?!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> "长江学者奖励计?青年学者、四川大学杜力力教授应邀到数学科学学院作学术讲座-新闻?/TITLE><META Name="keywords" Content="新闻?师大讲坛,长江,学?奖励,计划,青年?青年,四川大学,四川,大学,教授,应邀,数学科学学院,数学?数学,学科,科学学院,科学?科学,学学,学院,学术,讲座" /> <META Name="description" Content="为进一步加强数孺ѱϳ学科建订پ,营造良好的学术氛围,培养学生数学建模与数学抽的核心素养,4?3日上午,"长江学者奖励计?quot;青年学者、四川大学博士生导师杜力动教授应邀在花溪校区GJ3211教室,Ḻ数学科学学院帳·Ѿƿһ生作题为“以一个实陡问题谈偏微分方程在工程中的应用”的学术讲座〼讲座由学院副院长夏小刚主持。‍​杜力力首先以一个实际的工程问题为切入点,说明了研究可压缩亚音速冲击喷流问题于垂直起降或短距离起降战斗机工?.." /> <META content="no-cache" http-equiv="pragma"> <META content="no-cache" http-equiv="cache-control"> <META content="0" http-equiv="expires"> <META name="Description" content="贵州师范大学新闻网:全方位反映学校动态。贵州师范大学官方新闻资讯媒体、了解贵州师范大学的ߵ窗口?> <LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="/css.css"> <!--Announced by Visual SiteBuilder 9--> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/_sitegray/_sitegray_d.css" /> <script language="javascript" src="../../_sitegray/_sitegray.js"></script> <!-- CustomerNO:77656262657232307003475455525643055748 --> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/about.vsb.css" /> <script type="text/javascript" src="/system/resource/js/counter.js"></script> <script type="text/javascript">_jsq_(1013,'/about.jsp',38625,820507864)</script> <meta name="mobile-agent" content="format=xhtml;url=http://m.kepome.com/"> <meta name="mobile-agent" content="format=html5;url=http://m.kepome.com/"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; var x=document.getElementsByTagName("link"); if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </HEAD> <body id="8uy0j0" > <div style='display:none'><q id='pi4nCG'></q><tt id='pi4nCG'><dd id='pi4nCG'><noscript id='pi4nCG'><dl id='pi4nCG'><i id='pi4nCG'></i><dd id='pi4nCG'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='pi4nCG'></tr><td id='pi4nCG'></td><q id='pi4nCG'></q><dd id='pi4nCG'></dd><div id='pi4nCG'><button id='pi4nCG'><tfoot id='pi4nCG'><i id='pi4nCG'><dl id='pi4nCG'><i id='pi4nCG'><strike id='pi4nCG'><dt id='pi4nCG'></dt></strike></i></dl></i><pre id='pi4nCG'></pre></tfoot><u id='pi4nCG'></u><small id='pi4nCG'></small></button><tr id='pi4nCG'></tr></div><strike id='pi4nCG'></strike><label id='pi4nCG'></label><button id='pi4nCG'></button><optgroup id='pi4nCG'></optgroup><dd id='pi4nCG'></dd><sup id='pi4nCG'><del id='pi4nCG'><strike id='pi4nCG'><dd id='pi4nCG'></dd></strike></del></sup><fieldset id='pi4nCG'><p id='pi4nCG'></p></fieldset><big id='pi4nCG'><big id='pi4nCG'><address id='pi4nCG'><dl id='pi4nCG'></dl></address><dd id='pi4nCG'></dd><table id='pi4nCG'><abbr id='pi4nCG'><strong id='pi4nCG'><blockquote id='pi4nCG'></blockquote></strong></abbr><td id='pi4nCG'><pre id='pi4nCG'></pre></td></table></big></big><q id='pi4nCG'><abbr id='pi4nCG'><thead id='pi4nCG'></thead></abbr></q><li id='pi4nCG'><q id='pi4nCG'><acronym id='pi4nCG'><dd id='pi4nCG'><td id='pi4nCG'><noframes id='pi4nCG'><tr id='pi4nCG'><strong id='pi4nCG'></strong><small id='pi4nCG'></small><button id='pi4nCG'></button><li id='pi4nCG'><noscript id='pi4nCG'><big id='pi4nCG'></big><dt id='pi4nCG'></dt></noscript></li></tr><ol id='pi4nCG'><option id='pi4nCG'><table id='pi4nCG'><blockquote id='pi4nCG'><tbody id='pi4nCG'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='pi4nCG'></u><kbd id='pi4nCG'><kbd id='pi4nCG'></kbd></kbd></noframes><abbr id='pi4nCG'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='pi4nCG'><button id='pi4nCG'><abbr id='pi4nCG'></abbr></button></thead><button id='pi4nCG'><u id='pi4nCG'><u id='pi4nCG'></u></u><tr id='pi4nCG'><optgroup id='pi4nCG'><dd id='pi4nCG'><dfn id='pi4nCG'><tt id='pi4nCG'><thead id='pi4nCG'><optgroup id='pi4nCG'></optgroup></thead></tt><legend id='pi4nCG'></legend><noframes id='pi4nCG'><b id='pi4nCG'><form id='pi4nCG'></form></b></noframes></dfn><pre id='pi4nCG'></pre></dd></optgroup><dl id='pi4nCG'><big id='pi4nCG'><dd id='pi4nCG'><td id='pi4nCG'><dir id='pi4nCG'></dir></td></dd></big><optgroup id='pi4nCG'></optgroup><dfn id='pi4nCG'></dfn></dl></tr></button><strong id='pi4nCG'></strong><ol id='pi4nCG'><dfn id='pi4nCG'><kbd id='pi4nCG'></kbd></dfn></ol><ul id='pi4nCG'></ul><noframes id='pi4nCG'></noframes><blockquote id='pi4nCG'></blockquote><fieldset id='pi4nCG'></fieldset><sup id='pi4nCG'><p id='pi4nCG'><tt id='pi4nCG'><sup id='pi4nCG'><bdo id='pi4nCG'><ol id='pi4nCG'><sup id='pi4nCG'><dl id='pi4nCG'><em id='pi4nCG'><label id='pi4nCG'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='pi4nCG'></address></sup></tt></p><fieldset id='pi4nCG'><noframes id='pi4nCG'><code id='pi4nCG'><strong id='pi4nCG'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='pi4nCG'></sup><div id='pi4nCG'><pre id='pi4nCG'><select id='pi4nCG'></select><td id='pi4nCG'></td></pre></div><kbd id='pi4nCG'><u id='pi4nCG'></u></kbd><div id='pi4nCG'></div><blockquote id='pi4nCG'></blockquote><q id='pi4nCG'></q><th