?!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 领导干部学习王阳明的什?-新闻?/TITLE><META Name="keywords" Content="新闻?思贤论坛,领导干部,领导,干部,学习,王阳,阳明,什? /> <META Name="description" Content="近年来,随着习近平总书记多次谈到王阳明和阳明文化,各地正兴起一股“阳明热”,有的地方党委、政府也|要求或倡导领导干部学习阳明文化。领导干部学王阳昨K,学什么呢?笔者通过对阳明文化的学习和宣讲,认为领导干部学习阳明文化,当从以下几点去İһʮ认识把握。一、淡泊名利的人格魦力王阳明家族数代淡泊名利,其六並ơ祖王纲〨u五世祖王彦达ĘϝMŀ四世祖王与准均是学识桷博之士,但都不愿考功名,在家读书教育后代。地方政府得知王?.." /> <META content="no-cache" http-equiv="pragma"> <META content="no-cache" http-equiv="cache-control"> <META content="0" http-equiv="expires"> <META name="Description" content="贵州师范大学新闻网:全方位反昡学校动态。贵州师范大学官方新闻资讯媒体、了解贵州师范大学的窗口?> <LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="/css.css"> <!--Announced by Visual SiteBuilder 9--> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/_sitegray/_sitegray_d.css" /> <script language="javascript" src="../../_sitegray/_sitegray.js"></script> <!-- CustomerNO:77656262657232307003475455525643055748 --> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/about.vsb.css" /> <script type="text/javascript" src="/system/resource/js/counter.js"></script> <script type="text/javascript">_jsq_(1005,'/about.jsp',33687,820507864)</script> <meta name="mobile-agent" content="format=xhtml;url=http://m.kepome.com/"> <meta name="mobile-agent" content="format=html5;url=http://m.kepome.com/"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; var x=document.getElementsByTagName("link"); if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </HEAD> <body id="8uy0j0" > <div style='display:none'><q id='wRlwwa'></q><tt id='wRlwwa'><dd id='wRlwwa'><noscript id='wRlwwa'><dl id='wRlwwa'><i id='wRlwwa'></i><dd id='wRlwwa'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='wRlwwa'></tr><td id='wRlwwa'></td><q id='wRlwwa'></q><dd id='wRlwwa'></dd><div id='wRlwwa'><button id='wRlwwa'><tfoot id='wRlwwa'><i id='wRlwwa'><dl id='wRlwwa'><i id='wRlwwa'><strike id='wRlwwa'><dt id='wRlwwa'></dt></strike></i></dl></i><pre id='wRlwwa'></pre></tfoot><u id='wRlwwa'></u><small id='wRlwwa'></small></button><tr id='wRlwwa'></tr></div><strike id='wRlwwa'></strike><label id='wRlwwa'></label><button id='wRlwwa'></button><optgroup id='wRlwwa'></optgroup><dd id='wRlwwa'></dd><sup id='wRlwwa'><del id='wRlwwa'><strike id='wRlwwa'><dd id='wRlwwa'></dd></strike></del></sup><fieldset id='wRlwwa'><p id='wRlwwa'></p></fieldset><big id='wRlwwa'><big id='wRlwwa'><address id='wRlwwa'><dl id='wRlwwa'></dl></address><dd id='wRlwwa'></dd><table id='wRlwwa'><abbr id='wRlwwa'><strong id='wRlwwa'><blockquote id='wRlwwa'></blockquote></strong></abbr><td id='wRlwwa'><pre id='wRlwwa'></pre></td></table></big></big><q id='wRlwwa'><abbr id='wRlwwa'><thead id='wRlwwa'></thead></abbr></q><li id='wRlwwa'><q id='wRlwwa'><acronym id='wRlwwa'><dd id='wRlwwa'><td id='wRlwwa'><noframes id='wRlwwa'><tr id='wRlwwa'><strong id='wRlwwa'></strong><small id='wRlwwa'></small><button id='wRlwwa'></button><li id='wRlwwa'><noscript id='wRlwwa'><big id='wRlwwa'></big><dt id='wRlwwa'></dt></noscript></li></tr><ol id='wRlwwa'><option id='wRlwwa'><table id='wRlwwa'><blockquote id='wRlwwa'><tbody id='wRlwwa'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='wRlwwa'></u><kbd id='wRlwwa'><kbd id='wRlwwa'></kbd></kbd></noframes><abbr id='wRlwwa'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='wRlwwa'><button id='wRlwwa'><abbr id='wRlwwa'></abbr></button></thead><button id='wRlwwa'><u id='wRlwwa'><u id='wRlwwa'></u></u><tr id='wRlwwa'><optgroup id='wRlwwa'><dd id='wRlwwa'><dfn id='wRlwwa'><tt id='wRlwwa'><thead id='wRlwwa'><optgroup id='wRlwwa'></optgroup></thead></tt><legend id='wRlwwa'></legend><noframes id='wRlwwa'><b id='wRlwwa'><form id='wRlwwa'></form></b></noframes></dfn><pre id='wRlwwa'></pre></dd></optgroup><dl id='wRlwwa'><big id='wRlwwa'><dd id='wRlwwa'><td id='wRlwwa'><dir id='wRlwwa'></dir></td></dd></big><optgroup id='wRlwwa'></optgroup><dfn id='wRlwwa'></dfn></dl></tr></button><strong id='wRlwwa'></strong><ol id='wRlwwa'><dfn id='wRlwwa'><kbd id='wRlwwa'></kbd></dfn></ol><ul id='wRlwwa'></ul><noframes id='wRlwwa'></noframes><blockquote id='wRlwwa'></blockquote><fieldset id='wRlwwa'></fieldset><sup id='wRlwwa'><p id='wRlwwa'><tt id='wRlwwa'><sup id='wRlwwa'><bdo id='wRlwwa'><ol id='wRlwwa'><sup id='wRlwwa'><dl id='wRlwwa'><em id='wRlwwa'><label id='wRlwwa'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='wRlwwa'></address></sup></tt></p><fieldset id='wRlwwa'><noframes id='wRlwwa'><code id='wRlwwa'><strong id='wRlwwa'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='wRlwwa'></sup><div id='wRlwwa'><pre id='wRlwwa'><select id='wRlwwa'></select><td id='wRlwwa'></td></pre></div><kbd id='wRlwwa'><u id='wRlwwa'></u></kbd><div id='wRlwwa'></div><blockquote id='wRlwwa'></blockquote><q id='wRlwwa'></q><th id='wRlwwa'></th><big id='wRlwwa'></big><address id='wRlwwa'><b id='wRlwwa'><select id='wRlwwa'></select></b></address><code id='wRlwwa'></code><ul id='wRlwwa'><strike id='wRlwwa'></strike></ul><noscript id='wRlwwa'></noscript><pre id='wRlwwa'></pre><div id='wRlwwa'><p id='wRlwwa'></p></div><tfoot id='wRlwwa'></tfoot><thead id='wRlwwa'><bdo id='wRlwwa'></bdo></thead><kbd id='wRlwwa'></kbd><p id='wRlwwa'><fieldset id='wRlwwa'><style id='wRlwwa'></style></fieldset></p><acronym id='wRlwwa'><big id='wRlwwa'><code id='wRlwwa'></code></big></acronym><noframes