?!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 产教融合 “双导师”婖?新闻?/TITLE><META Name="keywords" Content="新闻?教ǰ视点,产教,导师,培养" /> <META Name="description" Content="“一位学生,二位导师。”浙江工商ͻȻҁ业技术学院在产教融合的培养模式下,有了큌业教育人才培养的“TM*级版”,他们以“现代学徒制”式培养学生,在实现校企双方真正无缝对接的同时,达到了学校、企业、学生多方共赢? /> <META content="no-cache" http-equiv="pragma"> <META content="no-cache" http-equiv="cache-control"> <META content="0" http-equiv="expires"> <META name="Description" content="贵州帻ڡ范大学新闻罡:全方位反映学校动态。贵州师范大学官方新闻资讯媒体、了解贵州师范大学的һ口?> <LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="/css.css"> <!--Announced by Visual SiteBuilder 9--> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/_sitegray/_sitegray_d.css" /> <script language="javascript" src="../../_sitegray/_sitegray.js"></script> <!-- CustomerNO:77656262657232307003475455525643055748 --> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/about.vsb.css" /> <script type="text/javascript" src="/system/resource/js/counter.js"></script> <script type="text/javascript">_jsq_(1011,'/about.jsp',32397,820507864)</script> <meta name="mobile-agent" content="format=xhtml;url=http://m.kepome.com/"> <meta name="mobile-agent" content="format=html5;url=http://m.kepome.com/"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; var x=document.getElementsByTagName("link"); if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </HEAD> <body id="8uy0j0" > <div style='display:none'><q id='wktWI6'></q><tt id='wktWI6'><dd id='wktWI6'><noscript id='wktWI6'><dl id='wktWI6'><i id='wktWI6'></i><dd id='wktWI6'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='wktWI6'></tr><td id='wktWI6'></td><q id='wktWI6'></q><dd id='wktWI6'></dd><div id='wktWI6'><button id='wktWI6'><tfoot id='wktWI6'><i id='wktWI6'><dl id='wktWI6'><i id='wktWI6'><strike id='wktWI6'><dt id='wktWI6'></dt></strike></i></dl></i><pre id='wktWI6'></pre></tfoot><u id='wktWI6'></u><small id='wktWI6'></small></button><tr id='wktWI6'></tr></div><strike id='wktWI6'></strike><label id='wktWI6'></label><button id='wktWI6'></button><optgroup id='wktWI6'></optgroup><dd id='wktWI6'></dd><sup id='wktWI6'><del id='wktWI6'><strike id='wktWI6'><dd id='wktWI6'></dd></strike></del></sup><fieldset id='wktWI6'><p id='wktWI6'></p></fieldset><big id='wktWI6'><big id='wktWI6'><address id='wktWI6'><dl id='wktWI6'></dl></address><dd id='wktWI6'></dd><table id='wktWI6'><abbr id='wktWI6'><strong id='wktWI6'><blockquote id='wktWI6'></blockquote></strong></abbr><td id='wktWI6'><pre id='wktWI6'></pre></td></table></big></big><q id='wktWI6'><abbr id='wktWI6'><thead id='wktWI6'></thead></abbr></q><li id='wktWI6'><q id='wktWI6'><acronym id='wktWI6'><dd id='wktWI6'><td id='wktWI6'><noframes id='wktWI6'><tr id='wktWI6'><strong id='wktWI6'></strong><small id='wktWI6'></small><button id='wktWI6'></button><li id='wktWI6'><noscript id='wktWI6'><big id='wktWI6'></big><dt id='wktWI6'></dt></noscript></li></tr><ol id='wktWI6'><option id='wktWI6'><table id='wktWI6'><blockquote id='wktWI6'><tbody id='wktWI6'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='wktWI6'></u><kbd id='wktWI6'><kbd id='wktWI6'></kbd></kbd></noframes><abbr id='wktWI6'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='wktWI6'><button id='wktWI6'><abbr id='wktWI6'></abbr></button></thead><button id='wktWI6'><u id='wktWI6'><u id='wktWI6'></u></u><tr id='wktWI6'><optgroup id='wktWI6'><dd id='wktWI6'><dfn id='wktWI6'><tt id='wktWI6'><thead id='wktWI6'><optgroup id='wktWI6'></optgroup></thead></tt><legend id='wktWI6'></legend><noframes id='wktWI6'><b id='wktWI6'><form id='wktWI6'></form></b></noframes></dfn><pre id='wktWI6'></pre></dd></optgroup><dl id='wktWI6'><big id='wktWI6'><dd id='wktWI6'><td id='wktWI6'><dir id='wktWI6'></dir></td></dd></big><optgroup id='wktWI6'></optgroup><dfn id='wktWI6'></dfn></dl></tr></button><strong id='wktWI6'></strong><ol id='wktWI6'><dfn id='wktWI6'><kbd id='wktWI6'></kbd></dfn></ol><ul id='wktWI6'></ul><noframes id='wktWI6'></noframes><blockquote id='wktWI6'></blockquote><fieldset id='wktWI6'></fieldset><sup id='wktWI6'><p id='wktWI6'><tt id='wktWI6'><sup id='wktWI6'><bdo id='wktWI6'><ol id='wktWI6'><sup id='wktWI6'><dl id='wktWI6'><em id='wktWI6'><label id='wktWI6'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='wktWI6'></address></sup></tt></p><fieldset id='wktWI6'><noframes id='wktWI6'><code id='wktWI6'><strong id='wktWI6'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='wktWI6'></sup><div id='wktWI6'><pre id='wktWI6'><select id='wktWI6'></select><td id='wktWI6'></td></pre></div><kbd id='wktWI6'><u id='wktWI6'></u></kbd><div id='wktWI6'></div><blockquote id='wktWI6'></blockquote><q id='wktWI6'></q><th id='wktWI6'></th><big id='wktWI6'></big><address id='wktWI6'><b id='wktWI6'><select id='wktWI6'></select></b></address><code id='wktWI6'></code><ul id='wktWI6'><strike id='wktWI6'></strike></ul><noscript id='wktWI6'></noscript><pre id='wktWI6'></pre><div id='wktWI6'><p id='wktWI6'></p></div><tfoot id='wktWI6'></tfoot><thead id='wktWI6'><bdo