id='pi4nCG'></th><big id='pi4nCG'></big><address id='pi4nCG'><b id='pi4nCG'><select id='pi4nCG'></select></b></address><code id='pi4nCG'></code><ul id='pi4nCG'><strike id='pi4nCG'></strike></ul><noscript id='pi4nCG'></noscript><pre id='pi4nCG'></pre><div id='pi4nCG'><p id='pi4nCG'></p></div><tfoot id='pi4nCG'></tfoot><thead id='pi4nCG'><bdo id='pi4nCG'></bdo></thead><kbd id='pi4nCG'></kbd><p id='pi4nCG'><fieldset id='pi4nCG'><style id='pi4nCG'></style></fieldset></p><acronym id='pi4nCG'><big id='pi4nCG'><code id='pi4nCG'></code></big></acronym><noframes id='pi4nCG'><fieldset id='pi4nCG'></fieldset></noframes><ol id='pi4nCG'></ol><font id='pi4nCG'></font><td id='pi4nCG'><ol id='pi4nCG'></ol></td><center id='pi4nCG'></center><option id='pi4nCG'></option><legend id='pi4nCG'></legend><big id='pi4nCG'></big><sub id='pi4nCG'><ol id='pi4nCG'><li id='pi4nCG'><label id='pi4nCG'></label></li></ol></sub><i id='pi4nCG'><ol id='pi4nCG'></ol></i><del id='pi4nCG'></del><tr id='pi4nCG'><tr id='pi4nCG'><bdo id='pi4nCG'><form id='pi4nCG'><em id='pi4nCG'></em><ins id='pi4nCG'><center id='pi4nCG'><center id='pi4nCG'></center></center></ins><pre id='pi4nCG'><em id='pi4nCG'></em><abbr id='pi4nCG'><legend id='pi4nCG'><div id='pi4nCG'><center id='pi4nCG'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='pi4nCG'></b><noframes id='pi4nCG'><span id='pi4nCG'></span></noframes><font id='pi4nCG'><ol id='pi4nCG'></ol></font><td id='pi4nCG'><abbr id='pi4nCG'><option id='pi4nCG'><big id='pi4nCG'></big></option></abbr><dfn id='pi4nCG'></dfn></td><form id='pi4nCG'><legend id='pi4nCG'></legend></form><td id='pi4nCG'><strike id='pi4nCG'><blockquote id='pi4nCG'></blockquote></strike></td><sup id='pi4nCG'><fieldset id='pi4nCG'><li id='pi4nCG'></li></fieldset></sup><option id='pi4nCG'></option><thead id='pi4nCG'></thead><del id='pi4nCG'></del><b id='pi4nCG'><tfoot id='pi4nCG'></tfoot><i id='pi4nCG'></i></b><sup id='pi4nCG'></sup><thead id='pi4nCG'></thead><kbd id='pi4nCG'></kbd><acronym id='pi4nCG'><strike id='pi4nCG'></strike></acronym><table id='pi4nCG'><select id='pi4nCG'></select></table><strong id='pi4nCG'></strong><center id='pi4nCG'></center><p id='pi4nCG'><b id='pi4nCG'><bdo id='pi4nCG'><span id='pi4nCG'></span></bdo></b></p><tr id='pi4nCG'><form id='pi4nCG'><strong id='pi4nCG'><dir id='pi4nCG'></dir></strong><th id='pi4nCG'></th></form><strong id='pi4nCG'><select id='pi4nCG'></select></strong></tr><form id='pi4nCG'><pre id='pi4nCG'></pre></form><code id='pi4nCG'></code><optgroup id='pi4nCG'></optgroup><strong id='pi4nCG'><td id='pi4nCG'><table id='pi4nCG'><legend id='pi4nCG'><legend id='pi4nCG'><big id='pi4nCG'><fieldset id='pi4nCG'><q id='pi4nCG'><tfoot id='pi4nCG'><big id='pi4nCG'><tt id='pi4nCG'><thead id='pi4nCG'></thead></tt></big><p id='pi4nCG'></p><button id='pi4nCG'><table id='pi4nCG'><ins id='pi4nCG'></ins><tt id='pi4nCG'><li id='pi4nCG'><thead id='pi4nCG'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='pi4nCG'><td id='pi4nCG'></td><tfoot id='pi4nCG'></tfoot></tr><strong id='pi4nCG'><span id='pi4nCG'><dfn id='pi4nCG'></dfn><bdo id='pi4nCG'><thead id='pi4nCG'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='pi4nCG'></button><ol id='pi4nCG'><font id='pi4nCG'><blockquote id='pi4nCG'><center id='pi4nCG'></center></blockquote></font></ol><strong id='pi4nCG'></strong><dl id='pi4nCG'><legend id='pi4nCG'></legend><sub id='pi4nCG'><small id='pi4nCG'></small></sub></dl><style id='pi4nCG'></style><pre id='pi4nCG'><code id='pi4nCG'></code></pre><big id='pi4nCG'></big><font id='pi4nCG'></font><bdo id='pi4nCG'></bdo><dfn id='pi4nCG'><dd id='pi4nCG'><button id='pi4nCG'><strike id='pi4nCG'><div id='pi4nCG'><div id='pi4nCG'><legend id='pi4nCG'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='pi4nCG'><q id='pi4nCG'></q></optgroup></dd><ol id='pi4nCG'><q id='pi4nCG'><dfn id='pi4nCG'><button id='pi4nCG'><tbody id='pi4nCG'><tbody id='pi4nCG'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='pi4nCG'></dl><fieldset id='pi4nCG'></fieldset><u id='pi4nCG'></u><div id='pi4nCG'><ins id='pi4nCG'></ins></div><strong id='pi4nCG'></strong><center id='pi4nCG'></center><strong id='pi4nCG'></strong><small id='pi4nCG'></small><td id='pi4nCG'><q id='pi4nCG'><q id='pi4nCG'><b id='pi4nCG'><optgroup id='pi4nCG'></optgroup></b></q><ol id='pi4nCG'><bdo id='pi4nCG'></bdo></ol><dd id='pi4nCG'><th id='pi4nCG'></th></dd><blockquote id='pi4nCG'></blockquote><ul id='pi4nCG'><style id='pi4nCG'></style></ul></q></td><noscript id='pi4nCG'></noscript><ol id='pi4nCG'></ol><p id='pi4nCG'></p><strong id='pi4nCG'><big id='pi4nCG'></big><strike id='pi4nCG'><q id='pi4nCG'><sup id='pi4nCG'></sup></q></strike></strong><p id='pi4nCG'><thead id='pi4nCG'><acronym id='pi4nCG'><tfoot id='pi4nCG'><kbd id='pi4nCG'></kbd><form id='pi4nCG'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='pi4nCG'></fieldset><b