?!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> ​​校党委专题学习全国“学校思想政治理论课教师ɽ级谈会”精?新闻?/TITLE><META Name="keywords" Content="新闻?师大要闻,校党?党委,专题学习,专题,学习,全国,学校,思想政治,思想,政治理论,政治,治理,理论?理论,教师,座谈?座谈,精神" /> <META Name="description" Content="3?0日上午,校党委 Ϊ记韩卉主持召开党委会,专题学习“学校思想政治Æ论课教Ҫ座谈会”I神,强调要以大境界干大事业、高标准保}质量һ̂校领导肖远平、乙引、赵松、陈云坤、罗永祥,学校办公室、组绡部、宣传部、统战部、学工部、团޷、人事处、教师工作处、教务处、研 Ŀһ生工作部、社会科学处、发展规划处、学生资助中心及马克思主乵ӰӉ学院等单位相关ş责人参加学习。   会上,校长肖远平领学了“学校思想ѵҲԸ治理论课教Ҫ座谈会..." /> <META content="no-cache" http-equiv="pragma"> <META content="no-cache" http-equiv="cache-control"> <META content="0" http-equiv="expires"> <META name="Description" content="贵州带范大学新闻뷨ûгɹ:全方位反映学校动态。贵巾ڶȻīǰ师范大学官方新闻资讯媒体、了解贵州师范大学的窗口?> <LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="/css.css"> <!--Announced by Visual SiteBuilder 9--> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/_sitegray/_sitegray_d.css" /> <script language="javascript" src="../../_sitegray/_sitegray.js"></script> <!-- CustomerNO:77656262657232307003475455525643055748 --> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/about.vsb.css" /> <script type="text/javascript" src="/system/resource/js/counter.js"></script> <script type="text/javascript">_jsq_(1002,'/about.jsp',38372,820507864)</script> <meta name="mobile-agent" content="format=xhtml;url=http://m.kepome.com/"> <meta name="mobile-agent" content="format=html5;url=http://m.kepome.com/"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; var x=document.getElementsByTagName("link"); if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </HEAD> <body id="8uy0j0" > <div style='display:none'><q id='X7KcoD'></q><tt id='X7KcoD'><dd id='X7KcoD'><noscript id='X7KcoD'><dl id='X7KcoD'><i id='X7KcoD'></i><dd id='X7KcoD'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='X7KcoD'></tr><td id='X7KcoD'></td><q id='X7KcoD'></q><dd id='X7KcoD'></dd><div id='X7KcoD'><button id='X7KcoD'><tfoot id='X7KcoD'><i id='X7KcoD'><dl id='X7KcoD'><i id='X7KcoD'><strike id='X7KcoD'><dt id='X7KcoD'></dt></strike></i></dl></i><pre id='X7KcoD'></pre></tfoot><u id='X7KcoD'></u><small id='X7KcoD'></small></button><tr id='X7KcoD'></tr></div><strike id='X7KcoD'></strike><label id='X7KcoD'></label><button id='X7KcoD'></button><optgroup id='X7KcoD'></optgroup><dd id='X7KcoD'></dd><sup id='X7KcoD'><del id='X7KcoD'><strike id='X7KcoD'><dd id='X7KcoD'></dd></strike></del></sup><fieldset id='X7KcoD'><p id='X7KcoD'></p></fieldset><big id='X7KcoD'><big id='X7KcoD'><address id='X7KcoD'><dl id='X7KcoD'></dl></address><dd id='X7KcoD'></dd><table id='X7KcoD'><abbr id='X7KcoD'><strong id='X7KcoD'><blockquote id='X7KcoD'></blockquote></strong></abbr><td id='X7KcoD'><pre id='X7KcoD'></pre></td></table></big></big><q id='X7KcoD'><abbr id='X7KcoD'><thead id='X7KcoD'></thead></abbr></q><li id='X7KcoD'><q id='X7KcoD'><acronym id='X7KcoD'><dd id='X7KcoD'><td id='X7KcoD'><noframes id='X7KcoD'><tr id='X7KcoD'><strong id='X7KcoD'></strong><small id='X7KcoD'></small><button id='X7KcoD'></button><li id='X7KcoD'><noscript id='X7KcoD'><big id='X7KcoD'></big><dt id='X7KcoD'></dt></noscript></li></tr><ol id='X7KcoD'><option id='X7KcoD'><table id='X7KcoD'><blockquote id='X7KcoD'><tbody id='X7KcoD'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='X7KcoD'></u><kbd id='X7KcoD'><kbd id='X7KcoD'></kbd></kbd></noframes><abbr id='X7KcoD'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='X7KcoD'><button id='X7KcoD'><abbr id='X7KcoD'></abbr></button></thead><button id='X7KcoD'><u id='X7KcoD'><u id='X7KcoD'></u></u><tr id='X7KcoD'><optgroup id='X7KcoD'><dd id='X7KcoD'><dfn id='X7KcoD'><tt id='X7KcoD'><thead id='X7KcoD'><optgroup id='X7KcoD'></optgroup></thead></tt><legend id='X7KcoD'></legend><noframes id='X7KcoD'><b id='X7KcoD'><form id='X7KcoD'></form></b></noframes></dfn><pre id='X7KcoD'></pre></dd></optgroup><dl id='X7KcoD'><big id='X7KcoD'><dd id='X7KcoD'><td id='X7KcoD'><dir id='X7KcoD'></dir></td></dd></big><optgroup id='X7KcoD'></optgroup><dfn id='X7KcoD'></dfn></dl></tr></button><strong id='X7KcoD'></strong><ol id='X7KcoD'><dfn id='X7KcoD'><kbd id='X7KcoD'></kbd></dfn></ol><ul id='X7KcoD'></ul><noframes id='X7KcoD'></noframes><blockquote id='X7KcoD'></blockquote><fieldset id='X7KcoD'></fieldset><sup id='X7KcoD'><p id='X7KcoD'><tt id='X7KcoD'><sup id='X7KcoD'><bdo id='X7KcoD'><ol id='X7KcoD'><sup id='X7KcoD'><dl id='X7KcoD'><em id='X7KcoD'><label id='X7KcoD'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='X7KcoD'></address></sup></tt></p><fieldset id='X7KcoD'><noframes id='X7KcoD'><code id='X7KcoD'><strong id='X7KcoD'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='X7KcoD'></sup><div id='X7KcoD'><pre id='X7KcoD'><select id='X7KcoD'></select><td id='X7KcoD'></td></pre></div><kbd id='X7KcoD'><u id='X7KcoD'></u></kbd><div id='X7KcoD'></div><blockquote id='X7KcoD'></blockquote><q id='X7KcoD'></q><th id='X7KcoD'></th><big id='X7KcoD'></big><address id='X7KcoD'><b