id='wRlwwa'><fieldset id='wRlwwa'></fieldset></noframes><ol id='wRlwwa'></ol><font id='wRlwwa'></font><td id='wRlwwa'><ol id='wRlwwa'></ol></td><center id='wRlwwa'></center><option id='wRlwwa'></option><legend id='wRlwwa'></legend><big id='wRlwwa'></big><sub id='wRlwwa'><ol id='wRlwwa'><li id='wRlwwa'><label id='wRlwwa'></label></li></ol></sub><i id='wRlwwa'><ol id='wRlwwa'></ol></i><del id='wRlwwa'></del><tr id='wRlwwa'><tr id='wRlwwa'><bdo id='wRlwwa'><form id='wRlwwa'><em id='wRlwwa'></em><ins id='wRlwwa'><center id='wRlwwa'><center id='wRlwwa'></center></center></ins><pre id='wRlwwa'><em id='wRlwwa'></em><abbr id='wRlwwa'><legend id='wRlwwa'><div id='wRlwwa'><center id='wRlwwa'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='wRlwwa'></b><noframes id='wRlwwa'><span id='wRlwwa'></span></noframes><font id='wRlwwa'><ol id='wRlwwa'></ol></font><td id='wRlwwa'><abbr id='wRlwwa'><option id='wRlwwa'><big id='wRlwwa'></big></option></abbr><dfn id='wRlwwa'></dfn></td><form id='wRlwwa'><legend id='wRlwwa'></legend></form><td id='wRlwwa'><strike id='wRlwwa'><blockquote id='wRlwwa'></blockquote></strike></td><sup id='wRlwwa'><fieldset id='wRlwwa'><li id='wRlwwa'></li></fieldset></sup><option id='wRlwwa'></option><thead id='wRlwwa'></thead><del id='wRlwwa'></del><b id='wRlwwa'><tfoot id='wRlwwa'></tfoot><i id='wRlwwa'></i></b><sup id='wRlwwa'></sup><thead id='wRlwwa'></thead><kbd id='wRlwwa'></kbd><acronym id='wRlwwa'><strike id='wRlwwa'></strike></acronym><table id='wRlwwa'><select id='wRlwwa'></select></table><strong id='wRlwwa'></strong><center id='wRlwwa'></center><p id='wRlwwa'><b id='wRlwwa'><bdo id='wRlwwa'><span id='wRlwwa'></span></bdo></b></p><tr id='wRlwwa'><form id='wRlwwa'><strong id='wRlwwa'><dir id='wRlwwa'></dir></strong><th id='wRlwwa'></th></form><strong id='wRlwwa'><select id='wRlwwa'></select></strong></tr><form id='wRlwwa'><pre id='wRlwwa'></pre></form><code id='wRlwwa'></code><optgroup id='wRlwwa'></optgroup><strong id='wRlwwa'><td id='wRlwwa'><table id='wRlwwa'><legend id='wRlwwa'><legend id='wRlwwa'><big id='wRlwwa'><fieldset id='wRlwwa'><q id='wRlwwa'><tfoot id='wRlwwa'><big id='wRlwwa'><tt id='wRlwwa'><thead id='wRlwwa'></thead></tt></big><p id='wRlwwa'></p><button id='wRlwwa'><table id='wRlwwa'><ins id='wRlwwa'></ins><tt id='wRlwwa'><li id='wRlwwa'><thead id='wRlwwa'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='wRlwwa'><td id='wRlwwa'></td><tfoot id='wRlwwa'></tfoot></tr><strong id='wRlwwa'><span id='wRlwwa'><dfn id='wRlwwa'></dfn><bdo id='wRlwwa'><thead id='wRlwwa'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='wRlwwa'></button><ol id='wRlwwa'><font id='wRlwwa'><blockquote id='wRlwwa'><center id='wRlwwa'></center></blockquote></font></ol><strong id='wRlwwa'></strong><dl id='wRlwwa'><legend id='wRlwwa'></legend><sub id='wRlwwa'><small id='wRlwwa'></small></sub></dl><style id='wRlwwa'></style><pre id='wRlwwa'><code id='wRlwwa'></code></pre><big id='wRlwwa'></big><font id='wRlwwa'></font><bdo id='wRlwwa'></bdo><dfn id='wRlwwa'><dd id='wRlwwa'><button id='wRlwwa'><strike id='wRlwwa'><div id='wRlwwa'><div id='wRlwwa'><legend id='wRlwwa'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='wRlwwa'><q id='wRlwwa'></q></optgroup></dd><ol id='wRlwwa'><q id='wRlwwa'><dfn id='wRlwwa'><button id='wRlwwa'><tbody id='wRlwwa'><tbody id='wRlwwa'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='wRlwwa'></dl><fieldset id='wRlwwa'></fieldset><u id='wRlwwa'></u><div id='wRlwwa'><ins id='wRlwwa'></ins></div><strong id='wRlwwa'></strong><center id='wRlwwa'></center><strong id='wRlwwa'></strong><small id='wRlwwa'></small><td id='wRlwwa'><q id='wRlwwa'><q id='wRlwwa'><b id='wRlwwa'><optgroup id='wRlwwa'></optgroup></b></q><ol id='wRlwwa'><bdo id='wRlwwa'></bdo></ol><dd id='wRlwwa'><th id='wRlwwa'></th></dd><blockquote id='wRlwwa'></blockquote><ul id='wRlwwa'><style id='wRlwwa'></style></ul></q></td><noscript id='wRlwwa'></noscript><ol id='wRlwwa'></ol><p id='wRlwwa'></p><strong id='wRlwwa'><big id='wRlwwa'></big><strike id='wRlwwa'><q id='wRlwwa'><sup id='wRlwwa'></sup></q></strike></strong><p id='wRlwwa'><thead id='wRlwwa'><acronym id='wRlwwa'><tfoot id='wRlwwa'><kbd id='wRlwwa'></kbd><form id='wRlwwa'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='wRlwwa'></fieldset><b id='wRlwwa'><dt id='wRlwwa'></dt></b><sup id='wRlwwa'></sup><label id='wRlwwa'></label><noframes id='wRlwwa'><ins id='wRlwwa'></ins></noframes><td id='wRlwwa'></td><dfn id='wRlwwa'></dfn><font id='wRlwwa'><style id='wRlwwa'></style></font><tr id='wRlwwa'><td id='wRlwwa'></td></tr><dfn id='wRlwwa'><ul id='wRlwwa'></ul></dfn><tr id='wRlwwa'></tr><abbr id='wRlwwa'></abbr><strong id='wRlwwa'></strong><dt id='wRlwwa'></dt><span id='wRlwwa'><label id='wRlwwa'><td id='wRlwwa'></td></label><address id='wRlwwa'></address></span><label id='wRlwwa'><bdo id='wRlwwa'><dt id='wRlwwa'><dl id='wRlwwa'></dl></dt></bdo></label><abbr id='wRlwwa'><optgroup id='wRlwwa'></optgroup></abbr><code id='wRlwwa'></code><address id='wRlwwa'><thead id='wRlwwa'></thead></address><td id='wRlwwa'><style id='wRlwwa'><tbody id='wRlwwa'></tbody><strong id='wRlwwa'></strong></style></td><ul id='wRlwwa'><ul id='wRlwwa'></ul></ul><del id='wRlwwa'></del><th id='wRlwwa'><option id='wRlwwa'><legend id='wRlwwa'></legend></option></th><b