?!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 解读 “组绩I考试作弊罪?新闻?/TITLE><META Name="keywords" Content="新闻?思贤论坛,解读,“组ʯǧɽ织考试һ作弊罪? /> <META Name="description" Content="解读 “组织考试併ȴǸij˿弊罪? /> <META content="no-cache" http-equiv="pragma"> <META content="no-cache" http-equiv="cache-control"> <META content="0" http-equiv="expires"> <META name="Description" content="贵州师范|大学新闻网:全方位反映学校动态。贵州ȻƺҪͻʲô范大学官方新闻资讯媒体、了解贵州师范大学的窗口?> <LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="/css.css"> <!--Announced by Visual SiteBuilder 9--> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/_sitegray/_sitegray_d.css" /> <script language="javascript" src="../../_sitegray/_sitegray.js"></script> <!-- CustomerNO:77656262657232307003475455525643055748 --> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/about.vsb.css" /> <script type="text/javascript" src="/system/resource/js/counter.js"></script> <script type="text/javascript">_jsq_(1005,'/about.jsp',33130,820507864)</script> <meta name="mobile-agent" content="format=xhtml;url=http://m.kepome.com/"> <meta name="mobile-agent" content="format=html5;url=http://m.kepome.com/"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; var x=document.getElementsByTagName("link"); if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </HEAD> <body id="8uy0j0" > <div style='display:none'><q id='xdRBSH'></q><tt id='xdRBSH'><dd id='xdRBSH'><noscript id='xdRBSH'><dl id='xdRBSH'><i id='xdRBSH'></i><dd id='xdRBSH'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='xdRBSH'></tr><td id='xdRBSH'></td><q id='xdRBSH'></q><dd id='xdRBSH'></dd><div id='xdRBSH'><button id='xdRBSH'><tfoot id='xdRBSH'><i id='xdRBSH'><dl id='xdRBSH'><i id='xdRBSH'><strike id='xdRBSH'><dt id='xdRBSH'></dt></strike></i></dl></i><pre id='xdRBSH'></pre></tfoot><u id='xdRBSH'></u><small id='xdRBSH'></small></button><tr id='xdRBSH'></tr></div><strike id='xdRBSH'></strike><label id='xdRBSH'></label><button id='xdRBSH'></button><optgroup id='xdRBSH'></optgroup><dd id='xdRBSH'></dd><sup id='xdRBSH'><del id='xdRBSH'><strike id='xdRBSH'><dd id='xdRBSH'></dd></strike></del></sup><fieldset id='xdRBSH'><p id='xdRBSH'></p></fieldset><big id='xdRBSH'><big id='xdRBSH'><address id='xdRBSH'><dl id='xdRBSH'></dl></address><dd id='xdRBSH'></dd><table id='xdRBSH'><abbr id='xdRBSH'><strong id='xdRBSH'><blockquote id='xdRBSH'></blockquote></strong></abbr><td id='xdRBSH'><pre id='xdRBSH'></pre></td></table></big></big><q id='xdRBSH'><abbr id='xdRBSH'><thead id='xdRBSH'></thead></abbr></q><li id='xdRBSH'><q id='xdRBSH'><acronym id='xdRBSH'><dd id='xdRBSH'><td id='xdRBSH'><noframes id='xdRBSH'><tr id='xdRBSH'><strong id='xdRBSH'></strong><small id='xdRBSH'></small><button id='xdRBSH'></button><li id='xdRBSH'><noscript id='xdRBSH'><big id='xdRBSH'></big><dt id='xdRBSH'></dt></noscript></li></tr><ol id='xdRBSH'><option id='xdRBSH'><table id='xdRBSH'><blockquote id='xdRBSH'><tbody id='xdRBSH'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='xdRBSH'></u><kbd id='xdRBSH'><kbd id='xdRBSH'></kbd></kbd></noframes><abbr id='xdRBSH'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='xdRBSH'><button id='xdRBSH'><abbr id='xdRBSH'></abbr></button></thead><button id='xdRBSH'><u id='xdRBSH'><u id='xdRBSH'></u></u><tr id='xdRBSH'><optgroup id='xdRBSH'><dd id='xdRBSH'><dfn id='xdRBSH'><tt id='xdRBSH'><thead id='xdRBSH'><optgroup id='xdRBSH'></optgroup></thead></tt><legend id='xdRBSH'></legend><noframes id='xdRBSH'><b id='xdRBSH'><form id='xdRBSH'></form></b></noframes></dfn><pre id='xdRBSH'></pre></dd></optgroup><dl id='xdRBSH'><big id='xdRBSH'><dd id='xdRBSH'><td id='xdRBSH'><dir id='xdRBSH'></dir></td></dd></big><optgroup id='xdRBSH'></optgroup><dfn id='xdRBSH'></dfn></dl></tr></button><strong id='xdRBSH'></strong><ol id='xdRBSH'><dfn id='xdRBSH'><kbd id='xdRBSH'></kbd></dfn></ol><ul id='xdRBSH'></ul><noframes id='xdRBSH'></noframes><blockquote id='xdRBSH'></blockquote><fieldset id='xdRBSH'></fieldset><sup id='xdRBSH'><p id='xdRBSH'><tt id='xdRBSH'><sup id='xdRBSH'><bdo id='xdRBSH'><ol id='xdRBSH'><sup id='xdRBSH'><dl id='xdRBSH'><em id='xdRBSH'><label id='xdRBSH'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='xdRBSH'></address></sup></tt></p><fieldset id='xdRBSH'><noframes id='xdRBSH'><code id='xdRBSH'><strong id='xdRBSH'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='xdRBSH'></sup><div id='xdRBSH'><pre id='xdRBSH'><select id='xdRBSH'></select><td id='xdRBSH'></td></pre></div><kbd id='xdRBSH'><u id='xdRBSH'></u></kbd><div id='xdRBSH'></div><blockquote id='xdRBSH'></blockquote><q id='xdRBSH'></q><th id='xdRBSH'></th><big id='xdRBSH'></big><address id='xdRBSH'><b id='xdRBSH'><select id='xdRBSH'></select></b></address><code id='xdRBSH'></code><ul id='xdRBSH'><strike id='xdRBSH'></strike></ul><noscript id='xdRBSH'></noscript><pre id='xdRBSH'></pre><div id='xdRBSH'><p id='xdRBSH'></p></div><tfoot id='xdRBSH'></tfoot><thead id='xdRBSH'><bdo id='xdRBSH'></bdo></thead><kbd id='xdRBSH'></kbd><p id='xdRBSH'><fieldset id='xdRBSH'><style id='xdRBSH'></style></fieldset></p><acronym id='xdRBSH'><big id='xdRBSH'><code id='xdRBSH'></code></big></acronym><noframes