?!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 官方描绘Ԓ审计路线?全覆盖式剑指攡޿令不畅和腐?-新闻?/TITLE><META Name="keywords" Content="新闻?时事绶߰ 纬,官方,描绘,审计,路线?路线,线图,全覆,覆盖,式剑?式剑,剑指,政令,不畅,腐败" /> <META Name="description" Content="一份由22条内容构ԓ成的“国字号”文件勾勒出了未来我国审计全覆盖的范围——凡是公共资釡̑、国朸͛]κ{资产、国有资}源都要审计;不仅有传统意义上对财政资金Ԟ{@Щ审计,还有对中央出娑的“稳增长、促改革oҲ鏊、调结构、惠民生@Ӂ防风险”的政策落实情况的审计? /> <META content="no-cache" http-equiv="pragma"> <META content="no-cache" http-equiv="cache-control"> <META content="0" http-equiv="expires"> <META name="Description" content="贵州师范вɮaһzŭвɮaһzŭвɮaһzŭ学新闻罵ȵȑ:全方位反映学校动态。巎֏͞师范大学官方新˾Ȼ^资讯媒体、了解贵巎֏͞师范大学的窗口?> <LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="/css.css"> <!--Announced by Visual SiteBuilder 9--> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/_sitegray/_sitegray_d.css" /> <script language="javascript" src="../../_sitegray/_sitegray.js"></script> <!-- CustomerNO:77656262657232307003475455525643055748 --> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/about.vsb.css" /> <script type="text/javascript" src="/system/resource/js/counter.js"></script> <script type="text/javascript">_jsq_(1006,'/about.jsp',30329,820507864)</script> <meta name="mobile-agent" content="format=xhtml;url=http://m.kepome.com/"> <meta name="mobile-agent" content="format=html5;url=http://m.kepome.com/"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; var x=document.getElementsByTagName("link"); if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </HEAD> <body id="8uy0j0" > <div style='display:none'><q id='laN2wj'></q><tt id='laN2wj'><dd id='laN2wj'><noscript id='laN2wj'><dl id='laN2wj'><i id='laN2wj'></i><dd id='laN2wj'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='laN2wj'></tr><td id='laN2wj'></td><q id='laN2wj'></q><dd id='laN2wj'></dd><div id='laN2wj'><button id='laN2wj'><tfoot id='laN2wj'><i id='laN2wj'><dl id='laN2wj'><i id='laN2wj'><strike id='laN2wj'><dt id='laN2wj'></dt></strike></i></dl></i><pre id='laN2wj'></pre></tfoot><u id='laN2wj'></u><small id='laN2wj'></small></button><tr id='laN2wj'></tr></div><strike id='laN2wj'></strike><label id='laN2wj'></label><button id='laN2wj'></button><optgroup id='laN2wj'></optgroup><dd id='laN2wj'></dd><sup id='laN2wj'><del id='laN2wj'><strike id='laN2wj'><dd id='laN2wj'></dd></strike></del></sup><fieldset id='laN2wj'><p id='laN2wj'></p></fieldset><big id='laN2wj'><big id='laN2wj'><address id='laN2wj'><dl id='laN2wj'></dl></address><dd id='laN2wj'></dd><table id='laN2wj'><abbr id='laN2wj'><strong id='laN2wj'><blockquote id='laN2wj'></blockquote></strong></abbr><td id='laN2wj'><pre id='laN2wj'></pre></td></table></big></big><q id='laN2wj'><abbr id='laN2wj'><thead id='laN2wj'></thead></abbr></q><li id='laN2wj'><q id='laN2wj'><acronym id='laN2wj'><dd id='laN2wj'><td id='laN2wj'><noframes id='laN2wj'><tr id='laN2wj'><strong id='laN2wj'></strong><small id='laN2wj'></small><button id='laN2wj'></button><li id='laN2wj'><noscript id='laN2wj'><big id='laN2wj'></big><dt id='laN2wj'></dt></noscript></li></tr><ol id='laN2wj'><option id='laN2wj'><table id='laN2wj'><blockquote id='laN2wj'><tbody id='laN2wj'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='laN2wj'></u><kbd id='laN2wj'><kbd id='laN2wj'></kbd></kbd></noframes><abbr id='laN2wj'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='laN2wj'><button id='laN2wj'><abbr id='laN2wj'></abbr></button></thead><button id='laN2wj'><u id='laN2wj'><u id='laN2wj'></u></u><tr id='laN2wj'><optgroup id='laN2wj'><dd id='laN2wj'><dfn id='laN2wj'><tt id='laN2wj'><thead id='laN2wj'><optgroup id='laN2wj'></optgroup></thead></tt><legend id='laN2wj'></legend><noframes id='laN2wj'><b id='laN2wj'><form id='laN2wj'></form></b></noframes></dfn><pre id='laN2wj'></pre></dd></optgroup><dl id='laN2wj'><big id='laN2wj'><dd id='laN2wj'><td id='laN2wj'><dir id='laN2wj'></dir></td></dd></big><optgroup id='laN2wj'></optgroup><dfn id='laN2wj'></dfn></dl></tr></button><strong id='laN2wj'></strong><ol id='laN2wj'><dfn id='laN2wj'><kbd id='laN2wj'></kbd></dfn></ol><ul id='laN2wj'></ul><noframes id='laN2wj'></noframes><blockquote id='laN2wj'></blockquote><fieldset id='laN2wj'></fieldset><sup id='laN2wj'><p id='laN2wj'><tt id='laN2wj'><sup id='laN2wj'><bdo id='laN2wj'><ol id='laN2wj'><sup id='laN2wj'><dl id='laN2wj'><em id='laN2wj'><label id='laN2wj'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='laN2wj'></address></sup></tt></p><fieldset id='laN2wj'><noframes id='laN2wj'><code id='laN2wj'><strong id='laN2wj'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='laN2wj'></sup><div id='laN2wj'><pre id='laN2wj'><select id='laN2wj'></select><td id='laN2wj'></td></pre></div><kbd id='laN2wj'><u id='laN2wj'></u></kbd><div id='laN2wj'></div><blockquote id='laN2wj'></blockquote><q id='laN2wj'></q><th id='laN2wj'></th><big id='laN2wj'></big><address id='laN2wj'><b id='laN2wj'><select id='laN2wj'></select></b></address><code id='laN2wj'></code><ul id='laN2wj'><strike id='laN2wj'></strike></ul><noscript id='laN2wj'></noscript><pre id='laN2wj'></pre><div id='laN2wj'><p id='laN2wj'></p></div><tfoot id='laN2wj'></tfoot><thead id='laN2wj'><bdo