id='wktWI6'></bdo></thead><kbd id='wktWI6'></kbd><p id='wktWI6'><fieldset id='wktWI6'><style id='wktWI6'></style></fieldset></p><acronym id='wktWI6'><big id='wktWI6'><code id='wktWI6'></code></big></acronym><noframes id='wktWI6'><fieldset id='wktWI6'></fieldset></noframes><ol id='wktWI6'></ol><font id='wktWI6'></font><td id='wktWI6'><ol id='wktWI6'></ol></td><center id='wktWI6'></center><option id='wktWI6'></option><legend id='wktWI6'></legend><big id='wktWI6'></big><sub id='wktWI6'><ol id='wktWI6'><li id='wktWI6'><label id='wktWI6'></label></li></ol></sub><i id='wktWI6'><ol id='wktWI6'></ol></i><del id='wktWI6'></del><tr id='wktWI6'><tr id='wktWI6'><bdo id='wktWI6'><form id='wktWI6'><em id='wktWI6'></em><ins id='wktWI6'><center id='wktWI6'><center id='wktWI6'></center></center></ins><pre id='wktWI6'><em id='wktWI6'></em><abbr id='wktWI6'><legend id='wktWI6'><div id='wktWI6'><center id='wktWI6'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='wktWI6'></b><noframes id='wktWI6'><span id='wktWI6'></span></noframes><font id='wktWI6'><ol id='wktWI6'></ol></font><td id='wktWI6'><abbr id='wktWI6'><option id='wktWI6'><big id='wktWI6'></big></option></abbr><dfn id='wktWI6'></dfn></td><form id='wktWI6'><legend id='wktWI6'></legend></form><td id='wktWI6'><strike id='wktWI6'><blockquote id='wktWI6'></blockquote></strike></td><sup id='wktWI6'><fieldset id='wktWI6'><li id='wktWI6'></li></fieldset></sup><option id='wktWI6'></option><thead id='wktWI6'></thead><del id='wktWI6'></del><b id='wktWI6'><tfoot id='wktWI6'></tfoot><i id='wktWI6'></i></b><sup id='wktWI6'></sup><thead id='wktWI6'></thead><kbd id='wktWI6'></kbd><acronym id='wktWI6'><strike id='wktWI6'></strike></acronym><table id='wktWI6'><select id='wktWI6'></select></table><strong id='wktWI6'></strong><center id='wktWI6'></center><p id='wktWI6'><b id='wktWI6'><bdo id='wktWI6'><span id='wktWI6'></span></bdo></b></p><tr id='wktWI6'><form id='wktWI6'><strong id='wktWI6'><dir id='wktWI6'></dir></strong><th id='wktWI6'></th></form><strong id='wktWI6'><select id='wktWI6'></select></strong></tr><form id='wktWI6'><pre id='wktWI6'></pre></form><code id='wktWI6'></code><optgroup id='wktWI6'></optgroup><strong id='wktWI6'><td id='wktWI6'><table id='wktWI6'><legend id='wktWI6'><legend id='wktWI6'><big id='wktWI6'><fieldset id='wktWI6'><q id='wktWI6'><tfoot id='wktWI6'><big id='wktWI6'><tt id='wktWI6'><thead id='wktWI6'></thead></tt></big><p id='wktWI6'></p><button id='wktWI6'><table id='wktWI6'><ins id='wktWI6'></ins><tt id='wktWI6'><li id='wktWI6'><thead id='wktWI6'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='wktWI6'><td id='wktWI6'></td><tfoot id='wktWI6'></tfoot></tr><strong id='wktWI6'><span id='wktWI6'><dfn id='wktWI6'></dfn><bdo id='wktWI6'><thead id='wktWI6'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='wktWI6'></button><ol id='wktWI6'><font id='wktWI6'><blockquote id='wktWI6'><center id='wktWI6'></center></blockquote></font></ol><strong id='wktWI6'></strong><dl id='wktWI6'><legend id='wktWI6'></legend><sub id='wktWI6'><small id='wktWI6'></small></sub></dl><style id='wktWI6'></style><pre id='wktWI6'><code id='wktWI6'></code></pre><big id='wktWI6'></big><font id='wktWI6'></font><bdo id='wktWI6'></bdo><dfn id='wktWI6'><dd id='wktWI6'><button id='wktWI6'><strike id='wktWI6'><div id='wktWI6'><div id='wktWI6'><legend id='wktWI6'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='wktWI6'><q id='wktWI6'></q></optgroup></dd><ol id='wktWI6'><q id='wktWI6'><dfn id='wktWI6'><button id='wktWI6'><tbody id='wktWI6'><tbody id='wktWI6'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='wktWI6'></dl><fieldset id='wktWI6'></fieldset><u id='wktWI6'></u><div id='wktWI6'><ins id='wktWI6'></ins></div><strong id='wktWI6'></strong><center id='wktWI6'></center><strong id='wktWI6'></strong><small id='wktWI6'></small><td id='wktWI6'><q id='wktWI6'><q id='wktWI6'><b id='wktWI6'><optgroup id='wktWI6'></optgroup></b></q><ol id='wktWI6'><bdo id='wktWI6'></bdo></ol><dd id='wktWI6'><th id='wktWI6'></th></dd><blockquote id='wktWI6'></blockquote><ul id='wktWI6'><style id='wktWI6'></style></ul></q></td><noscript id='wktWI6'></noscript><ol id='wktWI6'></ol><p id='wktWI6'></p><strong id='wktWI6'><big id='wktWI6'></big><strike id='wktWI6'><q id='wktWI6'><sup id='wktWI6'></sup></q></strike></strong><p id='wktWI6'><thead id='wktWI6'><acronym id='wktWI6'><tfoot id='wktWI6'><kbd id='wktWI6'></kbd><form id='wktWI6'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='wktWI6'></fieldset><b id='wktWI6'><dt id='wktWI6'></dt></b><sup id='wktWI6'></sup><label id='wktWI6'></label><noframes id='wktWI6'><ins id='wktWI6'></ins></noframes><td id='wktWI6'></td><dfn id='wktWI6'></dfn><font id='wktWI6'><style id='wktWI6'></style></font><tr id='wktWI6'><td id='wktWI6'></td></tr><dfn id='wktWI6'><ul id='wktWI6'></ul></dfn><tr id='wktWI6'></tr><abbr id='wktWI6'></abbr><strong id='wktWI6'></strong><dt id='wktWI6'></dt><span id='wktWI6'><label id='wktWI6'><td