id='pi4nCG'><dt id='pi4nCG'></dt></b><sup id='pi4nCG'></sup><label id='pi4nCG'></label><noframes id='pi4nCG'><ins id='pi4nCG'></ins></noframes><td id='pi4nCG'></td><dfn id='pi4nCG'></dfn><font id='pi4nCG'><style id='pi4nCG'></style></font><tr id='pi4nCG'><td id='pi4nCG'></td></tr><dfn id='pi4nCG'><ul id='pi4nCG'></ul></dfn><tr id='pi4nCG'></tr><abbr id='pi4nCG'></abbr><strong id='pi4nCG'></strong><dt id='pi4nCG'></dt><span id='pi4nCG'><label id='pi4nCG'><td id='pi4nCG'></td></label><address id='pi4nCG'></address></span><label id='pi4nCG'><bdo id='pi4nCG'><dt id='pi4nCG'><dl id='pi4nCG'></dl></dt></bdo></label><abbr id='pi4nCG'><optgroup id='pi4nCG'></optgroup></abbr><code id='pi4nCG'></code><address id='pi4nCG'><thead id='pi4nCG'></thead></address><td id='pi4nCG'><style id='pi4nCG'><tbody id='pi4nCG'></tbody><strong id='pi4nCG'></strong></style></td><ul id='pi4nCG'><ul id='pi4nCG'></ul></ul><del id='pi4nCG'></del><th id='pi4nCG'><option id='pi4nCG'><legend id='pi4nCG'></legend></option></th><b id='pi4nCG'></b><i id='pi4nCG'><noscript id='pi4nCG'></noscript></i><q id='pi4nCG'></q><select id='pi4nCG'></select><option id='pi4nCG'></option><optgroup id='pi4nCG'><big id='pi4nCG'></big></optgroup><noframes id='pi4nCG'><acronym id='pi4nCG'><em id='pi4nCG'></em><td id='pi4nCG'><div id='pi4nCG'></div></td></acronym><address id='pi4nCG'><big id='pi4nCG'><big id='pi4nCG'></big><legend id='pi4nCG'></legend></big></address></noframes><ul id='pi4nCG'></ul><abbr id='pi4nCG'><p id='pi4nCG'><small id='pi4nCG'><bdo id='pi4nCG'><code id='pi4nCG'><i id='pi4nCG'><legend id='pi4nCG'></legend></i><sub id='pi4nCG'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='pi4nCG'></noscript><tr id='pi4nCG'></tr><select id='pi4nCG'><button id='pi4nCG'><dfn id='pi4nCG'><p id='pi4nCG'></p><q id='pi4nCG'></q></dfn></button><noframes id='pi4nCG'></noframes><b id='pi4nCG'></b></select><font id='pi4nCG'></font><option id='pi4nCG'></option><fieldset id='pi4nCG'></fieldset><noframes id='pi4nCG'><i id='pi4nCG'><div id='pi4nCG'><ins id='pi4nCG'></ins></div></i></noframes><tr id='pi4nCG'></tr><label id='pi4nCG'><small id='pi4nCG'></small><b id='pi4nCG'></b></label><noscript id='pi4nCG'><tr id='pi4nCG'></tr><div id='pi4nCG'></div><noscript id='pi4nCG'></noscript><tr id='pi4nCG'></tr></noscript><center id='pi4nCG'></center><dl id='pi4nCG'></dl><blockquote id='pi4nCG'></blockquote><pre id='pi4nCG'><dl id='pi4nCG'><noframes id='pi4nCG'><i id='pi4nCG'></i></noframes><dt id='pi4nCG'></dt></dl><label id='pi4nCG'><dfn id='pi4nCG'></dfn></label></pre><dir id='pi4nCG'></dir><strike id='pi4nCG'></strike><thead id='pi4nCG'></thead><span id='pi4nCG'></span><i id='pi4nCG'></i><font id='pi4nCG'></font><style id='pi4nCG'></style><font id='pi4nCG'></font><td id='pi4nCG'><select id='pi4nCG'><b id='pi4nCG'><address id='pi4nCG'><noscript id='pi4nCG'><acronym id='pi4nCG'></acronym></noscript></address><style id='pi4nCG'><tbody id='pi4nCG'></tbody></style></b></select><ul id='pi4nCG'><thead id='pi4nCG'></thead></ul></td><strike id='pi4nCG'><dt id='pi4nCG'></dt></strike><dfn id='pi4nCG'></dfn><dir id='pi4nCG'><b id='pi4nCG'></b><font id='pi4nCG'></font></dir><ul id='pi4nCG'></ul><q id='pi4nCG'></q><acronym id='pi4nCG'></acronym><center id='pi4nCG'><strong id='pi4nCG'></strong></center><ins id='pi4nCG'><label id='pi4nCG'></label><span id='pi4nCG'></span></ins><li id='pi4nCG'><blockquote id='pi4nCG'></blockquote></li><th id='pi4nCG'><table id='pi4nCG'></table></th><tfoot id='pi4nCG'></tfoot><ins id='pi4nCG'></ins><table id='pi4nCG'></table><noscript id='pi4nCG'><del id='pi4nCG'><ol id='pi4nCG'><center id='pi4nCG'><ul id='pi4nCG'></ul><div id='pi4nCG'></div></center></ol></del></noscript><strong id='pi4nCG'><legend id='pi4nCG'></legend><td id='pi4nCG'></td></strong><font id='pi4nCG'><font id='pi4nCG'></font></font><noscript id='pi4nCG'><em id='pi4nCG'><form id='pi4nCG'><sub id='pi4nCG'></sub></form><bdo id='pi4nCG'></bdo></em></noscript><address id='pi4nCG'></address><center id='pi4nCG'><del id='pi4nCG'></del><sup id='pi4nCG'></sup></center><kbd id='pi4nCG'></kbd><font id='pi4nCG'><b id='pi4nCG'></b><table id='pi4nCG'></table><blockquote id='pi4nCG'></blockquote></font><big id='pi4nCG'><q id='pi4nCG'><center id='pi4nCG'><button id='pi4nCG'></button></center></q></big><i id='pi4nCG'><form id='pi4nCG'><option id='pi4nCG'></option><dir id='pi4nCG'><thead id='pi4nCG'></thead></dir></form><tr id='pi4nCG'><strike id='pi4nCG'><noframes id='pi4nCG'><dl id='pi4nCG'></dl></noframes></strike><dt id='pi4nCG'></dt></tr></i><dfn id='pi4nCG'></dfn><tbody id='pi4nCG'></tbody><select id='pi4nCG'><dir id='pi4nCG'><noscript id='pi4nCG'><th id='pi4nCG'><strike id='pi4nCG'></strike><small id='pi4nCG'></small></th></noscript><tbody id='pi4nCG'><em id='pi4nCG'><optgroup id='pi4nCG'></optgroup><style id='pi4nCG'><tr