id='laN2wj'></bdo></thead><kbd id='laN2wj'></kbd><p id='laN2wj'><fieldset id='laN2wj'><style id='laN2wj'></style></fieldset></p><acronym id='laN2wj'><big id='laN2wj'><code id='laN2wj'></code></big></acronym><noframes id='laN2wj'><fieldset id='laN2wj'></fieldset></noframes><ol id='laN2wj'></ol><font id='laN2wj'></font><td id='laN2wj'><ol id='laN2wj'></ol></td><center id='laN2wj'></center><option id='laN2wj'></option><legend id='laN2wj'></legend><big id='laN2wj'></big><sub id='laN2wj'><ol id='laN2wj'><li id='laN2wj'><label id='laN2wj'></label></li></ol></sub><i id='laN2wj'><ol id='laN2wj'></ol></i><del id='laN2wj'></del><tr id='laN2wj'><tr id='laN2wj'><bdo id='laN2wj'><form id='laN2wj'><em id='laN2wj'></em><ins id='laN2wj'><center id='laN2wj'><center id='laN2wj'></center></center></ins><pre id='laN2wj'><em id='laN2wj'></em><abbr id='laN2wj'><legend id='laN2wj'><div id='laN2wj'><center id='laN2wj'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='laN2wj'></b><noframes id='laN2wj'><span id='laN2wj'></span></noframes><font id='laN2wj'><ol id='laN2wj'></ol></font><td id='laN2wj'><abbr id='laN2wj'><option id='laN2wj'><big id='laN2wj'></big></option></abbr><dfn id='laN2wj'></dfn></td><form id='laN2wj'><legend id='laN2wj'></legend></form><td id='laN2wj'><strike id='laN2wj'><blockquote id='laN2wj'></blockquote></strike></td><sup id='laN2wj'><fieldset id='laN2wj'><li id='laN2wj'></li></fieldset></sup><option id='laN2wj'></option><thead id='laN2wj'></thead><del id='laN2wj'></del><b id='laN2wj'><tfoot id='laN2wj'></tfoot><i id='laN2wj'></i></b><sup id='laN2wj'></sup><thead id='laN2wj'></thead><kbd id='laN2wj'></kbd><acronym id='laN2wj'><strike id='laN2wj'></strike></acronym><table id='laN2wj'><select id='laN2wj'></select></table><strong id='laN2wj'></strong><center id='laN2wj'></center><p id='laN2wj'><b id='laN2wj'><bdo id='laN2wj'><span id='laN2wj'></span></bdo></b></p><tr id='laN2wj'><form id='laN2wj'><strong id='laN2wj'><dir id='laN2wj'></dir></strong><th id='laN2wj'></th></form><strong id='laN2wj'><select id='laN2wj'></select></strong></tr><form id='laN2wj'><pre id='laN2wj'></pre></form><code id='laN2wj'></code><optgroup id='laN2wj'></optgroup><strong id='laN2wj'><td id='laN2wj'><table id='laN2wj'><legend id='laN2wj'><legend id='laN2wj'><big id='laN2wj'><fieldset id='laN2wj'><q id='laN2wj'><tfoot id='laN2wj'><big id='laN2wj'><tt id='laN2wj'><thead id='laN2wj'></thead></tt></big><p id='laN2wj'></p><button id='laN2wj'><table id='laN2wj'><ins id='laN2wj'></ins><tt id='laN2wj'><li id='laN2wj'><thead id='laN2wj'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='laN2wj'><td id='laN2wj'></td><tfoot id='laN2wj'></tfoot></tr><strong id='laN2wj'><span id='laN2wj'><dfn id='laN2wj'></dfn><bdo id='laN2wj'><thead id='laN2wj'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='laN2wj'></button><ol id='laN2wj'><font id='laN2wj'><blockquote id='laN2wj'><center id='laN2wj'></center></blockquote></font></ol><strong id='laN2wj'></strong><dl id='laN2wj'><legend id='laN2wj'></legend><sub id='laN2wj'><small id='laN2wj'></small></sub></dl><style id='laN2wj'></style><pre id='laN2wj'><code id='laN2wj'></code></pre><big id='laN2wj'></big><font id='laN2wj'></font><bdo id='laN2wj'></bdo><dfn id='laN2wj'><dd id='laN2wj'><button id='laN2wj'><strike id='laN2wj'><div id='laN2wj'><div id='laN2wj'><legend id='laN2wj'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='laN2wj'><q id='laN2wj'></q></optgroup></dd><ol id='laN2wj'><q id='laN2wj'><dfn id='laN2wj'><button id='laN2wj'><tbody id='laN2wj'><tbody id='laN2wj'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='laN2wj'></dl><fieldset id='laN2wj'></fieldset><u id='laN2wj'></u><div id='laN2wj'><ins id='laN2wj'></ins></div><strong id='laN2wj'></strong><center id='laN2wj'></center><strong id='laN2wj'></strong><small id='laN2wj'></small><td id='laN2wj'><q id='laN2wj'><q id='laN2wj'><b id='laN2wj'><optgroup id='laN2wj'></optgroup></b></q><ol id='laN2wj'><bdo id='laN2wj'></bdo></ol><dd id='laN2wj'><th id='laN2wj'></th></dd><blockquote id='laN2wj'></blockquote><ul id='laN2wj'><style id='laN2wj'></style></ul></q></td><noscript id='laN2wj'></noscript><ol id='laN2wj'></ol><p id='laN2wj'></p><strong id='laN2wj'><big id='laN2wj'></big><strike id='laN2wj'><q id='laN2wj'><sup id='laN2wj'></sup></q></strike></strong><p id='laN2wj'><thead id='laN2wj'><acronym id='laN2wj'><tfoot id='laN2wj'><kbd id='laN2wj'></kbd><form id='laN2wj'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='laN2wj'></fieldset><b id='laN2wj'><dt id='laN2wj'></dt></b><sup id='laN2wj'></sup><label id='laN2wj'></label><noframes id='laN2wj'><ins id='laN2wj'></ins></noframes><td id='laN2wj'></td><dfn id='laN2wj'></dfn><font id='laN2wj'><style id='laN2wj'></style></font><tr id='laN2wj'><td id='laN2wj'></td></tr><dfn id='laN2wj'><ul id='laN2wj'></ul></dfn><tr id='laN2wj'></tr><abbr id='laN2wj'></abbr><strong id='laN2wj'></strong><dt id='laN2wj'></dt><span id='laN2wj'><label id='laN2wj'><td id='laN2wj'></td></label><address id='laN2wj'></address></span><label id='laN2wj'><bdo id='laN2wj'><dt id='laN2wj'><dl