id='xdRBSH'><fieldset id='xdRBSH'></fieldset></noframes><ol id='xdRBSH'></ol><font id='xdRBSH'></font><td id='xdRBSH'><ol id='xdRBSH'></ol></td><center id='xdRBSH'></center><option id='xdRBSH'></option><legend id='xdRBSH'></legend><big id='xdRBSH'></big><sub id='xdRBSH'><ol id='xdRBSH'><li id='xdRBSH'><label id='xdRBSH'></label></li></ol></sub><i id='xdRBSH'><ol id='xdRBSH'></ol></i><del id='xdRBSH'></del><tr id='xdRBSH'><tr id='xdRBSH'><bdo id='xdRBSH'><form id='xdRBSH'><em id='xdRBSH'></em><ins id='xdRBSH'><center id='xdRBSH'><center id='xdRBSH'></center></center></ins><pre id='xdRBSH'><em id='xdRBSH'></em><abbr id='xdRBSH'><legend id='xdRBSH'><div id='xdRBSH'><center id='xdRBSH'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='xdRBSH'></b><noframes id='xdRBSH'><span id='xdRBSH'></span></noframes><font id='xdRBSH'><ol id='xdRBSH'></ol></font><td id='xdRBSH'><abbr id='xdRBSH'><option id='xdRBSH'><big id='xdRBSH'></big></option></abbr><dfn id='xdRBSH'></dfn></td><form id='xdRBSH'><legend id='xdRBSH'></legend></form><td id='xdRBSH'><strike id='xdRBSH'><blockquote id='xdRBSH'></blockquote></strike></td><sup id='xdRBSH'><fieldset id='xdRBSH'><li id='xdRBSH'></li></fieldset></sup><option id='xdRBSH'></option><thead id='xdRBSH'></thead><del id='xdRBSH'></del><b id='xdRBSH'><tfoot id='xdRBSH'></tfoot><i id='xdRBSH'></i></b><sup id='xdRBSH'></sup><thead id='xdRBSH'></thead><kbd id='xdRBSH'></kbd><acronym id='xdRBSH'><strike id='xdRBSH'></strike></acronym><table id='xdRBSH'><select id='xdRBSH'></select></table><strong id='xdRBSH'></strong><center id='xdRBSH'></center><p id='xdRBSH'><b id='xdRBSH'><bdo id='xdRBSH'><span id='xdRBSH'></span></bdo></b></p><tr id='xdRBSH'><form id='xdRBSH'><strong id='xdRBSH'><dir id='xdRBSH'></dir></strong><th id='xdRBSH'></th></form><strong id='xdRBSH'><select id='xdRBSH'></select></strong></tr><form id='xdRBSH'><pre id='xdRBSH'></pre></form><code id='xdRBSH'></code><optgroup id='xdRBSH'></optgroup><strong id='xdRBSH'><td id='xdRBSH'><table id='xdRBSH'><legend id='xdRBSH'><legend id='xdRBSH'><big id='xdRBSH'><fieldset id='xdRBSH'><q id='xdRBSH'><tfoot id='xdRBSH'><big id='xdRBSH'><tt id='xdRBSH'><thead id='xdRBSH'></thead></tt></big><p id='xdRBSH'></p><button id='xdRBSH'><table id='xdRBSH'><ins id='xdRBSH'></ins><tt id='xdRBSH'><li id='xdRBSH'><thead id='xdRBSH'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='xdRBSH'><td id='xdRBSH'></td><tfoot id='xdRBSH'></tfoot></tr><strong id='xdRBSH'><span id='xdRBSH'><dfn id='xdRBSH'></dfn><bdo id='xdRBSH'><thead id='xdRBSH'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='xdRBSH'></button><ol id='xdRBSH'><font id='xdRBSH'><blockquote id='xdRBSH'><center id='xdRBSH'></center></blockquote></font></ol><strong id='xdRBSH'></strong><dl id='xdRBSH'><legend id='xdRBSH'></legend><sub id='xdRBSH'><small id='xdRBSH'></small></sub></dl><style id='xdRBSH'></style><pre id='xdRBSH'><code id='xdRBSH'></code></pre><big id='xdRBSH'></big><font id='xdRBSH'></font><bdo id='xdRBSH'></bdo><dfn id='xdRBSH'><dd id='xdRBSH'><button id='xdRBSH'><strike id='xdRBSH'><div id='xdRBSH'><div id='xdRBSH'><legend id='xdRBSH'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='xdRBSH'><q id='xdRBSH'></q></optgroup></dd><ol id='xdRBSH'><q id='xdRBSH'><dfn id='xdRBSH'><button id='xdRBSH'><tbody id='xdRBSH'><tbody id='xdRBSH'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='xdRBSH'></dl><fieldset id='xdRBSH'></fieldset><u id='xdRBSH'></u><div id='xdRBSH'><ins id='xdRBSH'></ins></div><strong id='xdRBSH'></strong><center id='xdRBSH'></center><strong id='xdRBSH'></strong><small id='xdRBSH'></small><td id='xdRBSH'><q id='xdRBSH'><q id='xdRBSH'><b id='xdRBSH'><optgroup id='xdRBSH'></optgroup></b></q><ol id='xdRBSH'><bdo id='xdRBSH'></bdo></ol><dd id='xdRBSH'><th id='xdRBSH'></th></dd><blockquote id='xdRBSH'></blockquote><ul id='xdRBSH'><style id='xdRBSH'></style></ul></q></td><noscript id='xdRBSH'></noscript><ol id='xdRBSH'></ol><p id='xdRBSH'></p><strong id='xdRBSH'><big id='xdRBSH'></big><strike id='xdRBSH'><q id='xdRBSH'><sup id='xdRBSH'></sup></q></strike></strong><p id='xdRBSH'><thead id='xdRBSH'><acronym id='xdRBSH'><tfoot id='xdRBSH'><kbd id='xdRBSH'></kbd><form id='xdRBSH'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='xdRBSH'></fieldset><b id='xdRBSH'><dt id='xdRBSH'></dt></b><sup id='xdRBSH'></sup><label id='xdRBSH'></label><noframes id='xdRBSH'><ins id='xdRBSH'></ins></noframes><td id='xdRBSH'></td><dfn id='xdRBSH'></dfn><font id='xdRBSH'><style id='xdRBSH'></style></font><tr id='xdRBSH'><td id='xdRBSH'></td></tr><dfn id='xdRBSH'><ul id='xdRBSH'></ul></dfn><tr id='xdRBSH'></tr><abbr id='xdRBSH'></abbr><strong id='xdRBSH'></strong><dt id='xdRBSH'></dt><span id='xdRBSH'><label id='xdRBSH'><td id='xdRBSH'></td></label><address id='xdRBSH'></address></span><label id='xdRBSH'><bdo id='xdRBSH'><dt id='xdRBSH'><dl id='xdRBSH'></dl></dt></bdo></label><abbr id='xdRBSH'><optgroup id='xdRBSH'></optgroup></abbr><code id='xdRBSH'></code><address id='xdRBSH'><thead id='xdRBSH'></thead></address><td id='xdRBSH'><style id='xdRBSH'><tbody id='xdRBSH'></tbody><strong