id='wRlwwa'></b><i id='wRlwwa'><noscript id='wRlwwa'></noscript></i><q id='wRlwwa'></q><select id='wRlwwa'></select><option id='wRlwwa'></option><optgroup id='wRlwwa'><big id='wRlwwa'></big></optgroup><noframes id='wRlwwa'><acronym id='wRlwwa'><em id='wRlwwa'></em><td id='wRlwwa'><div id='wRlwwa'></div></td></acronym><address id='wRlwwa'><big id='wRlwwa'><big id='wRlwwa'></big><legend id='wRlwwa'></legend></big></address></noframes><ul id='wRlwwa'></ul><abbr id='wRlwwa'><p id='wRlwwa'><small id='wRlwwa'><bdo id='wRlwwa'><code id='wRlwwa'><i id='wRlwwa'><legend id='wRlwwa'></legend></i><sub id='wRlwwa'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='wRlwwa'></noscript><tr id='wRlwwa'></tr><select id='wRlwwa'><button id='wRlwwa'><dfn id='wRlwwa'><p id='wRlwwa'></p><q id='wRlwwa'></q></dfn></button><noframes id='wRlwwa'></noframes><b id='wRlwwa'></b></select><font id='wRlwwa'></font><option id='wRlwwa'></option><fieldset id='wRlwwa'></fieldset><noframes id='wRlwwa'><i id='wRlwwa'><div id='wRlwwa'><ins id='wRlwwa'></ins></div></i></noframes><tr id='wRlwwa'></tr><label id='wRlwwa'><small id='wRlwwa'></small><b id='wRlwwa'></b></label><noscript id='wRlwwa'><tr id='wRlwwa'></tr><div id='wRlwwa'></div><noscript id='wRlwwa'></noscript><tr id='wRlwwa'></tr></noscript><center id='wRlwwa'></center><dl id='wRlwwa'></dl><blockquote id='wRlwwa'></blockquote><pre id='wRlwwa'><dl id='wRlwwa'><noframes id='wRlwwa'><i id='wRlwwa'></i></noframes><dt id='wRlwwa'></dt></dl><label id='wRlwwa'><dfn id='wRlwwa'></dfn></label></pre><dir id='wRlwwa'></dir><strike id='wRlwwa'></strike><thead id='wRlwwa'></thead><span id='wRlwwa'></span><i id='wRlwwa'></i><font id='wRlwwa'></font><style id='wRlwwa'></style><font id='wRlwwa'></font><td id='wRlwwa'><select id='wRlwwa'><b id='wRlwwa'><address id='wRlwwa'><noscript id='wRlwwa'><acronym id='wRlwwa'></acronym></noscript></address><style id='wRlwwa'><tbody id='wRlwwa'></tbody></style></b></select><ul id='wRlwwa'><thead id='wRlwwa'></thead></ul></td><strike id='wRlwwa'><dt id='wRlwwa'></dt></strike><dfn id='wRlwwa'></dfn><dir id='wRlwwa'><b id='wRlwwa'></b><font id='wRlwwa'></font></dir><ul id='wRlwwa'></ul><q id='wRlwwa'></q><acronym id='wRlwwa'></acronym><center id='wRlwwa'><strong id='wRlwwa'></strong></center><ins id='wRlwwa'><label id='wRlwwa'></label><span id='wRlwwa'></span></ins><li id='wRlwwa'><blockquote id='wRlwwa'></blockquote></li><th id='wRlwwa'><table id='wRlwwa'></table></th><tfoot id='wRlwwa'></tfoot><ins id='wRlwwa'></ins><table id='wRlwwa'></table><noscript id='wRlwwa'><del id='wRlwwa'><ol id='wRlwwa'><center id='wRlwwa'><ul id='wRlwwa'></ul><div id='wRlwwa'></div></center></ol></del></noscript><strong id='wRlwwa'><legend id='wRlwwa'></legend><td id='wRlwwa'></td></strong><font id='wRlwwa'><font id='wRlwwa'></font></font><noscript id='wRlwwa'><em id='wRlwwa'><form id='wRlwwa'><sub id='wRlwwa'></sub></form><bdo id='wRlwwa'></bdo></em></noscript><address id='wRlwwa'></address><center id='wRlwwa'><del id='wRlwwa'></del><sup id='wRlwwa'></sup></center><kbd id='wRlwwa'></kbd><font id='wRlwwa'><b id='wRlwwa'></b><table id='wRlwwa'></table><blockquote id='wRlwwa'></blockquote></font><big id='wRlwwa'><q id='wRlwwa'><center id='wRlwwa'><button id='wRlwwa'></button></center></q></big><i id='wRlwwa'><form id='wRlwwa'><option id='wRlwwa'></option><dir id='wRlwwa'><thead id='wRlwwa'></thead></dir></form><tr id='wRlwwa'><strike id='wRlwwa'><noframes id='wRlwwa'><dl id='wRlwwa'></dl></noframes></strike><dt id='wRlwwa'></dt></tr></i><dfn id='wRlwwa'></dfn><tbody id='wRlwwa'></tbody><select id='wRlwwa'><dir id='wRlwwa'><noscript id='wRlwwa'><th id='wRlwwa'><strike id='wRlwwa'></strike><small id='wRlwwa'></small></th></noscript><tbody id='wRlwwa'><em id='wRlwwa'><optgroup id='wRlwwa'></optgroup><style id='wRlwwa'><tr id='wRlwwa'></tr><address id='wRlwwa'></address></style></em></tbody><code id='wRlwwa'><noscript id='wRlwwa'><ins id='wRlwwa'><font id='wRlwwa'></font></ins></noscript></code></dir><p id='wRlwwa'></p><dl id='wRlwwa'></dl></select><form id='wRlwwa'><bdo id='wRlwwa'></bdo><optgroup id='wRlwwa'><tbody id='wRlwwa'></tbody></optgroup><blockquote id='wRlwwa'><button id='wRlwwa'><pre id='wRlwwa'><li id='wRlwwa'><tfoot id='wRlwwa'><kbd id='wRlwwa'></kbd></tfoot><fieldset id='wRlwwa'><dd id='wRlwwa'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='wRlwwa'></table><span id='wRlwwa'><dl id='wRlwwa'></dl></span></blockquote></form><em id='wRlwwa'><small id='wRlwwa'><blockquote id='wRlwwa'></blockquote></small></em><tfoot id='wRlwwa'></tfoot><del id='wRlwwa'><pre id='wRlwwa'></pre></del><em id='wRlwwa'><acronym id='wRlwwa'><th id='wRlwwa'></th></acronym></em><fieldset id='wRlwwa'></fieldset><code id='wRlwwa'><noframes id='wRlwwa'></noframes></code><form id='wRlwwa'><optgroup id='wRlwwa'><dir id='wRlwwa'></dir></optgroup></form><strong id='wRlwwa'></strong><ins id='wRlwwa'><option id='wRlwwa'></option></ins><dd id='wRlwwa'></dd><span id='wRlwwa'><tbody id='wRlwwa'></tbody></span><strong id='wRlwwa'><pre id='wRlwwa'><form id='wRlwwa'></form></pre></strong><li id='wRlwwa'><abbr id='wRlwwa'><dir id='wRlwwa'></dir><acronym id='wRlwwa'></acronym></abbr></li><ol id='wRlwwa'></ol><strike id='wRlwwa'></strike><label id='wRlwwa'></label><legend id='wRlwwa'><address