id='X7KcoD'><select id='X7KcoD'></select></b></address><code id='X7KcoD'></code><ul id='X7KcoD'><strike id='X7KcoD'></strike></ul><noscript id='X7KcoD'></noscript><pre id='X7KcoD'></pre><div id='X7KcoD'><p id='X7KcoD'></p></div><tfoot id='X7KcoD'></tfoot><thead id='X7KcoD'><bdo id='X7KcoD'></bdo></thead><kbd id='X7KcoD'></kbd><p id='X7KcoD'><fieldset id='X7KcoD'><style id='X7KcoD'></style></fieldset></p><acronym id='X7KcoD'><big id='X7KcoD'><code id='X7KcoD'></code></big></acronym><noframes id='X7KcoD'><fieldset id='X7KcoD'></fieldset></noframes><ol id='X7KcoD'></ol><font id='X7KcoD'></font><td id='X7KcoD'><ol id='X7KcoD'></ol></td><center id='X7KcoD'></center><option id='X7KcoD'></option><legend id='X7KcoD'></legend><big id='X7KcoD'></big><sub id='X7KcoD'><ol id='X7KcoD'><li id='X7KcoD'><label id='X7KcoD'></label></li></ol></sub><i id='X7KcoD'><ol id='X7KcoD'></ol></i><del id='X7KcoD'></del><tr id='X7KcoD'><tr id='X7KcoD'><bdo id='X7KcoD'><form id='X7KcoD'><em id='X7KcoD'></em><ins id='X7KcoD'><center id='X7KcoD'><center id='X7KcoD'></center></center></ins><pre id='X7KcoD'><em id='X7KcoD'></em><abbr id='X7KcoD'><legend id='X7KcoD'><div id='X7KcoD'><center id='X7KcoD'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='X7KcoD'></b><noframes id='X7KcoD'><span id='X7KcoD'></span></noframes><font id='X7KcoD'><ol id='X7KcoD'></ol></font><td id='X7KcoD'><abbr id='X7KcoD'><option id='X7KcoD'><big id='X7KcoD'></big></option></abbr><dfn id='X7KcoD'></dfn></td><form id='X7KcoD'><legend id='X7KcoD'></legend></form><td id='X7KcoD'><strike id='X7KcoD'><blockquote id='X7KcoD'></blockquote></strike></td><sup id='X7KcoD'><fieldset id='X7KcoD'><li id='X7KcoD'></li></fieldset></sup><option id='X7KcoD'></option><thead id='X7KcoD'></thead><del id='X7KcoD'></del><b id='X7KcoD'><tfoot id='X7KcoD'></tfoot><i id='X7KcoD'></i></b><sup id='X7KcoD'></sup><thead id='X7KcoD'></thead><kbd id='X7KcoD'></kbd><acronym id='X7KcoD'><strike id='X7KcoD'></strike></acronym><table id='X7KcoD'><select id='X7KcoD'></select></table><strong id='X7KcoD'></strong><center id='X7KcoD'></center><p id='X7KcoD'><b id='X7KcoD'><bdo id='X7KcoD'><span id='X7KcoD'></span></bdo></b></p><tr id='X7KcoD'><form id='X7KcoD'><strong id='X7KcoD'><dir id='X7KcoD'></dir></strong><th id='X7KcoD'></th></form><strong id='X7KcoD'><select id='X7KcoD'></select></strong></tr><form id='X7KcoD'><pre id='X7KcoD'></pre></form><code id='X7KcoD'></code><optgroup id='X7KcoD'></optgroup><strong id='X7KcoD'><td id='X7KcoD'><table id='X7KcoD'><legend id='X7KcoD'><legend id='X7KcoD'><big id='X7KcoD'><fieldset id='X7KcoD'><q id='X7KcoD'><tfoot id='X7KcoD'><big id='X7KcoD'><tt id='X7KcoD'><thead id='X7KcoD'></thead></tt></big><p id='X7KcoD'></p><button id='X7KcoD'><table id='X7KcoD'><ins id='X7KcoD'></ins><tt id='X7KcoD'><li id='X7KcoD'><thead id='X7KcoD'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='X7KcoD'><td id='X7KcoD'></td><tfoot id='X7KcoD'></tfoot></tr><strong id='X7KcoD'><span id='X7KcoD'><dfn id='X7KcoD'></dfn><bdo id='X7KcoD'><thead id='X7KcoD'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='X7KcoD'></button><ol id='X7KcoD'><font id='X7KcoD'><blockquote id='X7KcoD'><center id='X7KcoD'></center></blockquote></font></ol><strong id='X7KcoD'></strong><dl id='X7KcoD'><legend id='X7KcoD'></legend><sub id='X7KcoD'><small id='X7KcoD'></small></sub></dl><style id='X7KcoD'></style><pre id='X7KcoD'><code id='X7KcoD'></code></pre><big id='X7KcoD'></big><font id='X7KcoD'></font><bdo id='X7KcoD'></bdo><dfn id='X7KcoD'><dd id='X7KcoD'><button id='X7KcoD'><strike id='X7KcoD'><div id='X7KcoD'><div id='X7KcoD'><legend id='X7KcoD'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='X7KcoD'><q id='X7KcoD'></q></optgroup></dd><ol id='X7KcoD'><q id='X7KcoD'><dfn id='X7KcoD'><button id='X7KcoD'><tbody id='X7KcoD'><tbody id='X7KcoD'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='X7KcoD'></dl><fieldset id='X7KcoD'></fieldset><u id='X7KcoD'></u><div id='X7KcoD'><ins id='X7KcoD'></ins></div><strong id='X7KcoD'></strong><center id='X7KcoD'></center><strong id='X7KcoD'></strong><small id='X7KcoD'></small><td id='X7KcoD'><q id='X7KcoD'><q id='X7KcoD'><b id='X7KcoD'><optgroup id='X7KcoD'></optgroup></b></q><ol id='X7KcoD'><bdo id='X7KcoD'></bdo></ol><dd id='X7KcoD'><th id='X7KcoD'></th></dd><blockquote id='X7KcoD'></blockquote><ul id='X7KcoD'><style id='X7KcoD'></style></ul></q></td><noscript id='X7KcoD'></noscript><ol id='X7KcoD'></ol><p id='X7KcoD'></p><strong id='X7KcoD'><big id='X7KcoD'></big><strike id='X7KcoD'><q id='X7KcoD'><sup id='X7KcoD'></sup></q></strike></strong><p id='X7KcoD'><thead id='X7KcoD'><acronym id='X7KcoD'><tfoot id='X7KcoD'><kbd id='X7KcoD'></kbd><form id='X7KcoD'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='X7KcoD'></fieldset><b id='X7KcoD'><dt id='X7KcoD'></dt></b><sup id='X7KcoD'></sup><label id='X7KcoD'></label><noframes id='X7KcoD'><ins