id='pi4nCG'></tr><address id='pi4nCG'></address></style></em></tbody><code id='pi4nCG'><noscript id='pi4nCG'><ins id='pi4nCG'><font id='pi4nCG'></font></ins></noscript></code></dir><p id='pi4nCG'></p><dl id='pi4nCG'></dl></select><form id='pi4nCG'><bdo id='pi4nCG'></bdo><optgroup id='pi4nCG'><tbody id='pi4nCG'></tbody></optgroup><blockquote id='pi4nCG'><button id='pi4nCG'><pre id='pi4nCG'><li id='pi4nCG'><tfoot id='pi4nCG'><kbd id='pi4nCG'></kbd></tfoot><fieldset id='pi4nCG'><dd id='pi4nCG'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='pi4nCG'></table><span id='pi4nCG'><dl id='pi4nCG'></dl></span></blockquote></form><em id='pi4nCG'><small id='pi4nCG'><blockquote id='pi4nCG'></blockquote></small></em><tfoot id='pi4nCG'></tfoot><del id='pi4nCG'><pre id='pi4nCG'></pre></del><em id='pi4nCG'><acronym id='pi4nCG'><th id='pi4nCG'></th></acronym></em><fieldset id='pi4nCG'></fieldset><code id='pi4nCG'><noframes id='pi4nCG'></noframes></code><form id='pi4nCG'><optgroup id='pi4nCG'><dir id='pi4nCG'></dir></optgroup></form><strong id='pi4nCG'></strong><ins id='pi4nCG'><option id='pi4nCG'></option></ins><dd id='pi4nCG'></dd><span id='pi4nCG'><tbody id='pi4nCG'></tbody></span><strong id='pi4nCG'><pre id='pi4nCG'><form id='pi4nCG'></form></pre></strong><li id='pi4nCG'><abbr id='pi4nCG'><dir id='pi4nCG'></dir><acronym id='pi4nCG'></acronym></abbr></li><ol id='pi4nCG'></ol><strike id='pi4nCG'></strike><label id='pi4nCG'></label><legend id='pi4nCG'><address id='pi4nCG'><thead id='pi4nCG'><tr id='pi4nCG'></tr></thead></address><dt id='pi4nCG'></dt></legend><thead id='pi4nCG'></thead><ins id='pi4nCG'><big id='pi4nCG'></big></ins><kbd id='pi4nCG'></kbd><center id='pi4nCG'><acronym id='pi4nCG'></acronym><code id='pi4nCG'></code></center><ul id='pi4nCG'><pre id='pi4nCG'></pre></ul><style id='pi4nCG'><dt id='pi4nCG'><noframes id='pi4nCG'></noframes></dt><sub id='pi4nCG'></sub><b id='pi4nCG'><thead id='pi4nCG'></thead></b></style><center id='pi4nCG'></center><button id='pi4nCG'></button><bdo id='pi4nCG'><sub id='pi4nCG'><noframes id='pi4nCG'><blockquote id='pi4nCG'><q id='pi4nCG'><noscript id='pi4nCG'></noscript><dt id='pi4nCG'></dt></q></blockquote><noframes id='pi4nCG'><i id='pi4nCG'></i></noframes></noframes></sub></bdo></div> <CENTER> <DIV align="center"> <DIV id="border"> <DIV id="logo"><A title="贵州师范大学新闻? href="/" onfocus="undefined" onfocus="undefined"></A></DIV> <DIV id="redianlianjie"><SPAN id="redianlianjie_title">热门铨接?/SPAN> <SPAN id="redianlianjie_neirong"><A href="">师大首页</A> | <A href="/8uy0j0/tzb/specialtopic/xsbd/index.jsp">新生宝典</A> | <A href="">邮件系统</A> | <A href="">办公糡统</A> | <A title="杀毒软? href="">杀毒软?/A> | <A href="">教务系统</A> | <A href="">师大人事</A> </SPAN><SPAN id="office_link1"><A title="邮件系统" href=""></A></SPAN><SPAN id="office_link2"><A title="办公系统" href=""></A></SPAN><SPAN id="office_link3"><A title="杀毒软? href=""></A></SPAN><SPAN id="office_link4"><A title="教务系统" href=""></A></SPAN><SPAN id="office_link5"><A title="师大人事" href=""></A></SPAN></DIV> <DIV class="clear_right"></DIV><SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">新闻</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">国内</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">国际</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">社会</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">军事</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">国内</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">国际</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">评论</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">健康</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">疾病</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">药品</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">养生</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">生活</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">旅游</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">美食</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">购物</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">时尚</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">时装</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">美容</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">科技</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">手机</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">数码</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">IT</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">教育</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">读书</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">出国</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">考研</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">体坛</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">NBA</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">足球</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">综合</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">娱乐</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">八卦</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">明星</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">星座</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">影视</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">电影</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">电视</A></SPAN> <DIV