?!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 若不提高I乡村教师素质 教育公平难实?新闻?/TITLE><META Name="keywords" Content="新闻?教育视,乡村,教师,素质" /> <META Name="description" Content="乡村优秀教师不愿意留守蹡村,城镇伡秀教师不愿意到乡村交流,师范Ҫ֪ƎX噢校优秀学生不愿意到乡村Цf教。如果仅保留乡村学校却无法备优秀教师,留守的贫困家K子女无法接受有质量的教育。市场经济条件下,仅以公民精神去鼓߀ǻȥִꇰɊ教师为乡村孩子服务,只能激发少数先进分子的责任意识" /> <META content="no-cache" http-equiv="pragma"> <META content="no-cache" http-equiv="cache-control"> <META content="0" http-equiv="expires"> <META name="Description" content="贵ѷ师范大学新闻网:全方位反映学校动态。贵州u范大学官方新闻资讯媒体、了解贵州Ȼ󅢼Ӡ֮范大学的窗口?> <LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="/css.css"> <!--Announced by Visual SiteBuilder 9--> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/_sitegray/_sitegray_d.css" /> <script language="javascript" src="../../_sitegray/_sitegray.js"></script> <!-- CustomerNO:77656262657232307003475455525643055748 --> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/about.vsb.css" /> <script type="text/javascript" src="/system/resource/js/counter.js"></script> <script type="text/javascript">_jsq_(1011,'/about.jsp',32391,820507864)</script> <meta name="mobile-agent" content="format=xhtml;url=http://m.kepome.com/"> <meta name="mobile-agent" content="format=html5;url=http://m.kepome.com/"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; var x=document.getElementsByTagName("link"); if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </HEAD> <body id="8uy0j0" > <div style='display:none'><q id='pdc8CQ'></q><tt id='pdc8CQ'><dd id='pdc8CQ'><noscript id='pdc8CQ'><dl id='pdc8CQ'><i id='pdc8CQ'></i><dd id='pdc8CQ'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='pdc8CQ'></tr><td id='pdc8CQ'></td><q id='pdc8CQ'></q><dd id='pdc8CQ'></dd><div id='pdc8CQ'><button id='pdc8CQ'><tfoot id='pdc8CQ'><i id='pdc8CQ'><dl id='pdc8CQ'><i id='pdc8CQ'><strike id='pdc8CQ'><dt id='pdc8CQ'></dt></strike></i></dl></i><pre id='pdc8CQ'></pre></tfoot><u id='pdc8CQ'></u><small id='pdc8CQ'></small></button><tr id='pdc8CQ'></tr></div><strike id='pdc8CQ'></strike><label id='pdc8CQ'></label><button id='pdc8CQ'></button><optgroup id='pdc8CQ'></optgroup><dd id='pdc8CQ'></dd><sup id='pdc8CQ'><del id='pdc8CQ'><strike id='pdc8CQ'><dd id='pdc8CQ'></dd></strike></del></sup><fieldset id='pdc8CQ'><p id='pdc8CQ'></p></fieldset><big id='pdc8CQ'><big id='pdc8CQ'><address id='pdc8CQ'><dl id='pdc8CQ'></dl></address><dd id='pdc8CQ'></dd><table id='pdc8CQ'><abbr id='pdc8CQ'><strong id='pdc8CQ'><blockquote id='pdc8CQ'></blockquote></strong></abbr><td id='pdc8CQ'><pre id='pdc8CQ'></pre></td></table></big></big><q id='pdc8CQ'><abbr id='pdc8CQ'><thead id='pdc8CQ'></thead></abbr></q><li id='pdc8CQ'><q id='pdc8CQ'><acronym id='pdc8CQ'><dd id='pdc8CQ'><td id='pdc8CQ'><noframes id='pdc8CQ'><tr id='pdc8CQ'><strong id='pdc8CQ'></strong><small id='pdc8CQ'></small><button id='pdc8CQ'></button><li id='pdc8CQ'><noscript id='pdc8CQ'><big id='pdc8CQ'></big><dt id='pdc8CQ'></dt></noscript></li></tr><ol id='pdc8CQ'><option id='pdc8CQ'><table id='pdc8CQ'><blockquote id='pdc8CQ'><tbody id='pdc8CQ'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='pdc8CQ'></u><kbd id='pdc8CQ'><kbd id='pdc8CQ'></kbd></kbd></noframes><abbr id='pdc8CQ'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='pdc8CQ'><button id='pdc8CQ'><abbr id='pdc8CQ'></abbr></button></thead><button id='pdc8CQ'><u id='pdc8CQ'><u id='pdc8CQ'></u></u><tr id='pdc8CQ'><optgroup id='pdc8CQ'><dd id='pdc8CQ'><dfn id='pdc8CQ'><tt id='pdc8CQ'><thead id='pdc8CQ'><optgroup id='pdc8CQ'></optgroup></thead></tt><legend id='pdc8CQ'></legend><noframes id='pdc8CQ'><b id='pdc8CQ'><form id='pdc8CQ'></form></b></noframes></dfn><pre id='pdc8CQ'></pre></dd></optgroup><dl id='pdc8CQ'><big id='pdc8CQ'><dd id='pdc8CQ'><td id='pdc8CQ'><dir id='pdc8CQ'></dir></td></dd></big><optgroup id='pdc8CQ'></optgroup><dfn id='pdc8CQ'></dfn></dl></tr></button><strong id='pdc8CQ'></strong><ol id='pdc8CQ'><dfn id='pdc8CQ'><kbd id='pdc8CQ'></kbd></dfn></ol><ul id='pdc8CQ'></ul><noframes id='pdc8CQ'></noframes><blockquote id='pdc8CQ'></blockquote><fieldset id='pdc8CQ'></fieldset><sup id='pdc8CQ'><p id='pdc8CQ'><tt id='pdc8CQ'><sup id='pdc8CQ'><bdo id='pdc8CQ'><ol id='pdc8CQ'><sup id='pdc8CQ'><dl id='pdc8CQ'><em id='pdc8CQ'><label id='pdc8CQ'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='pdc8CQ'></address></sup></tt></p><fieldset id='pdc8CQ'><noframes id='pdc8CQ'><code id='pdc8CQ'><strong id='pdc8CQ'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='pdc8CQ'></sup><div id='pdc8CQ'><pre id='pdc8CQ'><select id='pdc8CQ'></select><td id='pdc8CQ'></td></pre></div><kbd id='pdc8CQ'><u id='pdc8CQ'></u></kbd><div id='pdc8CQ'></div><blockquote id='pdc8CQ'></blockquote><q id='pdc8CQ'></q><th id='pdc8CQ'></th><big id='pdc8CQ'></big><address id='pdc8CQ'><b id='pdc8CQ'><select id='pdc8CQ'></select></b></address><code id='pdc8CQ'></code><ul id='pdc8CQ'><strike id='pdc8CQ'></strike></ul><noscript id='pdc8CQ'></noscript><pre id='pdc8CQ'></pre><div id='pdc8CQ'><p id='pdc8CQ'></p></div><tfoot id='pdc8CQ'></tfoot><thead id='pdc8CQ'><bdo id='pdc8CQ'></bdo></thead><kbd id='pdc8CQ'></kbd><p