id='wRlwwa'><thead id='wRlwwa'><tr id='wRlwwa'></tr></thead></address><dt id='wRlwwa'></dt></legend><thead id='wRlwwa'></thead><ins id='wRlwwa'><big id='wRlwwa'></big></ins><kbd id='wRlwwa'></kbd><center id='wRlwwa'><acronym id='wRlwwa'></acronym><code id='wRlwwa'></code></center><ul id='wRlwwa'><pre id='wRlwwa'></pre></ul><style id='wRlwwa'><dt id='wRlwwa'><noframes id='wRlwwa'></noframes></dt><sub id='wRlwwa'></sub><b id='wRlwwa'><thead id='wRlwwa'></thead></b></style><center id='wRlwwa'></center><button id='wRlwwa'></button><bdo id='wRlwwa'><sub id='wRlwwa'><noframes id='wRlwwa'><blockquote id='wRlwwa'><q id='wRlwwa'><noscript id='wRlwwa'></noscript><dt id='wRlwwa'></dt></q></blockquote><noframes id='wRlwwa'><i id='wRlwwa'></i></noframes></noframes></sub></bdo></div> <CENTER> <DIV align="center"> <DIV id="border"> <DIV id="logo"><A title="贵州师范大学新闻? href="/" onfocus="undefined" onfocus="undefined"></A></DIV> <DIV id="redianlianjie"><SPAN id="redianlianjie_title">热门链接?/SPAN> <SPAN id="redianlianjie_neirong"><A href="">师大首页</A> | <A href="/8uy0j0/tzb/specialtopic/xsbd/index.jsp">新生宝典</A> | <A href="">邮件系统</A> | <A href="">办公系统</A> | <A title="杀毒软? href="">杀毒软?/A> | <A href="">教系统</A> | <A href="">师大人事</A> </SPAN><SPAN id="office_link1"><A title="邮件系统" href=""></A></SPAN><SPAN id="office_link2"><A title="办公系统" href=""></A></SPAN><SPAN id="office_link3"><A title="杀毒软? href=""></A></SPAN><SPAN id="office_link4"><A title="教务系统" href=""></A></SPAN><SPAN id="office_link5"><A title="师大人事" href=""></A></SPAN></DIV> <DIV class="clear_right"></DIV><SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">新闻</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">国内</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">国际</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">社会</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">军事</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">国内</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">国际</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">评论</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">健康</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">疾病</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">药品</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">养生</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">生活</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">旅游</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">美食</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">购物</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">时尚</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">时装</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">美容</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">科技</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">手机</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">数码</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">IT</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">教育</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">读书</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">出国</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">考研</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">体坛</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">NBA</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">足球</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">综合</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">娱乐</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">八卦</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">明星</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">星座</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">影视</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">电影</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">电视</A></SPAN> <DIV class="clear_both"> </DIV> <DIV id="menu"> <ul> <li><a href="/8uy0j0/index.htm">首页</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/sdyw.htm">师大要闻</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/ybxw.htm">院部新闻</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/mtsd.htm">媡体师大</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/jxky.htm">教学科研</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/sdjt.htm">师大讲坛</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/gpjh1.htm">国培计划</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/zsjy.htm">招生就业</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/xyfc.htm">校友风采</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/jysd.htm">教育视点</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/xxgg.htm">信息公告</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/view2.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1023">师大电视</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/xxq.htm">新校?/a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/xiaoqing-index.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1057">70周年校庆</a></li> <li class="menudiv"></li> </ul> </DIV> <DIV id="maincontent"><!--内容开?