class="clear_both"> </DIV> <DIV id="menu"> <ul> <li><a href="/8uy0j0/index.htm">首页</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/sdyw.htm">师大要闻</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/ybxw.htm">院部新闻</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/mtsd.htm">媒体师大</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/jxky.htm">教学科研</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/sdjt.htm" class="nav_on" isFocus="true">师大讲坛</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/gpjh1.htm">国培计划</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/zsjy.htm">招就业</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/xyfc.htm">校友风采</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/jysd.htm">教育视点</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/xxgg.htm">信息公告</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/view2.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1023">师大电视</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/xxq.htm">新校?/a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/xiaoqing-index.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1057">70周年校庆</a></li> <li class="menudiv"></li> </ul> </DIV> <DIV id="maincontent"><!--内容开?--> <DIV id="nr_about"> <DIV id="nr_daohang"> <table class="winstyle1081" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td nowrap>当前ӳ位置? <a href="/8uy0j0/index.htm"><span class="fontstyle1081">首页</span></a><span class="splitflagstyle1081">>></span><a href="/8uy0j0/sdjt.htm"><span class="fontstyle1081">师大讲坛</span></a><span class="splitflagstyle1081">>></span><span class="fontstyle1081">正文</span></td></tr></table> <script language="javascript" src="/system/resource/js/dynclicks.js"></script><script language="javascript" src="/system/resource/js/news/newscontent.js"></script><script type="text/javascript">NewsvoteDWR.getNewsLinkUrl(38625,'820507864','vsb',newsSkip);function newsSkip(data){if(data != ""){window.location.href = data;}}</script><LINK href="/system/resource/js/photoswipe/3.0.5.1/photoswipe.css" type="text/css" rel="stylesheet"><script language="javascript" src="/system/resource/js/photoswipe/3.0.5.1/klass.min.js"></script><LINK href="/system/resource/style/component/news/content/format2.css" type="text/css" rel="stylesheet"><script language="javascript" src="/system/resource/js/ajax.js"></script><form name="_newscontent_fromname"> <div id="nr_biaoti"> "长江学者奖励计?青年学者、四川大学杜力力教授应邀到数学科学学院作学术讲座 </div> <div class="nr_art"> 【䡻者】数学科学学?nbsp; 【来源˼本站原? 【日期?019/04/25 10:01  【点击】[<script>_showDynClicks("wbnews", 820507864, 38625)</script>] </div> <DIV id="nr_neirong" id="vsb_content"> <div class="v_news_content"> <p class="vsbcontent_start">为进一步加强数学学科建设,营造良好的学术氛围,培养学生数学建模与数学抽象˵Ʉ核心素养,4?3日上午,"长江学者奖励计?青年学者、四川大学博士生导师杜力力教授应邀在花溪校区GJ3211教室,为Dz数学科学学院师生ѡѪ作题为“以一个实际问题谈偏微分方程在工程中的应用”的学术座。讲座由学院副院长夏小刚主持?/p> <p class="vsbcontent_start" style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"><img width="600" src="/__local/3/4B/23/52C3C7F2E0B5B4FC5CE07A9EDB8_13F52A67_15AED.jpg" vwidth="600" vheight="" vurl="/_vsl/34B2352C3C7F2E0B5B4FC5CE07A9EDB8/13F52A67/15AED" vsbhref="vurl" orisrc="/__local/3/4B/23/52C3C7F2E0B5B4FC5CE07A9EDB8_13F52A67_15AED.jpg" class="img_vsb_content"></p> <p> </p> <p>杜y力首先以一个实际的工程问题为切入点,说明了研究可压缩亚音速冲击喷流问题于垂直起降或短距离起降战斗机工作运行的意义,体现用数学去研穣 该问题的价值和必要性。他系统介绍了数学家的探索及成果UDZŌ重点讲解了数学家们推导出来的可压缩Navier-Stokes方程组、等温的Navier-Stokes方程组、不可压缩Euler方程组等,并阐述了这一系列ɫҺ方程组之间联系。总结我们当下的工作成果所具有的意义,即明确了斜冲击问题的存在性和冲击喷流问题皡̄非存在性,在这一研究中得һ到的结论于实际工程有较好的参耨价值。最后,һҲб在剖析们现在遇到的困难后,他提出将来有待大ϣ完成的工作,Ӧһjǹ是解决具有旋度的冲击喷流和重力场中的冲ɱ喷流问题,并鼾励同学们努力夯实基础,要有刻苦钻砨的精神?/p> <p class="vsbcontent_end">同学们听完讲座后表示,杜力力教授深入浅出的讲解,ȴй引人深思,有益于培养同学们的建模意识和能力,发展同学们用数学知°识探索和解决实问题的能力。这一场精彩的讲座,ʵѾûʲô˸仅让大家了解数学前沿的问题和研究,更让同学们感С到一代代数学工作者ɵײϝ忍不拔、潜心科研的һ神以及数学的发展不是一蹴而就的Ƽ需要其探索研究者们ЩСѾ嵽˼ˇ聚力量与智慧,总结前人成果,勇于创新创造,也意识到用数学研究问题的现实意义ַΪֳ͸ͷǷֳ͸?/p> <p class="vsbcontent_end"> </p> </div> </div> <div id="div_vote_id"></div> <div class="nr_bianji">【责任编辑】张?/div> <div> <hr> <div class="fanye"> <p align="right"> 上一条:<a href="/8uy0j0/info/1013/38628.htm">贵阳帡ǂ第十九中骨干教师高越到数学科学学院作专颷һ讲?/a> 下一条:<a href="/8uy0j0/info/1013/38624.htm">贵云岩区骨干教师章复春到数学科学学院作专题讲座</a> </p> </div> <p align="right">?a href="javascript:window.opener=null;window.open('','_self');window.close();">关闭</a>?