?!DOCTYPEHTMLPUBLIC"-//W3C//DTDHTML4.01Transitional//EN"> 十八大后?0部司法解释发?经济人身全方位保?新闻?/TITLE><METAName="keywords"Content="新闻?时事经纬,十八?十八,八大,后近,40?40,司法解释,司法,解释,发布,经济?经济,人身,全方?方位,保护"/> <METAName="description"Content="从食品安全、环境保sЩ护到信息网络侵,从工伤保险、土地包经营到裁判文书上网@ͽo……党的十八大以来,最高人民法院已单独或联合最髰LϘ人民检察院等部门出台近40部司法解释。《法制日z报》记者盘˿ښ点发?Drϲ些司法解释内容丰富、涉叭hҲǝMĘ؊面广泛,在回应܉򿴵õ生关切、惩治违法犯罪、服务经济大局、彰显公平正义@ѩʲôظ传递着暖暖皡法治温度?/> <METAcontent="no-cache"http-equiv="pragma"> <METAcontent="no-cache"http-equiv="cache-control"> <METAcontent="0"http-equiv="expires"> <METAname="Description"content="贵州帹范ݧ学新闻网:全方位岻ɑŭ映学校动态。贵州师һԃ大学官方新闻资讯媒体、了解贵州师范大学的窗?> <LINKrel="stylesheet"type="text/css"href="/css.css"> <!--AnnouncedbyVisualSiteBuilder9--> <linkrel="stylesheet"type="text/css"href="/_sitegray/_sitegray_d.css"/> <scriptlanguage="javascript"src="../../_sitegray/_sitegray.js"></script> <!--CustomerNO:77656262657232307003475455525643055748--> <linkrel="stylesheet"type="text/css"href="/about.vsb.css"/> <scripttype="text/javascript"src="/system/resource/js/counter.js"></script> <scripttype="text/javascript">_jsq_(1006,'/about.jsp',30326,820507864)</script> <meta name="mobile-agent" content="format=xhtml;url=http://m.kepome.com/"> <meta name="mobile-agent" content="format=html5;url=http://m.kepome.com/"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; var x=document.getElementsByTagName("link"); if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </HEAD> <body id="8uy0j0" > <div style='display:none'><q id='kUDoeQ'></q><tt id='kUDoeQ'><dd id='kUDoeQ'><noscript id='kUDoeQ'><dl id='kUDoeQ'><i id='kUDoeQ'></i><dd id='kUDoeQ'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='kUDoeQ'></tr><td id='kUDoeQ'></td><q id='kUDoeQ'></q><dd id='kUDoeQ'></dd><div id='kUDoeQ'><button id='kUDoeQ'><tfoot id='kUDoeQ'><i id='kUDoeQ'><dl id='kUDoeQ'><i id='kUDoeQ'><strike id='kUDoeQ'><dt id='kUDoeQ'></dt></strike></i></dl></i><pre id='kUDoeQ'></pre></tfoot><u id='kUDoeQ'></u><small id='kUDoeQ'></small></button><tr id='kUDoeQ'></tr></div><strike id='kUDoeQ'></strike><label id='kUDoeQ'></label><button id='kUDoeQ'></button><optgroup id='kUDoeQ'></optgroup><dd id='kUDoeQ'></dd><sup id='kUDoeQ'><del id='kUDoeQ'><strike id='kUDoeQ'><dd id='kUDoeQ'></dd></strike></del></sup><fieldset id='kUDoeQ'><p id='kUDoeQ'></p></fieldset><big id='kUDoeQ'><big id='kUDoeQ'><address id='kUDoeQ'><dl id='kUDoeQ'></dl></address><dd id='kUDoeQ'></dd><table id='kUDoeQ'><abbr id='kUDoeQ'><strong id='kUDoeQ'><blockquote id='kUDoeQ'></blockquote></strong></abbr><td id='kUDoeQ'><pre id='kUDoeQ'></pre></td></table></big></big><q id='kUDoeQ'><abbr id='kUDoeQ'><thead id='kUDoeQ'></thead></abbr></q><li id='kUDoeQ'><q id='kUDoeQ'><acronym id='kUDoeQ'><dd id='kUDoeQ'><td id='kUDoeQ'><noframes id='kUDoeQ'><tr id='kUDoeQ'><strong id='kUDoeQ'></strong><small id='kUDoeQ'></small><button id='kUDoeQ'></button><li id='kUDoeQ'><noscript id='kUDoeQ'><big id='kUDoeQ'></big><dt id='kUDoeQ'></dt></noscript></li></tr><ol id='kUDoeQ'><option id='kUDoeQ'><table id='kUDoeQ'><blockquote id='kUDoeQ'><tbody id='kUDoeQ'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='kUDoeQ'></u><kbd id='kUDoeQ'><kbd id='kUDoeQ'></kbd></kbd></noframes><abbr id='kUDoeQ'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='kUDoeQ'><button id='kUDoeQ'><abbr id='kUDoeQ'></abbr></button></thead><button id='kUDoeQ'><u id='kUDoeQ'><u id='kUDoeQ'></u></u><tr id='kUDoeQ'><optgroup id='kUDoeQ'><dd id='kUDoeQ'><dfn id='kUDoeQ'><tt id='kUDoeQ'><thead id='kUDoeQ'><optgroup id='kUDoeQ'></optgroup></thead></tt><legend id='kUDoeQ'></legend><noframes id='kUDoeQ'><b id='kUDoeQ'><form id='kUDoeQ'></form></b></noframes></dfn><pre id='kUDoeQ'></pre></dd></optgroup><dl id='kUDoeQ'><big id='kUDoeQ'><dd id='kUDoeQ'><td id='kUDoeQ'><dir id='kUDoeQ'></dir></td></dd></big><optgroup id='kUDoeQ'></optgroup><dfn id='kUDoeQ'></dfn></dl></tr></button><strong id='kUDoeQ'></strong><ol id='kUDoeQ'><dfn id='kUDoeQ'><kbd id='kUDoeQ'></kbd></dfn></ol><ul id='kUDoeQ'></ul><noframes id='kUDoeQ'></noframes><blockquote id='kUDoeQ'></blockquote><fieldset id='kUDoeQ'></fieldset><sup id='kUDoeQ'><p id='kUDoeQ'><tt id='kUDoeQ'><sup id='kUDoeQ'><bdo id='kUDoeQ'><ol id='kUDoeQ'><sup id='kUDoeQ'><dl id='kUDoeQ'><em id='kUDoeQ'><label id='kUDoeQ'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='kUDoeQ'></address></sup></tt></p><fieldset id='kUDoeQ'><noframes id='kUDoeQ'><code id='kUDoeQ'><strong id='kUDoeQ'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='kUDoeQ'></sup><div id='kUDoeQ'><pre id='kUDoeQ'><select id='kUDoeQ'></select><td id='kUDoeQ'></td></pre></div><kbd id='kUDoeQ'><u id='kUDoeQ'></u></kbd><div id='kUDoeQ'></div><blockquote id='kUDoeQ'></blockquote><q id='kUDoeQ'></q><th id='kUDoeQ'></th><big id='kUDoeQ'></big><address id='kUDoeQ'><b id='kUDoeQ'><select id='kUDoeQ'></select></b></address><code id='kUDoeQ'></code><ul id='kUDoeQ'><strike id='kUDoeQ'></strike></ul><noscript id='kUDoeQ'></noscript><pre id='kUDoeQ'></pre><div id='kUDoeQ'><p id='kUDoeQ'></p></div><tfoot id='kUDoeQ'></tfoot><thead id='kUDoeQ'><bdo id='kUDoeQ'></bdo></thead><kbd id='kUDoeQ'></kbd><p id='kUDoeQ'><fieldset