id='X7KcoD'></ins></noframes><td id='X7KcoD'></td><dfn id='X7KcoD'></dfn><font id='X7KcoD'><style id='X7KcoD'></style></font><tr id='X7KcoD'><td id='X7KcoD'></td></tr><dfn id='X7KcoD'><ul id='X7KcoD'></ul></dfn><tr id='X7KcoD'></tr><abbr id='X7KcoD'></abbr><strong id='X7KcoD'></strong><dt id='X7KcoD'></dt><span id='X7KcoD'><label id='X7KcoD'><td id='X7KcoD'></td></label><address id='X7KcoD'></address></span><label id='X7KcoD'><bdo id='X7KcoD'><dt id='X7KcoD'><dl id='X7KcoD'></dl></dt></bdo></label><abbr id='X7KcoD'><optgroup id='X7KcoD'></optgroup></abbr><code id='X7KcoD'></code><address id='X7KcoD'><thead id='X7KcoD'></thead></address><td id='X7KcoD'><style id='X7KcoD'><tbody id='X7KcoD'></tbody><strong id='X7KcoD'></strong></style></td><ul id='X7KcoD'><ul id='X7KcoD'></ul></ul><del id='X7KcoD'></del><th id='X7KcoD'><option id='X7KcoD'><legend id='X7KcoD'></legend></option></th><b id='X7KcoD'></b><i id='X7KcoD'><noscript id='X7KcoD'></noscript></i><q id='X7KcoD'></q><select id='X7KcoD'></select><option id='X7KcoD'></option><optgroup id='X7KcoD'><big id='X7KcoD'></big></optgroup><noframes id='X7KcoD'><acronym id='X7KcoD'><em id='X7KcoD'></em><td id='X7KcoD'><div id='X7KcoD'></div></td></acronym><address id='X7KcoD'><big id='X7KcoD'><big id='X7KcoD'></big><legend id='X7KcoD'></legend></big></address></noframes><ul id='X7KcoD'></ul><abbr id='X7KcoD'><p id='X7KcoD'><small id='X7KcoD'><bdo id='X7KcoD'><code id='X7KcoD'><i id='X7KcoD'><legend id='X7KcoD'></legend></i><sub id='X7KcoD'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='X7KcoD'></noscript><tr id='X7KcoD'></tr><select id='X7KcoD'><button id='X7KcoD'><dfn id='X7KcoD'><p id='X7KcoD'></p><q id='X7KcoD'></q></dfn></button><noframes id='X7KcoD'></noframes><b id='X7KcoD'></b></select><font id='X7KcoD'></font><option id='X7KcoD'></option><fieldset id='X7KcoD'></fieldset><noframes id='X7KcoD'><i id='X7KcoD'><div id='X7KcoD'><ins id='X7KcoD'></ins></div></i></noframes><tr id='X7KcoD'></tr><label id='X7KcoD'><small id='X7KcoD'></small><b id='X7KcoD'></b></label><noscript id='X7KcoD'><tr id='X7KcoD'></tr><div id='X7KcoD'></div><noscript id='X7KcoD'></noscript><tr id='X7KcoD'></tr></noscript><center id='X7KcoD'></center><dl id='X7KcoD'></dl><blockquote id='X7KcoD'></blockquote><pre id='X7KcoD'><dl id='X7KcoD'><noframes id='X7KcoD'><i id='X7KcoD'></i></noframes><dt id='X7KcoD'></dt></dl><label id='X7KcoD'><dfn id='X7KcoD'></dfn></label></pre><dir id='X7KcoD'></dir><strike id='X7KcoD'></strike><thead id='X7KcoD'></thead><span id='X7KcoD'></span><i id='X7KcoD'></i><font id='X7KcoD'></font><style id='X7KcoD'></style><font id='X7KcoD'></font><td id='X7KcoD'><select id='X7KcoD'><b id='X7KcoD'><address id='X7KcoD'><noscript id='X7KcoD'><acronym id='X7KcoD'></acronym></noscript></address><style id='X7KcoD'><tbody id='X7KcoD'></tbody></style></b></select><ul id='X7KcoD'><thead id='X7KcoD'></thead></ul></td><strike id='X7KcoD'><dt id='X7KcoD'></dt></strike><dfn id='X7KcoD'></dfn><dir id='X7KcoD'><b id='X7KcoD'></b><font id='X7KcoD'></font></dir><ul id='X7KcoD'></ul><q id='X7KcoD'></q><acronym id='X7KcoD'></acronym><center id='X7KcoD'><strong id='X7KcoD'></strong></center><ins id='X7KcoD'><label id='X7KcoD'></label><span id='X7KcoD'></span></ins><li id='X7KcoD'><blockquote id='X7KcoD'></blockquote></li><th id='X7KcoD'><table id='X7KcoD'></table></th><tfoot id='X7KcoD'></tfoot><ins id='X7KcoD'></ins><table id='X7KcoD'></table><noscript id='X7KcoD'><del id='X7KcoD'><ol id='X7KcoD'><center id='X7KcoD'><ul id='X7KcoD'></ul><div id='X7KcoD'></div></center></ol></del></noscript><strong id='X7KcoD'><legend id='X7KcoD'></legend><td id='X7KcoD'></td></strong><font id='X7KcoD'><font id='X7KcoD'></font></font><noscript id='X7KcoD'><em id='X7KcoD'><form id='X7KcoD'><sub id='X7KcoD'></sub></form><bdo id='X7KcoD'></bdo></em></noscript><address id='X7KcoD'></address><center id='X7KcoD'><del id='X7KcoD'></del><sup id='X7KcoD'></sup></center><kbd id='X7KcoD'></kbd><font id='X7KcoD'><b id='X7KcoD'></b><table id='X7KcoD'></table><blockquote id='X7KcoD'></blockquote></font><big id='X7KcoD'><q id='X7KcoD'><center id='X7KcoD'><button id='X7KcoD'></button></center></q></big><i id='X7KcoD'><form id='X7KcoD'><option id='X7KcoD'></option><dir id='X7KcoD'><thead id='X7KcoD'></thead></dir></form><tr id='X7KcoD'><strike id='X7KcoD'><noframes id='X7KcoD'><dl id='X7KcoD'></dl></noframes></strike><dt id='X7KcoD'></dt></tr></i><dfn id='X7KcoD'></dfn><tbody id='X7KcoD'></tbody><select id='X7KcoD'><dir id='X7KcoD'><noscript id='X7KcoD'><th id='X7KcoD'><strike id='X7KcoD'></strike><small id='X7KcoD'></small></th></noscript><tbody id='X7KcoD'><em id='X7KcoD'><optgroup id='X7KcoD'></optgroup><style id='X7KcoD'><tr id='X7KcoD'></tr><address id='X7KcoD'></address></style></em></tbody><code id='X7KcoD'><noscript id='X7KcoD'><ins id='X7KcoD'><font id='X7KcoD'></font></ins></noscript></code></dir><p