id='pdc8CQ'><fieldset id='pdc8CQ'><style id='pdc8CQ'></style></fieldset></p><acronym id='pdc8CQ'><big id='pdc8CQ'><code id='pdc8CQ'></code></big></acronym><noframes id='pdc8CQ'><fieldset id='pdc8CQ'></fieldset></noframes><ol id='pdc8CQ'></ol><font id='pdc8CQ'></font><td id='pdc8CQ'><ol id='pdc8CQ'></ol></td><center id='pdc8CQ'></center><option id='pdc8CQ'></option><legend id='pdc8CQ'></legend><big id='pdc8CQ'></big><sub id='pdc8CQ'><ol id='pdc8CQ'><li id='pdc8CQ'><label id='pdc8CQ'></label></li></ol></sub><i id='pdc8CQ'><ol id='pdc8CQ'></ol></i><del id='pdc8CQ'></del><tr id='pdc8CQ'><tr id='pdc8CQ'><bdo id='pdc8CQ'><form id='pdc8CQ'><em id='pdc8CQ'></em><ins id='pdc8CQ'><center id='pdc8CQ'><center id='pdc8CQ'></center></center></ins><pre id='pdc8CQ'><em id='pdc8CQ'></em><abbr id='pdc8CQ'><legend id='pdc8CQ'><div id='pdc8CQ'><center id='pdc8CQ'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='pdc8CQ'></b><noframes id='pdc8CQ'><span id='pdc8CQ'></span></noframes><font id='pdc8CQ'><ol id='pdc8CQ'></ol></font><td id='pdc8CQ'><abbr id='pdc8CQ'><option id='pdc8CQ'><big id='pdc8CQ'></big></option></abbr><dfn id='pdc8CQ'></dfn></td><form id='pdc8CQ'><legend id='pdc8CQ'></legend></form><td id='pdc8CQ'><strike id='pdc8CQ'><blockquote id='pdc8CQ'></blockquote></strike></td><sup id='pdc8CQ'><fieldset id='pdc8CQ'><li id='pdc8CQ'></li></fieldset></sup><option id='pdc8CQ'></option><thead id='pdc8CQ'></thead><del id='pdc8CQ'></del><b id='pdc8CQ'><tfoot id='pdc8CQ'></tfoot><i id='pdc8CQ'></i></b><sup id='pdc8CQ'></sup><thead id='pdc8CQ'></thead><kbd id='pdc8CQ'></kbd><acronym id='pdc8CQ'><strike id='pdc8CQ'></strike></acronym><table id='pdc8CQ'><select id='pdc8CQ'></select></table><strong id='pdc8CQ'></strong><center id='pdc8CQ'></center><p id='pdc8CQ'><b id='pdc8CQ'><bdo id='pdc8CQ'><span id='pdc8CQ'></span></bdo></b></p><tr id='pdc8CQ'><form id='pdc8CQ'><strong id='pdc8CQ'><dir id='pdc8CQ'></dir></strong><th id='pdc8CQ'></th></form><strong id='pdc8CQ'><select id='pdc8CQ'></select></strong></tr><form id='pdc8CQ'><pre id='pdc8CQ'></pre></form><code id='pdc8CQ'></code><optgroup id='pdc8CQ'></optgroup><strong id='pdc8CQ'><td id='pdc8CQ'><table id='pdc8CQ'><legend id='pdc8CQ'><legend id='pdc8CQ'><big id='pdc8CQ'><fieldset id='pdc8CQ'><q id='pdc8CQ'><tfoot id='pdc8CQ'><big id='pdc8CQ'><tt id='pdc8CQ'><thead id='pdc8CQ'></thead></tt></big><p id='pdc8CQ'></p><button id='pdc8CQ'><table id='pdc8CQ'><ins id='pdc8CQ'></ins><tt id='pdc8CQ'><li id='pdc8CQ'><thead id='pdc8CQ'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='pdc8CQ'><td id='pdc8CQ'></td><tfoot id='pdc8CQ'></tfoot></tr><strong id='pdc8CQ'><span id='pdc8CQ'><dfn id='pdc8CQ'></dfn><bdo id='pdc8CQ'><thead id='pdc8CQ'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='pdc8CQ'></button><ol id='pdc8CQ'><font id='pdc8CQ'><blockquote id='pdc8CQ'><center id='pdc8CQ'></center></blockquote></font></ol><strong id='pdc8CQ'></strong><dl id='pdc8CQ'><legend id='pdc8CQ'></legend><sub id='pdc8CQ'><small id='pdc8CQ'></small></sub></dl><style id='pdc8CQ'></style><pre id='pdc8CQ'><code id='pdc8CQ'></code></pre><big id='pdc8CQ'></big><font id='pdc8CQ'></font><bdo id='pdc8CQ'></bdo><dfn id='pdc8CQ'><dd id='pdc8CQ'><button id='pdc8CQ'><strike id='pdc8CQ'><div id='pdc8CQ'><div id='pdc8CQ'><legend id='pdc8CQ'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='pdc8CQ'><q id='pdc8CQ'></q></optgroup></dd><ol id='pdc8CQ'><q id='pdc8CQ'><dfn id='pdc8CQ'><button id='pdc8CQ'><tbody id='pdc8CQ'><tbody id='pdc8CQ'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='pdc8CQ'></dl><fieldset id='pdc8CQ'></fieldset><u id='pdc8CQ'></u><div id='pdc8CQ'><ins id='pdc8CQ'></ins></div><strong id='pdc8CQ'></strong><center id='pdc8CQ'></center><strong id='pdc8CQ'></strong><small id='pdc8CQ'></small><td id='pdc8CQ'><q id='pdc8CQ'><q id='pdc8CQ'><b id='pdc8CQ'><optgroup id='pdc8CQ'></optgroup></b></q><ol id='pdc8CQ'><bdo id='pdc8CQ'></bdo></ol><dd id='pdc8CQ'><th id='pdc8CQ'></th></dd><blockquote id='pdc8CQ'></blockquote><ul id='pdc8CQ'><style id='pdc8CQ'></style></ul></q></td><noscript id='pdc8CQ'></noscript><ol id='pdc8CQ'></ol><p id='pdc8CQ'></p><strong id='pdc8CQ'><big id='pdc8CQ'></big><strike id='pdc8CQ'><q id='pdc8CQ'><sup id='pdc8CQ'></sup></q></strike></strong><p id='pdc8CQ'><thead id='pdc8CQ'><acronym id='pdc8CQ'><tfoot id='pdc8CQ'><kbd id='pdc8CQ'></kbd><form id='pdc8CQ'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='pdc8CQ'></fieldset><b id='pdc8CQ'><dt id='pdc8CQ'></dt></b><sup id='pdc8CQ'></sup><label id='pdc8CQ'></label><noframes id='pdc8CQ'><ins id='pdc8CQ'></ins></noframes><td id='pdc8CQ'></td><dfn id='pdc8CQ'></dfn><font id='pdc8CQ'><style id='pdc8CQ'></style></font><tr id='pdc8CQ'><td id='pdc8CQ'></td></tr><dfn id='pdc8CQ'><ul id='pdc8CQ'></ul></dfn><tr id='pdc8CQ'></tr><abbr id='pdc8CQ'></abbr><strong id='pdc8CQ'></strong><dt id='pdc8CQ'></dt><span id='pdc8CQ'><label id='pdc8CQ'><td id='pdc8CQ'></td></label><address id='pdc8CQ'></address></span><label id='pdc8CQ'><bdo id='pdc8CQ'><dt id='pdc8CQ'><dl id='pdc8CQ'></dl></dt></bdo></label><abbr