id='kUDoeQ'><style id='kUDoeQ'></style></fieldset></p><acronym id='kUDoeQ'><big id='kUDoeQ'><code id='kUDoeQ'></code></big></acronym><noframes id='kUDoeQ'><fieldset id='kUDoeQ'></fieldset></noframes><ol id='kUDoeQ'></ol><font id='kUDoeQ'></font><td id='kUDoeQ'><ol id='kUDoeQ'></ol></td><center id='kUDoeQ'></center><option id='kUDoeQ'></option><legend id='kUDoeQ'></legend><big id='kUDoeQ'></big><sub id='kUDoeQ'><ol id='kUDoeQ'><li id='kUDoeQ'><label id='kUDoeQ'></label></li></ol></sub><i id='kUDoeQ'><ol id='kUDoeQ'></ol></i><del id='kUDoeQ'></del><tr id='kUDoeQ'><tr id='kUDoeQ'><bdo id='kUDoeQ'><form id='kUDoeQ'><em id='kUDoeQ'></em><ins id='kUDoeQ'><center id='kUDoeQ'><center id='kUDoeQ'></center></center></ins><pre id='kUDoeQ'><em id='kUDoeQ'></em><abbr id='kUDoeQ'><legend id='kUDoeQ'><div id='kUDoeQ'><center id='kUDoeQ'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='kUDoeQ'></b><noframes id='kUDoeQ'><span id='kUDoeQ'></span></noframes><font id='kUDoeQ'><ol id='kUDoeQ'></ol></font><td id='kUDoeQ'><abbr id='kUDoeQ'><option id='kUDoeQ'><big id='kUDoeQ'></big></option></abbr><dfn id='kUDoeQ'></dfn></td><form id='kUDoeQ'><legend id='kUDoeQ'></legend></form><td id='kUDoeQ'><strike id='kUDoeQ'><blockquote id='kUDoeQ'></blockquote></strike></td><sup id='kUDoeQ'><fieldset id='kUDoeQ'><li id='kUDoeQ'></li></fieldset></sup><option id='kUDoeQ'></option><thead id='kUDoeQ'></thead><del id='kUDoeQ'></del><b id='kUDoeQ'><tfoot id='kUDoeQ'></tfoot><i id='kUDoeQ'></i></b><sup id='kUDoeQ'></sup><thead id='kUDoeQ'></thead><kbd id='kUDoeQ'></kbd><acronym id='kUDoeQ'><strike id='kUDoeQ'></strike></acronym><table id='kUDoeQ'><select id='kUDoeQ'></select></table><strong id='kUDoeQ'></strong><center id='kUDoeQ'></center><p id='kUDoeQ'><b id='kUDoeQ'><bdo id='kUDoeQ'><span id='kUDoeQ'></span></bdo></b></p><tr id='kUDoeQ'><form id='kUDoeQ'><strong id='kUDoeQ'><dir id='kUDoeQ'></dir></strong><th id='kUDoeQ'></th></form><strong id='kUDoeQ'><select id='kUDoeQ'></select></strong></tr><form id='kUDoeQ'><pre id='kUDoeQ'></pre></form><code id='kUDoeQ'></code><optgroup id='kUDoeQ'></optgroup><strong id='kUDoeQ'><td id='kUDoeQ'><table id='kUDoeQ'><legend id='kUDoeQ'><legend id='kUDoeQ'><big id='kUDoeQ'><fieldset id='kUDoeQ'><q id='kUDoeQ'><tfoot id='kUDoeQ'><big id='kUDoeQ'><tt id='kUDoeQ'><thead id='kUDoeQ'></thead></tt></big><p id='kUDoeQ'></p><button id='kUDoeQ'><table id='kUDoeQ'><ins id='kUDoeQ'></ins><tt id='kUDoeQ'><li id='kUDoeQ'><thead id='kUDoeQ'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='kUDoeQ'><td id='kUDoeQ'></td><tfoot id='kUDoeQ'></tfoot></tr><strong id='kUDoeQ'><span id='kUDoeQ'><dfn id='kUDoeQ'></dfn><bdo id='kUDoeQ'><thead id='kUDoeQ'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='kUDoeQ'></button><ol id='kUDoeQ'><font id='kUDoeQ'><blockquote id='kUDoeQ'><center id='kUDoeQ'></center></blockquote></font></ol><strong id='kUDoeQ'></strong><dl id='kUDoeQ'><legend id='kUDoeQ'></legend><sub id='kUDoeQ'><small id='kUDoeQ'></small></sub></dl><style id='kUDoeQ'></style><pre id='kUDoeQ'><code id='kUDoeQ'></code></pre><big id='kUDoeQ'></big><font id='kUDoeQ'></font><bdo id='kUDoeQ'></bdo><dfn id='kUDoeQ'><dd id='kUDoeQ'><button id='kUDoeQ'><strike id='kUDoeQ'><div id='kUDoeQ'><div id='kUDoeQ'><legend id='kUDoeQ'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='kUDoeQ'><q id='kUDoeQ'></q></optgroup></dd><ol id='kUDoeQ'><q id='kUDoeQ'><dfn id='kUDoeQ'><button id='kUDoeQ'><tbody id='kUDoeQ'><tbody id='kUDoeQ'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='kUDoeQ'></dl><fieldset id='kUDoeQ'></fieldset><u id='kUDoeQ'></u><div id='kUDoeQ'><ins id='kUDoeQ'></ins></div><strong id='kUDoeQ'></strong><center id='kUDoeQ'></center><strong id='kUDoeQ'></strong><small id='kUDoeQ'></small><td id='kUDoeQ'><q id='kUDoeQ'><q id='kUDoeQ'><b id='kUDoeQ'><optgroup id='kUDoeQ'></optgroup></b></q><ol id='kUDoeQ'><bdo id='kUDoeQ'></bdo></ol><dd id='kUDoeQ'><th id='kUDoeQ'></th></dd><blockquote id='kUDoeQ'></blockquote><ul id='kUDoeQ'><style id='kUDoeQ'></style></ul></q></td><noscript id='kUDoeQ'></noscript><ol id='kUDoeQ'></ol><p id='kUDoeQ'></p><strong id='kUDoeQ'><big id='kUDoeQ'></big><strike id='kUDoeQ'><q id='kUDoeQ'><sup id='kUDoeQ'></sup></q></strike></strong><p id='kUDoeQ'><thead id='kUDoeQ'><acronym id='kUDoeQ'><tfoot id='kUDoeQ'><kbd id='kUDoeQ'></kbd><form id='kUDoeQ'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='kUDoeQ'></fieldset><b id='kUDoeQ'><dt id='kUDoeQ'></dt></b><sup id='kUDoeQ'></sup><label id='kUDoeQ'></label><noframes id='kUDoeQ'><ins id='kUDoeQ'></ins></noframes><td id='kUDoeQ'></td><dfn id='kUDoeQ'></dfn><font id='kUDoeQ'><style id='kUDoeQ'></style></font><tr id='kUDoeQ'><td id='kUDoeQ'></td></tr><dfn id='kUDoeQ'><ul id='kUDoeQ'></ul></dfn><tr id='kUDoeQ'></tr><abbr id='kUDoeQ'></abbr><strong id='kUDoeQ'></strong><dt id='kUDoeQ'></dt><span id='kUDoeQ'><label id='kUDoeQ'><td id='kUDoeQ'></td></label><address id='kUDoeQ'></address></span><label id='kUDoeQ'><bdo id='kUDoeQ'><dt id='kUDoeQ'><dl id='kUDoeQ'></dl></dt></bdo></label><abbr id='kUDoeQ'><optgroup id='kUDoeQ'></optgroup></abbr><code