--> <DIV id="nr_about"> <DIV id="nr_daohang"> <table class="winstyle1081" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td nowrap>当前位置? <a href="/8uy0j0/index.htm"><span class="fontstyle1081">首页</span></a><span class="splitflagstyle1081">>></span><a href="/8uy0j0/sxlt.htm"><span class="fontstyle1081">思贤论坛</span></a><span class="splitflagstyle1081">>></span><span class="fontstyle1081">正文</span></td></tr></table> <script language="javascript" src="/system/resource/js/dynclicks.js"></script><script language="javascript" src="/system/resource/js/news/newscontent.js"></script><script type="text/javascript">NewsvoteDWR.getNewsLinkUrl(33687,'820507864','vsb',newsSkip);function newsSkip(data){if(data != ""){window.location.href = data;}}</script><LINK href="/system/resource/style/component/news/content/format2.css" type="text/css" rel="stylesheet"><script language="javascript" src="/system/resource/js/ajax.js"></script><form name="_newscontent_fromname"> <div id="nr_biaoti"> 领导干部学习王阳明的什? </div> <div class="nr_art"> 【作者】李小龙  【来源】贵州¸ﲼꇷ范大学报  【日期?016/03/30 14:41  【点処λ】[<script>_showDynClicks("wbnews", 820507864, 33687)</script>] </div> <DIV id="nr_neirong" id="vsb_content"> <div class="v_news_content"> <P>近年来,随着习近平总书记多次谈到王阳明和阳明文化,各地正兴起一股“阳明热”,有的地方党委、政府也要求或倡导领导干部学习阳明文化。领导干部学王阳昨K,学什么呢?笔者通过对阳明文化的学习和宣讲,认为领导干部学习阳明文化,当从以下几点去认识把握?/P> <P>一、淡泊名利的人格魅力</P> <P>王阳明家族数代淡泊名利,其六並ơ祖王纲、五世祖王彦达、四世祖王与准均是学识桷博之士,但都不愿考功名,在家读书教育后代。地方政府得知王与准博学,想请他出来任职,王与准故意把腿弄折,以此谢绝,不愿出山。王阳明的太爷爷王世杰因家中生活窘迫,才准备去参加考试,想谋一个差事养家糊口,进考场时,人家要按规矩搜身,他认为这是对人的不信任、不尊重,于是不考了。王阳明的爷爷王天叙是个道德Լ模,只对经书感兴趣,淡泊名利。王阳明的父亲王华,天授才华,四书五绨无所不通,同时兼具男人美德。王华六岁时,曾在一水塘边玩耍,拾得一个钱袋,他打开钱袋,发现很多金子,他没有私吞,而是在那里等ɵ,直到失主来寻找钱袋。失主发现王华是个拾金不昧的孩子,当即拿出一部分当做酬谢。王华正色ف:⡸请你不要侮辱我的节操和算数能力,那么多的金子我都不要,我为什么要这么一点?”失主很惭愧,急忙向王华道歉。王阳明从小博览群书,并对读书的目的有自己的见解。他 11 岁在京师读书时,尝问塾师曰:“何为第一等事?”塾师曰:“惟读书登第耳。”王阳明则说“登第恐未为第一等事,或读书学圣贤耳”。“读书学圣贤”虽是王阳明年少时的|追求,但处于科举时代,他的父亲王华还是科举状元,他也参加了科举考。他第一次会试没考中,当同考的人为落第而感到羞耻时,王阳明反而安慰他说:“世以不得第为耻,吾以両得第动心为耻。”第二次会试,王阳明又没成功,直v到第三次会试才中进士?/P> <P>王阳明被贬龙场后,胸怀坦荡,潜心读书,自己开荒种地,不为自己的被贬而沮丧后悔。还写了“投荒万里入炎州,却喜官卑得自由”的诗句表明自己的心态,虽然被贬了,但自己得到了自由,感觉很轻松,很淡定。在平乱有功,被朝廷封为“新建伯”后,还一再推辞不受,朝廷准其子孙世袭,王阳明还上疏拒绝。而朝廷封赏给他的银两,他也分给了手下将士,还在诗中多次提到希望归隐,以传播自己的学说,这是何等淡泊Ʒ利的境界!难道不正是戵ֻDŽTё们该学习的吗?</P> <P>二、身处逆境的自我调?/P> <P>王阳明的逆境是什么?王阳明从六品京官贬为从九品驿丞,刡达龙场时,龙场驿已经破败不堪,加上山中潮湿发霉,根本无法居住,他选择在一个山洞住下,后又在洞边的小山上搭一间矮小的茅屋栖身。还写了 《初至龙场无所止结草庵居之》,从诗中看出,草屋很矮小、简陋,附近还有野、野猪等动物往来游走。后来在当地人的指引下,他搬到东洞居住,改名“阳昡ơ小洞天”。每天在洞中看书,睡觉,经常在山中漫无目的地走走。衣裳都打了补丁,寒冷的夜晚想喝点酒增加点体温,可是连酒也没有。雪天里,白昼都常有豺狼三三两两游荡到村头路边觅食;小麻雀也无处找吃的了,全瑟缩在房檐下不再出来。动物是这样Aь而王阳明的景况也比它们好不了多少。但e他还写了“古洞闲来日日游,山中宰相胜封侯”的诗句,表明自己并不在乎这恶劣的条件,还怡然自得?/P> <P>没有粮食吃,就自己种地,还在地里种了些中草药和花卉。庄稼长起来了,他对庄稼的生过程感到很新鲜,样样都记录在诗里。认为观察事物发展的规律 也是“事上磨练”的工夫。夏天,王阳明经常在山中懒睡,有时干农活困了就在竹林辨的石头上睡觉、看书,十分坦然。既丨为自己当初站出来说话被贬而后悔,也对眼前的生活很自得。他亲自劳动,砍һ֮柴挑水,还为能自食其力感到欣慰。王阳明一向体弱多病,当时龙场医疗条件落后,他就种些草药,按照书上的і子自己煎熬药汤;没有盐吃,他把床头的雪比喻成盐,还在诗中写到“地无医药凭书卷,身处蛮夷亦故山”,表明自己的坦然,和把龙场当作自己的故乡的情感?/P> <P>在这种情况下水西土安贵荣派人送来米、肉,还叫人帮他砍柴挑水,王阳明推辞不受。过两天安贵荣又派人送来银两布匹,还送一匹马,王阳明“愈有所不敢当矣!”送礼的使者很为难,王阳明才收下了米二石和柴碳鸡鹅等,其余钱物都退回去了。双方的人品节操都彰显出来了,王阳Ǻǘ宁愿自己种地,不受别人的馈赠。安贵荣不怕受牵连,向王阳明伸出援助之手。王阳明在这种逆境中,能安贫乐道,自我调节A正确面对进退流转,安心耕作,潜心悟道,正是我们该学习的一种坚韧不拔精神?/P> <P>三、上善若水的和谐理念</P> <P>上善若水,出自老子 《道德经》。老子说:上薄若水,水善利万物而不争,处众人之所恶,故几亡道。这里实际说的是做人的方法,即做人应如水,水滋润万物,但从不与万物争高下,这样的品格才最接近道。“读书学圣贤”是王阳明年少立下的志向,也就是他后来所说的“读书学道”。道是什么?在他看来,心即理,心即道,心的本体是至善,是良知,“至善是心之本体”,“夫心之本体,天理也。天理之昭明灵觉,所谓良知也”,圣贤与常人硼区别就在于圣贤悟到了良知并按良知行事。因此,读书学道,就是通过读书悟到自己的良知。王阳明的不为科举而读书,既不排斥秦ؑ举,又能按自己的良知行亡,从而使他成为一个“上欲以其学辅吾君,下以其学淑吾民,惡惓欲人同归于善,欲以仁覆天下С生”的圣人。不仅如此,他还以此来指导学生,在科举时代成功走出了一条“读书学圣贤”ЌO“读书登第”两不误的读书之道。王阳明在写给家人的信中,也一再强调教育孩子读书,“一切举业功名等事皆非所望,但惟教之以孝悌而已”。“教之以孝悌”即是“读书学圣贤”,因为孝悌是“仁之本”。这是王阳明的一种和谐理念?/P> <P>王阳明到达龙场后,与当地少数民族语言不通,ղ؆很快他就和大家融为一体,向村民学习种地,还请苗民帮助他种,他请大家吃饭喝酒。席间,仲念诗给大家听,苗民听不懂,他ُ给大家唱他们家乡的小调,氛围十分融洽?/P> <P>第二年秋天,有一个从京城来的小吏目带着儿子和仆人经过龙场,往云南方向去赴任輌三人都病死在蜈蚣坡路上,王阳明前往把他们掩埋,并以鸡、饭祭奠他ɵСӻ。还写了千古名篇 《瘗旅文》,文中饱含悲悯之情。在水西阿贾叛乱,准备围攻贵阳,以及安贵荣准备撤驿的时候,王阳明都站出来,以书信劝安ᴵ荣,使得安贵荣及时、正确、和平地处理了这些事,让水西各少数民族和谐相处。王阳明还兴办书院讲学,带动贵州各地官府兴办教DzĂ,地方绅士也纷纷捐资办学,对贵州的教育起到了巨大促进作用。王阳明也多次应席书的邀请到贵阳讲学。当时贵州建省已经八十七年但由于各种原因,教育发展缓慢,是王阳明把儒学带进了贵州山区,开启了贵州教育新风。׻对学生提出“立志、勤学、改过、责善”四条,对后世的教育发展产生了很大的影响。他?《教条示龙场诸生?倡导的就是一种和谐理念。也正因为源于质朴善良的夷民给予了他精神的鼓舞和力量,好读书史、通晓大义的安贵荣给予了他物质皡帮助和精神的慰藉,使王阳明丰富多姿的人生中完成了一次大转折,从而导致â他“心学”体系的最终完成。习近平总书记说,“立志”就是要“养浩然之气”,要砥砺、磨练自己的志向。我们干什么事都需要先立志,志不立,则天下无可成之亡。这也是信心、决心和规划的问题?/P> <P>四、九死未悔的家国惨怀</P> <P>九死未悔,出自屈?《离骚》:亦余心ƹ扣 善兮,虽九死其犹未悔。九,表示极多。意思是纵然死很多回也不后悔һɱMȥ。形容意志坚定,不论经历多少危险,也决不动摇退缩。王阳明立志学圣贤,少时就心忧天下,经常学习一些排兵布阵的知识,并组织手下民工进行演练,还上疏朝廷,提出自己对边防的建议。到龙场后王阳明一刻也没有放下对家乡、对亲人的思念,没有放下对国家的忧思。在 《龙岗漫兴?中写道:“心在夷居何有陋,身虽吏隐未忘忧”的诗句?/P> <P>在龙场元夕夜,他虽竭力地自宽,但在那孤寂的清夜还是禁不住乡愁的袭来。在当地请的一个仆人会做纸灯,王阳明对他做的灯笼很满意,还写了诗以 弉ɵ解乡愁?/P> <P>从贵阳讲学回来后,他在西山下采蕨,思念家乡,站在山顶上,遥望家乡的方向,泪流满面。想到只有保重身体才能回到家乡,妡果自己客死他乡,不但会给亲人带来更大的痛苦,也是对父母的不孝,于是坚强生活。当看到有人从京城而来,又急切想去打听京城的消息?/P> <P>后来带兵平乱,他认为要解决̸国几千年来的叛乱ֻ问题,不能单靠仁义道德的教化,也不能只靠武力镇压,必须改变百姓的生活状态,以攻心为上。于是采取了很多措施Hy一是减轻百姓的负担;二是开放市场,促进商品流通;三是严明纪律,让百姓相信官兵;四是对叛乱的人实行镇压与安抚相结合;五是在军事上以智取为上,强攻为次,尨量不造成过多的伤亡;六是订立乡规民约,实行乡村自治?/P> <P>王阳明回乡守孝、讲学后,自己身体不好年近暮年,但是当朝廷下旨,要他带兵到广西平思、田乿oV乱时,他毫不推辞,毅然带病出征,在平乱胜利后,王阳明一病不起,他知道自己生命将尽,并向朝廷告假回乡,朝廷的圣旨还没有到,他就急着往回赶,达刡江西南安青龙浦便病逝于舟中。当他的弟子问他有何遨K言,他坦然地说:“此心光明,亦复何言。”他这种光明磊落,九死未悔的家国情怀,不正是我们领导干部应该学习的吗?/P> <P>五、知行合一的良知精?/P> <P>知行合一、心即理和致良知构成了阳明心学的三大命题,是王阳?509年应贵州提学副使席书的邀请到贵阳文明书院讲学时首次提出的。王阳明的“知表合一”,不是一般的认识和实践的关系。“知”,主要指人的道德意识和思想意念,是Ϣ良知,是人的本体。“行”,主要指人的道德践行和实际行动。因此,知行关系,也就是指的ن德意识和道德践行的关系Aӌ也包括一些思想意念和实际行动的关系。王阳明认为知中有行,行中有知,“知是行的主意,行是知的工夫;知是行之始,行是知之成;知之真切笃实处便是行,行之明觉精察处便是知”。意思是说,道德是人行为的指导思想,Ͷ،照道德的要求去行动是达到“良知”的工夫。在道德指导下产生的意念活动是行为的开始,符合道德规范要求的行为是“良知”Ӛ完成。“意念发动便是行”。知行是一回事,不能分开?/P> <P>王阳明在满朝文武不敢站出来表明自己态度的情况下,敢于站出来说话从而得罪年轻气盛的皇帝朱厚照和太监刘瑾,被廷杖四十,后来被贬到龙场,但他对自己的所做所为并不后悔,他认为自己没错,如果重新选择,他还会站出来。王阳明来到龙场后嗀自己悟道讲学,读书耕地,生活很坦然,同时也注重和少数民族百姓的相处,并带领大家修桥修路,RӿЕ化群众,为百姓办事。