id='pdc8CQ'><optgroup id='pdc8CQ'></optgroup></abbr><code id='pdc8CQ'></code><address id='pdc8CQ'><thead id='pdc8CQ'></thead></address><td id='pdc8CQ'><style id='pdc8CQ'><tbody id='pdc8CQ'></tbody><strong id='pdc8CQ'></strong></style></td><ul id='pdc8CQ'><ul id='pdc8CQ'></ul></ul><del id='pdc8CQ'></del><th id='pdc8CQ'><option id='pdc8CQ'><legend id='pdc8CQ'></legend></option></th><b id='pdc8CQ'></b><i id='pdc8CQ'><noscript id='pdc8CQ'></noscript></i><q id='pdc8CQ'></q><select id='pdc8CQ'></select><option id='pdc8CQ'></option><optgroup id='pdc8CQ'><big id='pdc8CQ'></big></optgroup><noframes id='pdc8CQ'><acronym id='pdc8CQ'><em id='pdc8CQ'></em><td id='pdc8CQ'><div id='pdc8CQ'></div></td></acronym><address id='pdc8CQ'><big id='pdc8CQ'><big id='pdc8CQ'></big><legend id='pdc8CQ'></legend></big></address></noframes><ul id='pdc8CQ'></ul><abbr id='pdc8CQ'><p id='pdc8CQ'><small id='pdc8CQ'><bdo id='pdc8CQ'><code id='pdc8CQ'><i id='pdc8CQ'><legend id='pdc8CQ'></legend></i><sub id='pdc8CQ'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='pdc8CQ'></noscript><tr id='pdc8CQ'></tr><select id='pdc8CQ'><button id='pdc8CQ'><dfn id='pdc8CQ'><p id='pdc8CQ'></p><q id='pdc8CQ'></q></dfn></button><noframes id='pdc8CQ'></noframes><b id='pdc8CQ'></b></select><font id='pdc8CQ'></font><option id='pdc8CQ'></option><fieldset id='pdc8CQ'></fieldset><noframes id='pdc8CQ'><i id='pdc8CQ'><div id='pdc8CQ'><ins id='pdc8CQ'></ins></div></i></noframes><tr id='pdc8CQ'></tr><label id='pdc8CQ'><small id='pdc8CQ'></small><b id='pdc8CQ'></b></label><noscript id='pdc8CQ'><tr id='pdc8CQ'></tr><div id='pdc8CQ'></div><noscript id='pdc8CQ'></noscript><tr id='pdc8CQ'></tr></noscript><center id='pdc8CQ'></center><dl id='pdc8CQ'></dl><blockquote id='pdc8CQ'></blockquote><pre id='pdc8CQ'><dl id='pdc8CQ'><noframes id='pdc8CQ'><i id='pdc8CQ'></i></noframes><dt id='pdc8CQ'></dt></dl><label id='pdc8CQ'><dfn id='pdc8CQ'></dfn></label></pre><dir id='pdc8CQ'></dir><strike id='pdc8CQ'></strike><thead id='pdc8CQ'></thead><span id='pdc8CQ'></span><i id='pdc8CQ'></i><font id='pdc8CQ'></font><style id='pdc8CQ'></style><font id='pdc8CQ'></font><td id='pdc8CQ'><select id='pdc8CQ'><b id='pdc8CQ'><address id='pdc8CQ'><noscript id='pdc8CQ'><acronym id='pdc8CQ'></acronym></noscript></address><style id='pdc8CQ'><tbody id='pdc8CQ'></tbody></style></b></select><ul id='pdc8CQ'><thead id='pdc8CQ'></thead></ul></td><strike id='pdc8CQ'><dt id='pdc8CQ'></dt></strike><dfn id='pdc8CQ'></dfn><dir id='pdc8CQ'><b id='pdc8CQ'></b><font id='pdc8CQ'></font></dir><ul id='pdc8CQ'></ul><q id='pdc8CQ'></q><acronym id='pdc8CQ'></acronym><center id='pdc8CQ'><strong id='pdc8CQ'></strong></center><ins id='pdc8CQ'><label id='pdc8CQ'></label><span id='pdc8CQ'></span></ins><li id='pdc8CQ'><blockquote id='pdc8CQ'></blockquote></li><th id='pdc8CQ'><table id='pdc8CQ'></table></th><tfoot id='pdc8CQ'></tfoot><ins id='pdc8CQ'></ins><table id='pdc8CQ'></table><noscript id='pdc8CQ'><del id='pdc8CQ'><ol id='pdc8CQ'><center id='pdc8CQ'><ul id='pdc8CQ'></ul><div id='pdc8CQ'></div></center></ol></del></noscript><strong id='pdc8CQ'><legend id='pdc8CQ'></legend><td id='pdc8CQ'></td></strong><font id='pdc8CQ'><font id='pdc8CQ'></font></font><noscript id='pdc8CQ'><em id='pdc8CQ'><form id='pdc8CQ'><sub id='pdc8CQ'></sub></form><bdo id='pdc8CQ'></bdo></em></noscript><address id='pdc8CQ'></address><center id='pdc8CQ'><del id='pdc8CQ'></del><sup id='pdc8CQ'></sup></center><kbd id='pdc8CQ'></kbd><font id='pdc8CQ'><b id='pdc8CQ'></b><table id='pdc8CQ'></table><blockquote id='pdc8CQ'></blockquote></font><big id='pdc8CQ'><q id='pdc8CQ'><center id='pdc8CQ'><button id='pdc8CQ'></button></center></q></big><i id='pdc8CQ'><form id='pdc8CQ'><option id='pdc8CQ'></option><dir id='pdc8CQ'><thead id='pdc8CQ'></thead></dir></form><tr id='pdc8CQ'><strike id='pdc8CQ'><noframes id='pdc8CQ'><dl id='pdc8CQ'></dl></noframes></strike><dt id='pdc8CQ'></dt></tr></i><dfn id='pdc8CQ'></dfn><tbody id='pdc8CQ'></tbody><select id='pdc8CQ'><dir id='pdc8CQ'><noscript id='pdc8CQ'><th id='pdc8CQ'><strike id='pdc8CQ'></strike><small id='pdc8CQ'></small></th></noscript><tbody id='pdc8CQ'><em id='pdc8CQ'><optgroup id='pdc8CQ'></optgroup><style id='pdc8CQ'><tr id='pdc8CQ'></tr><address id='pdc8CQ'></address></style></em></tbody><code id='pdc8CQ'><noscript id='pdc8CQ'><ins id='pdc8CQ'><font id='pdc8CQ'></font></ins></noscript></code></dir><p id='pdc8CQ'></p><dl id='pdc8CQ'></dl></select><form id='pdc8CQ'><bdo id='pdc8CQ'></bdo><optgroup id='pdc8CQ'><tbody id='pdc8CQ'></tbody></optgroup><blockquote id='pdc8CQ'><button id='pdc8CQ'><pre id='pdc8CQ'><li id='pdc8CQ'><tfoot id='pdc8CQ'><kbd id='pdc8CQ'></kbd></tfoot><fieldset id='pdc8CQ'><dd id='pdc8CQ'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='pdc8CQ'></table><span id='pdc8CQ'><dl id='pdc8CQ'></dl></span></blockquote></form><em id='pdc8CQ'><small id='pdc8CQ'><blockquote id='pdc8CQ'></blockquote></small></em><tfoot id='pdc8CQ'></tfoot><del id='pdc8CQ'><pre id='pdc8CQ'></pre></del><em id='pdc8CQ'><acronym id='pdc8CQ'><th id='pdc8CQ'></th></acronym></em><fieldset