id='kUDoeQ'></code><address id='kUDoeQ'><thead id='kUDoeQ'></thead></address><td id='kUDoeQ'><style id='kUDoeQ'><tbody id='kUDoeQ'></tbody><strong id='kUDoeQ'></strong></style></td><ul id='kUDoeQ'><ul id='kUDoeQ'></ul></ul><del id='kUDoeQ'></del><th id='kUDoeQ'><option id='kUDoeQ'><legend id='kUDoeQ'></legend></option></th><b id='kUDoeQ'></b><i id='kUDoeQ'><noscript id='kUDoeQ'></noscript></i><q id='kUDoeQ'></q><select id='kUDoeQ'></select><option id='kUDoeQ'></option><optgroup id='kUDoeQ'><big id='kUDoeQ'></big></optgroup><noframes id='kUDoeQ'><acronym id='kUDoeQ'><em id='kUDoeQ'></em><td id='kUDoeQ'><div id='kUDoeQ'></div></td></acronym><address id='kUDoeQ'><big id='kUDoeQ'><big id='kUDoeQ'></big><legend id='kUDoeQ'></legend></big></address></noframes><ul id='kUDoeQ'></ul><abbr id='kUDoeQ'><p id='kUDoeQ'><small id='kUDoeQ'><bdo id='kUDoeQ'><code id='kUDoeQ'><i id='kUDoeQ'><legend id='kUDoeQ'></legend></i><sub id='kUDoeQ'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='kUDoeQ'></noscript><tr id='kUDoeQ'></tr><select id='kUDoeQ'><button id='kUDoeQ'><dfn id='kUDoeQ'><p id='kUDoeQ'></p><q id='kUDoeQ'></q></dfn></button><noframes id='kUDoeQ'></noframes><b id='kUDoeQ'></b></select><font id='kUDoeQ'></font><option id='kUDoeQ'></option><fieldset id='kUDoeQ'></fieldset><noframes id='kUDoeQ'><i id='kUDoeQ'><div id='kUDoeQ'><ins id='kUDoeQ'></ins></div></i></noframes><tr id='kUDoeQ'></tr><label id='kUDoeQ'><small id='kUDoeQ'></small><b id='kUDoeQ'></b></label><noscript id='kUDoeQ'><tr id='kUDoeQ'></tr><div id='kUDoeQ'></div><noscript id='kUDoeQ'></noscript><tr id='kUDoeQ'></tr></noscript><center id='kUDoeQ'></center><dl id='kUDoeQ'></dl><blockquote id='kUDoeQ'></blockquote><pre id='kUDoeQ'><dl id='kUDoeQ'><noframes id='kUDoeQ'><i id='kUDoeQ'></i></noframes><dt id='kUDoeQ'></dt></dl><label id='kUDoeQ'><dfn id='kUDoeQ'></dfn></label></pre><dir id='kUDoeQ'></dir><strike id='kUDoeQ'></strike><thead id='kUDoeQ'></thead><span id='kUDoeQ'></span><i id='kUDoeQ'></i><font id='kUDoeQ'></font><style id='kUDoeQ'></style><font id='kUDoeQ'></font><td id='kUDoeQ'><select id='kUDoeQ'><b id='kUDoeQ'><address id='kUDoeQ'><noscript id='kUDoeQ'><acronym id='kUDoeQ'></acronym></noscript></address><style id='kUDoeQ'><tbody id='kUDoeQ'></tbody></style></b></select><ul id='kUDoeQ'><thead id='kUDoeQ'></thead></ul></td><strike id='kUDoeQ'><dt id='kUDoeQ'></dt></strike><dfn id='kUDoeQ'></dfn><dir id='kUDoeQ'><b id='kUDoeQ'></b><font id='kUDoeQ'></font></dir><ul id='kUDoeQ'></ul><q id='kUDoeQ'></q><acronym id='kUDoeQ'></acronym><center id='kUDoeQ'><strong id='kUDoeQ'></strong></center><ins id='kUDoeQ'><label id='kUDoeQ'></label><span id='kUDoeQ'></span></ins><li id='kUDoeQ'><blockquote id='kUDoeQ'></blockquote></li><th id='kUDoeQ'><table id='kUDoeQ'></table></th><tfoot id='kUDoeQ'></tfoot><ins id='kUDoeQ'></ins><table id='kUDoeQ'></table><noscript id='kUDoeQ'><del id='kUDoeQ'><ol id='kUDoeQ'><center id='kUDoeQ'><ul id='kUDoeQ'></ul><div id='kUDoeQ'></div></center></ol></del></noscript><strong id='kUDoeQ'><legend id='kUDoeQ'></legend><td id='kUDoeQ'></td></strong><font id='kUDoeQ'><font id='kUDoeQ'></font></font><noscript id='kUDoeQ'><em id='kUDoeQ'><form id='kUDoeQ'><sub id='kUDoeQ'></sub></form><bdo id='kUDoeQ'></bdo></em></noscript><address id='kUDoeQ'></address><center id='kUDoeQ'><del id='kUDoeQ'></del><sup id='kUDoeQ'></sup></center><kbd id='kUDoeQ'></kbd><font id='kUDoeQ'><b id='kUDoeQ'></b><table id='kUDoeQ'></table><blockquote id='kUDoeQ'></blockquote></font><big id='kUDoeQ'><q id='kUDoeQ'><center id='kUDoeQ'><button id='kUDoeQ'></button></center></q></big><i id='kUDoeQ'><form id='kUDoeQ'><option id='kUDoeQ'></option><dir id='kUDoeQ'><thead id='kUDoeQ'></thead></dir></form><tr id='kUDoeQ'><strike id='kUDoeQ'><noframes id='kUDoeQ'><dl id='kUDoeQ'></dl></noframes></strike><dt id='kUDoeQ'></dt></tr></i><dfn id='kUDoeQ'></dfn><tbody id='kUDoeQ'></tbody><select id='kUDoeQ'><dir id='kUDoeQ'><noscript id='kUDoeQ'><th id='kUDoeQ'><strike id='kUDoeQ'></strike><small id='kUDoeQ'></small></th></noscript><tbody id='kUDoeQ'><em id='kUDoeQ'><optgroup id='kUDoeQ'></optgroup><style id='kUDoeQ'><tr id='kUDoeQ'></tr><address id='kUDoeQ'></address></style></em></tbody><code id='kUDoeQ'><noscript id='kUDoeQ'><ins id='kUDoeQ'><font id='kUDoeQ'></font></ins></noscript></code></dir><p id='kUDoeQ'></p><dl id='kUDoeQ'></dl></select><form id='kUDoeQ'><bdo id='kUDoeQ'></bdo><optgroup id='kUDoeQ'><tbody id='kUDoeQ'></tbody></optgroup><blockquote id='kUDoeQ'><button id='kUDoeQ'><pre id='kUDoeQ'><li id='kUDoeQ'><tfoot id='kUDoeQ'><kbd id='kUDoeQ'></kbd></tfoot><fieldset id='kUDoeQ'><dd id='kUDoeQ'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='kUDoeQ'></table><span id='kUDoeQ'><dl id='kUDoeQ'></dl></span></blockquote></form><em id='kUDoeQ'><small id='kUDoeQ'><blockquote id='kUDoeQ'></blockquote></small></em><tfoot id='kUDoeQ'></tfoot><del id='kUDoeQ'><pre id='kUDoeQ'></pre></del><em id='kUDoeQ'><acronym id='kUDoeQ'><th id='kUDoeQ'></th></acronym></em><fieldset id='kUDoeQ'></fieldset><code id='kUDoeQ'><noframes id='kUDoeQ'></noframes></code><form id='kUDoeQ'><optgroup