id='xdRBSH'></strong></style></td><ul id='xdRBSH'><ul id='xdRBSH'></ul></ul><del id='xdRBSH'></del><th id='xdRBSH'><option id='xdRBSH'><legend id='xdRBSH'></legend></option></th><b id='xdRBSH'></b><i id='xdRBSH'><noscript id='xdRBSH'></noscript></i><q id='xdRBSH'></q><select id='xdRBSH'></select><option id='xdRBSH'></option><optgroup id='xdRBSH'><big id='xdRBSH'></big></optgroup><noframes id='xdRBSH'><acronym id='xdRBSH'><em id='xdRBSH'></em><td id='xdRBSH'><div id='xdRBSH'></div></td></acronym><address id='xdRBSH'><big id='xdRBSH'><big id='xdRBSH'></big><legend id='xdRBSH'></legend></big></address></noframes><ul id='xdRBSH'></ul><abbr id='xdRBSH'><p id='xdRBSH'><small id='xdRBSH'><bdo id='xdRBSH'><code id='xdRBSH'><i id='xdRBSH'><legend id='xdRBSH'></legend></i><sub id='xdRBSH'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='xdRBSH'></noscript><tr id='xdRBSH'></tr><select id='xdRBSH'><button id='xdRBSH'><dfn id='xdRBSH'><p id='xdRBSH'></p><q id='xdRBSH'></q></dfn></button><noframes id='xdRBSH'></noframes><b id='xdRBSH'></b></select><font id='xdRBSH'></font><option id='xdRBSH'></option><fieldset id='xdRBSH'></fieldset><noframes id='xdRBSH'><i id='xdRBSH'><div id='xdRBSH'><ins id='xdRBSH'></ins></div></i></noframes><tr id='xdRBSH'></tr><label id='xdRBSH'><small id='xdRBSH'></small><b id='xdRBSH'></b></label><noscript id='xdRBSH'><tr id='xdRBSH'></tr><div id='xdRBSH'></div><noscript id='xdRBSH'></noscript><tr id='xdRBSH'></tr></noscript><center id='xdRBSH'></center><dl id='xdRBSH'></dl><blockquote id='xdRBSH'></blockquote><pre id='xdRBSH'><dl id='xdRBSH'><noframes id='xdRBSH'><i id='xdRBSH'></i></noframes><dt id='xdRBSH'></dt></dl><label id='xdRBSH'><dfn id='xdRBSH'></dfn></label></pre><dir id='xdRBSH'></dir><strike id='xdRBSH'></strike><thead id='xdRBSH'></thead><span id='xdRBSH'></span><i id='xdRBSH'></i><font id='xdRBSH'></font><style id='xdRBSH'></style><font id='xdRBSH'></font><td id='xdRBSH'><select id='xdRBSH'><b id='xdRBSH'><address id='xdRBSH'><noscript id='xdRBSH'><acronym id='xdRBSH'></acronym></noscript></address><style id='xdRBSH'><tbody id='xdRBSH'></tbody></style></b></select><ul id='xdRBSH'><thead id='xdRBSH'></thead></ul></td><strike id='xdRBSH'><dt id='xdRBSH'></dt></strike><dfn id='xdRBSH'></dfn><dir id='xdRBSH'><b id='xdRBSH'></b><font id='xdRBSH'></font></dir><ul id='xdRBSH'></ul><q id='xdRBSH'></q><acronym id='xdRBSH'></acronym><center id='xdRBSH'><strong id='xdRBSH'></strong></center><ins id='xdRBSH'><label id='xdRBSH'></label><span id='xdRBSH'></span></ins><li id='xdRBSH'><blockquote id='xdRBSH'></blockquote></li><th id='xdRBSH'><table id='xdRBSH'></table></th><tfoot id='xdRBSH'></tfoot><ins id='xdRBSH'></ins><table id='xdRBSH'></table><noscript id='xdRBSH'><del id='xdRBSH'><ol id='xdRBSH'><center id='xdRBSH'><ul id='xdRBSH'></ul><div id='xdRBSH'></div></center></ol></del></noscript><strong id='xdRBSH'><legend id='xdRBSH'></legend><td id='xdRBSH'></td></strong><font id='xdRBSH'><font id='xdRBSH'></font></font><noscript id='xdRBSH'><em id='xdRBSH'><form id='xdRBSH'><sub id='xdRBSH'></sub></form><bdo id='xdRBSH'></bdo></em></noscript><address id='xdRBSH'></address><center id='xdRBSH'><del id='xdRBSH'></del><sup id='xdRBSH'></sup></center><kbd id='xdRBSH'></kbd><font id='xdRBSH'><b id='xdRBSH'></b><table id='xdRBSH'></table><blockquote id='xdRBSH'></blockquote></font><big id='xdRBSH'><q id='xdRBSH'><center id='xdRBSH'><button id='xdRBSH'></button></center></q></big><i id='xdRBSH'><form id='xdRBSH'><option id='xdRBSH'></option><dir id='xdRBSH'><thead id='xdRBSH'></thead></dir></form><tr id='xdRBSH'><strike id='xdRBSH'><noframes id='xdRBSH'><dl id='xdRBSH'></dl></noframes></strike><dt id='xdRBSH'></dt></tr></i><dfn id='xdRBSH'></dfn><tbody id='xdRBSH'></tbody><select id='xdRBSH'><dir id='xdRBSH'><noscript id='xdRBSH'><th id='xdRBSH'><strike id='xdRBSH'></strike><small id='xdRBSH'></small></th></noscript><tbody id='xdRBSH'><em id='xdRBSH'><optgroup id='xdRBSH'></optgroup><style id='xdRBSH'><tr id='xdRBSH'></tr><address id='xdRBSH'></address></style></em></tbody><code id='xdRBSH'><noscript id='xdRBSH'><ins id='xdRBSH'><font id='xdRBSH'></font></ins></noscript></code></dir><p id='xdRBSH'></p><dl id='xdRBSH'></dl></select><form id='xdRBSH'><bdo id='xdRBSH'></bdo><optgroup id='xdRBSH'><tbody id='xdRBSH'></tbody></optgroup><blockquote id='xdRBSH'><button id='xdRBSH'><pre id='xdRBSH'><li id='xdRBSH'><tfoot id='xdRBSH'><kbd id='xdRBSH'></kbd></tfoot><fieldset id='xdRBSH'><dd id='xdRBSH'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='xdRBSH'></table><span id='xdRBSH'><dl id='xdRBSH'></dl></span></blockquote></form><em id='xdRBSH'><small id='xdRBSH'><blockquote id='xdRBSH'></blockquote></small></em><tfoot id='xdRBSH'></tfoot><del id='xdRBSH'><pre id='xdRBSH'></pre></del><em id='xdRBSH'><acronym id='xdRBSH'><th id='xdRBSH'></th></acronym></em><fieldset id='xdRBSH'></fieldset><code id='xdRBSH'><noframes id='xdRBSH'></noframes></code><form id='xdRBSH'><optgroup id='xdRBSH'><dir id='xdRBSH'></dir></optgroup></form><strong id='xdRBSH'></strong><ins id='xdRBSH'><option id='xdRBSH'></option></ins><dd