id='laN2wj'></dl></dt></bdo></label><abbr id='laN2wj'><optgroup id='laN2wj'></optgroup></abbr><code id='laN2wj'></code><address id='laN2wj'><thead id='laN2wj'></thead></address><td id='laN2wj'><style id='laN2wj'><tbody id='laN2wj'></tbody><strong id='laN2wj'></strong></style></td><ul id='laN2wj'><ul id='laN2wj'></ul></ul><del id='laN2wj'></del><th id='laN2wj'><option id='laN2wj'><legend id='laN2wj'></legend></option></th><b id='laN2wj'></b><i id='laN2wj'><noscript id='laN2wj'></noscript></i><q id='laN2wj'></q><select id='laN2wj'></select><option id='laN2wj'></option><optgroup id='laN2wj'><big id='laN2wj'></big></optgroup><noframes id='laN2wj'><acronym id='laN2wj'><em id='laN2wj'></em><td id='laN2wj'><div id='laN2wj'></div></td></acronym><address id='laN2wj'><big id='laN2wj'><big id='laN2wj'></big><legend id='laN2wj'></legend></big></address></noframes><ul id='laN2wj'></ul><abbr id='laN2wj'><p id='laN2wj'><small id='laN2wj'><bdo id='laN2wj'><code id='laN2wj'><i id='laN2wj'><legend id='laN2wj'></legend></i><sub id='laN2wj'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='laN2wj'></noscript><tr id='laN2wj'></tr><select id='laN2wj'><button id='laN2wj'><dfn id='laN2wj'><p id='laN2wj'></p><q id='laN2wj'></q></dfn></button><noframes id='laN2wj'></noframes><b id='laN2wj'></b></select><font id='laN2wj'></font><option id='laN2wj'></option><fieldset id='laN2wj'></fieldset><noframes id='laN2wj'><i id='laN2wj'><div id='laN2wj'><ins id='laN2wj'></ins></div></i></noframes><tr id='laN2wj'></tr><label id='laN2wj'><small id='laN2wj'></small><b id='laN2wj'></b></label><noscript id='laN2wj'><tr id='laN2wj'></tr><div id='laN2wj'></div><noscript id='laN2wj'></noscript><tr id='laN2wj'></tr></noscript><center id='laN2wj'></center><dl id='laN2wj'></dl><blockquote id='laN2wj'></blockquote><pre id='laN2wj'><dl id='laN2wj'><noframes id='laN2wj'><i id='laN2wj'></i></noframes><dt id='laN2wj'></dt></dl><label id='laN2wj'><dfn id='laN2wj'></dfn></label></pre><dir id='laN2wj'></dir><strike id='laN2wj'></strike><thead id='laN2wj'></thead><span id='laN2wj'></span><i id='laN2wj'></i><font id='laN2wj'></font><style id='laN2wj'></style><font id='laN2wj'></font><td id='laN2wj'><select id='laN2wj'><b id='laN2wj'><address id='laN2wj'><noscript id='laN2wj'><acronym id='laN2wj'></acronym></noscript></address><style id='laN2wj'><tbody id='laN2wj'></tbody></style></b></select><ul id='laN2wj'><thead id='laN2wj'></thead></ul></td><strike id='laN2wj'><dt id='laN2wj'></dt></strike><dfn id='laN2wj'></dfn><dir id='laN2wj'><b id='laN2wj'></b><font id='laN2wj'></font></dir><ul id='laN2wj'></ul><q id='laN2wj'></q><acronym id='laN2wj'></acronym><center id='laN2wj'><strong id='laN2wj'></strong></center><ins id='laN2wj'><label id='laN2wj'></label><span id='laN2wj'></span></ins><li id='laN2wj'><blockquote id='laN2wj'></blockquote></li><th id='laN2wj'><table id='laN2wj'></table></th><tfoot id='laN2wj'></tfoot><ins id='laN2wj'></ins><table id='laN2wj'></table><noscript id='laN2wj'><del id='laN2wj'><ol id='laN2wj'><center id='laN2wj'><ul id='laN2wj'></ul><div id='laN2wj'></div></center></ol></del></noscript><strong id='laN2wj'><legend id='laN2wj'></legend><td id='laN2wj'></td></strong><font id='laN2wj'><font id='laN2wj'></font></font><noscript id='laN2wj'><em id='laN2wj'><form id='laN2wj'><sub id='laN2wj'></sub></form><bdo id='laN2wj'></bdo></em></noscript><address id='laN2wj'></address><center id='laN2wj'><del id='laN2wj'></del><sup id='laN2wj'></sup></center><kbd id='laN2wj'></kbd><font id='laN2wj'><b id='laN2wj'></b><table id='laN2wj'></table><blockquote id='laN2wj'></blockquote></font><big id='laN2wj'><q id='laN2wj'><center id='laN2wj'><button id='laN2wj'></button></center></q></big><i id='laN2wj'><form id='laN2wj'><option id='laN2wj'></option><dir id='laN2wj'><thead id='laN2wj'></thead></dir></form><tr id='laN2wj'><strike id='laN2wj'><noframes id='laN2wj'><dl id='laN2wj'></dl></noframes></strike><dt id='laN2wj'></dt></tr></i><dfn id='laN2wj'></dfn><tbody id='laN2wj'></tbody><select id='laN2wj'><dir id='laN2wj'><noscript id='laN2wj'><th id='laN2wj'><strike id='laN2wj'></strike><small id='laN2wj'></small></th></noscript><tbody id='laN2wj'><em id='laN2wj'><optgroup id='laN2wj'></optgroup><style id='laN2wj'><tr id='laN2wj'></tr><address id='laN2wj'></address></style></em></tbody><code id='laN2wj'><noscript id='laN2wj'><ins id='laN2wj'><font id='laN2wj'></font></ins></noscript></code></dir><p id='laN2wj'></p><dl id='laN2wj'></dl></select><form id='laN2wj'><bdo id='laN2wj'></bdo><optgroup id='laN2wj'><tbody id='laN2wj'></tbody></optgroup><blockquote id='laN2wj'><button id='laN2wj'><pre id='laN2wj'><li id='laN2wj'><tfoot id='laN2wj'><kbd id='laN2wj'></kbd></tfoot><fieldset id='laN2wj'><dd id='laN2wj'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='laN2wj'></table><span id='laN2wj'><dl id='laN2wj'></dl></span></blockquote></form><em id='laN2wj'><small id='laN2wj'><blockquote id='laN2wj'></blockquote></small></em><tfoot id='laN2wj'></tfoot><del id='laN2wj'><pre id='laN2wj'></pre></del><em id='laN2wj'><acronym id='laN2wj'><th id='laN2wj'></th></acronym></em><fieldset