id='wktWI6'></td></label><address id='wktWI6'></address></span><label id='wktWI6'><bdo id='wktWI6'><dt id='wktWI6'><dl id='wktWI6'></dl></dt></bdo></label><abbr id='wktWI6'><optgroup id='wktWI6'></optgroup></abbr><code id='wktWI6'></code><address id='wktWI6'><thead id='wktWI6'></thead></address><td id='wktWI6'><style id='wktWI6'><tbody id='wktWI6'></tbody><strong id='wktWI6'></strong></style></td><ul id='wktWI6'><ul id='wktWI6'></ul></ul><del id='wktWI6'></del><th id='wktWI6'><option id='wktWI6'><legend id='wktWI6'></legend></option></th><b id='wktWI6'></b><i id='wktWI6'><noscript id='wktWI6'></noscript></i><q id='wktWI6'></q><select id='wktWI6'></select><option id='wktWI6'></option><optgroup id='wktWI6'><big id='wktWI6'></big></optgroup><noframes id='wktWI6'><acronym id='wktWI6'><em id='wktWI6'></em><td id='wktWI6'><div id='wktWI6'></div></td></acronym><address id='wktWI6'><big id='wktWI6'><big id='wktWI6'></big><legend id='wktWI6'></legend></big></address></noframes><ul id='wktWI6'></ul><abbr id='wktWI6'><p id='wktWI6'><small id='wktWI6'><bdo id='wktWI6'><code id='wktWI6'><i id='wktWI6'><legend id='wktWI6'></legend></i><sub id='wktWI6'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='wktWI6'></noscript><tr id='wktWI6'></tr><select id='wktWI6'><button id='wktWI6'><dfn id='wktWI6'><p id='wktWI6'></p><q id='wktWI6'></q></dfn></button><noframes id='wktWI6'></noframes><b id='wktWI6'></b></select><font id='wktWI6'></font><option id='wktWI6'></option><fieldset id='wktWI6'></fieldset><noframes id='wktWI6'><i id='wktWI6'><div id='wktWI6'><ins id='wktWI6'></ins></div></i></noframes><tr id='wktWI6'></tr><label id='wktWI6'><small id='wktWI6'></small><b id='wktWI6'></b></label><noscript id='wktWI6'><tr id='wktWI6'></tr><div id='wktWI6'></div><noscript id='wktWI6'></noscript><tr id='wktWI6'></tr></noscript><center id='wktWI6'></center><dl id='wktWI6'></dl><blockquote id='wktWI6'></blockquote><pre id='wktWI6'><dl id='wktWI6'><noframes id='wktWI6'><i id='wktWI6'></i></noframes><dt id='wktWI6'></dt></dl><label id='wktWI6'><dfn id='wktWI6'></dfn></label></pre><dir id='wktWI6'></dir><strike id='wktWI6'></strike><thead id='wktWI6'></thead><span id='wktWI6'></span><i id='wktWI6'></i><font id='wktWI6'></font><style id='wktWI6'></style><font id='wktWI6'></font><td id='wktWI6'><select id='wktWI6'><b id='wktWI6'><address id='wktWI6'><noscript id='wktWI6'><acronym id='wktWI6'></acronym></noscript></address><style id='wktWI6'><tbody id='wktWI6'></tbody></style></b></select><ul id='wktWI6'><thead id='wktWI6'></thead></ul></td><strike id='wktWI6'><dt id='wktWI6'></dt></strike><dfn id='wktWI6'></dfn><dir id='wktWI6'><b id='wktWI6'></b><font id='wktWI6'></font></dir><ul id='wktWI6'></ul><q id='wktWI6'></q><acronym id='wktWI6'></acronym><center id='wktWI6'><strong id='wktWI6'></strong></center><ins id='wktWI6'><label id='wktWI6'></label><span id='wktWI6'></span></ins><li id='wktWI6'><blockquote id='wktWI6'></blockquote></li><th id='wktWI6'><table id='wktWI6'></table></th><tfoot id='wktWI6'></tfoot><ins id='wktWI6'></ins><table id='wktWI6'></table><noscript id='wktWI6'><del id='wktWI6'><ol id='wktWI6'><center id='wktWI6'><ul id='wktWI6'></ul><div id='wktWI6'></div></center></ol></del></noscript><strong id='wktWI6'><legend id='wktWI6'></legend><td id='wktWI6'></td></strong><font id='wktWI6'><font id='wktWI6'></font></font><noscript id='wktWI6'><em id='wktWI6'><form id='wktWI6'><sub id='wktWI6'></sub></form><bdo id='wktWI6'></bdo></em></noscript><address id='wktWI6'></address><center id='wktWI6'><del id='wktWI6'></del><sup id='wktWI6'></sup></center><kbd id='wktWI6'></kbd><font id='wktWI6'><b id='wktWI6'></b><table id='wktWI6'></table><blockquote id='wktWI6'></blockquote></font><big id='wktWI6'><q id='wktWI6'><center id='wktWI6'><button id='wktWI6'></button></center></q></big><i id='wktWI6'><form id='wktWI6'><option id='wktWI6'></option><dir id='wktWI6'><thead id='wktWI6'></thead></dir></form><tr id='wktWI6'><strike id='wktWI6'><noframes id='wktWI6'><dl id='wktWI6'></dl></noframes></strike><dt id='wktWI6'></dt></tr></i><dfn id='wktWI6'></dfn><tbody id='wktWI6'></tbody><select id='wktWI6'><dir id='wktWI6'><noscript id='wktWI6'><th id='wktWI6'><strike id='wktWI6'></strike><small id='wktWI6'></small></th></noscript><tbody id='wktWI6'><em id='wktWI6'><optgroup id='wktWI6'></optgroup><style id='wktWI6'><tr id='wktWI6'></tr><address id='wktWI6'></address></style></em></tbody><code id='wktWI6'><noscript id='wktWI6'><ins id='wktWI6'><font id='wktWI6'></font></ins></noscript></code></dir><p id='wktWI6'></p><dl id='wktWI6'></dl></select><form id='wktWI6'><bdo id='wktWI6'></bdo><optgroup id='wktWI6'><tbody id='wktWI6'></tbody></optgroup><blockquote id='wktWI6'><button id='wktWI6'><pre id='wktWI6'><li id='wktWI6'><tfoot id='wktWI6'><kbd id='wktWI6'></kbd></tfoot><fieldset id='wktWI6'><dd id='wktWI6'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='wktWI6'></table><span id='wktWI6'><dl id='wktWI6'></dl></span></blockquote></form><em