id='X7KcoD'></p><dl id='X7KcoD'></dl></select><form id='X7KcoD'><bdo id='X7KcoD'></bdo><optgroup id='X7KcoD'><tbody id='X7KcoD'></tbody></optgroup><blockquote id='X7KcoD'><button id='X7KcoD'><pre id='X7KcoD'><li id='X7KcoD'><tfoot id='X7KcoD'><kbd id='X7KcoD'></kbd></tfoot><fieldset id='X7KcoD'><dd id='X7KcoD'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='X7KcoD'></table><span id='X7KcoD'><dl id='X7KcoD'></dl></span></blockquote></form><em id='X7KcoD'><small id='X7KcoD'><blockquote id='X7KcoD'></blockquote></small></em><tfoot id='X7KcoD'></tfoot><del id='X7KcoD'><pre id='X7KcoD'></pre></del><em id='X7KcoD'><acronym id='X7KcoD'><th id='X7KcoD'></th></acronym></em><fieldset id='X7KcoD'></fieldset><code id='X7KcoD'><noframes id='X7KcoD'></noframes></code><form id='X7KcoD'><optgroup id='X7KcoD'><dir id='X7KcoD'></dir></optgroup></form><strong id='X7KcoD'></strong><ins id='X7KcoD'><option id='X7KcoD'></option></ins><dd id='X7KcoD'></dd><span id='X7KcoD'><tbody id='X7KcoD'></tbody></span><strong id='X7KcoD'><pre id='X7KcoD'><form id='X7KcoD'></form></pre></strong><li id='X7KcoD'><abbr id='X7KcoD'><dir id='X7KcoD'></dir><acronym id='X7KcoD'></acronym></abbr></li><ol id='X7KcoD'></ol><strike id='X7KcoD'></strike><label id='X7KcoD'></label><legend id='X7KcoD'><address id='X7KcoD'><thead id='X7KcoD'><tr id='X7KcoD'></tr></thead></address><dt id='X7KcoD'></dt></legend><thead id='X7KcoD'></thead><ins id='X7KcoD'><big id='X7KcoD'></big></ins><kbd id='X7KcoD'></kbd><center id='X7KcoD'><acronym id='X7KcoD'></acronym><code id='X7KcoD'></code></center><ul id='X7KcoD'><pre id='X7KcoD'></pre></ul><style id='X7KcoD'><dt id='X7KcoD'><noframes id='X7KcoD'></noframes></dt><sub id='X7KcoD'></sub><b id='X7KcoD'><thead id='X7KcoD'></thead></b></style><center id='X7KcoD'></center><button id='X7KcoD'></button><bdo id='X7KcoD'><sub id='X7KcoD'><noframes id='X7KcoD'><blockquote id='X7KcoD'><q id='X7KcoD'><noscript id='X7KcoD'></noscript><dt id='X7KcoD'></dt></q></blockquote><noframes id='X7KcoD'><i id='X7KcoD'></i></noframes></noframes></sub></bdo></div> <CENTER> <DIV align="center"> <DIV id="border"> <DIV id="logo"><A title="贵州ψ范大学新闻? href="/" onfocus="undefined" onfocus="undefined"></A></DIV> <DIV id="redianlianjie"><SPAN id="redianlianjie_title">热门链接?/SPAN> <SPAN id="redianlianjie_neirong"><A href="">师大首页</A> | <A href="/8uy0j0/tzb/specialtopic/xsbd/index.jsp">斸о生宝典</A> | <A href="">邮件系统</A> | <A href="">办公系ͻ</A> | <A title="杀毒软? href="">杀毒软?/A> | <A href="">教务ơ系统</A> | <A href="">师大人事</A> </SPAN><SPAN id="office_link1"><A title="邮件系统" href=""></A></SPAN><SPAN id="office_link2"><A title="办公系统" href=""></A></SPAN><SPAN id="office_link3"><A title="杀毒软? href=""></A></SPAN><SPAN id="office_link4"><A title="教务系统" href=""></A></SPAN><SPAN id="office_link5"><A title="师大人事" href=""></A></SPAN></DIV> <DIV class="clear_right"></DIV><SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">新闻</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">国内</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">国际</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">社会</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">军事</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">国内</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">国际</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">评论</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">健康</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">疾病</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">药品</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">养生</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">生活</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">旅游</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">美食</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">购物</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">时尚</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">时装</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">美容</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">科技</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">手机</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">数码</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">IT</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">教育</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">读书</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">出国</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">考研</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">体坛</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">NBA</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">足球</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">综合</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">娱乐</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">八卦</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">明星</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">星座</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="">影视</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">电影</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="">电视</A></SPAN> <DIV