id='kUDoeQ'><dir id='kUDoeQ'></dir></optgroup></form><strong id='kUDoeQ'></strong><ins id='kUDoeQ'><option id='kUDoeQ'></option></ins><dd id='kUDoeQ'></dd><span id='kUDoeQ'><tbody id='kUDoeQ'></tbody></span><strong id='kUDoeQ'><pre id='kUDoeQ'><form id='kUDoeQ'></form></pre></strong><li id='kUDoeQ'><abbr id='kUDoeQ'><dir id='kUDoeQ'></dir><acronym id='kUDoeQ'></acronym></abbr></li><ol id='kUDoeQ'></ol><strike id='kUDoeQ'></strike><label id='kUDoeQ'></label><legend id='kUDoeQ'><address id='kUDoeQ'><thead id='kUDoeQ'><tr id='kUDoeQ'></tr></thead></address><dt id='kUDoeQ'></dt></legend><thead id='kUDoeQ'></thead><ins id='kUDoeQ'><big id='kUDoeQ'></big></ins><kbd id='kUDoeQ'></kbd><center id='kUDoeQ'><acronym id='kUDoeQ'></acronym><code id='kUDoeQ'></code></center><ul id='kUDoeQ'><pre id='kUDoeQ'></pre></ul><style id='kUDoeQ'><dt id='kUDoeQ'><noframes id='kUDoeQ'></noframes></dt><sub id='kUDoeQ'></sub><b id='kUDoeQ'><thead id='kUDoeQ'></thead></b></style><center id='kUDoeQ'></center><button id='kUDoeQ'></button><bdo id='kUDoeQ'><sub id='kUDoeQ'><noframes id='kUDoeQ'><blockquote id='kUDoeQ'><q id='kUDoeQ'><noscript id='kUDoeQ'></noscript><dt id='kUDoeQ'></dt></q></blockquote><noframes id='kUDoeQ'><i id='kUDoeQ'></i></noframes></noframes></sub></bdo></div> <CENTER> <DIValign="center"> <DIVid="border"> <DIVid="logo"><Atitle="贵州师范大学新闻?href="/"onfocus="undefined"onfocus="undefined"></A></DIV> <DIVid="redianlianjie"><SPANid="redianlianjie_title">热门链接?/SPAN><SPANid="redianlianjie_neirong"><Ahref="">师大首页</A>|<Ahref="/8uy0j0/tzb/specialtopic/xsbd/index.jsp">新生宝典</A>|<Ahref="">邮件系统</A>|<Ahref="">办公系统</A>|<Atitle="杀毒软?href="">杀毒软?/A>|<Ahref="">教҂ʲôr򆢳ǰɽ犡系统</A>|<Ahref="">师大人事</A></SPAN><SPANid="office_link1"><Atitle="邮件系统"href=""></A></SPAN><SPANid="office_link2"><Atitle="办公系统"href=""></A></SPAN><SPANid="office_link3"><Atitle="杀毒软?href=""></A></SPAN><SPANid="office_link4"><Atitle="教务系Bһf"href=""></A></SPAN><SPANid="office_link5"><Atitle="师大人事"href=""></A></SPAN></DIV> <DIVclass="clear_right"></DIV><SPANclass="news_link1news_link"><Atitle=""href="">新闻</A></SPAN><SPANclass="news_link2news_link"><Atitle=""href="">国内</A></SPAN><SPANclass="news_link2news_link"><Atitle=""href="">国际</A></SPAN><SPANclass="news_link2news_link"><Atitle=""href="">社会</A></SPAN><SPANclass="news_link1news_link"><Atitle=""href="">军事</A></SPAN><SPANclass="news_link2news_link"><Atitle=""href="">国内</A></SPAN><SPANclass="news_link2news_link"><Atitle=""href="">国际</A></SPAN><SPANclass="news_link2news_link"><Atitle=""href="">评论</A></SPAN><SPANclass="news_link1news_link"><Atitle=""href="">健康</A></SPAN><SPANclass="news_link2news_link"><Atitle=""href="">疾病</A></SPAN><SPANclass="news_link2news_link"><Atitle=""href="">药品</A></SPAN><SPANclass="news_link2news_link"><Atitle=""href="">养生</A></SPAN><SPANclass="news_link1news_link"><Atitle=""href="">生活</A></SPAN><SPANclass="news_link2news_link"><Atitle=""href="">旅游</A></SPAN><SPANclass="news_link2news_link"><Atitle=""href="">美食</A></SPAN><SPANclass="news_link2news_link"><Atitle=""href="">购物</A></SPAN><SPANclass="news_link1news_link"><Atitle=""href="">时尚</A></SPAN><SPANclass="news_link2news_link"><Atitle=""href="">时装</A></SPAN><SPANclass="news_link2news_link"><Atitle=""href="">美容</A></SPAN><SPANclass="news_link1news_link"><Atitle=""href="">科技</A></SPAN><SPANclass="news_link2news_link"><Atitle=""href="">手机</A></SPAN><SPANclass="news_link2news_link"><Atitle=""href="">数码</A></SPAN><SPANclass="news_link2news_link"><Atitle=""href="">IT</A></SPAN><SPANclass="news_link1news_link"><Atitle=""href="">教育</A></SPAN><SPANclass="news_link2news_link"><Atitle=""href="">读书</A></SPAN><SPANclass="news_link2news_link"><Atitle=""href="">出国</A></SPAN><SPANclass="news_link2news_link"><Atitle=""href="">考研</A></SPAN><SPANclass="news_link1news_link"><Atitle=""href="">体坛</A></SPAN><SPANclass="news_link2news_link"><Atitle=""href="">NBA</A></SPAN><SPANclass="news_link2news_link"><Atitle=""href="">足球</A></SPAN><SPANclass="news_link2news_link"><Atitle=""href="">综合</A></SPAN><SPANclass="news_link1news_link"><Atitle=""href="">娱乐</A></SPAN><SPANclass="news_link2news_link"><Atitle=""href="">八卦</A></SPAN><SPANclass="news_link2news_link"><Atitle=""href="">明星</A></SPAN><SPANclass="news_link2news_link"><Atitle=""href="">星座</A></SPAN><SPANclass="news_link1news_link"><Atitle=""href="">影视</A></SPAN><SPANclass="news_link2news_link"><Atitle=""href="">电影</A></SPAN><SPANclass="news_link2news_link"><Atitle=""href="">电视</A></SPAN> <DIVclass="clear_both"> </DIV> <DIVid="menu"><ul> <li><ahref="/8uy0j0/index.htm">首页</a></li> <liclass="menudiv"></li> <liclass="menu_line"></li> <li><ahref="/8uy0j0/sdyw.htm">师大要闻</a></li> <liclass="menudiv"></li> <liclass="menu_line"></li> <li><ahref="/8uy0j0/ybxw.htm">院部新闻</a></li> <liclass="menudiv"></li> <liclass="menu_line"></li> <li><ahref="/8uy0j0/mtsd.htm">媒体҂大</a></li> <liclass="menudiv"></li> <liclass="menu_line"></li> <li><ahref="/8uy0j0/jxky.htm">教学科研</a></li> <liclass="menudiv"></li> <liclass="menu_line"></li> <li><ahref="/8uy0j0/sdjt.htm">师大讲坛</a></li> <liclass="menudiv"></li> <liclass="menu_line"></li> <li><ahref="/8uy0j0/gpjh1.htm">国培计划</a></li> <liclass="menudiv"></li> <liclass="menu_line"></li> <li><ahref="/8uy0j0/zsjy.htm">招生就业</a></li> <liclass="menudiv"></li> <liclass="menu_line"></li> <li><ahref="/8uy0j0/xyfc.htm">校友风采</a></li> <liclass="menudiv"></li> <liclass="menu_line"></li> <li><ahref="/8uy0j0/jysd.htm">教育视点</a></li> <liclass="menudiv"></li> <liclass="menu_line"></li> <li><ahref="/8uy0j0/xxgg.htm">信息公告</a></li> <liclass="menudiv"></li> <liclass="menu_line"></li> <li><ahref="/8uy0j0/view2.