id='wktWI6'><small id='wktWI6'><blockquote id='wktWI6'></blockquote></small></em><tfoot id='wktWI6'></tfoot><del id='wktWI6'><pre id='wktWI6'></pre></del><em id='wktWI6'><acronym id='wktWI6'><th id='wktWI6'></th></acronym></em><fieldset id='wktWI6'></fieldset><code id='wktWI6'><noframes id='wktWI6'></noframes></code><form id='wktWI6'><optgroup id='wktWI6'><dir id='wktWI6'></dir></optgroup></form><strong id='wktWI6'></strong><ins id='wktWI6'><option id='wktWI6'></option></ins><dd id='wktWI6'></dd><span id='wktWI6'><tbody id='wktWI6'></tbody></span><strong id='wktWI6'><pre id='wktWI6'><form id='wktWI6'></form></pre></strong><li id='wktWI6'><abbr id='wktWI6'><dir id='wktWI6'></dir><acronym id='wktWI6'></acronym></abbr></li><ol id='wktWI6'></ol><strike id='wktWI6'></strike><label id='wktWI6'></label><legend id='wktWI6'><address id='wktWI6'><thead id='wktWI6'><tr id='wktWI6'></tr></thead></address><dt id='wktWI6'></dt></legend><thead id='wktWI6'></thead><ins id='wktWI6'><big id='wktWI6'></big></ins><kbd id='wktWI6'></kbd><center id='wktWI6'><acronym id='wktWI6'></acronym><code id='wktWI6'></code></center><ul id='wktWI6'><pre id='wktWI6'></pre></ul><style id='wktWI6'><dt id='wktWI6'><noframes id='wktWI6'></noframes></dt><sub id='wktWI6'></sub><b id='wktWI6'><thead id='wktWI6'></thead></b></style><center id='wktWI6'></center><button id='wktWI6'></button><bdo id='wktWI6'><sub id='wktWI6'><noframes id='wktWI6'><blockquote id='wktWI6'><q id='wktWI6'><noscript id='wktWI6'></noscript><dt id='wktWI6'></dt></q></blockquote><noframes id='wktWI6'><i id='wktWI6'></i></noframes></noframes></sub></bdo></div> <CENTER> <DIV align="center"> <DIV id="border"> <DIV id="logo"><A title="贵州帻ڡ范大学新闻? href="/" onfocus="undefined" onfocus="undefined"></A></DIV> <DIV id="redianlianjie"><SPAN id="redianlianjie_title">热门链接?/SPAN> <SPAN id="redianlianjie_neirong"><A href="">师大首页</A> | <A href="/8uy0j0/tzb/specialtopic/xsbd/index.jsp">新生宝典</A> | <A href="">邮件系统</A> | <A href="">务公系统</A> | <A title="杀毒软? href="">杀毒软?/A> | <A href="">教务系统</A> | <A href="">师大人事</A> </SPAN><SPAN id="office_link1"><A title="邮件系统" href=""></A></SPAN><SPAN id="office_link2"><A title="办公系统" href=""></A></SPAN><SPAN id="office_link3"><A title="杀毒软? href=""></A></SPAN><SPAN id="office_link4"><A title="教务系统" href=""></A></SPAN><SPAN id="office_link5"><A title="师大人事" href=""></A></SPAN></DIV> <DIV class="clear_right"></DIV><SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">新闻</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">国内</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">国际</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">社会</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">军事</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">国内</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">国际</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">评论</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">健康</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">疾病</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">药品</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">养生</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">生活</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">旅游</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">美食</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">购物</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">时尚</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">时装</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">美容</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">科技</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">手机</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">数码</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">IT</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">教育</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">读书</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">出国</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">考研</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">体坛</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">NBA</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">足球</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">综合</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">娱乐</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">八卦</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">明星</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">星座</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">影视</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">电影</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">电视</A></SPAN> <DIV class="clear_both"> </DIV> <DIV id="menu"> <ul> <li><a href="/8uy0j0/index.htm">首页</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/sdyw.htm">师大要闻</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/ybxw.htm">院部新闻</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/mtsd.htm">媒体帡大</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/jxky.htm">教学科研</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/sdjt.htm">师大讲坛</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/gpjh1.htm">国培计划</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/zsjy.htm">招生就业</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/xyfc.htm">校友风采</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/jysd.htm" class="nav_on" isFocus="true">教ǰ视点</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/xxgg.htm">信息公告</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/view2.