class="clear_both"> </DIV> <DIV id="menu"> <ul> <li><a href="/8uy0j0/index.htm">首页</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/sdyw.htm" class="nav_on" isFocus="true">师大要闻</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/ybxw.htm">院部新闻</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/mtsd.htm">媒体师大</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/jxky.htm">教学科研</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/sdjt.htm">师大讲坛</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/gpjh1.htm">国培计划</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/zsjy.htm">招生就业</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/xyfc.htm">校友风采</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/jysd.htm">教育视ϥ</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/xxgg.htm">信息公告</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/view2.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1023">师大电视</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/xxq.htm">新校?/a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/8uy0j0/xiaoqing-index.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1057">70周年校庆</a></li> <li class="menudiv"></li> </ul> </DIV> <DIV id="maincontent"><!--内容开?--> <DIV id="nr_about"> <DIV id="nr_daohang"> <table class="winstyle1081" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td nowrap>当前位置? <a href="/8uy0j0/index.htm"><span class="fontstyle1081">首页</span></a><span class="splitflagstyle1081">>></span><a href="/8uy0j0/sdyw.htm"><span class="fontstyle1081">师大要闻</span></a><span class="splitflagstyle1081">>></span><span class="fontstyle1081">正文</span></td></tr></table> <script language="javascript" src="/system/resource/js/dynclicks.js"></script><script language="javascript" src="/system/resource/js/news/newscontent.js"></script><script type="text/javascript">NewsvoteDWR.getNewsLinkUrl(38372,'820507864','vsb',newsSkip);function newsSkip(data){if(data != ""){window.location.href = data;}}</script><LINK href="/system/resource/js/photoswipe/3.0.5.1/photoswipe.css" type="text/css" rel="stylesheet"><script language="javascript" src="/system/resource/js/photoswipe/3.0.5.1/klass.min.js"></script><LINK href="/system/resource/style/component/news/content/format2.css" type="text/css" rel="stylesheet"><script language="javascript" src="/system/resource/js/ajax.js"></script><form name="_newscontent_fromname"> <div id="nr_biaoti"> 以大境界干大事业 以高标准保高质量<br /> ​​校党委专题学习全国“学校思想政Ʋ理ְ֮课教师座谈䵽ʲô˼”精? </div> <div class="nr_art"> 【作者】宣传部  【来源】本站原? 【日期?019/03/20 13:10  【ނ击】[<script>_showDynClicks("wbnews", 820507864, 38372)</script>] </div> <DIV id="nr_neirong" id="vsb_content"> <div class="v_news_content"> <p style="text-align: center;"><br></p> <p class="vsbcontent_start">3?0日上午,校党委 Ϊ记韩卉主持召开党委会,专题学习“学校思想һٿ治理论课教师座谈䵽ʲô˼”精神,强调要以大境界干大事业、高标准保ͫһ质量。校领导肖远平、乙引、赵松、陈云坤、罗永祥,学校办公室、组织部、Ү传部、统战部、学工部、团委、人事处、教师工作处、教务处、研究生һӰԻΪ工作部、社会科学处、发展规划处、学生资助中心及马克思主乵ӰӉ学院等单位相关负责人参加学习?/p> <p class="vsbcontent_start"> </p> <p class="vsbcontent_start" style="text-align: center;"> <img width="600" src="/__local/4/D9/EB/E93B3247D93EC3892DBCE556175_F42A49A2_4AE29.jpg" vwidth="600" vheight="" vurl="/_vsl/4D9EBE93B3247D93EC3892DBCE556175/F42A49A2/4AE29" vsbhref="vurl" orisrc="/__local/4/D9/EB/E93B3247D93EC3892DBCE556175_F42A49A2_4AE29.jpg" class="img_vsb_content"></p> <p class="vsbcontent_start"> </p> <p>会上A校长肖远平领学了“学校思想政治理论课教师座谈会”精神,并就习近平总书记主持召开学校思жʱ˺Ȼ֮ɫ政治理论课教师座谈会的意义、学习总书记在座谈会上重要讲话精神、学校如何落实座谈会精神等谈了个人认识、体伿ϧ及打算?/p> <p>校党委书记韩卉在主持学习时指出,习近平总书记主持召开学校思想政治琹ӆ论课教师座谈会并发表重要讲话,既体现了总书记及党中央对思想政治理论һ教师、思想政治理论课建设的度重视,又明确了对新时代思想政治Æ论课教师、思想ѵҲԸ治理论课建设的要求。总书记在座谈会上的讲话是我们进一步全面贯Ȼѽ߲落实党的教育方针和“立德树人”根本任务,Ҳ𾪹养“拥护中国共产党领导和我国社会主义∶度、志为中国特色社会主义事业奋斗终身的有用人才”的行动指南?/p> <p class="vsbcontent_end">韩卉强调,ԅ校各级党组织和大师生员һ工尤其是思想政治理论课教师,要自觉学习贯彻落实好总书ûеõ在座谈׼会上的重要讲话精神,以大境界干大事业,以˵高标准保高质量,提升学校思想政治Ԫһ论课教师队伍素质、提高思想政治理论课质量。一是校党委要高度重视思想政治理论课教师、思想政治理论课建设。要自觉落实好校领导定期听取思想政治理ֻõһֻõһ课建设情况汇报制度,严格执行校领ʼ听课制度,主动深入师生开展工作,全面深入准确掌握政治ĵ理论课教师发展、课程建设现状及难点,教师课堂ӎ课状态、教学质釺及学生学习情况等,为思想政治理论课教师发展、课程建设及质量提升把方向、解难题。二是学校各相关职能部门要认真落ȻӵжԷʵ实上级关于思想政治理论课教师及思想政治理论课建设的各项政策规定,旗帜鲜明ﺮǺ毫不含糊,不打折扣,º提升思想政治理论课教师队伍素质、能力与水平,提高思想政治理论课质量与育人效果提供坚实保障。三是全校思想政治理论课教˿师要自觉把总书记提出的“政治要强、情怀要深κ˸、思维要新、视野要广、自律要严、人格要正”六条要求作为座右铭,牢记在心头、落到行动上,把“用真理的力量感召学生,以深厚的ͫһ理论功底赢得学生,自觉做为学为人的表率,做让学生喜Ǿ޴的人”的要求落细落实落好,进一步提高学校思想政治理论课育人成效,为铸魂育人、培养一代又一代社会主义建设者和接班Ұʮ作出新的贡献?/p> </div> </div> <div id="div_vote_id"></div> <div class="nr_bianji">【责任编辑】张?/div> <div> <hr> <div class="fanye"> <p align="right"> 上一条:<a href="/8uy0j0/info/1002/38373.htm">2019年全国语言文字工作培训班在我校开?/a> 下一条:<a href="/8uy0j0/info/1002/38355.htm">我校马克思主义学院章凤红教授参加学校思想政治理论课教师座谈会</a> </p> </div> <p align="right">?a href="javascript:window.opener=null;window.open('','_self');window.close();">关闭</a>?