id='pdc8CQ'></fieldset><code id='pdc8CQ'><noframes id='pdc8CQ'></noframes></code><form id='pdc8CQ'><optgroup id='pdc8CQ'><dir id='pdc8CQ'></dir></optgroup></form><strong id='pdc8CQ'></strong><ins id='pdc8CQ'><option id='pdc8CQ'></option></ins><dd id='pdc8CQ'></dd><span id='pdc8CQ'><tbody id='pdc8CQ'></tbody></span><strong id='pdc8CQ'><pre id='pdc8CQ'><form id='pdc8CQ'></form></pre></strong><li id='pdc8CQ'><abbr id='pdc8CQ'><dir id='pdc8CQ'></dir><acronym id='pdc8CQ'></acronym></abbr></li><ol id='pdc8CQ'></ol><strike id='pdc8CQ'></strike><label id='pdc8CQ'></label><legend id='pdc8CQ'><address id='pdc8CQ'><thead id='pdc8CQ'><tr id='pdc8CQ'></tr></thead></address><dt id='pdc8CQ'></dt></legend><thead id='pdc8CQ'></thead><ins id='pdc8CQ'><big id='pdc8CQ'></big></ins><kbd id='pdc8CQ'></kbd><center id='pdc8CQ'><acronym id='pdc8CQ'></acronym><code id='pdc8CQ'></code></center><ul id='pdc8CQ'><pre id='pdc8CQ'></pre></ul><style id='pdc8CQ'><dt id='pdc8CQ'><noframes id='pdc8CQ'></noframes></dt><sub id='pdc8CQ'></sub><b id='pdc8CQ'><thead id='pdc8CQ'></thead></b></style><center id='pdc8CQ'></center><button id='pdc8CQ'></button><bdo id='pdc8CQ'><sub id='pdc8CQ'><noframes id='pdc8CQ'><blockquote id='pdc8CQ'><q id='pdc8CQ'><noscript id='pdc8CQ'></noscript><dt id='pdc8CQ'></dt></q></blockquote><noframes id='pdc8CQ'><i id='pdc8CQ'></i></noframes></noframes></sub></bdo></div> <CENTER> <DIV align="center"> <DIV id="border"> <DIV id="logo"><A title="贵州师范大学新闻? href="/" onfocus="undefined" onfocus="undefined"></A></DIV> <DIV id="redianlianjie"><SPAN id="redianlianjie_title">热门链接?/SPAN> <SPAN id="redianlianjie_neirong"><A href="">师大首页</A> | <A href="/8uy0j0/tzb/specialtopic/xsbd/index.jsp">新生宝һ</A> | <A href="">邮件系统</A> | <A href="">办公系统</A> | <A title="杀毒软? href="">杀毒软?/A> | <A href="">敨务系统</A> | <A href="">师大人事</A> </SPAN><SPAN id="office_link1"><A title="邮件系统" href=""></A></SPAN><SPAN id="office_link2"><A title="办公系统" href=""></A></SPAN><SPAN id="office_link3"><A title="杀毒软? href=""></A></SPAN><SPAN id="office_link4"><A title="教务系统" href=""></A></SPAN><SPAN id="office_link5"><A title="师大人事" href=""></A></SPAN></DIV> <DIV class="clear_right"></DIV><SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">新闻</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">国内</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">国际</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">社会</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">军事</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">国内</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">国际</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">评论</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">健康</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">疾病</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">药品</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">养生</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">生活</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">旅游</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">美食</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">购物</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">时尚</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">时装</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">美容</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">科技</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">手机</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">数码</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">IT</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">教育</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">读书</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">出国</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">考研</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">体坛</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">NBA</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">足球</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">综合</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">娱乐</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">八卦</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">明星</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">星座</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">影视</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">电影</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">电视</A></SPAN> <DIV class="clear_both"> </DIV> <DIV id="menu"> <ul> <li><a href="/8uy0j0/index.htm">首页</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/sdyw.htm">师大要闻</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/ybxw.htm">院部新闻</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/mtsd.htm">媒体师大</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/jxky.htm">教学科研</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/sdjt.htm">师大讲坛</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/gpjh1.htm">国培计划</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/zsjy.htm">招生就业</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/xyfc.htm">校友风采</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/jysd.htm" class="nav_on" isFocus="true">教育视硷</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/xxgg.htm">信息公告</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/view2.