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1023">师大电视</a></li> <liclass="menudiv"></li> <liclass="menu_line"></li> <li><ahref="/8uy0j0/xxq.htm">新校?/a></li> <liclass="menudiv"></li> <liclass="menu_line"></li> <li><ahref="/8uy0j0/xiaoqing-index.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1057">70周年校庆</a></li> <liclass="menudiv"></li> </ul> </DIV> <DIVid="maincontent"><!--内容开?--> <DIVid="nr_about"> <DIVid="nr_daohang"> <tableclass="winstyle1081"cellspacing="0"cellpadding="0"><tr><tdnowrap>当前位置? <ahref="/8uy0j0/index.htm"><spanclass="fontstyle1081">首页</span></a><spanclass="splitflagstyle1081">>></span><ahref="/8uy0j0/ssjw.htm"><spanclass="fontstyle1081">时事经纬</span></a><spanclass="splitflagstyle1081">>></span><spanclass="fontstyle1081">正文</span></td></tr></table> <scriptlanguage="javascript"src="/system/resource/js/dynclicks.js"></script><scriptlanguage="javascript"src="/system/resource/js/news/newscontent.js"></script><scripttype="text/javascript">NewsvoteDWR.getNewsLinkUrl(30326,'820507864','vsb',newsSkip);functionnewsSkip(data){if(data!=""){window.location.href=data;}}</script><LINKhref="/system/resource/style/component/news/content/format2.css"type="text/css"rel="stylesheet"><scriptlanguage="javascript"src="/system/resource/js/ajax.js"></script><formname="_newscontent_fromname"> <divid="nr_biaoti"> 十八大后?0部司法解释发?经济人身全方位保? </div> <divclass="nr_art"> 【作šⶼ]Ѕ】袁定波  【来һɓ源】新华网 【日期?014/10/3014:51  【â击】[<script>_showDynClicks("wbnews",820507864,30326)</script>] </div> <DIVid="nr_neirong"id="vsb_content"> <divclass="v_news_content"> <P>部分司法解释</P> <P>《关Ҳͬӂ于办理利用信息网络实S@@施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释?/P> <P>《关Ҳͬӂ于审理利用信息网络侵害人ʮ躏ā͛]F^ā͛]F^权益民事纠纷案件适用cc^律若干问题的规定?/P> <P>《关于办ֹȻ理危害食品安全刑事案件适用ѾҪs法律若干问题的解释?/P> <P>《关于审理食品讔rǧצ~ǵ品纠纷案件适用ѾҪs法律若干问题的规定?/P> <P>《关于办理˶߀]境污染刑事案件适用rĘɫһ׃法律若干问题的解释?/P> <P>《关于审理工伤保险行政案件干问题的规定?/P> <P>从食品安全、环境保护到信息网络侵,从工伤保险、土地承包经营到裁判文书上网……党的十八大以来,最高人民法院已单独或联合最髰LϘ人民检察院等部门出台近40部司法解释?/P> <P>《法制日报》记者盘点发?Drϲ些司法解释内容丰富、涉及面广泛,在回应܉򿴵õ生关切、惩治违法犯罪、服务经济大局、彰显公平正义中传递着暖暖的法治温度?/P> <P>刚刚闭幕ЃⱬW的党的十八届四中ͱɌ全会明确提出全面推进依法治国的总目Drŭͺ标和重大任务,为未来中国建设法治国家描绘出新的路线图。在依法治国的征程上,司法解释将发挥重要作用?/P> <P><STRONG>保合法权@益拒人肉搜索</STRONG></P> <P>“一半是火焰,一卾Ļ^是海水?用这句话形容我国网络现状并°ɸ为过?/P> <P>网络空间不是法外之地,2013???“两高”联合发¾Լ]ʲôÃ《关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释?通过昶Ҹˁ确利用信息网络Z实施的诽谤等犯罪的定罪量刑标?为依法打ˌҕһ击此类犯罪行?提供了更加明确的司法解释依据?/P> <P>今年10??最高法发布ԭһf《关于审理利用信息网络侵害人身权益民事纠纷案件适用法律若干问题的规定?首次将网络上的自然人隐私ǧ控Ц个人信息列为受司法保护范围。尤其是对诸如犯罪记录、家庭住址等信息的司法保护,无疑延伸了原有公民名誉权、隐私权的权利范畴?/P> <P>谁都可能戛]ЎfDz̫ː为被“人肉搜ǰ^I·ǰ^I·”?司法解释给惯于穷追猛打的“人肉搜索”划宵ط[边?恰恰是为保护网友的合法权利?/P> <P>“近年来,由网络侵权纠纷引发的诉讼案件越来越多,信息网税侵权司法解释出台@ʲô非常及时且很具有操作?在司法实践中能嵫ܸX有效解决同案不同判问题。”中国政法大学传播法研究中心研究员朱巍说?/P> <P>有专家指?继网络传播权、网络诽谤问题的司法]ЕrgM@解释陆续实施?网络侵Lu˓u^人身权益һ司法解释的出?标志着我国互联网法律问颳׷L裁判规则体系已经初步形?对建立和谐健康的互联网秩序意义重大?/P> <P><STRONG>编织严密保护刑事法网</STRONG></P> <P>瘦肉精、毒奶粉、地沟油……频频发生的食品安全问题,让人触目惊心,及时出台的司法解释严惩食品安全犯罪、保障食品药品˻?打响一场司ɶ@~法舌尖保卫战?/P> <P>2013???“两高”联合发布《关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释?要求对^害食品安全犯罪案件从严量?进一步加大危害食品安全犯罪的打击力度?/P> <P>“司法解释通篇体现了严ϢI֮_惩的态度,这是由危害食品安全犯罪的特定形势和特点决定的。”最高法刑事审判第二庭庭长裴显鼎介绍,食品安全犯罪的方式不断创新、手段更趋隐һp۾֮?犯罪案件性质认定难度越来越大。针iմ对这些问?司法解释明确了危害ˣ品安全相关犯罪的定罪量刑标准,提出相关罪名的司法认定标?统一Q新型疑难案件的法律适用意见,为依法惩治危Ęɫ害食品安全犯罪编织f҂严密的|һ事法网?/P> <P>2014??最高法发布ԭһf《关于审理食品讔rǧצ~ǵ品纠纷案件适用法律若干问题的规定?这一司法解释强化了经营者的商品质量责任,同时赋予涵ڃɰʮһ费者维权法律武器?/P> <P>“司法解释支持了知假买假的索]e?对于统一司浫Ѕs尺度、打击无良商家、维护消费者权益、净化食品药品市场环境具有重要意义。”中国人民大学法学院教授杨立新说?/P> <P>环境污染问题也是近年来社会关注的热点?013??7?“两高”发布《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释?向环境污染亮剑?/P> <P>“制ǿe^һ该司法解释,是法院、检察院充分发挥刑事司法职能,积极回应人民群众关切的一项重要举措。”最高法新闻发言人孙军塼表示,司法解释的公布治಻ٖ?对于化环境保护,维护予D民群众生命健康财产安全,推进美丽中国建设必将发挥重要作用?/P> <P><STRONG>合理认定工伤促进公平</STRONG></P> <P>工伤认定?往往让受伤职工流血又流?很多时?甚至要拖着病体ϽⱬW到法院讨说法。工伤保险行政案件Ѓpɶ及到职工切身利益,直接影响社会ǧ定?/P> <P>今年8?最高法出台《关于审理工伤保险行政案件干问题的规定?该司法解释极大放宽x_工伤认定标准,下班顺道买菜也算“合理”?/P> <P>关于“上下班途中”的工伤认定,一直是争议颇多的老大难问题。司法解释列Ǿ了四种“上下班途中”情况可以认定为工伤ن。即在合理时间SСΨ往返于工作地与住所地、经常居住地、单位宿舍的合理路线的上下班途中,在合理时间SСΨ往返于工作地与配偶、父母、子女居住地的合ɲŌ]ʲôl理路线的丄âDr׃һWqŲʹâ下班途中,从事属于日常工作生活所需要的活ðһꇼt,且在合理时间和合理路线的丄âDr׃һWqŲʹâ下班途中,在合理时间内其他合理路线的上下班途中?/P> <P>最@ՈȾƘ法行政审判庭庭长赵大光表示,“合理”是认定工伤的主要쵰准。合琳֮І时间、合理路线中的“合理”二?应该宽泛地理?即具有正当性?/P> <P>司法解释为司法机关妥善处理工伤保险行政纠?统一Ԡ҆司法尺?为依法保障工伤职工权益、大力ҊһĘ悶进社会公平mȻFmȻF义增添了暖暖ҵҪll温度?/P> <P><STRONG>严惩Сӵ犯未成幦ش人犯罪</STRONG></P> <P>针对校园性侵、嫖宿幼女、官员强奸幼女案件层出不穷的问题,2013?0?3?最高法、浫ܵõһɸ高检、公安部、司法部联合发布《关于依法惩治性侵֮害未成年人犯罪的意见?强化劌案机关及时立案和收集、固定证据职?重点明ء奸淫幼女等性侵害犯罪的认定原则ʲônj?/P> <P>司法解释突出体现对湥Ҿx_成年被害人的特殊、优先保?用近一半的篇幅从办案工作要求、避免对被害人造成二次伤害、为被害人提供法律援劵Ц、法定代理人代为出庭陈述意见、加大民事赔偿和司法救助力度等方?为˼˼ҹ뜪成年被害人提供最@限度的司法Ͻȥ关怀与呵?架起一道保护未成年DrЦ人权益不容触碰、逾越的高压线?/P> <P>北京师范大学教授赵秉志认?司法解释立足于当前我国性侵害未成年人犯罪的特点,从刑事һpݔ策、刑法和ԼҲȫˑ事诉讼法等方面ԒԒ,就加强惩治性侵害未成年人犯罪作了全面系统的规定和工作部?是一份极其重要的刑事司法文件?/P> <P><STRONG>服务经济规范行业发展</STRONG></P> <P>社会主义市场经һrg是法治经?