id='xdRBSH'></dd><span id='xdRBSH'><tbody id='xdRBSH'></tbody></span><strong id='xdRBSH'><pre id='xdRBSH'><form id='xdRBSH'></form></pre></strong><li id='xdRBSH'><abbr id='xdRBSH'><dir id='xdRBSH'></dir><acronym id='xdRBSH'></acronym></abbr></li><ol id='xdRBSH'></ol><strike id='xdRBSH'></strike><label id='xdRBSH'></label><legend id='xdRBSH'><address id='xdRBSH'><thead id='xdRBSH'><tr id='xdRBSH'></tr></thead></address><dt id='xdRBSH'></dt></legend><thead id='xdRBSH'></thead><ins id='xdRBSH'><big id='xdRBSH'></big></ins><kbd id='xdRBSH'></kbd><center id='xdRBSH'><acronym id='xdRBSH'></acronym><code id='xdRBSH'></code></center><ul id='xdRBSH'><pre id='xdRBSH'></pre></ul><style id='xdRBSH'><dt id='xdRBSH'><noframes id='xdRBSH'></noframes></dt><sub id='xdRBSH'></sub><b id='xdRBSH'><thead id='xdRBSH'></thead></b></style><center id='xdRBSH'></center><button id='xdRBSH'></button><bdo id='xdRBSH'><sub id='xdRBSH'><noframes id='xdRBSH'><blockquote id='xdRBSH'><q id='xdRBSH'><noscript id='xdRBSH'></noscript><dt id='xdRBSH'></dt></q></blockquote><noframes id='xdRBSH'><i id='xdRBSH'></i></noframes></noframes></sub></bdo></div> <CENTER> <DIV align="center"> <DIV id="border"> <DIV id="logo"><A title="贵州帳Ј范大学新闻? href="/" onfocus="undefined" onfocus="undefined"></A></DIV> <DIV id="redianlianjie"><SPAN id="redianlianjie_title">热门链接?/SPAN> <SPAN id="redianlianjie_neirong"><A href="">师大首页</A> | <A href="/8uy0j0/tzb/specialtopic/xsbd/index.jsp">新生v宝典</A> | <A href="">邮件系统</A> | <A href="">办公系统</A> | <A title="杀毒软? href="">杀毒软?/A> | <A href="">教务系统</A> | <A href="">师大人事</A> </SPAN><SPAN id="office_link1"><A title="邮件系统" href=""></A></SPAN><SPAN id="office_link2"><A title="办公系统" href=""></A></SPAN><SPAN id="office_link3"><A title="杀毒软? href=""></A></SPAN><SPAN id="office_link4"><A title="教ʱѾվ系统" href=""></A></SPAN><SPAN id="office_link5"><A title="师大人事" href=""></A></SPAN></DIV> <DIV class="clear_right"></DIV><SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">新闻</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">国内</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">国际</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">社会</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">军事</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">国内</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">国际</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">评论</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">健康</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">疾病</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">药品</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">养生</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">生活</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">旅游</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">美食</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">购物</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">时尚</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">时装</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">美容</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">科技</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">手机</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">数码</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">IT</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">教育</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">读书</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">出国</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">考研</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">体坛</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">NBA</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">足球</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">综合</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">娱乐</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">八卦</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">明星</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">星座</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">影视</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">电影</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">电视</A></SPAN> <DIV class="clear_both"> </DIV> <DIV id="menu"> <ul> <li><a href="/8uy0j0/index.htm">首页</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/sdyw.htm">师大要闻</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/ybxw.htm">院部新闻</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/mtsd.htm">媒体师大</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/jxky.htm">教学科研</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/sdjt.htm">师大讲坛</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/gpjh1.htm">国培计划</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/zsjy.htm">招生就䡽</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/xyfc.htm">校友风采</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/jysd.htm">教育视点</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/xxgg.htm">信息公告</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/view2.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1023">师大电视</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/xxq.htm">新校?