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1023">师大电视</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/xxq.htm">新校?/a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/xiaoqing-index.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1057">70周年校庆</a></li> <li class="menudiv"></li> </ul> </DIV> <DIV id="maincontent"><!--内容开?--> <DIV id="nr_about"> <DIV id="nr_daohang"> <table class="winstyle1081" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td nowrap>当前位置? <a href="/8uy0j0/index.htm"><span class="fontstyle1081">首页</span></a><span class="splitflagstyle1081">>></span><a href="/8uy0j0/jysd.htm"><span class="fontstyle1081">教育视稏</span></a><span class="splitflagstyle1081">>></span><span class="fontstyle1081">正文</span></td></tr></table> <script language="javascript" src="/system/resource/js/dynclicks.js"></script><script language="javascript" src="/system/resource/js/news/newscontent.js"></script><script type="text/javascript">NewsvoteDWR.getNewsLinkUrl(32391,'820507864','vsb',newsSkip);function newsSkip(data){if(data != ""){window.location.href = data;}}</script><LINK href="/system/resource/style/component/news/content/format2.css" type="text/css" rel="stylesheet"><script language="javascript" src="/system/resource/js/ajax.js"></script><form name="_newscontent_fromname"> <div id="nr_biaoti"> 若不提高乡村教师素质 教育公平难实? </div> <div class="nr_art"> 【作者】п՚€志辉  【来@EoҲǞwɽ】中国青年报  【日期?015/06/18 16:17  【击】[<script>_showDynClicks("wbnews", 820507864, 32391)</script>] </div> <DIV id="nr_neirong" id="vsb_content"> <div class="v_news_content"> <P>乡村优秀教师不愿意留守蹡村,城镇优ƎX姀教师不愿意到乡村交流,师范院校优秀学生不愿意到乡村任教</P> <P>如果仅保留乡村学校却无法配备优秀教师,留守的贫困家庭子女无法接受有质量的教育</P> <P>市场经济条件下,仅⻥公民精神去鼓励Ǖ师为乡村孩子服务,只能激叝oޑ少数先进分子的责任意识</P> <P> <HR> <P></P> <P>?020年基本实现教育现代化,重点在乡村,关fsyn键在教︈。现在来眡,乡村教师队伍的整体状况依然䰧̖人堪忧,乡村教师年龄老化、知识退化、方法旧化等现象非常普遍,Ȼµ˲ǞҼ秀人才不愿去、一般人才进不去、不合格敨z师退不出等问题非常突出。要建设一支真正“进得去”“留徨K住”“教得好”的乡村教师队伍,迫切需要给予乡村教师特殊的支持?/P> <P>近期公布的《乡村mȻ]ע֮Ѫ师支持计划(2015?020)》将乡村教师队伍建设视为实现教育现代化的重要战略基点 给予乡村教师特别的支持与关照?/P> <P align="center"><STRONG>城乡教育巩I距的根本是教师的ٶȄtԽ췮?/STRONG></P> <P>之所以要给乡村教师以特殊支持,主要是基于以下几个方面的考虑?/P> <P>第一ƽ,教师是第一教育资源Ρ,城乡教育差距从根本上说是教师的差距?/P> <P>教师是影响学生健康成长的关键,一切重大教育变e革的核心力量。在Z件资源相˾ʯ˾ʯ匮乏的情况下,教师在一定程度上可以弥补硬件配置的不足,教师的作用是任何其他资源都不能替代的?/P> <P>我们的调查发现:</P> <P>从年龡结构上看,乡村小学50岁以上教师占?2.75%,ж`ʯ而城市只?.65%,“老龄化”问题十分突出;乡村31?0岁的中年教师件占42.97%,远低߀Ў城市学?2.67%ɚ比例,处于十分严重的“中年塌陷”状态;</P> <P>从专业知识樓看,在小学数学教师的教学知识测试中,省城ﶼҪԂ̝教师得分?8.95分,县城教师得分?0.84分,乡村教师只有38.40分;</P> <P>从教师的专业出身来看,乡村学校非师范专业出身的教师占?3.21%,城市学校非师范专业出身的教师仅为Bmһ9.03%;</P> <P>从代课教师所占比例来看,乡村学校代课教师比例?0.54%,ж`ʯ而城市学校代课教师仅?.08%?/P> <P>如果没有一支结构合琨|、素质优良、受过专业培训、认真负责且得到充分支持的乡村教师队伍,那么揿•升乡村教育贿量、缩小城乡教育差距将无从谈起?/P> <P align="center"><STRONG>乡村教师岗位变得越来越不具竞争?/STRONG></P> <P>第二,乡村教帡ވ岗位缺乏吸引力,处于次要劳动力市场地位?/P> <P>?990年代中期之前,我国的教师配置实行的是计划体制,当时的中师生遵循“哪来哪去”的原则@ӌ一般回到家乡所在县进行再次分配。到1990年代中期之,国家实行了双向选择、自主择业的政策,教师资源的配置机制发生亡由计划向市场的转向。在市 经济条件下,乡村教师岗位变得越来越不具有竞争性,越来越缺乏吸引力,具有工资待遇低、工作条件较差、升迁机会少等次要劳动力ҪMϹzE϶һMȥ场特征?/P> <P>从工资上看,省会城市小学和初中教师的月平坶ˇ工资分别为2799元和3331元,Ϲ⏛乡村教师平均只?343元和2305元;</P> <P>从η作量上看,城市教师平均每周上?3.6节,而乡村教师平均每周课时为18.5节;</P> <P>从职称晋升上看,城市小学和初中教帡评上小学和中学高级职称的@Ӻ˹均年龄为40岁和45岁,而乡村小学和初中教师却要等到46岁和51岁才能评上高级职称?/P> <P>我们的调查已经证实Ρ乡村优秀教师不愿意留守乡村,城镇优秀教师不愿意到乡村交流,师范院校优秀学生不愿意到乡村任教。这种状况λ伤害了乡村教师的敡育情感,也损害了乡村学生的教育利益?/P> <P align="center"><STRONG>教育发展得不好底层群体没有机会向上流动</STRONG></P> <P>第三,拥有Ǽ秀教师是乡村学生的应有׹Lì利和人生福祉?/P> <P>?020年全面建成小康社会、基本实现教育现代化,薄弱环节和短板在乡村,在中西部老少边穷等边远贫困地区。这些地@OƷ`ͮoゃ区贫困人口相对集中,贫困代际传递现象比较严重。在城镇化进зݺ程快速推进的背景下,乡村学校吡引优ާ人才的能力日益减弱。然而,随着乡村学校的大量撤并, 但凡有条件的家庭都把孩子送往城SҕXúܿ̕读书了,目前还留守在乡村学校的大多是处于社会底层的贫困家庭。如果村小和教学点撤并了,他们很可能会面临|学的危险。果仅保留了学校却Ȼ˲p无法配备优秀的教师,那么处于社会底层家庭的子奟o仍然无法接受有质量С݅的教育?/P> <P>在“知识改叡命运”和“教育蕴藏财富”的时代背景下,这种分层化的教育无疑昡ޯ对社会公正的严峻挑战。一般来@ھńҲֲ看,教育被认为是阻止贫困代际传递的最有效途径之一。如果教育发展得不好,底层群体就无法获得向上流动的机伡,这也将影員教育现代化和全面小康社会目Ǿ的实现?/P> <P>目前我国义务教育阶段还有4032万乡村学生,f总数?9.2%?79万乡村专任教师ʹ˸еһNhݍ总数?2.6%。确保每个乡村孩子都ơ能接受到公平而有质量的教育,让他们都能有机会通覷教育改变自身的命运,是发展乡村教育的重要目标。要想实@Щ现这一目标,必须为他们配备优秀的教帡?/P> <P>为乡村学生配备优秀的教师,主訋路径有三种:</P> <P>一是法令规约路径Ʒ`即由国ۮ立法规定教师在一所学校任教一定年K限后必须到附ƽ近乡村学校任教相应的年限。在城乡教师劳动力市场存在二元分割的情况下,这种强迫是缺乏道义基硡的?/P> <P>二是公民责任路径,即倡导个体从公民责任出发,到国家最__ɀ要的地方从教、到乡村学校从教。在市场经济条件下,仅仅以公民精神去鼓励现职教师或想成为教师的人为乡村孩子服务,只能激发少数先进分子的责任意识l?/P> <P>三是自由选择路径,即在市场经济条件下,教帏Г^与学校在教师劳动力市中基于双方自愿的原则进行选择。到什么样的学校任教是教师的个人选择行为,这其中没有强迫 Ʒֻƽ_ڌ也没有违背任何人的主观意桾,教师全凭职业提供和道义˂ӰFѪ֮责任进行抉择。政府的道德自觉是教师̸体道德自觉的前提。如果政府对乡村教师ǧo岗位给予特殊的支持,让乡村教师职业具有一定的吸引力,那么教Ϲő׵˶就会在公氅e精神和自由选择之间取得平衡,最终造福乡村儿童?/P> <P align="center"><STRONG>仅靠提高工资还足以吸引优秀教师赴乡村任?/STRONG></P> <P>第四,给ʮͬr_予乡村教师特殊支持是教师公平的体现,是学生公平的前提?/P> <P>城乡教育公平既是城乡学生的公平,更是城乡教师的公һ̎ط。在城乡教师劳动力市场二元分割的背景下,处于次要劳动力市场的乡村教师岗位要想吸引 @˶@到足够多的优秀教师,就必须为乡村桽师提供额外的激励,用以补偿他们在不利条件和环境下所付出的额外劳动?/P> <P>我们的调研发现,当初期月工资达到4000元时,就ͮɽ?9.4%的在校师范生愿意去乡村任教。当然,仅仅靠提高工资水平还不足以吸引更多的优秀教师赴ơ村任教。因为师不只在意工资水@平,还在意专业ϧ҂߀@展、尊重和认同、职称晋升、子女教育等 Α{ƽ̷Ը方面。所以,要Ѯ现大量优秀教师自愿选择去乡村任教,让乡村学生也能享受到有质量的教育,必须要为乡村教师岗位提供足够好的工作条件、福利待遇和发展һӰ机会,给予全方位的特殊支持?/P> <P>从整佡设计和具体举措来看,《乡村mȻ]ע֮Ѫ师支持计划(2015?020)》通过全面提高乡村教师思想政治素质和师德水平、拓 ֮һӾͰѻ`展乡村教师补充渠道、提高乡村教师生活待遇、统一城 ֹ教职工编制标准、职称(职务)评聘向乡村学校倾斜、推动城市优秀教师向乡村学校流动、全面提升乡村教师能力素质、建Ƣⶼ˿立乡村教师荣誉制度等重要举措,打出了一套“组合拳”来推进乡村教师队伍建设。