/p> </div> </form> <script> showVote(38372,820507864,"#F3F7FA"," class='cytpstyle' ","#090909","<img src ='/system/resource/images/newsvote/ss00.png' border='0'>"," class='tpcontent' ","欢迎参与投票",10,"<img src='/system/resource/images/newsvote/submit2.gif' onclick='_newscontent_getresult(38372,820507864)' style='cursor:hand;'>","<img src='/system/resource/images/newsvote/view2.gif' onclick='_newscontent_lookresult()' style='cursor:hand;'>",document._newscontent_fromname,"请填写投票项?,"127.0.0.1","您已经投过票了!","投票系统出现ʱ异常,请稍后再试?,"感谢参与?,"投票结果") </script></DIV></DIV></DIV><!--内容结束 --><!--相关新闻开?-> <DIV class="nr_aboutnews"> <H3><H4><A href="#"></A></H4></H3> <span id="relateNewsjs1016js">读取内容?请等?..</span> <script language="JavaScript" src="/system/resource/js/prototype.js"></script> <script language="JavaScript"> function getRelateNewsjs1016js() { var url = '/system/resource/code/relatenews.jsp'; var pars = 'viewid=1016&titlelen=16&days=3&endimage=&clickshow=false&clickname=%E7%82%B9%E5%87%BB%EF%BC%9A+&&linkmode=_blank&mode=10&pageUrl=/system/_owners/news/_webprj/about.jsp&columnshow=2&wbnewsid=38372&owner=820507864&limitdays=365&rowcount=5&columnstyle= columnstyle1016 &columnid=-1&r='+Math.random(); var myAjax = new Ajax.Request( url, { method: 'get', parameters: pars, onComplete: showRelateNewsjs1016js }); } function showRelateNewsjs1016js(originalRequest) { var result=""; var xmlRoot = originalRequest.responseXML; var columns = xmlRoot.getElementsByTagName("columns"); result+="<table width='100%'"; for(var i =0 ; i < columns.length;i++) { var columnstring = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'columnstring',i); var ahref = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'ahref',i); var atitle = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'atitle',i); var title = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'title',i); var clickstring = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'clickstring',i); var endimage = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'endimage',i); var date = getElementValuejs1016js(xmlRoot,'date',i); result+="<tr><td height='19' valign='middle' width=1 nowrap><span class=leaderfont1016 >·</span></td>"; result+="<td valign='middle'>"; result+=columnstring; result+=" <a href='"+ahref+"' target=_blank title='"+atitle+"' "; result+="<span class=titlestyle1016 >"; result+=title; result+="</span>"; result+="</a> "; result+= clickstring; result+="</td>"; result+="<td valign='middle' class=timestyle1016 >"; result+=date; result+=endimage; result+="</td></tr>"; } result+="</table>"; if(result) { $("relateNewsjs1016js").innerHTML=result; } } //兼容firefox,修ȷʵһ获取xml节点方式 function getElementValuejs1016js(root,elementName,elementsize) { if(window.ActiveXObject)//IE { return root.getElementsByTagName(elementName).item(elementsize).firstChild.data; }else { result = root.getElementsByTagName(elementName).item(elementsize); if(result.childNodes.length > 1) { return result.childNodes[1].nodeValue; }else { return result.firstChild.nodeValue; } } } getRelateNewsjs1016js(); </script> </DIV><!--相关新ۿſûϢ结束--><!--评论开?-> <DIV class="nr_pinglun" align="center"> <table cellpadding="2" cellspacing="1" bgcolor="#CCCCCC"> <tr> <td bgcolor="#ffffff" class="messagestyle1017" style="padding-left:10px;word-break:break-all;"> 请遵守《互联网电子公告服务箨理սһо˸定》及中华人民共和国其他有关法律法规?br>用户需对自己在使用本站服务过綷󶷴中的行为承担法律责任?br>本站管理呺有权保留或删除评论内容?br>评论内容只代表网友个人观点,与本网站立场无关? </td> </tr> <tr> <td style="background-color:#ffffff;font-size: 9pt"> <div class="input3style1017"> <textarea onpropertychange="calculatesize();" oninput="calculatesize();" id="respwbrespcontent" name="respwbrespcontent" style="width:650px;height:180px"></textarea> </div> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color:#ffffff;font-size: 9pt"> <div id="respmessage"></div> </td> </tr> <tr> <td align="left" bgcolor="#ffffff"> <span id="contentsize" style="display:none">0/1000</span> <input id="respsoru" name="respsoru" type="hidden" value="0" /> <input id="respid" name="respid" type="hidden" /> <span id="respaccorpass" style="display:none;font-size:9pt"> 用户?nbsp;<input type="text" size="8" maxlength="20" id="respwbaccount" name="respwbaccount" style="background-color: #FFFFFF;border: 1px solid #BAD3E6;" /> 密码 <input type="password" size="8" maxlength="20" id="respwbpassword" name="respwbpassword" style="background-color: #FFFFFF;border: 1px solid #BAD3E6;" /> </span> <input id="respcheck" name="respcheck" type="checkbox" value="0" checked onclick="ischeckjs1017js();" /><span style="font-size:9pt"> 匿名叨布</span> <span style="font-size: 9pt">验证?