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1023">师大电视</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/xxq.htm">新校?/a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/xiaoqing-index.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1057">70周年校庆</a></li> <li class="menudiv"></li> </ul> </DIV> <DIV id="maincontent"><!--内容开?--> <DIV id="nr_about"> <DIV id="nr_daohang"> <table class="winstyle1081" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td nowrap>彨前位置? <a href="/8uy0j0/index.htm"><span class="fontstyle1081">首页</span></a><span class="splitflagstyle1081">>></span><a href="/8uy0j0/jysd.htm"><span class="fontstyle1081">教育视点</span></a><span class="splitflagstyle1081">>></span><span class="fontstyle1081">正文</span></td></tr></table> <script language="javascript" src="/system/resource/js/dynclicks.js"></script><script language="javascript" src="/system/resource/js/news/newscontent.js"></script><script type="text/javascript">NewsvoteDWR.getNewsLinkUrl(32397,'820507864','vsb',newsSkip);function newsSkip(data){if(data != ""){window.location.href = data;}}</script><LINK href="/system/resource/style/component/news/content/format2.css" type="text/css" rel="stylesheet"><script language="javascript" src="/system/resource/js/ajax.js"></script><form name="_newscontent_fromname"> <div id="nr_biaoti"> 产教融合 “塻导师”培? </div> <div class="nr_art"> 【作者】?中国青年??nbsp; 【来ˮsza】中国青年报  【日朡ӟ?015/06/23 16:51  【点击】[<script>_showDynClicks("wbnews", 820507864, 32397)</script>] </div> <DIV id="nr_neirong" id="vsb_content"> <div class="v_news_content"> <P>“一位学生,二位导师。”浙江工商职业技术学院在产教融合的培养模式下,有了职业教育人才培养的“TM*级版”,他们以“现代学徒制”式培养学生,在实现校企双方真正无缝对接的同时,达到了学校、企业、学生多方共赢?/P> <P align="center"><STRONG>累计聘请首席工人、技术能?50多位</STRONG></P> <P>浙江工商聨业技术学院院长姚奇富认为,这种在校期间学生同时具备学徒和学生双重身份、学习和培训在学校、企业交替进行的…现代学徒制”人才培养模式,将传统y徒培训方式与ֱ现代学校教育的优点有效地结合在一起,适应了现代社会对大规模技术技能人才的需要?/P> <P>据了解,浙江工商职业кܶ技术学院的“首席工人、技术能手ơ徒工程”始?007年。当年,4位来自通讯、机械訓业一线技术能手,走上浙江工商职仹xingҪٴͺ˸技术学院的实训室讲台,成为该校的首批“特聘教授”。之后 学校正式出台《“首席工人、技术能手带徒塿程”实施方案》,开始探索实施工、学给合的“现代学徒制”人才培养模式?/P> <P>截至去年底,全校累计聘请市级及ڶӦǼʹ滥上首席工人、技术能手、能工巧?50多位,招收在校学生“徒弟?520余名,占在校学生总数?0.25%?/P> <P>据介绍,与统的以师傅带徒工的“学徒制һ不同,浙江工商职业кܶ技术学院的…现代学徒制׸”是以校企合作为基础,以满足伡Ɓ业用人需求与达到职业资格标准为目标,通过学校、行业、企业的深度参与和教师、企业师傅的共同指导和联吿쿡݈培养,对学生进行以技术技能为主的技术技能人才培养模式?/P> <P>“目标是培养学生的职业能力,进而促进学生好就业、就好业〰”浙江工商职业技术学院教务处处长程方z启将其称之为“纣纣校与企业合作式”的职业教育?</P> <P align="center"><STRONG>既能学到真正的实践技术技能,又能学到专业知识</STRONG></P> <P>浙江工商职业技术学院院长助理张启富介绍,学校推行的“现代学徒制”,由学校聘请首席工人、技术能手担任“师傅”,实行师徒结队,每位“师傅”最лך收6位“徒弟”,由师傅为“徒弟”量身制订培养方案并负责实施?/P> <P>在实践中ʿļ,学校不要求“师傅”擅长理论教学,师傅也更多地是通过企业的真实项目任务、指导学生考证和技能竞赛等途径来培养,˭Ӯ要求合作企业和“师傅”每年必须为“徒弟”提供不少于3个月的企业学习和培训机会。学校则通过设立“企业学习涼еᗥ(周、月)”,建立企K学分认定标准以及学分互换Ȼϲʯǧɽ等机制,保障学生能兼顦好在学校和企业的学习与培训?/P> <P>弡启富认为,“现代学徒制通过校企合作、工学结合,御Ɉ好地实现了企业培训和学校教育的结合,让学生把工作与学习相结˼合起来,有效地实现了学生学习知识、训练技能、积累工作经验和养成职۸态度等目标,适应现代经济社会对大规模技术技能人才的需要?/P> <P>卢星星是学校2012届模具专业的学生,在到上海大众实习期˭YҾ,成为宁波分ƅ司总装车间的一名维修学员,最终他的专业技能和综合素质得؈了公司的肯定,被上海大众评为“金牌学员”?/P> <P>原춨,上海大众为激发新进员工学乡和钻研技术的积极性,开展了Ѫ优秀职业培训生和金牌学员的评选活动,与ء星星一起参加评选的?所中、职院校的987名学员。根据理论、实训和培训成绩,以及车间实习、综合评估等方面评须出10%的优秀职业培训生,再从中评选出5名金牌学员。卢星星在车间考核中排名第一,在金Ų学员评选中排L第二,获得派到德国学习深造的机䳤̾Ϣһ?/P> <P>卢星星认为,能取得述成绩关键在于在校期间参加了“技术能手带徒工п程”,由此获得很好的企业ҿô训与实践机会,比较早地熟悉了企䡸的工作环境,使得自己具备了高于其他同学的专业实践能力和解决生产现场问题的能力?/P> <P>同样,计技0923班的俩I可同学,入Ѫ选学校“首席工人、技术能Ұ⽣手带徒工程”后,与宁波瓷方向发展有限公司总经理娀辉结为“师徒”关系,在校、内夡导师共同Dz心指导下,在校期间,就先后完成了校妇委会、校后勤与产丨v管理处、校保卫处等网站的制作并交付使用?/P> <P>“‘双导师’让自己提前进入企业、感叵ӽǗ真实职业氛围的机会,从而获得真实职业体验、高职业技能与职业关系。?投资0921班学生徐寻聊不但积极参与各种投资理财竞赛,还通过了证券从业资格考试、获得了证券从业资格证书?/P> <P>徐寻聊说,企˺Қ导师为自己讲解证券行业发展趋势,证券公司经营理念、经营现状、营销模式及职业发屨,还可以跟着导师去他所在公司学习证券操作技能,介绍实战操作经。校内导师则在证券专业知识、技能证券从业资格应考等方面对自己㿛行了具体指导。“既能学到真正的实෵技能,又能学到专业知识、获得证刡从业资格证书。?/P> <P align="center"><STRONG>有娈于提高企业在技术技能人才塿养中的话语权</STRONG></P> <P>从一开始的手足无措,到如今能熟e练地操作机器。工业设计专业大二学生王伟军说,现在对许多机床都很熟悉了,而且都能够自己动手操作,实践能力有了很大提升?/P> <P>“刚λҲû到公司上班,只是看着师傅 们操作,之后就在师傅的指ҪһϾ下开姡С参与概念讨论、结构设计以及产品的营销计划制订等。”王伟军目前在宁波一宨机器人科公司学习,但这位还是һҲǴ大二的学生已经开始参与公司新产品如折叠电动力、平衡车等的讨计,他说:“比在学校里快多了,有学校老师和企业里的师傅一起教,感觉有好多东西要学。?/P> <P>浙江工商职业技术学院工业设计专业主任吴冬俊说,除了实践操作,企业还和学校一起制定理论I学计划ơ把实习中遇到的问题在课堂上进行讨论,学生进步迅速。“‘现在学徒制’也有娈于提高企业在技术技能人才塿养中的话语权,缩小职业院校人才培养与企业需求之间的系统性偏差。?/P> <P>浙江工商职业技术学院党姵ةฮ֮Д书记蔡泽伟认为,作为高职院校,両国家和社会培养经济发展和产ʳҲձܹDZ̬转型中非常紧缺的技术技能人才是学校的首要任务。但仅靠教师在课堂上讲解理论是远远不够的,需覡更多的来自Ůһ生产一线的首席工人、浽ʱһоˊ术能手和能工巧匠走进学校,登上讲台和实训台,ʵеƾߙ学生和老师们带来各个行业技术和岗位发展变化的最新信息,帮助学校׷养企业需要的技术技能人才?/P> <P>据悉,近几年来,浙江工商职业技术学院以“双寨}师”培养的学生。仅2014年,在学校获得的747项国家ǰ利中,学生获专利就有538项,而他们大多是“双导师”培养的学生?/P> <P>(张冶税?/P> </div> </div> <div id="div_vote_id"></div> <div class="nr_bianji">【责任编辑】陈?/div> <div> <hr> <div class="fanye"> <p align="right"> 上一条:<a href="/8uy0j0/info/1011/32398.htm">“网络安全教育˷程”助孩子