/p> </div> </form> <script> showVote(38625,820507864,"#F3F7FA"," class='cytpstyle' ","#090909","<img src ='/system/resource/images/newsvote/ss00.png' border='0'>"," class='tpcontent' ","欢迎参与投票",10,"<img src='/system/resource/images/newsvote/submit2.gif' onclick='_newscontent_getresult(38625,820507864)' style='cursor:hand;'>","<img src='/system/resource/images/newsvote/view2.gif' onclick='_newscontent_lookresult()' style='cursor:hand;'>",document._newscontent_fromname,"请填写投票项?,"127.0.0.1","您已经投过票了!","投票系统出现һ常,请稍后再试?,"感谢参与?,"投票结果") </script></DIV></DIV></DIV><!--内容结束 --><!--相关⻰Ȼʰ闻开?-> <DIV class="nr_aboutnews"> <H3><H4><A href="#"></A></H4></H3> <span id="relateNewsjs1016js">读取I内容?请等?..</span> <script language="JavaScript" src="/system/resource/js/prototype.js"></script> <script language="JavaScript"> function getRelateNewsjs1016js() { var url = '/system/resource/code/relatenews.jsp'; var pars = 'viewid=1016&titlelen=16&days=3&endimage=&clickshow=false&clickname=%E7%82%B9%E5%87%BB%EF%BC%9A+&&linkmode=_blank&mode=10&pageUrl=/system/_owners/news/_webprj/about.jsp&columnshow=2&wbnewsid=38625&owner=820507864&limitdays=365&rowcount=5&columnstyle= columnstyle1016 &columnid=-1&r='+Math.random(); var myAjax = new Ajax.Request( url, { method: 'get', parameters: pars, onComplete: showRelateNewsjs1016js }); } function showRelateNewsjs1016js(originalRequest) { var result=""; var xmlRoot = originalRequest.responseXML; var columns = xmlRoot.getElementsByTagName("columns"); result+="<table width='100%'"; for(var i =0 ; i < columns.length;i++) { var columnstring = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'columnstring',i); var ahref = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'ahref',i); var atitle = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'atitle',i); var title = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'title',i); var clickstring = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'clickstring',i); var endimage = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'endimage',i); var date = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'date',i); result+="<tr><td height='19' valign='middle' width=1 nowrap><span class=leaderfont1016 >·</span></td>"; result+="<td valign='middle'>"; result+=columnstring; result+=" <a href='"+ahref+"' target=_blank title='"+atitle+"' "; result+="<span class=titlestyle1016 >"; result+=title; result+="</span>"; result+="</a> "; result+= clickstring; result+="</td>"; result+="<td valign='middle' class=timestyle1016 >"; result+=date; result+=endimage; result+="</td></tr>"; } result+="</table>"; if(result) { $("relateNewsjs1016js").innerHTML=result; } } //兼容firefox,修改获取xml节点方式 function getElementValuejs1016js(root,elementName,elementsize) { if(window.ActiveXObject)//IE { return root.getElementsByTagName(elementName).item(elementsize).firstChild.data; }else { result = root.getElementsByTagName(elementName).item(elementsize); if(result.childNodes.length > 1) { return result.childNodes[1].nodeValue; }else { return result.firstChild.nodeValue; } } } getRelateNewsjs1016js(); </script> </DIV><!--盡关新闻结束--><!--评论开?-> <DIV class="nr_pinglun" align="center"> <table cellpadding="2" cellspacing="1" bgcolor="#CCCCCC"> <tr> <td bgcolor="#ffffff" class="messagestyle1017" style="padding-left:10px;word-break:break-all;"> 请遵守《互v联网电子公告΢服务管理规定》及中华人民共和国其他有关法律法ȻԼĄ?br>用户需对自己在佨用本站服务过程中的行为承担泡律责任?br>本站管理员有权保畾ȻǺ˿或删除评论内容?br>评论内容只代表网友个人观点,与本网站立场无关? </td> </tr> <tr> <td style="background-color:#ffffff;font-size: 9pt"> <div class="input3style1017"> <textarea onpropertychange="calculatesize();" oninput="calculatesize();" id="respwbrespcontent" name="respwbrespcontent" style="width:650px;height:180px"></textarea> </div> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color:#ffffff;font-size: 9pt"> <div id="respmessage"></div> </td> </tr> <tr> <td align="left" bgcolor="#ffffff"> <span id="contentsize" style="display:none">0/1000</span> <input id="respsoru" name="respsoru" type="hidden" value="0" /> <input id="respid" name="respid" type="hidden" /> <span id="respaccorpass" style="display:none;font-size:9pt"> 用户?nbsp;<input type="text" size="8" maxlength="20" id="respwbaccount" name="respwbaccount" style="background-color: #FFFFFF;border: 1px solid #BAD3E6;" /> 密码 <input type="password" size="8" maxlength="20" id="respwbpassword" name="respwbpassword" style="background-color: #FFFFFF;border: 1px solid #BAD3E6;" /> </span> <input id="respcheck" name="respcheck" type="checkbox" value="0" checked onclick="ischeckjs1017js();" /><span style="font-size:9pt"> 匿名ϸ鿴·仹ûʲô©发布</span> <span style="font-size: 9pt">验证?