id='laN2wj'></fieldset><code id='laN2wj'><noframes id='laN2wj'></noframes></code><form id='laN2wj'><optgroup id='laN2wj'><dir id='laN2wj'></dir></optgroup></form><strong id='laN2wj'></strong><ins id='laN2wj'><option id='laN2wj'></option></ins><dd id='laN2wj'></dd><span id='laN2wj'><tbody id='laN2wj'></tbody></span><strong id='laN2wj'><pre id='laN2wj'><form id='laN2wj'></form></pre></strong><li id='laN2wj'><abbr id='laN2wj'><dir id='laN2wj'></dir><acronym id='laN2wj'></acronym></abbr></li><ol id='laN2wj'></ol><strike id='laN2wj'></strike><label id='laN2wj'></label><legend id='laN2wj'><address id='laN2wj'><thead id='laN2wj'><tr id='laN2wj'></tr></thead></address><dt id='laN2wj'></dt></legend><thead id='laN2wj'></thead><ins id='laN2wj'><big id='laN2wj'></big></ins><kbd id='laN2wj'></kbd><center id='laN2wj'><acronym id='laN2wj'></acronym><code id='laN2wj'></code></center><ul id='laN2wj'><pre id='laN2wj'></pre></ul><style id='laN2wj'><dt id='laN2wj'><noframes id='laN2wj'></noframes></dt><sub id='laN2wj'></sub><b id='laN2wj'><thead id='laN2wj'></thead></b></style><center id='laN2wj'></center><button id='laN2wj'></button><bdo id='laN2wj'><sub id='laN2wj'><noframes id='laN2wj'><blockquote id='laN2wj'><q id='laN2wj'><noscript id='laN2wj'></noscript><dt id='laN2wj'></dt></q></blockquote><noframes id='laN2wj'><i id='laN2wj'></i></noframes></noframes></sub></bdo></div> <CENTER> <DIV align="center"> <DIV id="border"> <DIV id="logo"><A title="贵州师范大学新闻? href="/" onfocus="undefined" onfocus="undefined"></A></DIV> <DIV id="redianlianjie"><SPAN id="redianlianjie_title">热门链接?/SPAN> <SPAN id="redianlianjie_neirong"><A href="">师大首页</A> | <A href="/8uy0j0/tzb/specialtopic/xsbd/index.jsp">新生宝典</A> | <A href="">邮件系统</A> | <A href="">办公系滟</A> | <A title="杀毒软? href="">杀毒软?/A> | <A href="">教务系统</A> | <A href="">师大人事</A> </SPAN><SPAN id="office_link1"><A title="邮件系统" href=""></A></SPAN><SPAN id="office_link2"><A title="办公系滟" href=""></A></SPAN><SPAN id="office_link3"><A title="杀毒软? href=""></A></SPAN><SPAN id="office_link4"><A title="教务系统" href=""></A></SPAN><SPAN id="office_link5"><A title="师大人事" href=""></A></SPAN></DIV> <DIV class="clear_right"></DIV><SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">新闻</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">国内</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">国际</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">社会</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">军事</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">国内</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">国际</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">评论</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">健康</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">疾病</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">药品</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">养生</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">生活</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">旅游</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">美食</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">购物</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">时尚</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">时装</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">美容</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">科技</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">手机</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">数码</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">IT</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">教育</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">读书</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">出国</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">考研</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">体坛</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">NBA</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">足球</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">综合</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">娱乐</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">八卦</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">明星</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">星座</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">影视</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">电影</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">电视</A></SPAN> <DIV class="clear_both"> </DIV> <DIV id="menu"> <ul> <li><a href="/8uy0j0/index.htm">首页</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/sdyw.htm">师大要闻</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/ybxw.htm">院部新闻</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/mtsd.htm">媒体帡大</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/jxky.htm">教学科研</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/sdjt.htm">师大讲坛</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/gpjh1.htm">国培计划</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/zsjy.htm">招生就业</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/xyfc.htm">校友风采</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/jysd.htm">教λ视点</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/xxgg.htm">信息公告</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/view2.