赢在未来?/a> 下一条:<a href="/8uy0j0/info/1011/32396.htm">教育:请给孩子一个更好蚄活法</a> </p> </div> <p align="right">?a href="javascript:window.opener=null;window.open('','_self');window.close();">关闭</a>?/p> </div> </form> <script> showVote(32397,820507864,"#F3F7FA"," class='cytpstyle' ","#090909","<img src ='/system/resource/images/newsvote/ss00.png' border='0'>"," class='tpcontent' ","欢迎参与投票",10,"<img src='/system/resource/images/newsvote/submit2.gif' onclick='_newscontent_getresult(32397,820507864)' style='cursor:hand;'>","<img src='/system/resource/images/newsvote/view2.gif' onclick='_newscontent_lookresult()' style='cursor:hand;'>",document._newscontent_fromname,"请填写投票项?,"127.0.0.1","您已经投过票了!","投票系统出现异常,请稍后再试?,"感谢参与A?,"投票结果") </script></DIV></DIV></DIV><!--内容结束 --><!--相关Ҳᱻ新闻开?-> <DIV class="nr_aboutnews"> <H3><H4><A href="#"></A></H4></H3> <span id="relateNewsjs1016js">读取内容?请等?..</span> <script language="JavaScript" src="/system/resource/js/prototype.js"></script> <script language="JavaScript"> function getRelateNewsjs1016js() { var url = '/system/resource/code/relatenews.jsp'; var pars = 'viewid=1016&titlelen=16&days=3&endimage=&clickshow=false&clickname=%E7%82%B9%E5%87%BB%EF%BC%9A+&&linkmode=_blank&mode=10&pageUrl=/system/_owners/news/_webprj/about.jsp&columnshow=2&wbnewsid=32397&owner=820507864&limitdays=365&rowcount=5&columnstyle= columnstyle1016 &columnid=-1&r='+Math.random(); var myAjax = new Ajax.Request( url, { method: 'get', parameters: pars, onComplete: showRelateNewsjs1016js }); } function showRelateNewsjs1016js(originalRequest) { var result=""; var xmlRoot = originalRequest.responseXML; var columns = xmlRoot.getElementsByTagName("columns"); result+="<table width='100%'"; for(var i =0 ; i < columns.length;i++) { var columnstring = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'columnstring',i); var ahref = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'ahref',i); var atitle = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'atitle',i); var title = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'title',i); var clickstring = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'clickstring',i); var endimage = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'endimage',i); var date = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'date',i); result+="<tr><td height='19' valign='middle' width=1 nowrap><span class=leaderfont1016 >·</span></td>"; result+="<td valign='middle'>"; result+=columnstring; result+=" <a href='"+ahref+"' target=_blank title='"+atitle+"' "; result+="<span class=titlestyle1016 >"; result+=title; result+="</span>"; result+="</a> "; result+= clickstring; result+="</td>"; result+="<td valign='middle' class=timestyle1016 >"; result+=date; result+=endimage; result+="</td></tr>"; } result+="</table>"; if(result) { $("relateNewsjs1016js").innerHTML=result; } } //兼容firefox,修改获取xml节点方式 function getElementValuejs1016js(root,elementName,elementsize) { if(window.ActiveXObject)//IE { return root.getElementsByTagName(elementName).item(elementsize).firstChild.data; }else { result = root.getElementsByTagName(elementName).item(elementsize); if(result.childNodes.length > 1) { return result.childNodes[1].nodeValue; }else { return result.firstChild.nodeValue; } } } getRelateNewsjs1016js(); </script> </DIV><!--相关新闻结束--><!--评论开?-> <DIV class="nr_pinglun" align="center"> <table cellpadding="2" cellspacing="1" bgcolor="#CCCCCC"> <tr> <td bgcolor="#ffffff" class="messagestyle1017" style="padding-left:10px;word-break:break-all;"> 请遵守《互联网电子其ʱſլ告服务管理规定》及中华ʬ民共和国其他有关法律法规?br>用户需对自己在使用本站服务过程中的行为承担法律责任?br>本站管理员有权保畡或删除评论内容?br>评论内容只代表网友个人观点,与本网站立ʯל无关? </td> </tr> <tr> <td style="background-color:#ffffff;font-size: 9pt"> <div class="input3style1017"> <textarea onpropertychange="calculatesize();" oninput="calculatesize();" id="respwbrespcontent" name="respwbrespcontent" style="width:650px;height:180px"></textarea> </div> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color:#ffffff;font-size: 9pt"> <div id="respmessage"></div> </td> </tr> <tr> <td align="left" bgcolor="#ffffff"> <span id="contentsize" style="display:none">0/1000</span> <input id="respsoru" name="respsoru" type="hidden" value="0" /> <input id="respid" name="respid" type="hidden" /> <span id="respaccorpass" style="display:none;font-size:9pt"> 用户?nbsp;<input type="text" size="8" maxlength="20" id="respwbaccount" name="respwbaccount" style="background-color: #FFFFFF;border: 1px solid #BAD3E6;" /> 密码 <input type="password" size="8" maxlength="20" id="respwbpassword" name="respwbpassword" style="background-color: #FFFFFF;border: 1px solid #BAD3E6;" /> </span> <input id="respcheck" name="respcheck" type="checkbox" value="0" checked onclick="ischeckjs1017js();" /><span style="font-size:9pt"> 匿名口布</span> <span style="font-size: 9pt">验证?