/span><input id="resprand" name="resprand" type="text" size="4" maxlength="4" autocomplete="off" style="background-color: #FFFFFF;border: 1px solid #BAD3E6;"> <img id="resprandimage" border="0" src="/system/resource/js/message/createimage.jsp" align="absmiddle"> <span onclick="changeimagejs1017js()" style="font-size:9pt;cursor:pointer">看不ԽԽ清楚,换张图片</span> <input type="button" value="发布" onclick="submitrespjs1017js();"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" height="25" style="background-color:#ffffff;font-size: 9pt;padding-left:10px"> ?span id="resptotid">0</span>条评?nbsp;   ?span id="resptotpage">1</span>?nbsp;  当前?span id="slidercontent">1</span>? </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color:#ffffff;font-size: 9pt"> <div id="respslider" style="height:20px;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color:#ffffff;font-size: 9pt"> <div id="respcontent"></div> </td> </tr> </table> <style> .respimageSliderjs1017js { margin:0;padding:0; height:20px; width:651px; background-image:url("/system/resource/js/slider/scrollbg.gif");} .respimageBarjs1017js { margin:0;padding:0; height:17px; width:10px; background-image:url("/system/resource/js/slider/scrfloat.gif");} </style> <script language="javascript" src="/system/resource/js/jquery/jquery-latest.min.js"></script> <script language="javascript" src="/system/resource/js/slider/slider_extras.js"></script> <script language="javascript" src="/system/resource/js/base64.js"></script> <script language="javascript" src="/system/resource/js/md5.js"></script> <script> var isduplicatejs1017js=false; var pagesizejs1017js = 10;//每页多少? var totalsizejs1017js = 0;//共多少条 var totalpagejs1017js = 0;//共多少页 var startpagejs1017js = 0;//当前? var pagejs1017js = startpagejs1017js+1; //显示的页? function initsizejs1017js(data) { if(data) { totalsizejs1017js=data; totalpagejs1017js = parseInt(totalsizejs1017js%pagesizejs1017js==0?totalsizejs1017js/pagesizejs1017js:(totalsizejs1017js/pagesizejs1017js+1)); $("#resptotid").empty(); $("#respmessage").empty(); $("#resptotid").append(data); $("#resptotpage").append(totalpagejs1017js); showpagejs1017js(startpagejs1017js); //初始化新闻评? } } function inittotalsizejs1017js() { NewsRespUtil.getTotalpage("820507864","38625","wbnews",initsizejs1017js); } //显示评论列表主方? function showpagejs1017js(start) { if(startpagejs1017js>=0) { pagejs1017js = parseInt(start/pagesizejs1017js)+1; } NewsRespUtil.getResp("820507864","38625",start,pagesizejs1017js,"wbnews",buildresultjs1017js); } //取e回复 function cancelrespjs1017js() { $("#respmessage").empty(); $("#respsoru").val("0"); $("#respid").val(""); } //回复 function repjs1017js(id,top) { $("#respmessage").empty(); $("#respmessage").append("<span style='color:#ff8000;font-size:10pt;height:30px;padding-top:expression(15);padding-bottom:expression(15);'>回复["+top+"]楼߳һŚ评论    <a href='javascript:' onclick='cancelrespjs1017js()'>取消</a></span>"); $("#respsoru").val("1"); $("#respid").val(id); $("#respwbrespcontent").focus(); } //回复的处理结? function represultjs1017js(data) { if(data=="0" || data=="-12") { $("#respwbaccount").val(""); $("#respwbpassword").val(""); $("#respwbrespcontent").val(""); $("#resprand").val(""); $("#contentsize").text("0/1000"); $("#resprandimage").attr("src","/system/resource/js/message/createimage.jsp?randnum="+Math.random()); //$("respmessage").innerHTML="<span style='font-size:9pt;color:#ff8000;height:30px;padding-top:expression(15);padding-bottom:expression(15);'>回复评论成功</span>"; var isflag = "0"; if(data=="-12") { alert("回复评论成功,您的內容中含有敏感字,请等待后台审?); }else { if(isflag=="1") { alert("回复评论成功"); }else { alert("回复评论成功,请等待后台妷 ?); } } NewsRespUtil.getTotalpage("820507864","38625","wbnews",reloadjs1017js); }else { buildResultStrjs1017js(data); } } //刲Ծ建评论表格滚动条? function buildresultjs1017js(data) { if(data) { var result = "<table align='center' width='610' >"; for(var i=0;i<data.length;i++) { result += "<tr>"; result += " <td style='background-color:#ffffff;font-size: 9pt'>"; result += " <font color=#326FA8>"+ data[i].wbaccount+ " ["+data[i].wbip+"]"+ "</font>"; result += " "+ data[i].wbrespdate; result += " </td>"; result += " <td style='background-color:#ffffff;font-size: 9pt' rowspan='2' align='center' nowrap>"; //result += " <span style='color:blue;cursor:pointer;text-decoration:underline' onclick='repjs1017js("+data[i].wbrespid+","+ data[i].wbtop +")'>[回复]</span>"; result += " <div style='font-size:20pt;color:gray'>"+ data[i].wbtop +"</div>"; result += " </td>"; result += "</tr>"; result += "<tr>"; result += " <td style='background-color:#ffffff;font-size: 9pt;word-break:break-all;' >"; result += " " + data[i].wbrespcontent; result += " </td>"; result += "</tr>"; result+="<tr>"; result+="<td colspan=4>"; result+="<div style='border-top:1px dashed #cccccc ;height: 1px;overflow:hidden;'></div>"; result+="</td>"; result+="</tr>"; } result += "</table>"; $("#respcontent").empty(); $("#respcontent").append(result); $("#resptotpage").empty(); $("#resptotpage").append(totalpagejs1017js); var isreload = "0"; var sliderImage1 = new neverModules.modules.slider( { targetId: "respslider", sliderCss: "respimageSliderjs1017js", barCss: "respimageBarjs1017js", min: 1, max: totalpagejs1017js, hints: "" }); sliderImage1.onstart = function () { isreload = "1" ; } sliderImage1.onchange = function () { $("#slidercontent").empty(); $("#slidercontent").append(sliderImage1.getValue()==0?1:sliderImage1.getValue()); }; sliderImage1.onend = function () { if(isreload=="1") { if(sliderImage1.getValue()!