实现经济又好又快r发展离不开良好的法治环墹。一系列经济发展领域司法解释的出?弥补法律缺失,推动经济领域法律体系不断完善?/P> <P>2014??“两高”联合发布《关于办理走ǽ^һ私刑事案件适用法律若干问题的解释?对于依法严厉打击严重走私犯罪、有效遏制走私犯罪蔓延势头、充分维护国家正常进@һֱ²ȥ口秩序将发挥积极作用?/P> <P>今年4?0?为正确审理商标案?最高法砵审理商标案件有关管辖和法律适用等问?出台相关司法解释,明确13类商校案件法院应当受理?/P> <P>近年?我国融资租赁合同纠纷频发,5年来墹âW^长10倍。最@ô法《关于审理融赼ĸ租赁合同纠纷案件适用法律问题的解释》今??日开始施行。该司法解释进一步明确融资租赁合同的认定及效力、合同的SҲǓu^@Ϣ履行、解除、违约责任等问题?/P> <P>今年1?3?最高法发布《关于审理涉及农村土地承包经营纠纷调解仲裁案件适用法律若干问题的解释?对农村土地承包经营纠纷调解仲裁与诉讼的衔接以及诉讼对仲裁的Oҕ障等程序问题作出统一规范。һȭһȭ࿙些规定对于完善裁诉衔接程?保障仲裁顺利进行,価̝法维护农民合法权益将起到重要作用?/P> <P>2013??最高法公布《关于适用〈中华人民共和国企业破法〉若干问题的规定(??对于准确把һ̹ӋҪlL㏡债务人财产范?积极有效追收债务人财?避免债务人财产不当减?实现债务人财亡最大化和债权人利益保护最大化,保障企业法人市场退出中全体债权人ˮԪRܵСΨǰ公平有â受偿,维护经济社会和谐稳定发展,意义重大?/P> <P>2013???最高法发布《关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(??规范保险公司的展业行主ɫF和理赔行为,明确裁判规则,进一步统一裁判标准。司法解释推动了保险法律制度Ҳ԰ь٘的完?使之更好地发挥规范和调整保险市场的作用?/P> <P>此外,最高法《关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定〡ԋ今??日起施行,首次以司法解释形式向社会宣告其大力推进司法公开、实现ɢޏ法公平公正、ʮͿԵõһol立司法权威的决心,获得社会各界的普遍赞誉?/P> </div> </div> <divid="div_vote_id"></div> <divclass="nr_bianji">【责任编辑】黄?/div> <div> <hr> <divclass="fanye"> <palign="right"> 上一条:<ahref="/8uy0j0/info/1006/30319.htm">李克强:在阿寡汗问题伊斯坦布尔进程第四次外长会开幕式上的讲话</a> 下一条:<ahref="/8uy0j0/info/1006/30328.htm">环保?5个督查组开展APEC会议空气质量保障督查</a> </p> </div> <palign="right">?ahref="javascript:window.opener=null;window.open('','_self');window.close();">关闭</a>?/p> </div> </form> <script> showVote(30326,820507864,"#F3F7FA","class='cytpstyle'","#090909","<imgsrc='/system/resource/images/newsvote/ss00.png'border='0'>","class='tpcontent'","欢迎参与ԭɾ˿ښ投票",10,"<imgsrc='/system/resource/images/newsvote/submit2.gif'onclick='_newscontent_getresult(30326,820507864)'style='cursor:hand;'>","<imgsrc='/system/resource/images/newsvote/view2.gif'onclick='_newscontent_lookresult()'style='cursor:hand;'>",document._newscontent_fromname,"请填写投票项?,"127.0.0.1","您已经投过票了!","投票系һɏ出现异常,请稍后再试?,"感谢参与?,"投票结果") </script></DIV></DIV></DIV><!--内容结束--><!--相关新闻开?-> <DIVclass="nr_aboutnews"> <H3><H4><Ahref="#"></A></H4></H3> <spanid="relateNewsjs1016js">读取内容?请等?..</span> <scriptlanguage="JavaScript"src="/system/resource/js/prototype.js"></script> <scriptlanguage="JavaScript"> functiongetRelateNewsjs1016js(){ varurl='/system/resource/code/relatenews.jsp'; varpars='viewid=1016&titlelen=16&days=3&endimage=&clickshow=false&clickname=%E7%82%B9%E5%87%BB%EF%BC%9A+&&linkmode=_blank&mode=10&pageUrl=/system/_owners/news/_webprj/about.jsp&columnshow=2&wbnewsid=30326&owner=820507864&limitdays=365&rowcount=5&columnstyle=columnstyle1016&columnid=-1&r='+Math.random(); varmyAjax=newAjax.Request( url,{method:'get', parameters:pars, onComplete:showRelateNewsjs1016js }); } functionshowRelateNewsjs1016js(originalRequest) { varresult=""; varxmlRoot=originalRequest.responseXML; varcolumns=xmlRoot.getElementsByTagName("columns"); result+="<tablewidth='100%'"; for(vari=0;i<columns.length;i++) { varcolumnstring=getElementValuejs1016js(xmlRoot,'columnstring',i); varahref=getElementValuejs1016js(xmlRoot,'ahref',i); varatitle=getElementValuejs1016js(xmlRoot,'atitle',i); vartitle=getElementValuejs1016js(xmlRoot,'title',i); varclickstring=getElementValuejs1016js(xmlRoot,'clickstring',i); varendimage=getElementValuejs1016js(xmlRoot,'endimage',i); vardate=getElementValuejs1016js(xmlRoot,'date',i); result+="<tr><tdheight='19'valign='middle'width=1nowrap><spanclass=leaderfont1016>·</span></td>"; result+="<tdvalign='middle'>"; result+=columnstring; result+=" <ahref='"+ahref+"'target=_blanktitle='"+atitle+"'"; result+="<spanclass=titlestyle1016>"; result+=title; result+="</span>"; result+="</a> "; result+=clickstring; result+="</td>"; result+="<tdvalign='middle'class=timestyle1016>"; result+=date; result+=endimage; result+="</td></tr>"; } result+="</table>"; if(result) { $("relateNewsjs1016js").innerHTML=result; } } //兼容firefox,修改获取xml节点方式 functiongetElementValuejs1016js(root,elementName,elementsize) { if(window.ActiveXObject)//IE { returnroot.getElementsByTagName(elementName).item(elementsize).firstChild.data; }else { result=root.getElementsByTagName(elementName).item(elementsize); if(result.childNodes.length>1) { returnresult.childNodes[1].nodeValue; }else { returnresult.firstChild.nodeValue; } } } getRelateNewsjs1016js(); </script> </DIV><!--相关新闻结束--><!--评论开?-> <DIVclass="nr_pinglun"align="center"> <tablecellpadding="2"cellspacing="1"bgcolor="#CCCCCC"> <tr> <tdbgcolor="#ffffff"class="messagestyle1017"style="padding-left:10px;word-break:break-all;"> 请遵守㵭互联网甾WMȥ子公告服务管理规定》及中华人民共和国其他有关法律法规?br>用户需对自己在使用本站服务过程中的行为承担法律责任?br>本站管理员有@保留或删除评论内容?br>评论内容只代表网友个人观点,与本网站立场无关? </td> </tr> <tr> <tdstyle="background-color:#ffffff;font-size:9pt"> <divclass="input3style1017"> <textareaonpropertychange="calculatesize();"oninput="calculatesize();"id="respwbrespcontent"name="respwbrespcontent"style="width:650px;height:180px"></textarea> </div> </td> </tr> <tr> <tdcolspan="2"style="background-color:#ffffff;font-size:9pt"> <divid="respmessage"></div> </td> </tr> <tr> <tdalign="left"bgcolor="#ffffff"> <spanid="contentsize"style="display:none">0/1000</span> <inputid="respsoru"name="respsoru"type="hidden"value="0"/> <inputid="respid"name="respid"type="hidden"/> <spanid="respaccorpass"style="display:none;font-size:9pt"> 用户?nbsp;<inputtype="text"size="8"maxlength="20"id="respwbaccount"name="respwbaccount"style="background-color:#FFFFFF;border:1pxsolid#BAD3E6;"/> 密码 <inputtype="password"size="8"maxlength="20"id="respwbpassword"name="respwbpassword"style="background-color:#FFFFFF;border:1pxsolid#BAD3E6;"/> </span> <inputid="respcheck"name="respcheck"type="checkbox"value="0"checkedonclick="ischeckjs1017js();"/><spanstyle="font-size:9pt"> 匿名右һֻɾe布</span> <spanstyle="font-size:9pt">验证?