/span><input id="resprand" name="resprand" type="text" size="4" maxlength="4" autocomplete="off" style="background-color: #FFFFFF;border: 1px solid #BAD3E6;"> <img id="resprandimage" border="0" src="/system/resource/js/message/createimage.jsp" align="absmiddle"> <span onclick="changeimagejs1017js()" style="font-size:9pt;cursor:pointer">看不͸ȥ楚,换张图片</span> <input type="button" value="发布" onclick="submitrespjs1017js();"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" height="25" style="background-color:#ffffff;font-size: 9pt;padding-left:10px"> ?span id="resptotid">0</span>条评?nbsp;   ?span id="resptotpage">1</span>?nbsp;  当前?span id="slidercontent">1</span>? </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color:#ffffff;font-size: 9pt"> <div id="respslider" style="height:20px;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color:#ffffff;font-size: 9pt"> <div id="respcontent"></div> </td> </tr> </table> <style> .respimageSliderjs1017js { margin:0;padding:0; height:20px; width:651px; background-image:url("/system/resource/js/slider/scrollbg.gif");} .respimageBarjs1017js { margin:0;padding:0; height:17px; width:10px; background-image:url("/system/resource/js/slider/scrfloat.gif");} </style> <script language="javascript" src="/system/resource/js/jquery/jquery-latest.min.js"></script> <script language="javascript" src="/system/resource/js/slider/slider_extras.js"></script> <script language="javascript" src="/system/resource/js/base64.js"></script> <script language="javascript" src="/system/resource/js/md5.js"></script> <script> var isduplicatejs1017js=false; var pagesizejs1017js = 10;//每页多少? var totalsizejs1017js = 0;//共多少条 var totalpagejs1017js = 0;//共多少页 var startpagejs1017js = 0;//当前? var pagejs1017js = startpagejs1017js+1; //显示的页? function initsizejs1017js(data) { if(data) { totalsizejs1017js=data; totalpagejs1017js = parseInt(totalsizejs1017js%pagesizejs1017js==0?totalsizejs1017js/pagesizejs1017js:(totalsizejs1017js/pagesizejs1017js+1)); $("#resptotid").empty(); $("#respmessage").empty(); $("#resptotid").append(data); $("#resptotpage").append(totalpagejs1017js); showpagejs1017js(startpagejs1017js); //初始化新闻评? } } function inittotalsizejs1017js() { NewsRespUtil.getTotalpage("820507864","38372","wbnews",initsizejs1017js); } //显示评论列表主方? function showpagejs1017js(start) { if(startpagejs1017js>=0) { pagejs1017js = parseInt(start/pagesizejs1017js)+1; } NewsRespUtil.getResp("820507864","38372",start,pagesizejs1017js,"wbnews",buildresultjs1017js); } //取消回复 function cancelrespjs1017js() { $("#respmessage").empty(); $("#respsoru").val("0"); $("#respid").val(""); } //回复 function repjs1017js(id,top) { $("#respmessage").empty(); $("#respmessage").append("<span style='color:#ff8000;font-size:10pt;height:30px;padding-top:expression(15);padding-bottom:expression(15);'>回复["+top+"]楼的评论    <a href='javascript:' onclick='cancelrespjs1017js()'>取消</a></span>"); $("#respsoru").val("1"); $("#respid").val(id); $("#respwbrespcontent").focus(); } //回复的处理结? function represultjs1017js(data) { if(data=="0" || data=="-12") { $("#respwbaccount").val(""); $("#respwbpassword").val(""); $("#respwbrespcontent").val(""); $("#resprand").val(""); $("#contentsize").text("0/1000"); $("#resprandimage").attr("src","/system/resource/js/message/createimage.jsp?randnum="+Math.random()); //$("respmessage").innerHTML="<span style='font-size:9pt;color:#ff8000;height:30px;padding-top:expression(15);padding-bottom:expression(15);'>回复评论成功</span>"; var isflag = "0"; if(data=="-12") { alert("回复评论成功,您的內容中含朡ɉ敏感字,请等ҾȻѹ֮待后台审?); }else { if(isflag=="1") { alert("回复评论成功"); }else { alert("回复评论成功,请等ҾȻѹ֮待后台审?); } } NewsRespUtil.getTotalpage("820507864","38372","wbnews",reloadjs1017js); }else { buildResultStrjs1017js(data); } } //创建󵹻㲻论表格滚动? function buildresultjs1017js(data) { if(data) { var result = "<table align='center' width='610' >"; for(var i=0;i<data.length;i++) { result += "<tr>"; result += " <td style='background-color:#ffffff;font-size: 9pt'>"; result += " <font color=#326FA8>"+ data[i].wbaccount+ " ["+data[i].wbip+"]"+ "</font>"; result += " "+ data[i].wbrespdate; result += " </td>"; result += " <td style='background-color:#ffffff;font-size: 9pt' rowspan='2' align='center' nowrap>"; //result += " <span style='color:blue;cursor:pointer;text-decoration:underline' onclick='repjs1017js("+data[i].wbrespid+","+ data[i].wbtop +")'>[回复]</span>"; result += " <div style='font-size:20pt;color:gray'>"+ data[i].wbtop +"</div>"; result += " </td>"; result += "</tr>"; result += "<tr>"; result += " <td style='background-color:#ffffff;font-size: 9pt;word-break:break-all;' >"; result += " " + data[i].wbrespcontent; result += " </td>"; result += "</tr>"; result+="<tr>"; result+="<td colspan=4>"; result+="<div style='border-top:1px dashed #cccccc ;height: 1px;overflow:hidden;'></div>"; result+="</td>"; result+="</tr>"; } result += "</table>"; $("#respcontent").empty(); $("#respcontent").append(result); $("#resptotpage").empty(); $("#resptotpage").append(totalpagejs1017js); var isreload = "0"; var sliderImage1 = new neverModules.modules.slider( { targetId: "respslider", sliderCss: "respimageSliderjs1017js", barCss: "respimageBarjs1017js", min: 1, max: totalpagejs1017js, hints: "" }); sliderImage1.onstart = function () { isreload = "1" ; } sliderImage1.onchange = function () { $("#slidercontent").empty(); $("#slidercontent").append(sliderImage1.getValue()==0?1:sliderImage1.getValue()); }; sliderImage1.onend = function () { if(isreload=="1") { if(sliderImage1.getValue()!