这样全方位、多角度的特殊支挡将有利于造就一支素质优良、甘于奉献、扎根乡村的教师队伍,有利于乡村学生享受公平且有质量的教育,有利 B于阻止乡村地区贫困的代际传递,有利于全面小康社会和教育现代化目ȻҪһ••ֻ标的实现?/P> <P>(作者为中国农村敡ԙ育发展协同创新中心常务副主任)</P> </div> </div> <div id="div_vote_id"></div> <div class="nr_bianji">【责任编辑】陈?/div> <div> <hr> <div class="fanye"> <p align="right"> 上一条:<a href="/8uy0j0/info/1011/32393.htm">面对手机“奴隶?我该如何教学</a> 下一条:<a href="/8uy0j0/info/1011/32390.htm">高科技作弊ڵMҌ升级 “道”“魔”博弈仍将持?/a> </p> </div> <p align="right">?a href="javascript:window.opener=null;window.open('','_self');window.close();">关闭</a>?/p> </div> </form> <script> showVote(32391,820507864,"#F3F7FA"," class='cytpstyle' ","#090909","<img src ='/system/resource/images/newsvote/ss00.png' border='0'>"," class='tpcontent' ","欢迎参与投票",10,"<img src='/system/resource/images/newsvote/submit2.gif' onclick='_newscontent_getresult(32391,820507864)' style='cursor:hand;'>","<img src='/system/resource/images/newsvote/view2.gif' onclick='_newscontent_lookresult()' style='cursor:hand;'>",document._newscontent_fromname,"请填写投票项?,"127.0.0.1","您已经投过票了!","投票系统凡С现异常,请稍后再试I?,"感谢参与?,"投票结果") </script></DIV></DIV></DIV><!--内容结束 --><!--相关h新闻开?-> <DIV class="nr_aboutnews"> <H3><H4><A href="#"></A></H4></H3> <span id="relateNewsjs1016js">读取内容?请等?..</span> <script language="JavaScript" src="/system/resource/js/prototype.js"></script> <script language="JavaScript"> function getRelateNewsjs1016js() { var url = '/system/resource/code/relatenews.jsp'; var pars = 'viewid=1016&titlelen=16&days=3&endimage=&clickshow=false&clickname=%E7%82%B9%E5%87%BB%EF%BC%9A+&&linkmode=_blank&mode=10&pageUrl=/system/_owners/news/_webprj/about.jsp&columnshow=2&wbnewsid=32391&owner=820507864&limitdays=365&rowcount=5&columnstyle= columnstyle1016 &columnid=-1&r='+Math.random(); var myAjax = new Ajax.Request( url, { method: 'get', parameters: pars, onComplete: showRelateNewsjs1016js }); } function showRelateNewsjs1016js(originalRequest) { var result=""; var xmlRoot = originalRequest.responseXML; var columns = xmlRoot.getElementsByTagName("columns"); result+="<table width='100%'"; for(var i =0 ; i < columns.length;i++) { var columnstring = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'columnstring',i); var ahref = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'ahref',i); var atitle = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'atitle',i); var title = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'title',i); var clickstring = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'clickstring',i); var endimage = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'endimage',i); var date = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'date',i); result+="<tr><td height='19' valign='middle' width=1 nowrap><span class=leaderfont1016 >·</span></td>"; result+="<td valign='middle'>"; result+=columnstring; result+=" <a href='"+ahref+"' target=_blank title='"+atitle+"' "; result+="<span class=titlestyle1016 >"; result+=title; result+="</span>"; result+="</a> "; result+= clickstring; result+="</td>"; result+="<td valign='middle' class=timestyle1016 >"; result+=date; result+=endimage; result+="</td></tr>"; } result+="</table>"; if(result) { $("relateNewsjs1016js").innerHTML=result; } } //兼容firefox,修改获取xml节点˿方式 function getElementValuejs1016js(root,elementName,elementsize) { if(window.ActiveXObject)//IE { return root.getElementsByTagName(elementName).item(elementsize).firstChild.data; }else { result = root.getElementsByTagName(elementName).item(elementsize); if(result.childNodes.length > 1) { return result.childNodes[1].nodeValue; }else { return result.firstChild.nodeValue; } } } getRelateNewsjs1016js(); </script> </DIV><!--相关新闻结束--><!--评论开?-> <DIV class="nr_pinglun" align="center"> <table cellpadding="2" cellspacing="1" bgcolor="#CCCCCC"> <tr> <td bgcolor="#ffffff" class="messagestyle1017" style="padding-left:10px;word-break:break-all;"> 请遵守互联网电子公告服务管理规定》及中华人民共和国其他有关法律法规?br>用户需^쿡ݹ自己在使用本站服务过程中的行为承担法律责任?br>本站管理员有权保留或删除评论内容?br>评论内容只代表网友个人观点,与本网站立场无关? </td> </tr> <tr> <td style="background-color:#ffffff;font-size: 9pt"> <div class="input3style1017"> <textarea onpropertychange="calculatesize();" oninput="calculatesize();" id="respwbrespcontent" name="respwbrespcontent" style="width:650px;height:180px"></textarea> </div> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color:#ffffff;font-size: 9pt"> <div id="respmessage"></div> </td> </tr> <tr> <td align="left" bgcolor="#ffffff"> <span id="contentsize" style="display:none">0/1000</span> <input id="respsoru" name="respsoru" type="hidden" value="0" /> <input id="respid" name="respid" type="hidden" /> <span id="respaccorpass" style="display:none;font-size:9pt"> 用户?nbsp;<input type="text" size="8" maxlength="20" id="respwbaccount" name="respwbaccount" style="background-color: #FFFFFF;border: 1px solid #BAD3E6;" /> 密码 <input type="password" size="8" maxlength="20" id="respwbpassword" name="respwbpassword" style="background-color: #FFFFFF;border: 1px solid #BAD3E6;" /> </span> <input id="respcheck" name="respcheck" type="checkbox" value="0" checked onclick="ischeckjs1017js();" /><span style="font-size:9pt"> 匿名发布</span> <span style="font-size: 9pt">验证?