroup id='Qy0wUB'><tbody id='Qy0wUB'></tbody></optgroup><blockquote id='Qy0wUB'><button id='Qy0wUB'><pre id='Qy0wUB'><li id='Qy0wUB'><tfoot id='Qy0wUB'><kbd id='Qy0wUB'></kbd></tfoot><fieldset id='Qy0wUB'><dd id='Qy0wUB'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='Qy0wUB'></table><span id='Qy0wUB'><dl id='Qy0wUB'></dl></span></blockquote></form><em id='Qy0wUB'><small id='Qy0wUB'><blockquote id='Qy0wUB'></blockquote></small></em><tfoot id='Qy0wUB'></tfoot><del id='Qy0wUB'><pre id='Qy0wUB'></pre></del><em id='Qy0wUB'><acronym id='Qy0wUB'><th id='Qy0wUB'></th></acronym></em><fieldset id='Qy0wUB'></fieldset><code id='Qy0wUB'><noframes id='Qy0wUB'></noframes></code><form id='Qy0wUB'><optgroup id='Qy0wUB'><dir id='Qy0wUB'></dir></optgroup></form><strong id='Qy0wUB'></strong><ins id='Qy0wUB'><option id='Qy0wUB'></option></ins><dd id='Qy0wUB'></dd><span id='Qy0wUB'><tbody id='Qy0wUB'></tbody></span><strong id='Qy0wUB'><pre id='Qy0wUB'><form id='Qy0wUB'></form></pre></strong><li id='Qy0wUB'><abbr id='Qy0wUB'><dir id='Qy0wUB'></dir><acronym id='Qy0wUB'></acronym></abbr></li><ol id='Qy0wUB'></ol><strike id='Qy0wUB'></strike><label id='Qy0wUB'></label><legend id='Qy0wUB'><address id='Qy0wUB'><thead id='Qy0wUB'><tr id='Qy0wUB'></tr></thead></address><dt id='Qy0wUB'></dt></legend><thead id='Qy0wUB'></thead><ins id='Qy0wUB'><big id='Qy0wUB'></big></ins><kbd id='Qy0wUB'></kbd><center id='Qy0wUB'><acronym id='Qy0wUB'></acronym><code id='Qy0wUB'></code></center><ul id='Qy0wUB'><pre id='Qy0wUB'></pre></ul><style id='Qy0wUB'><dt id='Qy0wUB'><noframes id='Qy0wUB'></noframes></dt><sub id='Qy0wUB'></sub><b id='Qy0wUB'><thead id='Qy0wUB'></thead></b></style><center id='Qy0wUB'></center><button id='Qy0wUB'></button><bdo id='Qy0wUB'><sub id='Qy0wUB'><noframes id='Qy0wUB'><blockquote id='Qy0wUB'><q id='Qy0wUB'><noscript id='Qy0wUB'></noscript><dt id='Qy0wUB'></dt></q></blockquote><noframes id='Qy0wUB'><i id='Qy0wUB'></i></noframes></noframes></sub></bdo></div> <CENTER> <DIV align="center"> <DIV id="border"> <DIV id="logo"><A title="贵州师范大学新闻? href="/" onfocus="undefined" onfocus="undefined"></A></DIV> <DIV id="redianlianjie"><SPAN id="redianlianjie_title">热门ô链接?/SPAN> <SPAN id="redianlianjie_neirong"><A href="">师大首页</A> | <A href="/8uy0j0/tzb/specialtopic/xsbd/index.jsp">新󺰔宝典</A> | <A href="">邮件系统</A> | <A href=""><公系统</A> | <A title="杀毒软? href="">杀毒软?/A> | <A href="">教务系统</A> | <A href="">师大人事</A> </SPAN><SPAN id="office_link1"><A title="邮件系统" href=""></A></SPAN><SPAN id="office_link2"><A title="办公系统" href=""></A></SPAN><SPAN id="office_link3"><A title="杀毒软? href=""></A></SPAN><SPAN id="office_link4"><A title="教务系统" href=""></A></SPAN><SPAN id="office_link5"><A title="师大人事" href=""></A></SPAN></DIV> <DIV class="clear_right"></DIV><SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">新闻</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">国内</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">国际</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">社会</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">军事</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">国内</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">国际</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">评论</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">健康</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