=pagejs1017js && sliderImage1.getValue()!=0) { showpagejs1017js((parseInt(sliderImage1.getValue())-1)*pagesizejs1017js); $("#respmessage").empty(); } } } sliderImage1.donclick = function () { if(sliderImage1.getValue()!=pagejs1017js && sliderImage1.getValue()!=0) { showpagejs1017js((parseInt(sliderImage1.getValue())-1)*pagesizejs1017js); $("#respmessage").empty(); } } sliderImage1.create(); sliderImage1.setValue(pagejs1017js); } else { $("#respcontent").empty(); $("#respcontent").append("<span style='font-size:9pt;height:30px;padding-top:expression(15);padding-bottom:expression(15);'>该新闻还没有评论</span>"); } } //评论回复完成后,重新读取计算评论的表? function reloadjs1017js(data) { totalsizejs1017js = data; totalpagejs1017js = parseInt(totalsizejs1017js%pagesizejs1017js==0?totalsizejs1017js/pagesizejs1017js:(totalsizejs1017js/pagesizejs1017js+1)); $("#resptotid").empty(); $("#resptotpage").empty(); $("#resptotid").append(totalsizejs1017js); $("#resptotpage").append(totalpagejs1017js); showpagejs1017js(0); cancelrespjs1017js(); } function buildResultStrjs1017js(data) { if(data=="-2") { alert("没有㲻ܷŹҙ个用户或用户被禁用"); } else if(data=="-3") { alert("用户名或密码错误"); } else if(data=="-4") { alert("验证码错?); }else if(data=="-9") { alert("请放置在新闻内建վվ?); } else if(data=="-11") { alert("评论内容过长"); } else { alert("未知错误"); } } //添加评论后的处理方法 function savejs1017js(data) { if(data=="0" || data=="-12") { $("#respwbaccount").val(""); $("#respwbpassword").val(""); $("#respwbrespcontent").val(""); $("#resprand").val(""); $("#contentsize").empty(); $("#contentsize").append("0/1000"); $("#resprandimage").attr("src","/system/resource/js/message/createimage.jsp?randnum="+Math.random()); var isflag = "0"; if(data=="-12") { alert("回复评论成功,您的內容中含有敏感字,请等待后台审?); } else { if(isflag=="1") { alert("添加评论成功"); }else { alert("评论添加成功,等待后аѰ˼审?); } } NewsRespUtil.getTotalpage("820507864","38372","wbnews",reloadjs1017js); } else { buildResultStrjs1017js(data); } } String.prototype.trim = function() { var t = this.replace(/(^\s*)|(\s*$)/g, ""); return t.replace(/(^ *)|( *$)/g, ""); } //提交评论 function submitrespjs1017js(id) { var anonymous = "1"; if($("#respcheck")==null || !$("#respcheck").attr("checked")) { if($("#respwbaccount").val()=="" || $("#respwbpassword").val()=="") { alert("请输入用户名或密?); return; } } else { anonymous = "0"; } if(($("#respwbrespcontent").val()).trim()=="") { alert("请输入评论内?); $("#respwbrespcontent").focus(); return; } if(($("#respwbrespcontent").val()).length>1000) { alert("评论内容小于1000个字"); $("#respwbrespcontent").focus(); return; } if($("#resprand").val()=="") { alert("请输入验证码"); $("#resprand").focus(); return; } var pd = hex_md5($("#respwbpassword").val()).toUpperCase() if($("#respsoru").val()=="0") { NewsRespUtil.save("820507864","1002","38372",anonymous,$("#respwbaccount").val(),pd,base64Contentjs1017js($("#respwbrespcontent").val()),$("#resprand").val(),'0',false,savejs1017js); } else { NewsRespUtil.update("820507864","1002","38372",anonymous,$("#respwbaccount").val(),pd,base64Contentjs1017js($("#respwbrespcontent").val()),$("#resprand").val(),$("#respid").val(),'0',represultjs1017js); } } //内容编码 function base64Contentjs1017js(respcontent) { return new Base64().encode(respcontent); } //是否匿名 function ischeckjs1017js() { if(!$("#respcheck").attr("checked")) { $("#respaccorpass").css("display","inline"); $("#respwbaccount").val(""); $("#respwbpassword").val(""); } else { $("#respwbaccount").val(""); $("#respwbpassword").val(""); $("#respaccorpass").hide(); } } function changeimagejs1017js() { $("#resprandimage").attr("src","/system/resource/js/message/createimage.jsp?randnum="+Math.random()); } function calculatesize() { var c = ($("#respwbrespcontent").val()).length; $("#contentsize").empty(); $("#contentsize").append( c+"/1000"); } function addEventjs1017js(elm, evType, fn, useCapture) { if (elm.addEventListener) { elm.addEventListener(evType, fn, useCapture); return true; } else if (elm.attachEvent) { var r = elm.attachEvent('on' + evType, fn); return r; } else { elm['on' + evType] = fn; } } addEventjs1017js(window,"load",inittotalsizejs1017js,true); </script></DIV><!--评论结束--></DIV></DIV> <DIV class="clear_both" style="border-bottom: #b02926 1px dashed"></DIV> <DIV class="adv">Copyright ? 2007-2010 贵州师范大学新闻?All Rights Reserved.<BR>技术支? 贵州师范大学新闻网技术部 投稿信箱:gznuxb@163.com gznuxb@gznu.edu.cn<BR>(浏览本网主页,ҫ֮议IE7.0以上,分辨率最?024*768) <BR></DIV><!--版权结束 --> <DIV></DIV></CENTER></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT> <DIV></DIV> </BODY></HTML> <!-- 0 0 - 9 . n e t -->