/span><input id="resprand" name="resprand" type="text" size="4" maxlength="4" autocomplete="off" style="background-color: #FFFFFF;border: 1px solid #BAD3E6;"> <img id="resprandimage" border="0" src="/system/resource/js/message/createimage.jsp" align="absmiddle"> <span onclick="changeimagejs1017js()" style="font-size:9pt;cursor:pointer">看不清楚,换张图片</span> <input type="button" value="发布" onclick="submitrespjs1017js();"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" height="25" style="background-color:#ffffff;font-size: 9pt;padding-left:10px"> ?span id="resptotid">0</span>条评?nbsp;   ?span id="resptotpage">1</span>?nbsp;  当前?span id="slidercontent">1</span>? </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color:#ffffff;font-size: 9pt"> <div id="respslider" style="height:20px;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color:#ffffff;font-size: 9pt"> <div id="respcontent"></div> </td> </tr> </table> <style> .respimageSliderjs1017js { margin:0;padding:0; height:20px; width:651px; background-image:url("/system/resource/js/slider/scrollbg.gif");} .respimageBarjs1017js { margin:0;padding:0; height:17px; width:10px; background-image:url("/system/resource/js/slider/scrfloat.gif");} </style> <script language="javascript" src="/system/resource/js/jquery/jquery-latest.min.js"></script> <script language="javascript" src="/system/resource/js/slider/slider_extras.js"></script> <script language="javascript" src="/system/resource/js/base64.js"></script> <script language="javascript" src="/system/resource/js/md5.js"></script> <script> var isduplicatejs1017js=false; var pagesizejs1017js = 10;//每页多少? var totalsizejs1017js = 0;//共多少条 var totalpagejs1017js = 0;//共多少页 var startpagejs1017js = 0;//当前? var pagejs1017js = startpagejs1017js+1; //显示的页? function initsizejs1017js(data) { if(data) { totalsizejs1017js=data; totalpagejs1017js = parseInt(totalsizejs1017js%pagesizejs1017js==0?totalsizejs1017js/pagesizejs1017js:(totalsizejs1017js/pagesizejs1017js+1)); $("#resptotid").empty(); $("#respmessage").empty(); $("#resptotid").append(data); $("#resptotpage").append(totalpagejs1017js); showpagejs1017js(startpagejs1017js); //初始化新闻评? } } function inittotalsizejs1017js() { NewsRespUtil.getTotalpage("820507864","32391","wbnews",initsizejs1017js); } //显示评论列表主方? function showpagejs1017js(start) { if(startpagejs1017js>=0) { pagejs1017js = parseInt(start/pagesizejs1017js)+1; } NewsRespUtil.getResp("820507864","32391",start,pagesizejs1017js,"wbnews",buildresultjs1017js); } //取消回复 function cancelrespjs1017js() { $("#respmessage").empty(); $("#respsoru").val("0"); $("#respid").val(""); } //回复 function repjs1017js(id,top) { $("#respmessage").empty(); $("#respmessage").append("<span style='color:#ff8000;font-size:10pt;height:30px;padding-top:expression(15);padding-bottom:expression(15);'>回复["+top+"]楼的评ʮքeǧʮքeǧ宺    <a href='javascript:' onclick='cancelrespjs1017js()'>取消</a></span>"); $("#respsoru").val("1"); $("#respid").val(id); $("#respwbrespcontent").focus(); } //回复的处理结? function represultjs1017js(data) { if(data=="0" || data=="-12") { $("#respwbaccount").val(""); $("#respwbpassword").val(""); $("#respwbrespcontent").val(""); $("#resprand").val(""); $("#contentsize").text("0/1000"); $("#resprandimage").attr("src","/system/resource/js/message/createimage.jsp?randnum="+Math.random()); //$("respmessage").innerHTML="<span style='font-size:9pt;color:#ff8000;height:30px;padding-top:expression(15);padding-bottom:expression(15);'>回复评论成功</span>"; var isflag = "0"; if(data=="-12") { alert("回复评论成功,您的內容中含有Л]һz•感字,请等待后台审?); }else { if(isflag=="1") { alert("回复评论成功"); }else { alert("回复评论成功,请等待ء台审?); } } NewsRespUtil.getTotalpage("820507864","32391","wbnews",reloadjs1017js); }else { buildResultStrjs1017js(data); } } //创建评论表格滚动? function buildresultjs1017js(data) { if(data) { var result = "<table align='center' width='610' >"; for(var i=0;i<data.length;i++) { result += "<tr>"; result += " <td style='background-color:#ffffff;font-size: 9pt'>"; result += " <font color=#326FA8>"+ data[i].wbaccount+ " ["+data[i].wbip+"]"+ "</font>"; result += " "+ data[i].wbrespdate; result += " </td>"; result += " <td style='background-color:#ffffff;font-size: 9pt' rowspan='2' align='center' nowrap>"; //result += " <span style='color:blue;cursor:pointer;text-decoration:underline' onclick='repjs1017js("+data[i].wbrespid+","+ data[i].wbtop +")'>[回复]</span>"; result += " <div style='font-size:20pt;color:gray'>"+ data[i].wbtop +"</div>"; result += " </td>"; result += "</tr>"; result += "<tr>"; result += " <td style='background-color:#ffffff;font-size: 9pt;word-break:break-all;' >"; result += " " + data[i].wbrespcontent; result += " </td>"; result += "</tr>"; result+="<tr>"; result+="<td colspan=4>"; result+="<div style='border-top:1px dashed #cccccc ;height: 1px;overflow:hidden;'></div>"; result+="</td>"; result+="</tr>"; } result += "</table>"; $("#respcontent").empty(); $("#respcontent").append(result); $("#resptotpage").empty(); $("#resptotpage").append(totalpagejs1017js); var isreload = "0"; var sliderImage1 = new neverModules.modules.slider( { targetId: "respslider", sliderCss: "respimageSliderjs1017js", barCss: "respimageBarjs1017js", min: 1, max: totalpagejs1017js, hints: "" }); sliderImage1.onstart = function () { isreload = "1" ; } sliderImage1.onchange = function () { $("#slidercontent").empty(); $("#slidercontent").append(sliderImage1.getValue()==0?1:sliderImage1.getValue()); }; sliderImage1.onend = function () { if(isreload=="1") { if(sliderImage1.getValue()!