">疾病</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">药品</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">养生</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">生活</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">旅游</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">美食</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">购物</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">时尚</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">时装</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">美容</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">科技</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">手机</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">数码</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">IT</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">教育</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">读书</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">出国</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">考研</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">体坛</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">NBA</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">足球</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">综合</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">娱乐</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">八卦</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">明星</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">星座</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">影视</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">电影</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">电视</A></SPAN> <DIV class="clear_both"> </DIV> <DIV id="menu"> <ul> <li><a href="/8uy0j0/index.htm">首页</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/sdyw.htm">师大要闻</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/ybxw.htm">院部新闻</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/mtsd.htm">媒体师大</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/jxky.htm">教学科研</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/sdjt.htm">师大讲坛</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/gpjh1.htm">国培计划</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/zsjy.htm" class="nav_on" isFocus="true">招生ŭɱ业</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/xyfc.htm">校友风采</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/jysd.htm">教育视絽ʱ</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/xxgg.htm">信息公告</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/view2.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1023">师大电视</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/xxq.htm">新校?/a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/xiaoqing-index.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1057">70周年校庆</a></li> <li class="menudiv"></li> </ul> </DIV> <DIV id="maincontent"><!--内容开?--> <DIV id="nr_about"> <DIV id="nr_daohang"> <table class="winstyle1081" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td nowrap>当前位置? <a href="/8uy0j0/index.htm"><span class="fontstyle1081">首页</span></a><span class="splitflagstyle1081">>></span><a href="/8uy0j0/zsjy.htm"><span class="fontstyle1081">招生就业22</span></a><span class="splitflagstyle1081">>></span><span class="fontstyle1081">正文</span></td></tr></table> <script language="javascript" src="/system/resource/js/dynclicks.js"></script><script language="javascript" src="/system/resource/js/news/newscontent.js"></script><script type="text/javascript">NewsvoteDWR.getNewsLinkUrl(32555,'820507864','vsb',newsSkip);function newsSkip(data){if(data != ""){window.location.href = data;}}</script><LINK href="/system/resource/style/component/news/content/format2.css" type="text/css" rel="stylesheet"><script language="javascript" src="/system/resource/js/ajax.js"></script><form name="_newscontent_fromname"> <div id="nr_biaoti"> 贵阳Ҳϣϼ֮市委宣传?015年招聘编外文职工作人员(1人) </div> <div class="nr_art"> 【作者】佚?nbsp; 【흥源】贵?63? 【日期?015/07/11 12:47  【ҿւ击】[<script>_showDynClicks("wbnews", 820507864, 32555)</script>] </div> <DIV id="nr_neirong" id="vsb_content"> <div class="v_news_content"> <P>一?报名时间:</P> <P>2015??9日至7??/P> <P>二?招聘岗位</P> <P>办公室文职人?负责拟写箷˼ѹȥ单会议通知Цݺζ、方案、总结、会һֱûסȷ议简报及日常对接联络工作)</P> <P>三?招聘亼˲ӿ˲数</P> <P>1?/P> <P>四?招聘要求</P> <P>1、性别 :女</P> <P>2、年龄: 20?0周岁</P> <P>3、学历:大学专科以上学历(?015年大学毕业生)</P> <P>4、ÿ˷作时间:周一至周?9:00?7:00,双休?/P> <P>5、其:热爱工作岗位,遵守뿪ISă机关各项规定。试用合格后至少签订一年Ի上的工作合同。工作中能熟练使用日常办公软件,会拟写简单Ҽ议通知Цݺζ、方案、总结、会议简报,熟练掌握对接联络工作技巧?/P> <P>五、待?/P> <P>1、试用期待遇:试Сϸ用期?个月,基本工资待遡为1500??</P> <P>2、正式录用待遇:试用Ψ期满后,由市委宣传部与市人才服ֱһ슡中心签订派遣合同,由贵州林城人才派遣朡限责任公司负责о每月工资发放与保险办理。工资:2000??交五?ɱ终根据工作表现纳˵煥部机关临聘人员绩效考核管理,根据评ÿɷ定等次发放一定年终绩效目标奖(?0000??/P> <P>六、报名方?/P> <P>应聘人ʹ需认真阅读本招聘启事,将本人˿Ք子简历发送电子邮?2631654@qq.com(含近期免冠一寸照片,家庭住址,身份证СQIN号,主要学习、工作经历、特长爱好及个人联簵¿賻电话??/P> <P>七、录用方?/P> <P>市委宣传部招聘工作领导ذ组筛选符合报名条件的应聘人员Z´ǰ֮һό并电话通知本人参加笔试、面试的时间及地点ء根据笔试和ռ˱ˢ试综合成绩最终确定聘用对象?/P> <P>八、其它事һ©?/P> <P>以上信息如有疑问,可以电话咨询?/P> <P>联系人:Щ海?/P> <P>电话?3312288819</P> <P>中共贵阳市委宣传?/P> <P>2015??9?/P> </div> </div> <div id="div_vote_id"></div> <div class="nr_bianji">【责任ͻȻͱ˵辑】张?/div> <div> <hr> <div class="fanye"> <p align="right"> 上一条:<a href="/8uy0j0/info/1014/32556.htm">贵州燃气(集团)六盘水燃气有限公司招聘工作人员(10人)</a> 下一条:<a href="/8uy0j0/info/1014/32554.htm">泰盛集团贵州赤天化纸ÿһλԼ股份有限公司招聘(5人)</a> </p> </div> <p align="right">?a href="javascript:window.opener=null;window.open('','_self');window.close();">关闭</a>?/p> </div> </form> <script> showVote(32555,820507864,"#F3F7FA"," class='cytpstyle' ","#090909","<img src ='/system/resource/images/newsvote/ss00.png' border='0'>"," class='tpcontent' ","欢迎参与投票",10,"<img src='/system/resource/images/newsvote/submit2.gif' onclick='_newscontent_getresult(32555,820507864)' style='cursor:hand;'>","<img src='/system/resource/images/newsvote/view2.gif' onclick='_newscontent_lookresult()' style='cursor:hand;'>",document._newscontent_fromname,"请填写投票项?,"127.0.0.1","您已经投过票了!","投票系统出现异常ڰ请稍后再试?,"感谢参与?,"投票结果") </script></DIV></DIV></DIV><!--内容结束 --><!--相关新闻开?-> <DIV class="nr_aboutnews"> <H3><H4><A href="#"></A></H4></H3> <span id="relateNewsjs1016js">读取ײһС֮υ容?请等?..</span> <script language="JavaScript" src="/system/resource/js/prototype.js"></script> <script language="JavaScript"> function getRelateNewsjs1016js() { var url = '/system/resource/code/relatenews.jsp'; var pars = 'viewid=1016&titlelen=16&days=3&endimage=&clickshow=false&clickname=%E7%82%B9%E5%87%BB%EF%BC%9A+&&linkmode=_blank&mode=10&pageUrl=/system/_owners/news/_webprj/about.jsp&columnshow=2&wbnewsid=32555&owner=820507864&limitdays=365&rowcount=5&columnstyle= columnstyle1016 &columnid=-1&r='+Math.random(); var myAjax = new Ajax.Request( url, { method: 'get', parameters: pars, onComplete: showRelateNewsjs1016js }); } function showRelateNewsjs1016js(originalRequest) { var result=""; var xmlRoot = originalRequest.responseXML; var columns = xmlRoot.getElementsByTagName("columns"); result+="<table width='100%'"; for(var i =0 ; i < columns.length;i++) { var columnstring = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'columnstring',i); var ahref = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'ahref',i); var atitle = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'atitle',i); var title = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'title',i); var clickstring = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'clickstring',i); var endimage = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'endimage',i); var date = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'date',i); result+="<tr><td height='19' valign='middle' width=1 nowrap><span class=leaderfont1016 >·</span></td>"; result+="<td valign='middle'>"; result+=columnstring; result+=" <a href='"+ahref+"' target=_blank title='"+atitle+"' "; result+="<span class=titlestyle1016 >"; result+=title; result+="</span>"; result+="</a> "; result+= clickstring; result+="</td>"; result+="<td valign='middle' class=timestyle1016 >"; result+=date; result+=endimage; result+="</td></tr>"; } result+="</table>"; if(result) { $("relateNewsjs1016js").innerHTML=result; } } //兼容firefox,修改获取xml节点方式 function getElementValuejs1016js(root,elementName,elementsize) { if(window.ActiveXObject)//IE { return root.getElementsByTagName(elementName).item(elementsize).firstChild.data; }else { result = root.getElementsByTagName(elementName).item(elementsize); if(result.childNodes.length > 1) { return result.childNodes[1].nodeValue; }else { return result.firstChild.nodeValue; } } } getRelateNewsjs1016js(); </script> </DIV><!--相关新һΪ结束--><!--评论开?-> <DIV class="nr_pinglun" align="center"> <table cellpadding="2" cellspacing="1" bgcolor="#CCCCCC"> <tr> <td bgcolor="#ffffff" class="messagestyle1017" style="padding-left:10px;word-break:break-all;"> 请遵守《互联网电子公告服务管理规定》及中华人民共和国其他有关法律法规?br>用户需对Ϸ己在使用本站服务过程中的行为承担法律责任?br>本站管理员有权保留或删除评论内容?br>评论内容只代表网ͷ友个人观点,与本网站立场无关? </td> </tr> <tr> <td style="background-color:#ffffff;font-size: 9pt"> <div class="input3style1017"> <textarea onpropertychange="calculatesize();" oninput="calculatesize();" id="respwbrespcontent" name="respwbrespcontent" style="width:650px;height:180px"></textarea> </div> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color:#ffffff;font-size: 9pt"> <div id="respmessage"></div> </td> </tr> <tr> <td align="left" bgcolor="#ffffff"> <span id="contentsize" style="display:none">0/1000</span> <input id="respsoru" name="respsoru" type="hidden" value="0" /> <input id="respid" name="respid" type="hidden" /> <span id="respaccorpass" style="display:none;font-size:9pt"> 用户?nbsp;<input type="text" size="8" maxlength="20" id="respwbaccount" name="respwbaccount" style="background-color: #FFFFFF;border: 1px solid #BAD3E6;" /> 密码 <input type="password" size="8" maxlength="20" id="respwbpassword" name="respwbpassword" style="background-color: #FFFFFF;border: 1px solid #BAD3E6;" /> </span> <input id="respcheck" name="respcheck" type="checkbox" value="0" checked onclick="ischeckjs1017js();" /><span style="font-size:9pt"> 匿名发布</span> <span style="font-size: 9pt">验证?