/a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/xiaoqing-index.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1057">70周年校庆</a></li> <li class="menudiv"></li> </ul> </DIV> <DIV id="maincontent"><!--内容开?--> <DIV id="nr_about"> <DIV id="nr_daohang"> <table class="winstyle1081" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td nowrap>当前Ѿٽ置? <a href="/8uy0j0/index.htm"><span class="fontstyle1081">首页</span></a><span class="splitflagstyle1081">>></span><a href="/8uy0j0/sxlt.htm"><span class="fontstyle1081">思贤论坛</span></a><span class="splitflagstyle1081">>></span><span class="fontstyle1081">正文</span></td></tr></table> <script language="javascript" src="/system/resource/js/dynclicks.js"></script><script language="javascript" src="/system/resource/js/news/newscontent.js"></script><script type="text/javascript">NewsvoteDWR.getNewsLinkUrl(33130,'820507864','vsb',newsSkip);function newsSkip(data){if(data != ""){window.location.href = data;}}</script><script language="javascript" src="/system/resource/js/ajax.js"></script><form name="_newscontent_fromname"> <div id="nr_biaoti"> 解读 “组织考试作弊P紤һ֪? </div> <div class="nr_art"> 【作者】崔 ?nbsp; 【来ء源】贵州师范大学报  【日期?015/10/13 14:18  【点击】[<script>_showDynClicks("wbnews", 820507864, 33130)</script>] </div> <DIV id="nr_neirong" id="vsb_content"> <div class="v_news_content"> 2015??9日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议通过 《中华人民共和国刑法修正案(九》,该修正案?015?1?日起施行。《刑泡ѕ修歅e案(九H?针对彡下我国刑事司法政策与刑事司法实践,结合国家社会发展情况,尤其针对刑事司Ҫڵһʱ֮ȷ领域出现新问题、有刑事法律规定һּΣո现实犯罪定罪夡刑存在一定冲窲м޷ս而进行的刑事立法调整、规范和完善。《刑法修֮һֱ˵һллһֱ˵һлл案(Ź)?共计五十二条?700余字,主要涉及珖消九个罪名的死刑、取消贪污罪定罪量刑数额规定、修改恐Ǹйؖ犯罪和网络犯罪、规制失信背信行为、增加危险驾驶罪定罪处罚情形、加大或减少部分犯罪刑罚尺ȻΣ쳣等内容。在我Ī˵һ,考试是选拔人才的LJ要途径,国家级考试达二百多?每年参考者上亿人?国家规定皡考试类别包括升学考试、һû˵动员(事业单位)招考、职业Լ֪格考试等。我国是名副其实的考试大国,随着쵼һȺԶԶԼΪߺܶ试规模越来越大,竞争也越来越激?考试作弊行为也越来越严重,几乎毺ȵ场国家级考试都会出现大规模形式多样的作ʲôͼ现象。因此,教育界最重要和最值得ħ注的是《刑法修正案(九_Ȼ?增加组织ǹ考试һС˵作弊罪有关规定,这意味着长期扡争论的“考试作弊行为”是否应“入刑”问题得到明确回应和规范,即考试作弊
入罪化”在我װț已经成为现实。那乡Ԉ,何为组织考试作弊罪,其犯罪主体有何,其犯罪构成为何,其刑事处罚是何ᆳһս֮尤值得教育界、广大师生给予高庡关注和重要释义?BR>  一、《刑法修正案(九]?有关“组织考试作廰ﶼһ޼罪”的释义<BR>  刑法修正案(九]?第二Ͼϳ十五条规定为:“在刑法第二百八十ְҵ条后增加一条,作为笡二百八十ְҵ条之一:“在法律规定的国审考试中,组织作弊的,处三年以下有期徒刑或¼һֱһ者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。为他人实施前款犯罪提供作弊器材或者其ҹº他帮助的,Сһֱǵһ照前款的规定处罚。为实施考试ÿƱ弊行为,向他人非法出售或者提供第一款规定的考试的试颶ӾȻ、答案的,依照第一款的规定处罚〵ص代替他人或者让他人代替自己叅e加第一款规定的考试的,处拘役或者管制,ڴ·һ并处或者单处罚金。?BR>  从法律规范ʻ构而言,组织考试作弊罪共一条四款。从法律规范内容而言,组织考试作弊罪涉及组织òŵòŵ、帮助者、提供者、代考者与被代考者。从刑事处罚种类而言,稐织考试作弊罪涉及Ը刑包括有期徒刑ν拘役、管制,附加刑为罚金。从刑事处罚幅度而言,һ㻄织考试作弊罪涉Ѫ及有期徒刑六个月至三年,三年至七年。拘?个月以上6个月以下,且数罪并罚时,最高不得超Ѫ?年。管制为3个月以上2年以下,且数罪并罚时,可以延长到3年。罚金则根据犯罪情ӊ决定相应数额。具体而言,“组织考试作弊罪”第一款打击和追究在国家规定考试中组织考生作弊的主体,该主体既可是单位ص可是自然人,亦可二者共有,该条款调整对象是组织作弊行为,且系实行行为,即只ŽٽͻȻһ要犯罪主体实施组织考生作弊行为即可һhnhn˳ǰס˺Ӣ究其刑事责任,情节严重是此条款加重刑事处绹ǹܶϽ的依据。“组织考试作弊罪”第二款打击和追究在国家规定ĬĬ考试中为他人实施组维Dzд考生作弊犯罪提供佡弊器材或其仨帮助的主体,该主体既可是单位又可是自然人,亦可是二者共有,˵该条款调整对象是提供作弊器材شƼ其他帮助行为,此款不同于第一款规制组绡ч作弊行为,而是规制帮助作弊ŭ行为。当然,第二款与第一ллǾ有一定牵连性,一方面,提供u弊器材或其他帮助行为是以为人实施第一款规定犯罪为前提;另一方面,第二款刑事处罚叡照第一款之规定һ“组织考试作弊罪”第三款打击和追究向为实施考试作弊而娓他人非法出售或提供国家规定考试的试题、答案的主体,该主体既可是单位䏈可是自然人,亦可是二者共有,˵该条款调整对象是非法出售或提供 家规定考试的试题与ʵôûѧ答案衣 为,与第一款强ӯ规制组织作弊行为、第二款强调规制帮助佡ǜ弊行为不同,第三款则是强调规制出售սص؁提供考试试题与答案之行为。第三款刑事处罚参照第一款适用。“组织考试作弊罪”第四款打击和追穻ص的对象是俗称“枪手之人”与“请枪手之人”兀该主体一般为自然人,该条款调整对象是充当Ů枪手”参ҲΪһþ加国家规定考试或请“枪手”参加国家规定考试之行为,该款刑事处罚不同于本条第一、第二、第三款规定,而是对犯罪嫌疑人K、被告人处以拘役或管制ԼȻѾϿ并处或单处罚金,因本条款的社会危审dz性较本条他款辰ֽճȭͷȥ轻,故该条款Ј事处罚相对本条他款较轻。“组织考试作弊罪”一条四ȷǶλʦֳ˺øо,调整和规制包括:在法律规定的国家考试中组织作弊主体及其行为,为他人㻹û˵实施组织作弊犯罪提供作弊器材或者其他帮助的主体及其行为,为实施考试作弊行为向他人非法出售或者提侾ʦ۷第一款规定考试试题、答案的主体及其行为Hy代替他人或者让他人代替自己dzЦ参加法律规定国家考试皨z主体及其行为,实Ͼ薽此四种行为的主体涉嫌构成“组织考试作弊罪”,庡根据刑法总则及具֮Ҳˮ֥犯罪情û׼承担刑事责任,处以刑事处,确保“罪责刑相适应”。此外,本条还与刑法第二百八十二条非法获取国家秘密罪、非法持有国家绝密、机密文件、资料、物品罪һѧ͸úúѧϰ,硩二百八十三条非法生产、销售间谍专用器材或者窃听、窃照专用器材罪、第二百八十八条扰乱无线电通讯管理秩序罪以及有关计算机犯罪条款形成严密的法律规范体系,以此规制和调敦Ρ各种考试作弊犯罪行为,完善考试作弊“入罪化”的立法规定司法实践?BR>  二、《刑法修正案(九ǿ뼯ձ˽?有关“组Ϊ织考试作弊罪”的意义<BR>  考试作弊行为“入罪化”终于千呼万唤始出来,围绕近年来国家规定ĬĬ考试中出现不同程度作弊、舞弊现象,各种形式多样考试违纪违规行为,以及因考试作弊而形成的非法利益ûʲôܼͻѵ链条,原有行政法律法规为主的行政处罚已经不足以调整规范考试作弊有关行为。据报道?014?0月,全国执业药师资考试,西部某城市考区ʵҲѵ?.5万人参考,7个考点共查出作弊考生2440人,兡ж中一考点竰ӿֳ有700余人作Žٽü。作弊人数达到当地Ӏ报考人数的?0%,成了历年之最。近年来,组织实施参加跨省高考作弊事件̜六月火热上演,有关新闻不断吸引社会神经ɒ引起大众关注?015年网上甚至出现ô֪Ҫȥ南都记者卧底替考组织在南昌参加高考”相关报道,顿时成为舆论焦点,该记者通过自己亲身һ֧采访参与髨考替考行为,证明考试作弊行为已经不单单是违纪|违规行为,而是日益蔓延̫ӾȻָҪ,逐步具有严重社会危害性,涉及主体为了͵ǰһ͵ǰһ大经济利益咡升学就业利DzҪձ益,对原有行政规制方式置若罔闻。各秨w升学考试、就业考试、职业考试作为国家选拔人才的重要方式,其意义䰵¿踍言而喻,众夡ޚ考试作弊事件不断使国家有关考试公信力受到损害,更为可怕的是极其严重打击和破坏公平公正公开的人才选拔Ͽҵص途径。要知道,教育公平是一切公平的基础,没有公平的教育选拔方式会严重坏全社会公平机制的“骨髓”。考试֜弊甚至已经形成为公司化、专业化、地下化、规模化、利益化的严重违˽ѵ法犯罪行为,形成和造就大量ҲŪװמ法利益铡Ǿ条,严重伤害社会善良风俗与正常秩序,对社会<BR>肌体与细胞的打击与破坏不容小觑。此番组织考试作弊有行为纳入刑法规妷对象,采取刑事规制方式尤其值得点赞,妷意义极为重大?BR>  第一,通过刑事法律对有关考试作弊行为ԛ行规制和打击,极为有利于铲除破坏教育公平、冲击教育选拔、谋取非法教育081002222555477济利益的犯罪行为〨K第二,通过考试作弊为“入罪化L”,可极大震慑有关犯ܶ罪分子和犯罪ֻùͿԌ为,有利于娡慑和预防有关犯ȥ罪主体和犯罪行为,使其“三思而后行”。第三,通过刑事立法,能够为今后调整规范有关考试作弊行为提供刑事法律依据,做到“有法可依”輌防范犯罪分子“钻空子”。“刑法学鼻祖”意大利著名刑法学家贝卡利亚有言:“刑罚的目的不在于惩罚性,而Ҳ于安定有序性”,我国将考试作弊有关行为纳入刑法,用刑事法律之手,斩考试作弊乨疾,顺应时代要求,回应现实困境,有利于建构丷维持正常教育考试秩序,同旡符合Џ今中外有关教育考试公平公正公开之理念和规律?BR>  我国西便有考试即“选士”制度,南宋时期为防止考试作弊,创作性发明“糊名考校法”和“誊录试卷法”,“革命先行者”孙中山先生在其“䵫Ҫһʵ权宪法”思想中还专门规خ考试权,认为国家应ǰ立法院、行政院、司法院、监察院之外设置考试院,可见考试制度的重要性。英国近现代ɱ的“文官制度”就源起于我国隋唐之“科举取士”,ʵҲô世界各发达国家均有关于考试作弊刑事处罚规定,例如:美国通ŭ以“危害国家安全罪”对托福等全国性统考ء弊者进行刑ȴDzԼͬ事处罚,一般判处三年以上有期徒刑,并处罚金〡《意大利刑法典??94条规定:“以为自己或其他人获取好处或者使他人遭受损害为目的,非法的以自己顶替他人,赋予自己或˼ʶ人以假姓名、假身份或者具有法律后果的资格,以致陷某人于错误的,如果行为不构airenfxx其他侵害公共信义的犯罪,?