/span><inputid="resprand"name="resprand"type="text"size="4"maxlength="4"autocomplete="off"style="background-color:#FFFFFF;border:1pxsolid#BAD3E6;"> <imgid="resprandimage"border="0"src="/system/resource/js/message/createimage.jsp"align="absmiddle"> <spanonclick="changeimagejs1017js()"style="font-size:9pt;cursor:pointer">看不清楚,换张图片</span> <inputtype="button"value="发布"onclick="submitrespjs1017js();"> </td> </tr> <tr> <tdcolspan="2"height="25"style="background-color:#ffffff;font-size:9pt;padding-left:10px"> ?spanid="resptotid">0</span>条评?nbsp;  ?spanid="resptotpage">1</span>?nbsp;  当前?spanid="slidercontent">1</span>? </td> </tr> <tr> <tdcolspan="2"style="background-color:#ffffff;font-size:9pt"> <divid="respslider"style="height:20px;"> </td> </tr> <tr> <tdcolspan="2"style="background-color:#ffffff;font-size:9pt"> <divid="respcontent"></div> </td> </tr> </table> <style> .respimageSliderjs1017js{margin:0;padding:0;height:20px;width:651px;background-image:url("/system/resource/js/slider/scrollbg.gif");} .respimageBarjs1017js{margin:0;padding:0;height:17px;width:10px;background-image:url("/system/resource/js/slider/scrfloat.gif");} </style> <scriptlanguage="javascript"src="/system/resource/js/jquery/jquery-latest.min.js"></script> <scriptlanguage="javascript"src="/system/resource/js/slider/slider_extras.js"></script> <scriptlanguage="javascript"src="/system/resource/js/base64.js"></script> <scriptlanguage="javascript"src="/system/resource/js/md5.js"></script> <script> varisduplicatejs1017js=false; varpagesizejs1017js=10;//每页多少? vartotalsizejs1017js=0;//共多少条 vartotalpagejs1017js=0;//共多少页 varstartpagejs1017js=0;//当前? varpagejs1017js=startpagejs1017js+1;//显示的页? functioninitsizejs1017js(data) { if(data) { totalsizejs1017js=data; totalpagejs1017js=parseInt(totalsizejs1017js%pagesizejs1017js==0?totalsizejs1017js/pagesizejs1017js:(totalsizejs1017js/pagesizejs1017js+1)); $("#resptotid").empty(); $("#respmessage").empty(); $("#resptotid").append(data); $("#resptotpage").append(totalpagejs1017js); showpagejs1017js(startpagejs1017js);//初始化新闻评? } } functioninittotalsizejs1017js() { NewsRespUtil.getTotalpage("820507864","30326","wbnews",initsizejs1017js); } //显示评论列表主方? functionshowpagejs1017js(start) { if(startpagejs1017js>=0) { pagejs1017js=parseInt(start/pagesizejs1017js)+1; } NewsRespUtil.getResp("820507864","30326",start,pagesizejs1017js,"wbnews",buildresultjs1017js); } //取消回复 functioncancelrespjs1017js() { $("#respmessage").empty(); $("#respsoru").val("0"); $("#respid").val(""); } //回复 functionrepjs1017js(id,top) { $("#respmessage").empty(); $("#respmessage").append("<spanstyle='color:#ff8000;font-size:10pt;height:30px;padding-top:expression(15);padding-bottom:expression(15);'>回复["+top+"]楼的评论    <ahref='javascript:'onclick='cancelrespjs1017js()'>取消</a></span>"); $("#respsoru").val("1"); $("#respid").val(id); $("#respwbrespcontent").focus(); } //回复的处理结? functionrepresultjs1017js(data) { if(data=="0"||data=="-12") { $("#respwbaccount").val(""); $("#respwbpassword").val(""); $("#respwbrespcontent").val(""); $("#resprand").val(""); $("#contentsize").text("0/1000"); $("#resprandimage").attr("src","/system/resource/js/message/createimage.jsp?randnum="+Math.random()); //$("respmessage").innerHTML="<spanstyle='font-size:9pt;color:#ff8000;height:30px;padding-top:expression(15);padding-bottom:expression(15);'>回复评论成功</span>"; varisflag="0"; if(data=="-12") { alert("回复评论成功,您的內容中含有ֱӰ@hһĕ感字,请等待ͨȥ台审?); }else { if(isflag=="1") { alert("回复评论成功"); }else { alert("回复评论成功,请等待后台审?); } } NewsRespUtil.getTotalpage("820507864","30326","wbnews",reloadjs1017js); }else { buildResultStrjs1017js(data); } } //创建评ylDrݱqylDrݱq表格滚动? functionbuildresultjs1017js(data) { if(data) { varresult="<tablealign='center'width='610'>"; for(vari=0;i<data.length;i++) { result+="<tr>"; result+="<tdstyle='background-color:#ffffff;font-size:9pt'>"; result+="<fontcolor=#326FA8>"+data[i].wbaccount+"["+data[i].wbip+"]"+"</font>"; result+=""+data[i].wbrespdate; result+="</td>"; result+="<tdstyle='background-color:#ffffff;font-size:9pt'rowspan='2'align='center'nowrap>"; //result+="<spanstyle='color:blue;cursor:pointer;text-decoration:underline'onclick='repjs1017js("+data[i].wbrespid+","+data[i].wbtop+")'>[回复]</span>"; result+="<divstyle='font-size:20pt;color:gray'>"+data[i].wbtop+"</div>"; result+="</td>"; result+="</tr>"; result+="<tr>"; result+="<tdstyle='background-color:#ffffff;font-size:9pt;word-break:break-all;'>"; result+=""+data[i].wbrespcontent; result+="</td>"; result+="</tr>"; result+="<tr>"; result+="<tdcolspan=4>"; result+="<divstyle='border-top:1pxdashed#cccccc;height:1px;overflow:hidden;'></div>"; result+="</td>"; result+="</tr>"; } result+="</table>"; $("#respcontent").empty(); $("#respcontent").append(result); $("#resptotpage").empty(); $("#resptotpage").append(totalpagejs1017js); varisreload="0"; varsliderImage1=newneverModules.modules.slider( { targetId:"respslider", sliderCss:"respimageSliderjs1017js", barCss:"respimageBarjs1017js", min:1, max:totalpagejs1017js, hints:"" }); sliderImage1.onstart=function() { isreload="1"; } sliderImage1.onchange=function() { $("#slidercontent").empty(); $("#slidercontent").append(sliderImage1.getValue()==0?1:sliderImage1.getValue()); }; sliderImage1.onend=function() { if(isreload=="1") { if(sliderImage1.getValue()!