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1023">师大电视</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/xxq.htm">新校?/a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/xiaoqing-index.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1057">70周年校庆</a></li> <li class="menudiv"></li> </ul> </DIV> <DIV id="maincontent"><!--内容开?--> <DIV id="nr_about"> <DIV id="nr_daohang"> <table class="winstyle1081" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td nowrap>当前位置? <a href="/8uy0j0/index.htm"><span class="fontstyle1081">首页</span></a><span class="splitflagstyle1081">>></span><a href="/8uy0j0/ssjw.htm"><span class="fontstyle1081">时事绶߰ 纬</span></a><span class="splitflagstyle1081">>></span><span class="fontstyle1081">正文</span></td></tr></table> <script language="javascript" src="/system/resource/js/dynclicks.js"></script><script language="javascript" src="/system/resource/js/news/newscontent.js"></script><script type="text/javascript">NewsvoteDWR.getNewsLinkUrl(30329,'820507864','vsb',newsSkip);function newsSkip(data){if(data != ""){window.location.href = data;}}</script><LINK href="/system/resource/style/component/news/content/format2.css" type="text/css" rel="stylesheet"><script language="javascript" src="/system/resource/js/ajax.js"></script><form name="_newscontent_fromname"> <div id="nr_biaoti"> 官方描绘审计路线?全覆盖式剑指攡޿令不畅和腐? </div> <div class="nr_art"> 【作者】刘世昕  【来ӛȫwА】新华网  【日期?014/10/28 14:55  【点击】[<script>_showDynClicks("wbnews", 820507864, 30329)</script>] </div> <DIV id="nr_neirong" id="vsb_content"> <div class="v_news_content"> <P>一份由22条内容构成的“国字号”文件勾勒出了未来我国审计全覆盖的范围——凡是公共资釡̑、国朸͛]κ{资产、国有资源都要审计;不仅有传统意义上对财政资Ҫȥ金的审计,还有对中央出娑的“稳增长、促改革oҲ鏊、调结构、惠民生、防风险”的政策落实情况的审计?/P> <P>今天,国务院发布《关于加强审计工作的@见?以下简称《意见?,清晰SЦu˓u^位出审计将在经济社会发展中发挥作用的领域。这是我国首次从国家治理角度对未来审计工作做出总体部署?/P> <P>在审计署副审计长孙宝厚看条,《意见》ʲôҪҜ定了未来审计工作的重点:要通过审计资金流向,推进中央的政令畅通、监督重大决ԭnj߄的落实;要利用约束三公经费等手段,促进廉洁政府、简朴政府р治治政府的建立;要跟踪审计发现的问题的整改,促使问题少发生〡不发生。《意见》的出台,使审计`겨ӸV҄重点更加明确了、职责更加清晰了、保障更有力了、地位也更高了?/P> <P><STRONG>从资金审计到政策审计</STRONG></P> <P>作为审计署的L特约宨计员,北京大学光华管理学院院长蔡洪滨教授注意到,在《意见》中,审计被赋予了“促进国家重大决策部署落ٶ实”的保障作用。在他看来,这个表述比以往审计聚焦在“公共资金ī~һG合规性使用”更进了一步?/P> <P>“这意味着,审计不仅要查账,还要ㅳ注国家的ԓDZܻ重大决策是否在地方被较好地执行。”蔡洪滨说,“在学界,审计已经被认为是国家治理的重要组成部分。?/P> <P>他解释说,政令畅通是提高国家治理的重要前揩I。但实际情况是,由于ֻǸ֕hȺ乏有效的监督手段,地方不执行中央政令的信息难以被发现。正是信息的不对称使得有些地方在执行中央政令ҿԱC时候习惯了“打折扣”,而审计对数据信息的挖掘可以解决中央和圭hҕһȦ方信息不对称的问题,揭示出那些被打折执行的政令〦؂审计所获得的数据信息可以作ҿɲϺ下nnnĀ步中央决策的重要依据?/P> <P>审计署审计科研所所长崔振龙则从资金的角度解释,为什么审计可以促进国家重大政策落实。他说,任何行为背后都有资金的流YUU] 动,审计对资金的关注,可以揭示出地方财政资金的流向是否与中央的政令保持一致ԭ·ԭ·ˀ?/P> <P>比如,中央强调调结构、惠民生,那么财政的资金就应该偏向医疵ھ߅、教育、环保等民生领域,从被限制的萡后产能的领域退出。如果发挥“四两拨千斤”作用的财政资金迴غȻһ˜在大规模地进入限制领域,那么就说明,这个地方无视中央政令?/P> <P>孙厚说,近幡来,审计署已经尝试寡Թ一些中央政令的执行情况进行审计,可以从审计署近年来˟o鄦֮发布的审计结果公告中找到多个这样的案例?/P> <P>典型的例子是,审计署连续多年对@зҮ国保障房建设情况进行审计,通过审计揭示出一些地方由于在土地配置〩资金支持等方面不力@q_˲Ō,导致保障房建设任务e不能按期完成的问题?/P> <P>孙宝厚告诉记者,《意e见》要求审计部门要持续地对政策落实情况进行跟踪审计,特别要对“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”等政策的部ơ署、执行进度和实际效果迾GһW行监督,及时发现和纠正地方有令不行、有禁不止的гMâ为?/P> <P>除了关注中央政策是否被有力执衡外,蔡洪滨注意到,ز此次《意e见》还强訋,审计要发挥催化剂的作用推动改革。在他ɫ来,这与近年来审计从制度层面揭示问题的特点是一脉相承的?/P> <P>孙厚说,近幡来,审计署向全国人Ѕsǟo@大常委会ɫ交的审计报告有一个特点,总是提出一些屡审屡犯的问题背后存在的机制和@ɼ׺ˮԪ体制问题。有的问题只能靠机制咦ء体制改革来推进,事实上,国宺ִЦһ•层面也在推动一些^I度层面的改革。从这个意义上来说,审计推动了很多改֮һ革“第一公里”R起步。同样,对体制机制问颡Ә的跟踪审计,也有利于发现改革“最后一公里”的障פע在哪里?/P> <P><STRONG>全覆盖的逻辑下,审计是反ֻ͵腐利?/STRONG></P> <P>《意e见》还有一个最大的特点——首次提出׌Ҳ审计全覆盖的概念。孙宝厚介绍说,全覆盡Ӗ是指,凡是mվFe涉及管理、分配、使用公共资金、国有资产、国@有资源的部门、单位和个人,都要自觉接受审计、配合审计?/P> <P>这意味着,有的人可能并不是公职人员,有的部门不樏政府部门 ,但只要使用了公共茍dzһ㰬̫oȤ˵金、国有资产、国有资源,都有可能被审计?/P> <P>比如,一个项目的负责人,տfԒ尽管不是公职人员,但因为他负责的顨}目中,有国有资产或国有资源,那乴•_f@Fжôô他也可能成为被审计的对象?/P> <P>孙宝厚说,国宺ִЦһ•审计将覆盖所有公共资金和机构,监督领域涉及经济社会运转的各个环节,最有条件发现国家资金、资产或资源袨侵害,所以能够及时œ效地发现违法违纪案件线索ͰٕһһJM?/P> <P>除了全覆盖的反腐优势外,崔振龙认为,通过 对近年来审计发现案件线索的分析,《意见》还握ǐ出,要对财政资金分配、重大投资决策和项目审批、重夡物资@Щ购和̓标投标、贷款发放和证券交易、国有资产股权转让、土地和矿产资源交易6个腐败高发领域,加大审计力度,揭露其中可ֳ能存圲F߀F߀F߀的以权谋私、失职渎职、内幕交易等问题,促进廉洁政府的建设?/P> <P>2008年以来,ԓͬһ我国全面推行领导干部的经济责任审计?年多来,全国审计机关兡Ʊ审计领导干?2多万人ͬ,查出领导干部负有接责任的问题金额1000多亿元SЦ被审计领导干部及其他人员?580多人被移送纪检监察和司法机关处理。经济任审计已成为对领导干部监督的重要手段?/P> <P>《意见》也着重桩到要通过经RҪDz̽^ȥ责任审计,推动领导干部履职Fe责?/P> <P>孙宝厚说,未来,审计机关还将进一步加强对领导干部的经济责任审计,特别要检查领导干部守法守规尽责情况促进各级领导干部主动作为ǿ、有效作为,切实履职尽ⴣ;同时依法依纪,反映不作为、慢作为LȻٳϯ^ȥ、乱作为的问题,健全责任追究和问责机制,使领导干部的权力运行受到监督和制约?/P> <P><STRONG>整改情况将成为地方政府考核奖惩依ԍ</STRONG></P> <P>近年来,以审计署特约审计员的身份,m蔡l׌pl׌pl׌p٪滨参与了地方债等多个项目的审计,也曾目睹审计人员在审计过程中遇到的种种尴尬。其中包括,被审计单位拖延拒绝提供会计资料、对审计提出的事顡置之不理等问题?/P> <P>此次国务院发布的《意ī》不仅对审计的范围进行了明确的规定,还对被审计单位和地方政府需要履行的ǰ@һĻ责任提出了明确要求。在蔡洪滨看来,《意见》中类似“级政府每年要专题研究审计整改工作”的规定,必将使地方政府高度重视审计发现问题的整改?/P> <P>《意见》中提到大量与被审计单位相的责任。如被审计单位“要依法、及时、全面提供审计所需要的财务会计、业务和管理等资料,不得制定限制向审计机兡提供资料的规定”?/P> <P>目前,全国审计人员只?万人,但使用财政资的单位至少有300万个,审计力量严ʲô不足。如果再遇到一些被审计单̽的推诿和阻挠,就将严重影响审计部门对国家“钱袋子”和国有资源、资产的监管敡率。审计人员希望,财政@ʮ金、国有资本、国有资源的使用者们都能清楚地认诨到,依法、及时、全面提供审计所需资料(其中包括电子数据资料),是他们不可推卸的责任,也是来自法规皡约束?/P> <P>除了揺ָСΨ֪供资料、协助审计外,《意见》还对被审计单位如何整改审计发现的问题提凡明确要求?/P> <P>崔振龙说,关[ƬһСС于整改,《意见》提出了很多具体昦Ύ确的要求。比如,要求被审计单位的主要负责人要作为问题整改的第一责任人,整改的结果ؕߗ要告知审计部门,还要向社会公告;各地区、各部门要把审计结果及其整改情况作为考核奖惩的依据;对整改不到位的,地方政Ժ要与被审计单位的负责人进行约谈,对屡审屡犯的要严格追责?