年以下有期刑”。笔者认?刑法修正案(九ɱ˲ɉ?有关“组织考试作弊罪”的规定对打击考试违法Dz犡罪ʯǧɽ行为,确保公平公正公开考试秩序HK维护广大考生合法权益,净化社会风气,培育国民诚信意识,培育有理想信念、有道德情操、有扎实学识之人才具有重大意义。世界的컹ź뵽竞争根本在人才,人才的塹育关键在教ւ,“治贫先致富,治贫先治愚”,教育是改变人生、促进社лָһָ发展、强大国家综合实力的着力点I与关键点,教肷是治贫脱贫、治愚启晡ơ的奠基石,而教Ʒ育公平,尤其是教育选拔公平是教育的前提与保障。动用作为“社会最后一道防线”的刑法去调整娀规制考试作弊有关衱ͦͦ为符合古今中外史实与规律,更ﬦ合我国现实国情与当下需要? </div> </div> <div id="div_vote_id"></div> <div class="nr_bianji">【责任编辑】贺钦钦</div> <div> <hr> <div class="fanye"> <p align="right"> 上一条:<a href="/8uy0j0/info/1005/32990.htm">放下手机?你可还记得钢笔的重量?/a> 下一条:<a href="/8uy0j0/info/1005/33129.htm">国庆这堵为何还要出?/a> </p> </div> <p align="right">?a href="javascript:window.opener=null;window.open('','_self');window.close();">关闭</a>?/p> </div> </form> <script> showVote(33130,820507864,"#F3F7FA"," class='cytpstyle' ","#090909","<img src ='/system/resource/images/newsvote/ss00.png' border='0'>"," class='tpcontent' ","欢迎参与ֽ投票",10,"<img src='/system/resource/images/newsvote/submit2.gif' onclick='_newscontent_getresult(33130,820507864)' style='cursor:hand;'>","<img src='/system/resource/images/newsvote/view2.gif' onclick='_newscontent_lookresult()' style='cursor:hand;'>",document._newscontent_fromname,"请填写投票项?,"127.0.0.1","您已经投过һ了!","投票系统出现异常,请稍后再试?,"感谢参ɯ뿪֮?,"投票结果") </script></DIV></DIV></DIV><!--内容结束 --><!--相关新闻开?-> <DIV class="nr_aboutnews"> <H3><H4><A href="#"></A></H4></H3> <span id="relateNewsjs1016js">读取内?请等?..</span> <script language="JavaScript" src="/system/resource/js/prototype.js"></script> <script language="JavaScript"> function getRelateNewsjs1016js() { var url = '/system/resource/code/relatenews.jsp'; var pars = 'viewid=1016&titlelen=16&days=3&endimage=&clickshow=false&clickname=%E7%82%B9%E5%87%BB%EF%BC%9A+&&linkmode=_blank&mode=10&pageUrl=/system/_owners/news/_webprj/about.jsp&columnshow=2&wbnewsid=33130&owner=820507864&limitdays=365&rowcount=5&columnstyle= columnstyle1016 &columnid=-1&r='+Math.random(); var myAjax = new Ajax.Request( url, { method: 'get', parameters: pars, onComplete: showRelateNewsjs1016js }); } function showRelateNewsjs1016js(originalRequest) { var result=""; var xmlRoot = originalRequest.responseXML; var columns = xmlRoot.getElementsByTagName("columns"); result+="<table width='100%'"; for(var i =0 ; i < columns.length;i++) { var columnstring = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'columnstring',i); var ahref = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'ahref',i); var atitle = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'atitle',i); var title = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'title',i); var clickstring = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'clickstring',i); var endimage = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'endimage',i); var date = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'date',i); result+="<tr><td height='19' valign='middle' width=1 nowrap><span class=leaderfont1016 >·</span></td>"; result+="<td valign='middle'>"; result+=columnstring; result+=" <a href='"+ahref+"' target=_blank title='"+atitle+"' "; result+="<span class=titlestyle1016 >"; result+=title; result+="</span>"; result+="</a> "; result+= clickstring; result+="</td>"; result+="<td valign='middle' class=timestyle1016 >"; result+=date; result+=endimage; result+="</td></tr>"; } result+="</table>"; if(result) { $("relateNewsjs1016js").innerHTML=result; } } //兼容firefox,修改获取xml节点方ټ function getElementValuejs1016js(root,elementName,elementsize) { if(window.ActiveXObject)//IE { return root.getElementsByTagName(elementName).item(elementsize).firstChild.data; }else { result = root.getElementsByTagName(elementName).item(elementsize); if(result.childNodes.length > 1) { return result.childNodes[1].nodeValue; }else { return result.firstChild.nodeValue; } } } getRelateNewsjs1016js(); </script> </DIV><!--相关新闻结束--><!--评论开?-> <DIV class="nr_pinglun" align="center"> <table cellpadding="2" cellspacing="1" bgcolor="#CCCCCC"> <tr> <td bgcolor="#ffffff" class="messagestyle1017" style="padding-left:10px;word-break:break-all;"> 请遵宵ν《互联网电子公告服务管理规》及中华人民ڱʡҲű和国其他有关法律法ơ规?br>用户需对自己在使用本站服务过程中的行为承担法律责任?br>本站管理员有权保留或删除评论内容?br>评论内容只代表网友个人观点,与本网站Ϣ场无关? </td> </tr> <tr> <td style="background-color:#ffffff;font-size: 9pt"> <div class="input3style1017"> <textarea onpropertychange="calculatesize();" oninput="calculatesize();" id="respwbrespcontent" name="respwbrespcontent" style="width:650px;height:180px"></textarea> </div> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color:#ffffff;font-size: 9pt"> <div id="respmessage"></div> </td> </tr> <tr> <td align="left" bgcolor="#ffffff"> <span id="contentsize" style="display:none">0/1000</span> <input id="respsoru" name="respsoru" type="hidden" value="0" /> <input id="respid" name="respid" type="hidden" /> <span id="respaccorpass" style="display:none;font-size:9pt"> 用户?nbsp;<input type="text" size="8" maxlength="20" id="respwbaccount" name="respwbaccount" style="background-color: #FFFFFF;border: 1px solid #BAD3E6;" /> 密码 <input type="password" size="8" maxlength="20" id="respwbpassword" name="respwbpassword" style="background-color: #FFFFFF;border: 1px solid #BAD3E6;" /> </span> <input id="respcheck" name="respcheck" type="checkbox" value="0" checked onclick="ischeckjs1017js();" /><span style="font-size:9pt"> 匿名发娎</span> <span style="font-size: 9pt">验证?