/span><input id="resprand" name="resprand" type="text" size="4" maxlength="4" autocomplete="off" style="background-color: #FFFFFF;border: 1px solid #BAD3E6;"> <img id="resprandimage" border="0" src="/system/resource/js/message/createimage.jsp" align="absmiddle"> <span onclick="changeimagejs1017js()" style="font-size:9pt;cursor:pointer">看不Ȼһ޸֮楚,换张图片</span> <input type="button" value="发布" onclick="submitrespjs1017js();"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" height="25" style="background-color:#ffffff;font-size: 9pt;padding-left:10px"> ?span id="resptotid">0</span>条评?nbsp;   ?span id="resptotpage">1</span>?nbsp;  当前?span id="slidercontent">1</span>? </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color:#ffffff;font-size: 9pt"> <div id="respslider" style="height:20px;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color:#ffffff;font-size: 9pt"> <div id="respcontent"></div> </td> </tr> </table> <style> .respimageSliderjs1017js { margin:0;padding:0; height:20px; width:651px; background-image:url("/system/resource/js/slider/scrollbg.gif");} .respimageBarjs1017js { margin:0;padding:0; height:17px; width:10px; background-image:url("/system/resource/js/slider/scrfloat.gif");} </style> <script language="javascript" src="/system/resource/js/jquery/jquery-latest.min.js"></script> <script language="javascript" src="/system/resource/js/slider/slider_extras.js"></script> <script language="javascript" src="/system/resource/js/base64.js"></script> <script language="javascript" src="/system/resource/js/md5.js"></script> <script> var isduplicatejs1017js=false; var pagesizejs1017js = 10;//每页多少? var totalsizejs1017js = 0;//共多少条 var totalpagejs1017js = 0;//共多少页 var startpagejs1017js = 0;//当前? var pagejs1017js = startpagejs1017js+1; //显示的页? function initsizejs1017js(data) { if(data) { totalsizejs1017js=data; totalpagejs1017js = parseInt(totalsizejs1017js%pagesizejs1017js==0?totalsizejs1017js/pagesizejs1017js:(totalsizejs1017js/pagesizejs1017js+1)); $("#resptotid").empty(); $("#respmessage").empty(); $("#resptotid").append(data); $("#resptotpage").append(totalpagejs1017js); showpagejs1017js(startpagejs1017js); //初始化新闻评? } } function inittotalsizejs1017js() { NewsRespUtil.getTotalpage("820507864","32555","wbnews",initsizejs1017js); } //显示评论列表主方? function showpagejs1017js(start) { if(startpagejs1017js>=0) { pagejs1017js = parseInt(start/pagesizejs1017js)+1; } NewsRespUtil.getResp("820507864","32555",start,pagesizejs1017js,"wbnews",buildresultjs1017js); } //取消回复 function cancelrespjs1017js() { $("#respmessage").empty(); $("#respsoru").val("0"); $("#respid").val(""); } //回复 function repjs1017js(id,top) { $("#respmessage").empty(); $("#respmessage").append("<span style='color:#ff8000;font-size:10pt;height:30px;padding-top:expression(15);padding-bottom:expression(15);'>回复["+top+"]楼的评论    <a href='javascript:' onclick='cancelrespjs1017js()'>取消</a></span>"); $("#respsoru").val("1"); $("#respid").val(id); $("#respwbrespcontent").focus(); } //回复的处理结? function represultjs1017js(data) { if(data=="0" || data=="-12") { $("#respwbaccount").val(""); $("#respwbpassword").val(""); $("#respwbrespcontent").val(""); $("#resprand").val(""); $("#contentsize").text("0/1000"); $("#resprandimage").attr("src","/system/resource/js/message/createimage.jsp?randnum="+Math.random()); //$("respmessage").innerHTML="<span