/P> <P>孙宝厚说,此次《意见》的出台意义`ⱬW重大,对审计相关工作作出了很多具体明确的规定,而对审计机关和人员自身来说,担子也更重。从目前情况来看,审计力量不足,与全覆盖的要求有一定差距。所以,未来审计部门自身也需要СΨһЦ职业化上下功夫,提升审计队伍的专业化水平。K计部门将加倍努力,加大审计监督力度,加强审计队伍建设,改进审计方法,进一步健全和完善与有关部门的协调配合机制,努力完成党丨vv央、国务院的重托,不辜负人民的ɓu^͇@期盼?/P> </div> </div> <div id="div_vote_id"></div> <div class="nr_bianji">【责任编辑】黄?/div> <div> <hr> <div class="fanye"> <p align="right"> 上一条:<a href="/8uy0j0/info/1006/30331.htm">最高检官微晒逾两百名县处以上贪官 厅级以上?0%</a> 下一条:<a href="/8uy0j0/info/1006/30315.htm">习近平主持召开中央全面深化改験领导小组第六次会?/a> </p> </div> <p align="right">?a href="javascript:window.opener=null;window.open('','_self');window.close();">关闭</a>?/p> </div> </form> <script> showVote(30329,820507864,"#F3F7FA"," class='cytpstyle' ","#090909","<img src ='/system/resource/images/newsvote/ss00.png' border='0'>"," class='tpcontent' ","欢迎参与投票",10,"<img src='/system/resource/images/newsvote/submit2.gif' onclick='_newscontent_getresult(30329,820507864)' style='cursor:hand;'>","<img src='/system/resource/images/newsvote/view2.gif' onclick='_newscontent_lookresult()' style='cursor:hand;'>",document._newscontent_fromname,"请填写投票项?,"127.0.0.1","您已СΨһ•经投过ԥ了!","投票系统出现异常,请稍后再试?,"感谢叨与?,"投票结果") </script></DIV></DIV></DIV><!--内容结束 --><!--相关新闻开?-> <DIV class="nr_aboutnews"> <H3><H4><A href="#"></A></H4></H3> <span id="relateNewsjs1016js">读取内容?请等?..</span> <script language="JavaScript" src="/system/resource/js/prototype.js"></script> <script language="JavaScript"> function getRelateNewsjs1016js() { var url = '/system/resource/code/relatenews.jsp'; var pars = 'viewid=1016&titlelen=16&days=3&endimage=&clickshow=false&clickname=%E7%82%B9%E5%87%BB%EF%BC%9A+&&linkmode=_blank&mode=10&pageUrl=/system/_owners/news/_webprj/about.jsp&columnshow=2&wbnewsid=30329&owner=820507864&limitdays=365&rowcount=5&columnstyle= columnstyle1016 &columnid=-1&r='+Math.random(); var myAjax = new Ajax.Request( url, { method: 'get', parameters: pars, onComplete: showRelateNewsjs1016js }); } function showRelateNewsjs1016js(originalRequest) { var result=""; var xmlRoot = originalRequest.responseXML; var columns = xmlRoot.getElementsByTagName("columns"); result+="<table width='100%'"; for(var i =0 ; i < columns.length;i++) { var columnstring = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'columnstring',i); var ahref = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'ahref',i); var atitle = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'atitle',i); var title = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'title',i); var clickstring = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'clickstring',i); var endimage = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'endimage',i); var date = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'date',i); result+="<tr><td height='19' valign='middle' width=1 nowrap><span class=leaderfont1016 >·</span></td>"; result+="<td valign='middle'>"; result+=columnstring; result+=" <a href='"+ahref+"' target=_blank title='"+atitle+"' "; result+="<span class=titlestyle1016 >"; result+=title; result+="</span>"; result+="</a> "; result+= clickstring; result+="</td>"; result+="<td valign='middle' class=timestyle1016 >"; result+=date; result+=endimage; result+="</td></tr>"; } result+="</table>"; if(result) { $("relateNewsjs1016js").innerHTML=result; } } //兼容firefox,修 改获取xml节点方式 function getElementValuejs1016js(root,elementName,elementsize) { if(window.ActiveXObject)//IE { return root.getElementsByTagName(elementName).item(elementsize).firstChild.data; }else { result = root.getElementsByTagName(elementName).item(elementsize); if(result.childNodes.length > 1) { return result.childNodes[1].nodeValue; }else { return result.firstChild.nodeValue; } } } getRelateNewsjs1016js(); </script> </DIV><!--相关新闻q Z结束--><!--评论开?-> <DIV class="nr_pinglun" align="center"> <table cellpadding="2" cellspacing="1" bgcolor="#CCCCCC"> <tr> <td bgcolor="#ffffff" class="messagestyle1017" style="padding-left:10px;word-break:break-all;"> 请遵e守《互联网电子公告服务ӸR管理规定》及中华人民共和国其他有关法律法规?br>用户需对自己在&nb用本站服务过程中的行承担法律责任?br>本站管理员有权保留或 除评论内容?br>评论内容只代表网友个θ人观点,与本网站立场无关@һ? </td> </tr> <tr> <td style="background-color:#ffffff;font-size: 9pt"> <div class="input3style1017"> <textarea onpropertychange="calculatesize();" oninput="calculatesize();" id="respwbrespcontent" name="respwbrespcontent" style="width:650px;height:180px"></textarea> </div> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color:#ffffff;font-size: 9pt"> <div id="respmessage"></div> </td> </tr> <tr> <td align="left" bgcolor="#ffffff"> <span id="contentsize" style="display:none">0/1000</span> <input id="respsoru" name="respsoru" type="hidden" value="0" /> <input id="respid" name="respid" type="hidden" /> <span id="respaccorpass" style="display:none;font-size:9pt"> 用户?nbsp;<input type="text" size="8" maxlength="20" id="respwbaccount" name="respwbaccount" style="background-color: #FFFFFF;border: 1px solid #BAD3E6;" /> 密码 <input type="password" size="8" maxlength="20" id="respwbpassword" name="respwbpassword" style="background-color: #FFFFFF;border: 1px solid #BAD3E6;" /> </span> <input id="respcheck" name="respcheck" type="checkbox" value="0" checked onclick="ischeckjs1017js();" /><span style="font-size:9pt"> 匿名发布</span> <span style="font-size: 9pt">验证?