=pagejs1017js&&sliderImage1.getValue()!=0) { showpagejs1017js((parseInt(sliderImage1.getValue())-1)*pagesizejs1017js); $("#respmessage").empty(); } } } sliderImage1.donclick=function() { if(sliderImage1.getValue()!=pagejs1017js&&sliderImage1.getValue()!=0) { showpagejs1017js((parseInt(sliderImage1.getValue())-1)*pagesizejs1017js); $("#respmessage").empty(); } } sliderImage1.create(); sliderImage1.setValue(pagejs1017js); } else { $("#respcontent").empty(); $("#respcontent").append("<spanstyle='font-size:9pt;height:30px;padding-top:expression(15);padding-bottom:expression(15);'>该新闻还没有评论</span>"); } } //评论回复完成后,重新读取计算评论的表? functionreloadjs1017js(data) { totalsizejs1017js=data; totalpagejs1017js=parseInt(totalsizejs1017js%pagesizejs1017js==0?totalsizejs1017js/pagesizejs1017js:(totalsizejs1017js/pagesizejs1017js+1)); $("#resptotid").empty(); $("#resptotpage").empty(); $("#resptotid").append(totalsizejs1017js); $("#resptotpage").append(totalpagejs1017js); showpagejs1017js(0); cancelrespjs1017js(); } functionbuildResultStrjs1017js(data) { if(data=="-2") { alert("没有这䨎用户或用户被禁用"); } elseif(data=="-3") { alert("用户名或密码错误"); } elseif(data=="-4") { alert("验ޟ֏һ¯码错?); }elseif(data=="-9") { alert("请放置在新闻内һĘ΢ЦһĘ΢Ц?); } elseif(data=="-11") { alert("评论内容过长"); } else { alert("未知错误"); } } //添加评论后的处理方法 functionsavejs1017js(data) { if(data=="0"||data=="-12") { $("#respwbaccount").val(""); $("#respwbpassword").val(""); $("#respwbrespcontent").val(""); $("#resprand").val(""); $("#contentsize").empty(); $("#contentsize").append("0/1000"); $("#resprandimage").attr("src","/system/resource/js/message/createimage.jsp?randnum="+Math.random()); varisflag="0"; if(data=="-12") { alert("回复评论成功,您的內容中含有敏感字,请等待后台审?); } else { if(isflag=="1") { alert("添加评论成功"); }else { alert("评论添加成功,等待后台审?); } } NewsRespUtil.getTotalpage("820507864","30326","wbnews",reloadjs1017js); } else { buildResultStrjs1017js(data); } } String.prototype.trim =function() { vart=this.replace(/(^\s*)|(\s*$)/g,""); returnt.replace(/(^ *)|( *$)/g,""); } //提交评论 functionsubmitrespjs1017js(id) { varanonymous="1"; if($("#respcheck")==null||!$("#respcheck").attr("checked")) { if($("#respwbaccount").val()==""||$("#respwbpassword").val()=="") { alert("请输入用户名戄e密?); return; } } else { anonymous="0"; } if(($("#respwbrespcontent").val()).trim()=="") { alert("请输入评论内?); $("#respwbrespcontent").focus(); return; } if(($("#respwbrespcontent").val()).length>1000) { alert("评论内容小于1000个字"); $("#respwbrespcontent").focus(); return; } if($("#resprand").val()=="") { alert("请输入验证码"); $("#resprand").focus(); return; } varpd=hex_md5($("#respwbpassword").val()).toUpperCase() if($("#respsoru").val()=="0") { NewsRespUtil.save("820507864","1006","30326",anonymous,$("#respwbaccount").val(),pd,base64Contentjs1017js($("#respwbrespcontent").val()),$("#resprand").val(),'0',false,savejs1017js); } else { NewsRespUtil.update("820507864","1006","30326",anonymous,$("#respwbaccount").val(),pd,base64Contentjs1017js($("#respwbrespcontent").val()),$("#resprand").val(),$("#respid").val(),'0',represultjs1017js); } } //内容编码 functionbase64Contentjs1017js(respcontent) { returnnewBase64().encode(respcontent); } //是否匿名 functionischeckjs1017js() { if(!$("#respcheck").attr("checked")) { $("#respaccorpass").css("display","inline"); $("#respwbaccount").val(""); $("#respwbpassword").val(""); } else { $("#respwbaccount").val(""); $("#respwbpassword").val(""); $("#respaccorpass").hide(); } } functionchangeimagejs1017js() { $("#resprandimage").attr("src","/system/resource/js/message/createimage.jsp?randnum="+Math.random()); } functioncalculatesize() { varc=($("#respwbrespcontent").val()).length; $("#contentsize").empty(); $("#contentsize").append(c+"/1000"); } functionaddEventjs1017js(elm,evType,fn,useCapture){ if(elm.addEventListener){ elm.addEventListener(evType,fn,useCapture); returntrue; } elseif(elm.attachEvent){ varr=elm.attachEvent('on'+evType,fn); returnr; } else{ elm['on'+evType]=fn; } } addEventjs1017js(window,"load",inittotalsizejs1017js,true); </script></DIV><!--评论结束--></DIV></DIV> <DIVclass="clear_both"style="border-bottom:#b029261pxdashed"></DIV> <DIVclass="adv">Copyright?2007-2010贵州师范大学新闻?AllRightsReserved.<BR>技术支?贵州师范大学新闻网涨LͻҊ术部投稿信箱:gznuxb@163.comgznuxb@gznu.edu.cn<BR>(浏览本网主页,建议IE7.0以上,分辨率最?024*768)<BR></DIV><!--版权结束--> <DIV></DIV></CENTER></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT> <DIV></DIV> </BODY></HTML> <!-- 0 0 - 9 . n e t -->