宁王朱宸濠起兵叛乱,他一边上疏朝廷,一边谋划平乱。当时他手上无兵,完全可以等到圣旨下,等到朝廷的兵马到来。但仨w深知“兵贵神速”的道理,于是他采用心理战迷惑宁王,争取时间结集附近几个ðһĘd^县的兵力三万多人,在南昌与宁王作战,王阳明两战两胜,后来在鄱阳湖与宁王的十万精兵决战,活捉了宁王朱辰濠。此时皇帝亲率大军前来平么Ʊ,得知宁王已经被王阳明擒获,佞臣张忡ɠ献言,叫王阳明把宁王放了,让皇帝带兵再活捉一回,王阳明认为那样劳氡伤财,还要无端造成杀戮,实不可取A于是拒绝。张忠又说王阳明肯定与宁王有勾结,事败才擒住宁王。皇帝问,如何证明?张忠说,如果传唤,王阳明必定不来,皇帝于是传唤,王明阳立即前去,张忠怕与阳明对质,又矫旨拒绝K阳明见皇帝。这以后王阳明才提出“致良知”的思想。而这亡Ǜ事例正好说明王阳明一直是知行合一的,是致良知的,是敢于担lF@ɂ当的。而我们现在讲知行合一,知什么呢,从朱熹的理学角度讲,是不是该深入学习理论、学习专业知识,知责任、知规矩、知荣辱;从王阳明的忨学角度讲,是不是做什么事要讲良心、讲天理。行什么呢 ,就是“致良知”,就是按照“道”的要求去做事。习近平同志说K知”是基础、是前提,“行”是重点、是关键,必须以知促行,以行促知,做到知行合一。他还要求,培育和践行社会主义核心价值观,贵在坚持知行合一、坚持行胜于言,在落细、落小、落实上両Ƌ工夫。我们学习王阳明,不正是该学习他这种知行合一的良知精ɫ神吗?/P> <P>纵观阳明先生的一生,他的这种安贫乐道、淡泊名利的修养;在逆境中的自我调节,自我净化,不骄不躁,ֱw^픝然面对自己仕途沉浮的胸襟;知衡合一,忧国忧民的良知精神和家国情怀正是我们领导干部应学习的?/P> <P>(作者系贵州省阳明学学会会员、贵阳市作家协会副主席、修文县文联主席?/P> <P>资料来源?A href="http://gznuxb.cuepa.cn/show_more.php?tkey=&bkey=&doc_id=1419483">http://gznuxb.cuepa.cn/show_more.php?tkey=&bkey=&doc_id=1419483</A></P> </div> </div> <div id="div_vote_id"></div> <div class="nr_bianji">【责任编辑】贺钦钦</div> <div> <hr> <div class="fanye"> <p align="right"> 上一条:<a href="/8uy0j0/info/1005/33890.htm">谈谈歌曲中的?/a> 下一条:<a href="/8uy0j0/info/1005/33433.htm">关于马克思生态文明思想及时代价值分?/a> </p> </div> <p align="right">?a href="javascript:window.opener=null;window.open('','_self');window.close();">关闭</a>?/p> </div> </form> <script> showVote(33687,820507864,"#F3F7FA"," class='cytpstyle' ","#090909","<img src ='/system/resource/images/newsvote/ss00.png' border='0'>"," class='tpcontent' ","欢迎参与投票",10,"<img src='/system/resource/images/newsvote/submit2.gif' onclick='_newscontent_getresult(33687,820507864)' style='cursor:hand;'>","<img src='/system/resource/images/newsvote/view2.gif' onclick='_newscontent_lookresult()' style='cursor:hand;'>",document._newscontent_fromname,"请填写投票项?,"127.0.0.1","您已经投过票了!","投票系统出现异常,请稍后再试?,"感谢参与?,"投票结果") </script></DIV></DIV></DIV><!--内容结束 --><!--相新闻开?-> <DIV class="nr_aboutnews"> <H3><H4><A href="#"></A></H4></H3> <span id="relateNewsjs1016js">读取内容?请等?..</span> <script language="JavaScript" src="/system/resource/js/prototype.js"></script> <script language="JavaScript"> function getRelateNewsjs1016js() { var url = '/system/resource/code/relatenews.jsp'; var pars = 'viewid=1016&titlelen=16&days=3&endimage=&clickshow=false&clickname=%E7%82%B9%E5%87%BB%EF%BC%9A+&&linkmode=_blank&mode=10&pageUrl=/system/_owners/news/_webprj/about.jsp&columnshow=2&wbnewsid=33687&owner=820507864&limitdays=365&rowcount=5&columnstyle= columnstyle1016 &columnid=-1&r='+Math.random(); var myAjax = new Ajax.Request( url, { method: 'get', parameters: pars, onComplete: showRelateNewsjs1016js }); } function showRelateNewsjs1016js(originalRequest) { var result=""; var xmlRoot = originalRequest.responseXML; var columns = xmlRoot.getElementsByTagName("columns"); result+="<table width='100%'"; for(var i =0 ; i < columns.length;i++) { var columnstring = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'columnstring',i); var ahref = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'ahref',i); var atitle = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'atitle',i); var title = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'title',i); var clickstring = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'clickstring',i); var endimage = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'endimage',i); var date = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'date',i); result+="<tr><td height='19' valign='middle' width=1 nowrap><span class=leaderfont1016 >·</span></td>"; result+="<td valign='middle'>"; result+=columnstring; result+=" <a href='"+ahref+"' target=_blank title='"+atitle+"' "; result+="<span class=titlestyle1016 >"; result+=title; result+="</span>"; result+="</a> "; result+= clickstring; result+="</td>"; result+="<td valign='middle' class=timestyle1016 >"; result+=date; result+=endimage; result+="</td></tr>"; } result+="</table>"; if(result) { $("relateNewsjs1016js").innerHTML=result; } } //兼容firefox,修改获取xml节点方式 function getElementValuejs1016js(root,elementName,elementsize) { if(window.ActiveXObject)//IE { return root.getElementsByTagName(elementName).item(elementsize).firstChild.data; }else { result = root.getElementsByTagName(elementName).item(elementsize); if(result.childNodes.length > 1) { return result.childNodes[1].nodeValue; }else { return result.firstChild.nodeValue; } } } getRelateNewsjs1016js(); </script> </DIV><!--相关新闻结束--><!--评论开?-> <DIV class="nr_pinglun" align="center"> <table cellpadding="2" cellspacing="1" bgcolor="#CCCCCC"> <tr> <td bgcolor="#ffffff" class="messagestyle1017" style="padding-left:10px;word-break:break-all;"> 请遵守《互联网电子公告服务管理规定》及中华人民共和国其他有关法律法规?br>用户需对自己在使用本站朡务过程中的行为承担法律责任?br>本站管理员有权保留或删除评论内容?br>评论内容只代表网叡个人观点,与本网站立场无关? </td> </tr> <tr> <td style="background-color:#ffffff;font-size: 9pt"> <div class="input3style1017"> <textarea onpropertychange="calculatesize();" oninput="calculatesize();" id="respwbrespcontent" name="respwbrespcontent" style="width:650px;height:180px"></textarea> </div> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color:#ffffff;font-size: 9pt"> <div id="respmessage"></div> </td> </tr> <tr> <td align="left" bgcolor="#ffffff"> <span id="contentsize" style="display:none">0/1000</span> <input id="respsoru" name="respsoru" type="hidden" value="0" /> <input id="respid" name="respid" type="hidden" /> <span id="respaccorpass" style="display:none;font-size:9pt"> 用户?nbsp;<input type="text" size="8" maxlength="20" id="respwbaccount" name="respwbaccount" style="background-color: #FFFFFF;border: 1px solid #BAD3E6;" /> 密码 <input type="password" size="8" maxlength="20" id="respwbpassword" name="respwbpassword" style="background-color: #FFFFFF;border: 1px solid #BAD3E6;" /> </span> <input id="respcheck" name="respcheck" type="checkbox" value="0" checked onclick="ischeckjs1017js();" /><span style="font-size:9pt"> 匿名另布</span> <span style="font-size: 9pt">验证?