/span><input id="resprand" name="resprand" type="text" size="4" maxlength="4" autocomplete="off" style="background-color: #FFFFFF;border: 1px solid #BAD3E6;"> <img id="resprandimage" border="0" src="/system/resource/js/message/createimage.jsp" align="absmiddle"> <span onclick="changeimagejs1017js()" style="font-size:9pt;cursor:pointer">看不清楚,换张图片</span> <input type="button" value="发布" onclick="submitrespjs1017js();"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" height="25" style="background-color:#ffffff;font-size: 9pt;padding-left:10px"> ?span id="resptotid">0</span>条评?nbsp;   ?span id="resptotpage">1</span>?nbsp;  当前?span id="slidercontent">1</span>? </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color:#ffffff;font-size: 9pt"> <div id="respslider" style="height:20px;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color:#ffffff;font-size: 9pt"> <div id="respcontent"></div> </td> </tr> </table> <style> .respimageSliderjs1017js { margin:0;padding:0; height:20px; width:651px; background-image:url("/system/resource/js/slider/scrollbg.gif");} .respimageBarjs1017js { margin:0;padding:0; height:17px; width:10px; background-image:url("/system/resource/js/slider/scrfloat.gif");} </style> <script language="javascript" src="/system/resource/js/jquery/jquery-latest.min.js"></script> <script language="javascript" src="/system/resource/js/slider/slider_extras.js"></script> <script language="javascript" src="/system/resource/js/base64.js"></script> <script language="javascript" src="/system/resource/js/md5.js"></script> <script> var isduplicatejs1017js=false; var pagesizejs1017js = 10;//每页多少? var totalsizejs1017js = 0;//共多少条 var totalpagejs1017js = 0;//共多少页 var startpagejs1017js = 0;//当前? var pagejs1017js = startpagejs1017js+1; //显示的页? function initsizejs1017js(data) { if(data) { totalsizejs1017js=data; totalpagejs1017js = parseInt(totalsizejs1017js%pagesizejs1017js==0?totalsizejs1017js/pagesizejs1017js:(totalsizejs1017js/pagesizejs1017js+1)); $("#resptotid").empty(); $("#respmessage").empty(); $("#resptotid").append(data); $("#resptotpage").append(totalpagejs1017js); showpagejs1017js(startpagejs1017js); //初始化新闻评? } } function inittotalsizejs1017js() { NewsRespUtil.getTotalpage("820507864","32397","wbnews",initsizejs1017js); } //显示评论列表主方? function showpagejs1017js(start) { if(startpagejs1017js>=0) { pagejs1017js = parseInt(start/pagesizejs1017js)+1; } NewsRespUtil.getResp("820507864","32397",start,pagesizejs1017js,"wbnews",buildresultjs1017js); } //取消回复 function cancelrespjs1017js() { $("#respmessage").empty(); $("#respsoru").val("0"); $("#respid").val(""); } //回复 function repjs1017js(id,top) { $("#respmessage").empty(); $("#respmessage").append("<span style='color:#ff8000;font-size:10pt;height:30px;padding-top:expression(15);padding-bottom:expression(15);'>回复["+top+"]楼的评论    <a href='javascript:' onclick='cancelrespjs1017js()'>取消</a></span>"); $("#respsoru").val("1"); $("#respid").val(id); $("#respwbrespcontent").focus(); } //回复的处理结? function represultjs1017js(data) { if(data=="0" || data=="-12") { $("#respwbaccount").val(""); $("#respwbpassword").val(""); $("#respwbrespcontent").val(""); $("#resprand").val(""); $("#contentsize").text("0/1000"); $("#resprandimage").attr("src","/system/resource/js/message/createimage.jsp?randnum="+Math.random()); //$("respmessage").innerHTML="<span style='font-size:9pt;color:#ff8000;height:30px;padding-top:expression(15);padding-bottom:expression(15);'>回复评论成功</span>"; var isflag = "0"; if(data=="-12") { alert("回复评论成功,您的內容中含有敏愴㵽字,请等待后台审?); }else { if(isflag=="1") { alert("回复评论成功"); }else { alert("回复评论成功,请等待后台审?); } } NewsRespUtil.getTotalpage("820507864","32397","wbnews",reloadjs1017js); }else { buildResultStrjs1017js(data); } } //创建΄论表格滚动? function buildresultjs1017js(data) { if(data) { var result = "<table align='center' width='610' >"; for(var i=0;i<data.length;i++) { result += "<tr>"; result += " <td style='background-color:#ffffff;font-size: 9pt'>"; result += " <font color=#326FA8>"+ data[i].wbaccount+ " ["+data[i].wbip+"]"+ "</font>"; result += " "+ data[i].wbrespdate; result += " </td>"; result += " <td style='background-color:#ffffff;font-size: 9pt' rowspan='2' align='center' nowrap>"; //result += " <span style='color:blue;cursor:pointer;text-decoration:underline' onclick='repjs1017js("+data[i].wbrespid+","+ data[i].wbtop +")'>[回复]</span>"; result += " <div style='font-size:20pt;color:gray'>"+ data[i].wbtop +"</div>"; result += " </td>"; result += "</tr>"; result += "<tr>"; result += " <td style='background-color:#ffffff;font-size: 9pt;word-break:break-all;' >"; result += " " + data[i].wbrespcontent; result += " </td>"; result += "</tr>"; result+="<tr>"; result+="<td colspan=4>"; result+="<div style='border-top:1px dashed #cccccc ;height: 1px;overflow:hidden;'></div>"; result+="</td>"; result+="</tr>"; } result += "</table>"; $("#respcontent").empty(); $("#respcontent").append(result); $("#resptotpage").empty(); $("#resptotpage").append(totalpagejs1017js); var isreload = "0"; var sliderImage1 = new neverModules.modules.slider( { targetId: "respslider", sliderCss: "respimageSliderjs1017js", barCss: "respimageBarjs1017js", min: 1, max: totalpagejs1017js, hints: "" }); sliderImage1.onstart = function () { isreload = "1" ; } sliderImage1.onchange = function () { $("#slidercontent").empty(); $("#slidercontent").append(sliderImage1.getValue()==0?1:sliderImage1.getValue()); }; sliderImage1.onend = function () { if(isreload=="1") { if(sliderImage1.getValue()!