/span><input id="resprand" name="resprand" type="text" size="4" maxlength="4" autocomplete="off" style="background-color: #FFFFFF;border: 1px solid #BAD3E6;"> <img id="resprandimage" border="0" src="/system/resource/js/message/createimage.jsp" align="absmiddle"> <span onclick="changeimagejs1017js()" style="font-size:9pt;cursor:pointer">看不清楚,换张图片</span> <input type="button" value="发布" onclick="submitrespjs1017js();"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" height="25" style="background-color:#ffffff;font-size: 9pt;padding-left:10px"> ?span id="resptotid">0</span>条评?nbsp;   ?span id="resptotpage">1</span>?nbsp;  当前?span id="slidercontent">1</span>? </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color:#ffffff;font-size: 9pt"> <div id="respslider" style="height:20px;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color:#ffffff;font-size: 9pt"> <div id="respcontent"></div> </td> </tr> </table> <style> .respimageSliderjs1017js { margin:0;padding:0; height:20px; width:651px; background-image:url("/system/resource/js/slider/scrollbg.gif");} .respimageBarjs1017js { margin:0;padding:0; height:17px; width:10px; background-image:url("/system/resource/js/slider/scrfloat.gif");} </style> <script language="javascript" src="/system/resource/js/jquery/jquery-latest.min.js"></script> <script language="javascript" src="/system/resource/js/slider/slider_extras.js"></script> <script language="javascript" src="/system/resource/js/base64.js"></script> <script language="javascript" src="/system/resource/js/md5.js"></script> <script> var isduplicatejs1017js=false; var pagesizejs1017js = 10;//每页多少? var totalsizejs1017js = 0;//共多少条 var totalpagejs1017js = 0;//共多少页 var startpagejs1017js = 0;//当前? var pagejs1017js = startpagejs1017js+1; //显示的页? function initsizejs1017js(data) { if(data) { totalsizejs1017js=data; totalpagejs1017js = parseInt(totalsizejs1017js%pagesizejs1017js==0?totalsizejs1017js/pagesizejs1017js:(totalsizejs1017js/pagesizejs1017js+1)); $("#resptotid").empty(); $("#respmessage").empty(); $("#resptotid").append(data); $("#resptotpage").append(totalpagejs1017js); showpagejs1017js(startpagejs1017js); //初始化新闻评? } } function inittotalsizejs1017js() { NewsRespUtil.getTotalpage("820507864","30329","wbnews",initsizejs1017js); } //显示评论列表主方? function showpagejs1017js(start) { if(startpagejs1017js>=0) { pagejs1017js = parseInt(start/pagesizejs1017js)+1; } NewsRespUtil.getResp("820507864","30329",start,pagesizejs1017js,"wbnews",buildresultjs1017js); } //取消囨K复 function cancelrespjs1017js() { $("#respmessage").empty(); $("#respsoru").val("0"); $("#respid").val(""); } //回复 function repjs1017js(id,top) { $("#respmessage").empty(); $("#respmessage").append("<span style='color:#ff8000;font-size:10pt;height:30px;padding-top:expression(15);padding-bottom:expression(15);'>回复["+top+"]楼的评论    <a href='javascript:' onclick='cancelrespjs1017js()'>取消</a></span>"); $("#respsoru").val("1"); $("#respid").val(id); $("#respwbrespcontent").focus(); } //回复的处理结? function represultjs1017js(data) { if(data=="0" || data=="-12") { $("#respwbaccount").val(""); $("#respwbpassword").val(""); $("#respwbrespcontent").val(""); $("#resprand").val(""); $("#contentsize").text("0/1000"); $("#resprandimage").attr("src","/system/resource/js/message/createimage.jsp?randnum="+Math.random()); //$("respmessage").innerHTML="<span style='font-size:9pt;color:#ff8000;height:30px;padding-top:expression(15);padding-bottom:expression(15);'>回复评论成功</span>"; var isflag = "0"; if(data=="-12") { alert("回复评论成功,您的內容中含机˿ښ敏感字,请Э待后台审?); }else { if(isflag=="1") { alert("回复评论成功"); }else { alert("回复评论成功,请Э待后台审?); } } NewsRespUtil.getTotalpage("820507864","30329","wbnews",reloadjs1017js); }else { buildResultStrjs1017js(data); } } //创建评论表格滛Q动? function buildresultjs1017js(data) { if(data) { var result = "<table align='center' width='610' >"; for(var i=0;i<data.length;i++) { result += "<tr>"; result += " <td style='background-color:#ffffff;font-size: 9pt'>"; result += " <font color=#326FA8>"+ data[i].wbaccount+ " ["+data[i].wbip+"]"+ "</font>"; result += " "+ data[i].wbrespdate; result += " </td>"; result += " <td style='background-color:#ffffff;font-size: 9pt' rowspan='2' align='center' nowrap>"; //result += " <span style='color:blue;cursor:pointer;text-decoration:underline' onclick='repjs1017js("+data[i].wbrespid+","+ data[i].wbtop +")'>[回复]</span>"; result += " <div style='font-size:20pt;color:gray'>"+ data[i].wbtop +"</div>"; result += " </td>"; result += "</tr>"; result += "<tr>"; result += " <td style='background-color:#ffffff;font-size: 9pt;word-break:break-all;' >"; result += " " + data[i].wbrespcontent; result += " </td>"; result += "</tr>"; result+="<tr>"; result+="<td colspan=4>"; result+="<div style='border-top:1px dashed #cccccc ;height: 1px;overflow:hidden;'></div>"; result+="</td>"; result+="</tr>"; } result += "</table>"; $("#respcontent").empty(); $("#respcontent").append(result); $("#resptotpage").empty(); $("#resptotpage").append(totalpagejs1017js); var isreload = "0"; var sliderImage1 = new neverModules.modules.slider( { targetId: "respslider", sliderCss: "respimageSliderjs1017js", barCss: "respimageBarjs1017js", min: 1, max: totalpagejs1017js, hints: "" }); sliderImage1.onstart = function () { isreload = "1" ; } sliderImage1.onchange = function () { $("#slidercontent").empty(); $("#slidercontent").append(sliderImage1.getValue()==0?1:sliderImage1.getValue()); }; sliderImage1.onend = function () { if(isreload=="1") { if(sliderImage1.getValue()!