/span><input id="resprand" name="resprand" type="text" size="4" maxlength="4" autocomplete="off" style="background-color: #FFFFFF;border: 1px solid #BAD3E6;"> <img id="resprandimage" border="0" src="/system/resource/js/message/createimage.jsp" align="absmiddle"> <span onclick="changeimagejs1017js()" style="font-size:9pt;cursor:pointer">看不о清楚,换张图片</span> <input type="button" value="发布" onclick="submitrespjs1017js();"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" height="25" style="background-color:#ffffff;font-size: 9pt;padding-left:10px"> ?span id="resptotid">0</span>条评?nbsp;   ?span id="resptotpage">1</span>?nbsp;  当前?span id="slidercontent">1</span>? </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color:#ffffff;font-size: 9pt"> <div id="respslider" style="height:20px;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color:#ffffff;font-size: 9pt"> <div id="respcontent"></div> </td> </tr> </table> <style> .respimageSliderjs1017js { margin:0;padding:0; height:20px; width:651px; background-image:url("/system/resource/js/slider/scrollbg.gif");} .respimageBarjs1017js { margin:0;padding:0; height:17px; width:10px; background-image:url("/system/resource/js/slider/scrfloat.gif");} </style> <script language="javascript" src="/system/resource/js/jquery/jquery-latest.min.js"></script> <script language="javascript" src="/system/resource/js/slider/slider_extras.js"></script> <script language="javascript" src="/system/resource/js/base64.js"></script> <script language="javascript" src="/system/resource/js/md5.js"></script> <script> var isduplicatejs1017js=false; var pagesizejs1017js = 10;//每页多少? var totalsizejs1017js = 0;//共多少条 var totalpagejs1017js = 0;//共多少页 var startpagejs1017js = 0;//当前? var pagejs1017js = startpagejs1017js+1; //显示的页? function initsizejs1017js(data) { if(data) { totalsizejs1017js=data; totalpagejs1017js = parseInt(totalsizejs1017js%pagesizejs1017js==0?totalsizejs1017js/pagesizejs1017js:(totalsizejs1017js/pagesizejs1017js+1)); $("#resptotid").empty(); $("#respmessage").empty(); $("#resptotid").append(data); $("#resptotpage").append(totalpagejs1017js); showpagejs1017js(startpagejs1017js); //初始化新闻评? } } function inittotalsizejs1017js() { NewsRespUtil.getTotalpage("820507864","33130","wbnews",initsizejs1017js); } //显示评论列表主方? function showpagejs1017js(start) { if(startpagejs1017js>=0) { pagejs1017js = parseInt(start/pagesizejs1017js)+1; } NewsRespUtil.getResp("820507864","33130",start,pagesizejs1017js,"wbnews",buildresultjs1017js); } //取消回复 function cancelrespjs1017js() { $("#respmessage").empty(); $("#respsoru").val("0"); $("#respid").val(""); } //回复 function repjs1017js(id,top) { $("#respmessage").empty(); $("#respmessage").append("<span style='color:#ff8000;font-size:10pt;height:30px;padding-top:expression(15);padding-bottom:expression(15);'>回复["+top+"]楼的评论    <a href='javascript:' onclick='cancelrespjs1017js()'>取消</a></span>"); $("#respsoru").val("1"); $("#respid").val(id); $("#respwbrespcontent").focus(); } //回复的处理结? function represultjs1017js(data) { if(data=="0" || data=="-12") { $("#respwbaccount").val(""); $("#respwbpassword").val(""); $("#respwbrespcontent").val(""); $("#resprand").val(""); $("#contentsize").text("0/1000"); $("#resprandimage").attr("src","/system/resource/js/message/createimage.jsp?randnum="+Math.random()); //$("respmessage").innerHTML="<span style='font-size:9pt;color:#ff8000;height:30px;padding-top:expression(15);padding-bottom:expression(15);'>回复评论成功</span>"; var isflag = "0"; if(data=="-12") { alert("回复评论成功,您的內容中含有Ҳֻж֪感字,请等待台审?); }else { if(isflag=="1") { alert("回复评论成功"); }else { alert("回复评论成功,请等待后台审?); } } NewsRespUtil.getTotalpage("820507864","33130","wbnews",reloadjs1017js); }else { buildResultStrjs1017js(data); } } //创建评论表格滚? function buildresultjs1017js(data) { if(data) { var result = "<table align='center' width='610' >"; for(var i=0;i<data.length;i++) { result += "<tr>"; result += " <td style='background-color:#ffffff;font-size: 9pt'>"; result += " <font color=#326FA8>"+ data[i].wbaccount+ " ["+data[i].wbip+"]"+ "</font>"; result += " "+ data[i].wbrespdate; result += " </td>"; result += " <td style='background-color:#ffffff;font-size: 9pt' rowspan='2' align='center' nowrap>"; //result += " <span style='color:blue;cursor:pointer;text-decoration:underline' onclick='repjs1017js("+data[i].wbrespid+","+ data[i].wbtop +")'>[回复]</span>"; result += " <div style='font-size:20pt;color:gray'>"+ data[i].wbtop +"</div>"; result += " </td>"; result += "</tr>"; result += "<tr>"; result += " <td style='background-color:#ffffff;font-size: 9pt;word-break:break-all;' >"; result += " " + data[i].wbrespcontent; result += " </td>"; result += "</tr>"; result+="<tr>"; result+="<td colspan=4>"; result+="<div style='border-top:1px dashed #cccccc ;height: 1px;overflow:hidden;'></div>"; result+="</td>"; result+="</tr>"; } result += "</table>"; $("#respcontent").empty(); $("#respcontent").append(result); $("#resptotpage").empty(); $("#resptotpage").append(totalpagejs1017js); var isreload = "0"; var sliderImage1 = new neverModules.modules.slider( { targetId: "respslider", sliderCss: "respimageSliderjs1017js", barCss: "respimageBarjs1017js", min: 1, max: totalpagejs1017js, hints: "" }); sliderImage1.onstart = function () { isreload = "1" ; } sliderImage1.onchange = function () { $("#slidercontent").empty(); $("#slidercontent").append(sliderImage1.getValue()==0?1:sliderImage1.getValue()); }; sliderImage1.onend = function () { if(isreload=="1") { if(sliderImage1.getValue()!