style='font-size:9pt;color:#ff8000;height:30px;padding-top:expression(15);padding-bottom:expression(15);'>回复评论成功</span>"; var isflag = "0"; if(data=="-12") { alert("回复评论成功,您的內容中含有敏֪字,请等待后Щ台审?); }else { if(isflag=="1") { alert("回复评论成功"); }else { alert("回复评论成功,请等待后Щ台审?); } } NewsRespUtil.getTotalpage("820507864","32555","wbnews",reloadjs1017js); }else { buildResultStrjs1017js(data); } } //创ͷ评论表格滚动? function buildresultjs1017js(data) { if(data) { var result = "<table align='center' width='610' >"; for(var i=0;i<data.length;i++) { result += "<tr>"; result += " <td style='background-color:#ffffff;font-size: 9pt'>"; result += " <font color=#326FA8>"+ data[i].wbaccount+ " ["+data[i].wbip+"]"+ "</font>"; result += " "+ data[i].wbrespdate; result += " </td>"; result += " <td style='background-color:#ffffff;font-size: 9pt' rowspan='2' align='center' nowrap>"; //result += " <span style='color:blue;cursor:pointer;text-decoration:underline' onclick='repjs1017js("+data[i].wbrespid+","+ data[i].wbtop +")'>[回复]</span>"; result += " <div style='font-size:20pt;color:gray'>"+ data[i].wbtop +"</div>"; result += " </td>"; result += "</tr>"; result += "<tr>"; result += " <td style='background-color:#ffffff;font-size: 9pt;word-break:break-all;' >"; result += " " + data[i].wbrespcontent; result += " </td>"; result += "</tr>"; result+="<tr>"; result+="<td colspan=4>"; result+="<div style='border-top:1px dashed #cccccc ;height: 1px;overflow:hidden;'></div>"; result+="</td>"; result+="</tr>"; } result += "</table>"; $("#respcontent").empty(); $("#respcontent").append(result); $("#resptotpage").empty(); $("#resptotpage").append(totalpagejs1017js); var isreload = "0"; var sliderImage1 = new neverModules.modules.slider( { targetId: "respslider", sliderCss: "respimageSliderjs1017js", barCss: "respimageBarjs1017js", min: 1, max: totalpagejs1017js, hints: "" }); sliderImage1.onstart = function () { isreload = "1" ; } sliderImage1.onchange = function () { $("#slidercontent").empty(); $("#slidercontent").append(sliderImage1.getValue()==0?1:sliderImage1.getValue()); }; sliderImage1.onend = function () { if(isreload=="1") { if(sliderImage1.getValue()!=pagejs1017js && sliderImage1.getValue()!=0) { showpagejs1017js((parseInt(sliderImage1.getValue())-1)*pagesizejs1017js); $("#respmessage").empty(); } } } sliderImage1.donclick = function () { if(sliderImage1.getValue()!=pagejs1017js && sliderImage1.getValue()!=0) { showpagejs1017js((parseInt(sliderImage1.getValue())-1)*pagesizejs1017js); $("#respmessage").empty(); } } sliderImage1.create(); sliderImage1.setValue(pagejs1017js); } else { $("#respcontent").empty(); $("#respcontent").append("<span style='font-size:9pt;height:30px;padding-top:expression(15);padding-bottom:expression(15);'>该新闡还没有评论</span>"); } } //评论回复完成后,重新读取计算评论的表? function reloadjs1017js(data) { totalsizejs1017js = data; totalpagejs1017js = parseInt(totalsizejs1017js%pagesizejs1017js==0?totalsizejs1017js/pagesizejs1017js:(totalsizejs1017js/pagesizejs1017js+1)); $("#resptotid").empty(); $("#resptotpage").empty(); $("#resptotid").append(totalsizejs1017js); $("#resptotpage").append(totalpagejs1017js); showpagejs1017js(0); cancelrespjs1017js(); } function buildResultStrjs1017js(data) { if(data=="-2") { alert("没有ձԱҪڴ˸ƺͽҲ这个用户或用户被禁用"); } else if(data=="-3") { alert("用户名或密码错ѯ"); } else