=pagejs1017js && sliderImage1.getValue()!=0) { showpagejs1017js((parseInt(sliderImage1.getValue())-1)*pagesizejs1017js); $("#respmessage").empty(); } } } sliderImage1.donclick = function () { if(sliderImage1.getValue()!=pagejs1017js && sliderImage1.getValue()!=0) { showpagejs1017js((parseInt(sliderImage1.getValue())-1)*pagesizejs1017js); $("#respmessage").empty(); } } sliderImage1.create(); sliderImage1.setValue(pagejs1017js); } else { $("#respcontent").empty(); $("#respcontent").append("<span style='font-size:9pt;height:30px;padding-top:expression(15);padding-bottom:expression(15);'>该新闻还没有评论</span>"); } } //评论回复完成后,重新读取计算评论的表? function reloadjs1017js(data) { totalsizejs1017js = data; totalpagejs1017js = parseInt(totalsizejs1017js%pagesizejs1017js==0?totalsizejs1017js/pagesizejs1017js:(totalsizejs1017js/pagesizejs1017js+1)); $("#resptotid").empty(); $("#resptotpage").empty(); $("#resptotid").append(totalsizejs1017js); $("#resptotpage").append(totalpagejs1017js); showpagejs1017js(0); cancelrespjs1017js(); } function buildResultStrjs1017js(data) { if(data=="-2") { alert("没有迷ݙ个用户或用户被禁用"); } else if(data=="-3") { alert("用户名或密码锦 误"); } else if(data=="-4") { alert("验证码错?); }else if(data=="-9") { alert("请放置在 闻内ʹùzʹùz?); } else if(data=="-11") { alert("评论内容过长"); } else { alert("未知错误"); } } //添加评论后的处理方法 function savejs1017js(data) { if(data=="0" || data=="-12") { $("#respwbaccount").val(""); $("#respwbpassword").val(""); $("#respwbrespcontent").val(""); $("#resprand").val(""); $("#contentsize").empty(); $("#contentsize").append("0/1000"); $("#resprandimage").attr("src","/system/resource/js/message/createimage.jsp?randnum="+Math.random()); var isflag = "0"; if(data=="-12") { alert("回复评论成功,您的內容中含机˿ښ敏感字,请等待后台审?); } else { if(isflag=="1") { alert("添加评论成功"); }else { alert("评论添加成功Hz等待后台审?); } } NewsRespUtil.getTotalpage("820507864","30329","wbnews",reloadjs1017js); } else { buildResultStrjs1017js(data); } } String.prototype.trim = function() { var t = this.replace(/(^\s*)|(\s*$)/g, ""); return t.replace(/(^ *)|( *$)/g, ""); } //提交评ؿ^ȥ function submitrespjs1017js(id) { var anonymous = "1"; if($("#respcheck")==null || !$("#respcheck").attr("checked")) { if($("#respwbaccount").val()=="" || $("#respwbpassword").val()=="") { alert("请输入用户名或密һʮ|?); return; } } else { anonymous = "0"; } if(($("#respwbrespcontent").val()).trim()=="") { alert("请输入评论?); $("#respwbrespcontent").focus(); return; } if(($("#respwbrespcontent").val()).length>1000) { alert("评论内容小于1000个字"); $("#respwbrespcontent").focus(); return; } if($("#resprand").val()=="") { alert("请输入验证码"); $("#resprand").focus(); return; } var pd = hex_md5($("#respwbpassword").val()).toUpperCase() if($("#respsoru").val()=="0") { NewsRespUtil.save("820507864","1006","30329",anonymous,$("#respwbaccount").val(),pd,base64Contentjs1017js($("#respwbrespcontent").val()),$("#resprand").val(),'0',false,savejs1017js); } else { NewsRespUtil.update("820507864","1006","30329",anonymous,$("#respwbaccount").val(),pd,base64Contentjs1017js($("#respwbrespcontent").val()),$("#resprand").val(),$("#respid").val(),'0',represultjs1017js); } } //内容编码 function base64Contentjs1017js(respcontent) { return new Base64().encode(respcontent); } //是否匿名 function ischeckjs1017js() { if(!$("#respcheck").attr("checked")) { $("#respaccorpass").css("display","inline"); $("#respwbaccount").val(""); $("#respwbpassword").val(""); } else { $("#respwbaccount").val(""); $("#respwbpassword").val(""); $("#respaccorpass").hide(); } } function changeimagejs1017js() { $("#resprandimage").attr("src","/system/resource/js/message/createimage.jsp?randnum="+Math.random()); } function calculatesize() { var c = ($("#respwbrespcontent").val()).length; $("#contentsize").empty(); $("#contentsize").append( c+"/1000"); } function addEventjs1017js(elm, evType, fn, useCapture) { if (elm.addEventListener) { elm.addEventListener(evType, fn, useCapture); return true; } else if (elm.attachEvent) { var r = elm.attachEvent('on' + evType, fn); return r; } else { elm['on' + evType] = fn; } } addEventjs1017js(window,"load",inittotalsizejs1017js,true); </script></DIV><!--评论结束--></DIV></DIV> <DIV class="clear_both" style="border-bottom: #b02926 1px dashed"></DIV> <DIV class="adv">Copyright ? 2007-2010 贵州师范大学新闻?All Rights Reserved.<BR>技术支? 贵州师范大学新闻罻쵰技术部 投稿信箱:gznuxb@163.com gznuxb@gznu.edu.cn<BR>(浏览本网主页,建议IE7.0以上,分辨率最?024*768) <BR></DIV><!--版权结һꇱ̾Gɫ --> <DIV></DIV></CENTER></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT> <DIV></DIV> </BODY></HTML> <!-- 0 0 - 9 . n e t -->