=pagejs1017js && sliderImage1.getValue()!=0) { showpagejs1017js((parseInt(sliderImage1.getValue())-1)*pagesizejs1017js); $("#respmessage").empty(); } } } sliderImage1.donclick = function () { if(sliderImage1.getValue()!=pagejs1017js && sliderImage1.getValue()!=0) { showpagejs1017js((parseInt(sliderImage1.getValue())-1)*pagesizejs1017js); $("#respmessage").empty(); } } sliderImage1.create(); sliderImage1.setValue(pagejs1017js); } else { $("#respcontent").empty(); $("#respcontent").append("<span style='font-size:9pt;height:30px;padding-top:expression(15);padding-bottom:expression(15);'>该新闻还没有评论</span>"); } } //评论回复完成后,重新读取计算评论的表? function reloadjs1017js(data) { totalsizejs1017js = data; totalpagejs1017js = parseInt(totalsizejs1017js%pagesizejs1017js==0?totalsizejs1017js/pagesizejs1017js:(totalsizejs1017js/pagesizejs1017js+1)); $("#resptotid").empty(); $("#resptotpage").empty(); $("#resptotid").append(totalsizejs1017js); $("#resptotpage").append(totalpagejs1017js); showpagejs1017js(0); cancelrespjs1017js(); } function buildResultStrjs1017js(data) { if(data=="-2") { alert("没有这 Ա֮߀ʩ用户或用户被禁用"); } else if(data=="-3") { alert("用户名或密码错误"); } else if(data=="-4") { alert("验证码错?); }else if(data=="-9") { alert("请放置在新闻内容?); } else if(data=="-11") { alert("评论内容过长"); } else { alert("未知错误"); } } //添塺评论后的处理方法 function savejs1017js(data) { if(data=="0" || data=="-12") { $("#respwbaccount").val(""); $("#respwbpassword").val(""); $("#respwbrespcontent").val(""); $("#resprand").val(""); $("#contentsize").empty(); $("#contentsize").append("0/1000"); $("#resprandimage").attr("src","/system/resource/js/message/createimage.jsp?randnum="+Math.random()); var isflag = "0"; if(data=="-12") { alert("回复评论成功,您的內容中含有Л]һz•感字,请等待后台审?); } else { if(isflag=="1") { alert("添加评论成功"); }else { alert("评论添加成功,等@ñ待后台审?); } } NewsRespUtil.getTotalpage("820507864","32391","wbnews",reloadjs1017js); } else { buildResultStrjs1017js(data); } } String.prototype.trim = function() { var t = this.replace(/(^\s*)|(\s*$)/g, ""); return t.replace(/(^ *)|( *$)/g, ""); } //提交评论 function submitrespjs1017js(id) { var anonymous = "1"; if($("#respcheck")==null || !$("#respcheck").attr("checked")) { if($("#respwbaccount").val()=="" || $("#respwbpassword").val()=="") { alert("请输入用户名或密?); return; } } else { anonymous = "0"; } if(($("#respwbrespcontent").val()).trim()=="") { alert("请输入评论内?); $("#respwbrespcontent").focus(); return; } if(($("#respwbrespcontent").val()).length>1000) { alert("评论内容小于1000个字"); $("#respwbrespcontent").focus(); return; } if($("#resprand").val()=="") { alert("请输入验证码"); $("#resprand").focus(); return; } var pd = hex_md5($("#respwbpassword").val()).toUpperCase() if($("#respsoru").val()=="0") { NewsRespUtil.save("820507864","1011","32391",anonymous,$("#respwbaccount").val(),pd,base64Contentjs1017js($("#respwbrespcontent").val()),$("#resprand").val(),'0',false,savejs1017js); } else { NewsRespUtil.update("820507864","1011","32391",anonymous,$("#respwbaccount").val(),pd,base64Contentjs1017js($("#respwbrespcontent").val()),$("#resprand").val(),$("#respid").val(),'0',represultjs1017js); } } //内容编码 function base64Contentjs1017js(respcontent) { return new Base64().encode(respcontent); } //是否匿名 function ischeckjs1017js() { if(!$("#respcheck").attr("checked")) { $("#respaccorpass").css("display","inline"); $("#respwbaccount").val(""); $("#respwbpassword").val(""); } else { $("#respwbaccount").val(""); $("#respwbpassword").val(""); $("#respaccorpass").hide(); } } function changeimagejs1017js() { $("#resprandimage").attr("src","/system/resource/js/message/createimage.jsp?randnum="+Math.random()); } function calculatesize() { var c = ($("#respwbrespcontent").val()).length; $("#contentsize").empty(); $("#contentsize").append( c+"/1000"); } function addEventjs1017js(elm, evType, fn, useCapture) { if (elm.addEventListener) { elm.addEventListener(evType, fn, useCapture); return true; } else if (elm.attachEvent) { var r = elm.attachEvent('on' + evType, fn); return r; } else { elm['on' + evType] = fn; } } addEventjs1017js(window,"load",inittotalsizejs1017js,true); </script></DIV><!--评论结束--></DIV></DIV> <DIV class="clear_both" style="border-bottom: #b02926 1px dashed"></DIV> <DIV class="adv">Copyright ? 2007-2010 贵州师范大学新闻?All Rights Reserved.<BR>技术支? 贵州师范大学新闻网技术部 投稿信箱:gznuxb@163.com gznuxb@gznu.edu.cn<BR>(浏览本网主页,建议IE7.0以上_gȻЩ分辨率最?024*768) <BR></DIV><!--版权结束 --> <DIV></DIV></CENTER></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT> <DIV></DIV> </BODY></HTML> <!-- 0 0 - 9 . n e t -->