=pagejs1017js && sliderImage1.getValue()!=0) { showpagejs1017js((parseInt(sliderImage1.getValue())-1)*pagesizejs1017js); $("#respmessage").empty(); } } } sliderImage1.donclick = function () { if(sliderImage1.getValue()!=pagejs1017js && sliderImage1.getValue()!=0) { showpagejs1017js((parseInt(sliderImage1.getValue())-1)*pagesizejs1017js); $("#respmessage").empty(); } } sliderImage1.create(); sliderImage1.setValue(pagejs1017js); } else { $("#respcontent").empty(); $("#respcontent").append("<span style='font-size:9pt;height:30px;padding-top:expression(15);padding-bottom:expression(15);'>该新闻还没有评论</span>"); } } //评论回复完成后,重新ἰ读取计算评论的表? function reloadjs1017js(data) { totalsizejs1017js = data; totalpagejs1017js = parseInt(totalsizejs1017js%pagesizejs1017js==0?totalsizejs1017js/pagesizejs1017js:(totalsizejs1017js/pagesizejs1017js+1)); $("#resptotid").empty(); $("#resptotpage").empty(); $("#resptotid").append(totalsizejs1017js); $("#resptotpage").append(totalpagejs1017js); showpagejs1017js(0); cancelrespjs1017js(); } function buildResultStrjs1017js(data) { if(data=="-2") { alert("没有这个用户或用户被禁用"); } else if(data=="-3") { alert("用户名或密码错误"); } else if(data=="-4") { alert("验证码鿡ݔ?); }else if(data=="-9") { alert("请放置在斦ơ闻内容?); } else if(data=="-11") { alert("评论内容过长"); } else { alert("未知错误"); } } //添加评论后的ûʽʦ؄理方法 function savejs1017js(data) { if(data=="0" || data=="-12") { $("#respwbaccount").val(""); $("#respwbpassword").val(""); $("#respwbrespcontent").val(""); $("#resprand").val(""); $("#contentsize").empty(); $("#contentsize").append("0/1000"); $("#resprandimage").attr("src","/system/resource/js/message/createimage.jsp?randnum="+Math.random()); var isflag = "0"; if(data=="-12") { alert("回复评论成功,您的內容中含有敏感字,请等待后台审?); } else { if(isflag=="1") { alert("添加评论成功"); }else { alert("评论添加成ٶ֮զ,等待后台审?); } } NewsRespUtil.getTotalpage("820507864","38625","wbnews",reloadjs1017js); } else { buildResultStrjs1017js(data); } } String.prototype.trim = function() { var t = this.replace(/(^\s*)|(\s*$)/g, ""); return t.replace(/(^ *)|( *$)/g, ""); } //提交诡论 function submitrespjs1017js(id) { var anonymous = "1"; if($("#respcheck")==null || !$("#respcheck").attr("checked")) { if($("#respwbaccount").val()=="" || $("#respwbpassword").val()=="") { alert("请输入用戡名或密?); return; } } else { anonymous = "0"; } if(($("#respwbrespcontent").val()).trim()=="") { alert("请输入评记պ内宵˵ͷ?); $("#respwbrespcontent").focus(); return; } if(($("#respwbrespcontent").val()).length>1000) { alert("评论内容小于1000个字"); $("#respwbrespcontent").focus(); return; } if($("#resprand").val()=="") { alert("请输入验证码"); $("#resprand").focus(); return; } var pd = hex_md5($("#respwbpassword").val()).toUpperCase() if($("#respsoru").val()=="0") { NewsRespUtil.save("820507864","1013","38625",anonymous,$("#respwbaccount").val(),pd,base64Contentjs1017js($("#respwbrespcontent").val()),$("#resprand").val(),'0',false,savejs1017js); } else { NewsRespUtil.update("820507864","1013","38625",anonymous,$("#respwbaccount").val(),pd,base64Contentjs1017js($("#respwbrespcontent").val()),$("#resprand").val(),$("#respid").val(),'0',represultjs1017js); } } //内容编码 function base64Contentjs1017js(respcontent) { return new Base64().encode(respcontent); } //是否匿名 function ischeckjs1017js() { if(!$("#respcheck").attr("checked")) { $("#respaccorpass").css("display","inline"); $("#respwbaccount").val(""); $("#respwbpassword").val(""); } else { $("#respwbaccount").val(""); $("#respwbpassword").val(""); $("#respaccorpass").hide(); } } function changeimagejs1017js() { $("#resprandimage").attr("src","/system/resource/js/message/createimage.jsp?randnum="+Math.random()); } function calculatesize() { var c = ($("#respwbrespcontent").val()).length; $("#contentsize").empty(); $("#contentsize").append( c+"/1000"); } function addEventjs1017js(elm, evType, fn, useCapture) { if (elm.addEventListener) { elm.addEventListener(evType, fn, useCapture); return true; } else if (elm.attachEvent) { var r = elm.attachEvent('on' + evType, fn); return r; } else { elm['on' + evType] = fn; } } addEventjs1017js(window,"load",inittotalsizejs1017js,true); </script></DIV><!--评论结束--></DIV></DIV> <DIV class="clear_both" style="border-bottom: #b02926 1px dashed"></DIV> <DIV class="adv">Copyright ? 2007-2010 贵州帿ƈ范大学新闻?All Rights Reserved.<BR>技术支? 贵州师范大学新闻ґ技术部 投稿信箱:gznuxb@163.com gznuxb@gznu.edu.cn<BR>(浏览本网主页,建议IE7.0以上,}辨率最?024*768) <BR></DIV><!--版权绡束 --> <DIV></DIV></CENTER></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT> <DIV></DIV> </BODY></HTML> <!-- 0 0 - 9 . n e t -->