/span><input id="resprand" name="resprand" type="text" size="4" maxlength="4" autocomplete="off" style="background-color: #FFFFFF;border: 1px solid #BAD3E6;"> <img id="resprandimage" border="0" src="/system/resource/js/message/createimage.jsp" align="absmiddle"> <span onclick="changeimagejs1017js()" style="font-size:9pt;cursor:pointer">看不清楚,换张图片</span> <input type="button" value="发布" onclick="submitrespjs1017js();"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" height="25" style="background-color:#ffffff;font-size: 9pt;padding-left:10px"> ?span id="resptotid">0</span>条评?nbsp;   ?span id="resptotpage">1</span>?nbsp;  当前?span id="slidercontent">1</span>? </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color:#ffffff;font-size: 9pt"> <div id="respslider" style="height:20px;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color:#ffffff;font-size: 9pt"> <div id="respcontent"></div> </td> </tr> </table> <style> .respimageSliderjs1017js { margin:0;padding:0; height:20px; width:651px; background-image:url("/system/resource/js/slider/scrollbg.gif");} .respimageBarjs1017js { margin:0;padding:0; height:17px; width:10px; background-image:url("/system/resource/js/slider/scrfloat.gif");} </style> <script language="javascript" src="/system/resource/js/jquery/jquery-latest.min.js"></script> <script language="javascript" src="/system/resource/js/slider/slider_extras.js"></script> <script language="javascript" src="/system/resource/js/base64.js"></script> <script language="javascript" src="/system/resource/js/md5.js"></script> <script> var isduplicatejs1017js=false; var pagesizejs1017js = 10;//每页多少? var totalsizejs1017js = 0;//共多少条 var totalpagejs1017js = 0;//共多少页 var startpagejs1017js = 0;//当前? var pagejs1017js = startpagejs1017js+1; //显示的页? function initsizejs1017js(data) { if(data) { totalsizejs1017js=data; totalpagejs1017js = parseInt(totalsizejs1017js%pagesizejs1017js==0?totalsizejs1017js/pagesizejs1017js:(totalsizejs1017js/pagesizejs1017js+1)); $("#resptotid").empty(); $("#respmessage").empty(); $("#resptotid").append(data); $("#resptotpage").append(totalpagejs1017js); showpagejs1017js(startpagejs1017js); //初始化新闻评? } } function inittotalsizejs1017js() { NewsRespUtil.getTotalpage("820507864","33687","wbnews",initsizejs1017js); } //显示评论列表主方? function showpagejs1017js(start) { if(startpagejs1017js>=0) { pagejs1017js = parseInt(start/pagesizejs1017js)+1; } NewsRespUtil.getResp("820507864","33687",start,pagesizejs1017js,"wbnews",buildresultjs1017js); } //取消回复 function cancelrespjs1017js() { $("#respmessage").empty(); $("#respsoru").val("0"); $("#respid").val(""); } //回复 function repjs1017js(id,top) { $("#respmessage").empty(); $("#respmessage").append("<span style='color:#ff8000;font-size:10pt;height:30px;padding-top:expression(15);padding-bottom:expression(15);'>回复["+top+"]楼的评论    <a href='javascript:' onclick='cancelrespjs1017js()'>取消</a></span>"); $("#respsoru").val("1"); $("#respid").val(id); $("#respwbrespcontent").focus(); } //回复的处理结? function represultjs1017js(data) { if(data=="0" || data=="-12") { $("#respwbaccount").val(""); $("#respwbpassword").val(""); $("#respwbrespcontent").val(""); $("#resprand").val(""); $("#contentsize").text("0/1000"); $("#resprandimage").attr("src","/system/resource/js/message/createimage.jsp?randnum="+Math.random()); //$("respmessage").innerHTML="<span style='font-size:9pt;color:#ff8000;height:30px;padding-top:expression(15);padding-bottom:expression(15);'>回复评论成功</span>"; var isflag = "0"; if(data=="-12") { alert("回复评论成功,您的內容中含有敏жֲ字,请等待后台审?); }else { if(isflag=="1") { alert("回复评论成功"); }else { alert("回复评论成功,请等待后台审?); } } NewsRespUtil.getTotalpage("820507864","33687","wbnews",reloadjs1017js); }else { buildResultStrjs1017js(data); } } //创建评论表格滚动? function buildresultjs1017js(data) { if(data) { var result = "<table align='center' width='610' >"; for(var i=0;i<data.length;i++) { result += "<tr>"; result += " <td style='background-color:#ffffff;font-size: 9pt'>"; result += " <font color=#326FA8>"+ data[i].wbaccount+ " ["+data[i].wbip+"]"+ "</font>"; result += " "+ data[i].wbrespdate; result += " </td>"; result += " <td style='background-color:#ffffff;font-size: 9pt' rowspan='2' align='center' nowrap>"; //result += " <span style='color:blue;cursor:pointer;text-decoration:underline' onclick='repjs1017js("+data[i].wbrespid+","+ data[i].wbtop +")'>[回复]</span>"; result += " <div style='font-size:20pt;color:gray'>"+ data[i].wbtop +"</div>"; result += " </td>"; result += "</tr>"; result += "<tr>"; result += " <td style='background-color:#ffffff;font-size: 9pt;word-break:break-all;' >"; result += " " + data[i].wbrespcontent; result += " </td>"; result += "</tr>"; result+="<tr>"; result+="<td