=pagejs1017js && sliderImage1.getValue()!=0) { showpagejs1017js((parseInt(sliderImage1.getValue())-1)*pagesizejs1017js); $("#respmessage").empty(); } } } sliderImage1.donclick = function () { if(sliderImage1.getValue()!=pagejs1017js && sliderImage1.getValue()!=0) { showpagejs1017js((parseInt(sliderImage1.getValue())-1)*pagesizejs1017js); $("#respmessage").empty(); } } sliderImage1.create(); sliderImage1.setValue(pagejs1017js); } else { $("#respcontent").empty(); $("#respcontent").append("<span style='font-size:9pt;height:30px;padding-top:expression(15);padding-bottom:expression(15);'>该新闻还没有评论</span>"); } } //评论回复完成后,重新读取计算评论的表? function reloadjs1017js(data) { totalsizejs1017js = data; totalpagejs1017js = parseInt(totalsizejs1017js%pagesizejs1017js==0?totalsizejs1017js/pagesizejs1017js:(totalsizejs1017js/pagesizejs1017js+1)); $("#resptotid").empty(); $("#resptotpage").empty(); $("#resptotid").append(totalsizejs1017js); $("#resptotpage").append(totalpagejs1017js); showpagejs1017js(0); cancelrespjs1017js(); } function buildResultStrjs1017js(data) { if(data=="-2") { alert("没有这Ρ用户戨用户被禁用"); } else if(data=="-3") { alert("用户名ô密码错误"); } else if(data=="-4") { alert("验证码错?); }else if(data=="-9") { alert("请放置在斡闻内容?); } else if(data=="-11") { alert("评论内容过长"); } else { alert("未知错误"); } } //添s评论后的处理方法 function savejs1017js(data) { if(data=="0" || data=="-12") { $("#respwbaccount").val(""); $("#respwbpassword").val(""); $("#respwbrespcontent").val(""); $("#resprand").val(""); $("#contentsize").empty(); $("#contentsize").append("0/1000"); $("#resprandimage").attr("src","/system/resource/js/message/createimage.jsp?randnum="+Math.random()); var isflag = "0"; if(data=="-12") { alert("回复评论成功,您的內容中含有敏感字,请等待后台审?); } else { if(isflag=="1") { alert("添s评论成功"); }else { alert("评论添加成功,等待后台审?); } } NewsRespUtil.getTotalpage("820507864","32397","wbnews",reloadjs1017js); } else { buildResultStrjs1017js(data); } } String.prototype.trim = function() { var t = this.replace(/(^\s*)|(\s*$)/g, ""); return t.replace(/(^ *)|( *$)/g, ""); } //提交评论 function submitrespjs1017js(id) { var anonymous = "1"; if($("#respcheck")==null || !$("#respcheck").attr("checked")) { if($("#respwbaccount").val()=="" || $("#respwbpassword").val()=="") { alert("请输入用户名或密?); return; } } else { anonymous = "0"; } if(($("#respwbrespcontent").val()).trim()=="") { alert("请输入评论内?); $("#respwbrespcontent").focus(); return; } if(($("#respwbrespcontent").val()).length>1000) { alert("评论内容小于1000个字"); $("#respwbrespcontent").focus(); return; } if($("#resprand").val()=="") { alert("请输入验证码"); $("#resprand").focus(); return; } var pd = hex_md5($("#respwbpassword").val()).toUpperCase() if($("#respsoru").val()=="0") { NewsRespUtil.save("820507864","1011","32397",anonymous,$("#respwbaccount").val(),pd,base64Contentjs1017js($("#respwbrespcontent").val()),$("#resprand").val(),'0',false,savejs1017js); } else { NewsRespUtil.update("820507864","1011","32397",anonymous,$("#respwbaccount").val(),pd,base64Contentjs1017js($("#respwbrespcontent").val()),$("#resprand").val(),$("#respid").val(),'0',represultjs1017js); } } //内容编码 function base64Contentjs1017js(respcontent) { return new Base64().encode(respcontent); } //是否匿名 function ischeckjs1017js() { if(!$("#respcheck").attr("checked")) { $("#respaccorpass").css("display","inline"); $("#respwbaccount").val(""); $("#respwbpassword").val(""); } else { $("#respwbaccount").val(""); $("#respwbpassword").val(""); $("#respaccorpass").hide(); } } function changeimagejs1017js() { $("#resprandimage").attr("src","/system/resource/js/message/createimage.jsp?randnum="+Math.random()); } function calculatesize() { var c = ($("#respwbrespcontent").val()).length; $("#contentsize").empty(); $("#contentsize").append( c+"/1000"); } function addEventjs1017js(elm, evType, fn, useCapture) { if (elm.addEventListener) { elm.addEventListener(evType, fn, useCapture); return true; } else if (elm.attachEvent) { var r = elm.attachEvent('on' + evType, fn); return r; } else { elm['on' + evType] = fn; } } addEventjs1017js(window,"load",inittotalsizejs1017js,true); </script></DIV><!--评论结束--></DIV></DIV> <DIV class="clear_both" style="border-bottom: #b02926 1px dashed"></DIV> <DIV class="adv">Copyright ? 2007-2010 贵州师范大学新闻?All Rights Reserved.<BR>技术支? 贵州师范大学新闻网技术部 投稿信箱:gznuxb@163.com gznuxb@gznu.edu.cn<BR>(浏览本网主页建议IE7.0以上,分ǰһ率最?024*768) <BR></DIV><!--版权结束 --> <DIV></DIV></CENTER></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT> <DIV></DIV> </BODY></HTML> <!-- 0 0 - 9 . n e t -->