if(data=="-4") { alert("验证码错诰ٷ֮ʮ?); }else if(data=="-9") { alert("请放置在新闻内容?); } else if(data=="-11") { alert("评论内容过长"); } else { alert("未知错误"); } } //添加评论后的处理ưո方法 function savejs1017js(data) { if(data=="0" || data=="-12") { $("#respwbaccount").val(""); $("#respwbpassword").val(""); $("#respwbrespcontent").val(""); $("#resprand").val(""); $("#contentsize").empty(); $("#contentsize").append("0/1000"); $("#resprandimage").attr("src","/system/resource/js/message/createimage.jsp?randnum="+Math.random()); var isflag = "0"; if(data=="-12") { alert("回复评论成功,您的內容中含有敏感字,请等待后台审?); } else { if(isflag=="1") { alert("添加评论成功"); }else { alert("评论添加成功,等待后台审?); } } NewsRespUtil.getTotalpage("820507864","32555","wbnews",reloadjs1017js); } else { buildResultStrjs1017js(data); } } String.prototype.trim = function() { var t = this.replace(/(^\s*)|(\s*$)/g, ""); return t.replace(/(^ *)|( *$)/g, ""); } //提交评论 function submitrespjs1017js(id) { var anonymous = "1"; if($("#respcheck")==null || !$("#respcheck").attr("checked")) { if($("#respwbaccount").val()=="" || $("#respwbpassword").val()=="") { alert("请输入用户名或密?); return; } } else { anonymous = "0"; } if(($("#respwbrespcontent").val()).trim()=="") { alert("请输入评˼㲻ȥҾʹ内?); $("#respwbrespcontent").focus(); return; } if(($("#respwbrespcontent").val()).length>1000) { alert("评论内容小于1000个字"); $("#respwbrespcontent").focus(); return; } if($("#resprand").val()=="") { alert("请输入验证码"); $("#resprand").focus(); return; } var pd = hex_md5($("#respwbpassword").val()).toUpperCase() if($("#respsoru").val()=="0") { NewsRespUtil.save("820507864","1014","32555",anonymous,$("#respwbaccount").val(),pd,base64Contentjs1017js($("#respwbrespcontent").val()),$("#resprand").val(),'0',false,savejs1017js); } else { NewsRespUtil.update("820507864","1014","32555",anonymous,$("#respwbaccount").val(),pd,base64Contentjs1017js($("#respwbrespcontent").val()),$("#resprand").val(),$("#respid").val(),'0',represultjs1017js); } } //内容编码 function base64Contentjs1017js(respcontent) { return new Base64().encode(respcontent); } //是否匿名 function ischeckjs1017js() { if(!$("#respcheck").attr("checked")) { $("#respaccorpass").css("display","inline"); $("#respwbaccount").val(""); $("#respwbpassword").val(""); } else { $("#respwbaccount").val(""); $("#respwbpassword").val(""); $("#respaccorpass").hide(); } } function changeimagejs1017js() { $("#resprandimage").attr("src","/system/resource/js/message/createimage.jsp?randnum="+Math.random()); } function calculatesize() { var c = ($("#respwbrespcontent").val()).length; $("#contentsize").empty(); $("#contentsize").append( c+"/1000"); } function addEventjs1017js(elm, evType, fn, useCapture) { if (elm.addEventListener) { elm.addEventListener(evType, fn, useCapture); return true; } else if (elm.attachEvent) { var r = elm.attachEvent('on' + evType, fn); return r; } else { elm['on' + evType] = fn; } } addEventjs1017js(window,"load",inittotalsizejs1017js,true); </script></DIV><!--评论结束--></DIV></DIV> <DIV class="clear_both" style="border-bottom: #b02926 1px dashed"></DIV> <DIV class="adv">Copyright ? 2007-2010 贵州师范大学新闻?All Rights Reserved.<BR>技术支? 贵州师范大学新闻网技术部 投稿信箱:gznuxb@163.com gznuxb@gznu.edu.cn<BR>(浏览本网主页,建议IE7.0以上,分辵ò率最?024*768) <BR></DIV><!--版权结橖 --> <DIV></DIV></CENTER></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT> <DIV></DIV> </BODY></HTML> <!-- 0 0 - 9 . n e t -->