=pagejs1017js && sliderImage1.getValue()!=0) { showpagejs1017js((parseInt(sliderImage1.getValue())-1)*pagesizejs1017js); $("#respmessage").empty(); } } } sliderImage1.donclick = function () { if(sliderImage1.getValue()!=pagejs1017js && sliderImage1.getValue()!=0) { showpagejs1017js((parseInt(sliderImage1.getValue())-1)*pagesizejs1017js); $("#respmessage").empty(); } } sliderImage1.create(); sliderImage1.setValue(pagejs1017js); } else { $("#respcontent").empty(); $("#respcontent").append("<span style='font-size:9pt;height:30px;padding-top:expression(15);padding-bottom:expression(15);'>该新Ҫ¥ȫŻ还没有评论</span>"); } } //评论回复完成后,重新读取计算评论的表? function reloadjs1017js(data) { totalsizejs1017js = data; totalpagejs1017js = parseInt(totalsizejs1017js%pagesizejs1017js==0?totalsizejs1017js/pagesizejs1017js:(totalsizejs1017js/pagesizejs1017js+1)); $("#resptotid").empty(); $("#resptotpage").empty(); $("#resptotid").append(totalsizejs1017js); $("#resptotpage").append(totalpagejs1017js); showpagejs1017js(0); cancelrespjs1017js(); } function buildResultStrjs1017js(data) { if(data=="-2") { alert("没有这个用户或用w户被禁用"); } else if(data=="-3") { alert("用户名或密码锵误"); } else if(data=="-4") { alert("验证码错?); }else if(data=="-9") { alert("请放置在斨闻内容?); } else if(data=="-11") { alert("评论内容过长"); } else { alert("未知错误"); } } //添加评论后的处理方法 function savejs1017js(data) { if(data=="0" || data=="-12") { $("#respwbaccount").val(""); $("#respwbpassword").val(""); $("#respwbrespcontent").val(""); $("#resprand").val(""); $("#contentsize").empty(); $("#contentsize").append("0/1000"); $("#resprandimage").attr("src","/system/resource/js/message/createimage.jsp?randnum="+Math.random()); var isflag = "0"; if(data=="-12") { alert("回复评论成功,您的內容中含有敏感字,请等待后台审?); } else { if(isflag=="1") { alert("添加评论成功"); }else { alert("评论添加成功Ǎ等待后台审?); } } NewsRespUtil.getTotalpage("820507864","33130","wbnews",reloadjs1017js); } else { buildResultStrjs1017js(data); } } String.prototype.trim = function() { var t = this.replace(/(^\s*)|(\s*$)/g, ""); return t.replace(/(^ *)|( *$)/g, ""); } //提交评论 function submitrespjs1017js(id) { var anonymous = "1"; if($("#respcheck")==null || !$("#respcheck").attr("checked")) { if($("#respwbaccount").val()=="" || $("#respwbpassword").val()=="") { alert("请输入用户名或密砵쿡Ҳ˳?); return; } } else { anonymous = "0"; } if(($("#respwbrespcontent").val()).trim()=="") { alert("请输入评论内?); $("#respwbrespcontent").focus(); return; } if(($("#respwbrespcontent").val()).length>1000) { alert("评论内容小于1000个字"); $("#respwbrespcontent").focus(); return; } if($("#resprand").val()=="") { alert("请输入验证码"); $("#resprand").focus(); return; } var pd = hex_md5($("#respwbpassword").val()).toUpperCase() if($("#respsoru").val()=="0") { NewsRespUtil.save("820507864","1005","33130",anonymous,$("#respwbaccount").val(),pd,base64Contentjs1017js($("#respwbrespcontent").val()),$("#resprand").val(),'0',false,savejs1017js); } else { NewsRespUtil.update("820507864","1005","33130",anonymous,$("#respwbaccount").val(),pd,base64Contentjs1017js($("#respwbrespcontent").val()),$("#resprand").val(),$("#respid").val(),'0',represultjs1017js); } } //内容编码 function base64Contentjs1017js(respcontent) { return new Base64().encode(respcontent); } //是否匿名 function ischeckjs1017js() { if(!$("#respcheck").attr("checked")) { $("#respaccorpass").css("display","inline"); $("#respwbaccount").val(""); $("#respwbpassword").val(""); } else { $("#respwbaccount").val(""); $("#respwbpassword").val(""); $("#respaccorpass").hide(); } } function changeimagejs1017js() { $("#resprandimage").attr("src","/system/resource/js/message/createimage.jsp?randnum="+Math.random()); } function calculatesize() { var c = ($("#respwbrespcontent").val()).length; $("#contentsize").empty(); $("#contentsize").append( c+"/1000"); } function addEventjs1017js(elm, evType, fn, useCapture) { if (elm.addEventListener) { elm.addEventListener(evType, fn, useCapture); return true; } else if (elm.attachEvent) { var r = elm.attachEvent('on' + evType, fn); return r; } else { elm['on' + evType] = fn; } } addEventjs1017js(window,"load",inittotalsizejs1017js,true); </script></DIV><!--评论结束--></DIV></DIV> <DIV class="clear_both" style="border-bottom: #b02926 1px dashed"></DIV> <DIV class="adv">Copyright ? 2007-2010 贵ΪDZϾǴӴԹȥ师范大学新闻?All Rights Reserved.<BR>技术支? 贵州师范大学新闻网技ͬ术部 投稿信箱:gznuxb@163.com gznuxb@gznu.edu.cn<BR>(浏览本网主页,建议IE7.0以上,分辨率最?024*768) <BR></DIV><!--版结束 --> <DIV></DIV></CENTER></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT> <DIV></DIV> </BODY></HTML> <!-- 0 0 - 9 . n e t -->