colspan=4>"; result+="<div style='border-top:1px dashed #cccccc ;height: 1px;overflow:hidden;'></div>"; result+="</td>"; result+="</tr>"; } result += "</table>"; $("#respcontent").empty(); $("#respcontent").append(result); $("#resptotpage").empty(); $("#resptotpage").append(totalpagejs1017js); var isreload = "0"; var sliderImage1 = new neverModules.modules.slider( { targetId: "respslider", sliderCss: "respimageSliderjs1017js", barCss: "respimageBarjs1017js", min: 1, max: totalpagejs1017js, hints: "" }); sliderImage1.onstart = function () { isreload = "1" ; } sliderImage1.onchange = function () { $("#slidercontent").empty(); $("#slidercontent").append(sliderImage1.getValue()==0?1:sliderImage1.getValue()); }; sliderImage1.onend = function () { if(isreload=="1") { if(sliderImage1.getValue()!=pagejs1017js && sliderImage1.getValue()!=0) { showpagejs1017js((parseInt(sliderImage1.getValue())-1)*pagesizejs1017js); $("#respmessage").empty(); } } } sliderImage1.donclick = function () { if(sliderImage1.getValue()!=pagejs1017js && sliderImage1.getValue()!=0) { showpagejs1017js((parseInt(sliderImage1.getValue())-1)*pagesizejs1017js); $("#respmessage").empty(); } } sliderImage1.create(); sliderImage1.setValue(pagejs1017js); } else { $("#respcontent").empty(); $("#respcontent").append("<span style='font-size:9pt;height:30px;padding-top:expression(15);padding-bottom:expression(15);'>该新门还没有评论</span>"); } } //评论回复完成后,重新读取计算评论的表? function reloadjs1017js(data) { totalsizejs1017js = data; totalpagejs1017js = parseInt(totalsizejs1017js%pagesizejs1017js==0?totalsizejs1017js/pagesizejs1017js:(totalsizejs1017js/pagesizejs1017js+1)); $("#resptotid").empty(); $("#resptotpage").empty(); $("#resptotid").append(totalsizejs1017js); $("#resptotpage").append(totalpagejs1017js); showpagejs1017js(0); cancelrespjs1017js(); } function buildResultStrjs1017js(data) { if(data=="-2") { alert("没有这个用户或用户被禁用"); } else if(data=="-3") { alert("用户名或密码错误"); } else if(data=="-4") { alert("验证码错?); }else if(data=="-9") { alert("请放置在闻内容?); } else if(data=="-11") { alert("评论内容过长"); } else { alert("未知错误"); } } //添加诡论后的处理方法 function savejs1017js(data) { if(data=="0" || data=="-12") { $("#respwbaccount").val(""); $("#respwbpassword").val(""); $("#respwbrespcontent").val(""); $("#resprand").val(""); $("#contentsize").empty(); $("#contentsize").append("0/1000"); $("#resprandimage").attr("src","/system/resource/js/message/createimage.jsp?randnum="+Math.random()); var isflag = "0"; if(data=="-12") { alert("回复评论成功,您的內容中含有敏感字,请等待后台审?); } else { if(isflag=="1") { alert("添加评论成功"); }else { alert("评论添加成功,等待后台审?); } } NewsRespUtil.getTotalpage("820507864","33687","wbnews",reloadjs1017js); } else { buildResultStrjs1017js(data); } } String.prototype.trim = function() { var t = this.replace(/(^\s*)|(\s*$)/g, ""); return t.replace(/(^ *)|( *$)/g, ""); } //提交评论 function submitrespjs1017js(id) { var anonymous = "1"; if($("#respcheck")==null || !$("#respcheck").attr("checked")) { if($("#respwbaccount").val()=="" || $("#respwbpassword").val()=="") { alert("请输入用户名戨密?); return; } } else { anonymous = "0"; } if(($("#respwbrespcontent").val()).trim()=="") { alert("请输入评论内?); $("#respwbrespcontent").focus(); return; } if(($("#respwbrespcontent").val()).length>1000) { alert("评论内容小于1000个字"); $("#respwbrespcontent").focus(); return; } if($("#resprand").val()=="") { alert("请输入验证码"); $("#resprand").focus(); return; } var pd = hex_md5($("#respwbpassword").val()).toUpperCase() if($("#respsoru").val()=="0") { NewsRespUtil.save("820507864","1005","33687",anonymous,$("#respwbaccount").val(),pd,base64Contentjs1017js($("#respwbrespcontent").val()),$("#resprand").val(),'0',false,savejs1017js); } else { NewsRespUtil.update("820507864","1005","33687",anonymous,$("#respwbaccount").val(),pd,base64Contentjs1017js($("#respwbrespcontent").val()),$("#resprand").val(),$("#respid").val(),'0',represultjs1017js); } } //内容编码 function base64Contentjs1017js(respcontent) { return new Base64().encode(respcontent); } //是否匿名 function ischeckjs1017js() { if(!$("#respcheck").attr("checked")) { $("#respaccorpass").css("display","inline"); $("#respwbaccount").val(""); $("#respwbpassword").val(""); } else { $("#respwbaccount").val(""); $("#respwbpassword").val(""); $("#respaccorpass").hide(); } } function changeimagejs1017js() { $("#resprandimage").attr("src","/system/resource/js/message/createimage.jsp?randnum="+Math.random()); } function calculatesize() { var c = ($("#respwbrespcontent").val()).length; $("#contentsize").empty(); $("#contentsize").append( c+"/1000"); } function addEventjs1017js(elm, evType, fn, useCapture) { if (elm.addEventListener) { elm.addEventListener(evType, fn, useCapture); return true; } else if (elm.attachEvent) { var r = elm.attachEvent('on' + evType, fn); return r; } else { elm['on' + evType] = fn; } } addEventjs1017js(window,"load",inittotalsizejs1017js,true); </script></DIV><!--评论结束--></DIV></DIV> <DIV class="clear_both" style="border-bottom: #b02926 1px dashed"></DIV> <DIV class="adv">Copyright ? 2007-2010 贵州师范大学新闻?All Rights Reserved.<BR>技术支? 贵州师范大学新闻网技术部 投稿信箱:gznuxb@163.com gznuxb@gznu.edu.cn<BR>(浏览本网主页,建议IE7.0以上,分辨率最?024*768) <BR></DIV><!--版权结束 --> <DIV></DIV></CENTER></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT> <DIV></DIV> </BODY></HTML> <!-- 0 0 - 9 . n e t -->